הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה חדל"ת 5870-01-21

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא

בעניין:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
להלן: "החוק"

ובעניין:
בדוי בניו בע"מ, ח.פ. 514690684
להלן: "החברה"

ובעניין:
עו"ד יונתן גמרניק
להלן: "הנאמן"

ובעניין:
כלמוביל פתרונות מימון רכב בע"מ
להלן: "הנושה המובטחת"

ובעניין:
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
להלן: "הממונה"

החלטה

מבוא

1. בעקבות בקשת עו"ד יונתן גמרניק בתפקידו כנאמן לחברת בדוי בניו בע"מ (להלן בהתאמה: "הנאמן" ו-"החברה") מיום 25/01/21 לקבלת היתר לעשות שימוש ברכבים ובכלי צמ"ה שמצויים בבעלות החברה ומשמשים אותה לפעילותה, ואשר שועבדו לטובת כלמוביל פתרונות מימון רכב בע"מ (להלן: "הנושה המובטחת") הוגשה על ידי הנושה המובטחת תגובה מתלהמת בכל הנוגע לבקשת הנאמן.

2. מעבר לטענות האישיות שנטענו באותיות מובלטות כנגד הנאמן, לרבות כי הוא מפר מצגים והתחייבויות מפורשות שנתנו על ידו, התנהלותו פסולה לאור מעמדו כפקיד בית משפט, תוך הפרת חובת הנאמנות שהוא חב כלפי החברה ולבית המשפט, ואשר כנטען נרמסה על ידו ברגל גסה ועוד, נטען כי על בית המשפט לתת לנושה המובטחת היתר למימוש שעבודי הרכבים באופן עצמאי, בשים לב ליחס בין ערך המשאיות למימוש מהיר לבין גובה החוב המובטח ובהתאם להוראת סעיף 248 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון").

3. הנושה המובטחת הוסיפה וטענה כי נתנה את הסכמתה להליך ההבראה בכפוף להסכמות אליהן הגיעה עם הנאמן, לפיהן החברה תותיר בידיה את המשאיות כנגד המשך תשלומי ההלוואות המובטחות וקיום ביטוח עם סעיף שעבוד ושאר המקובץ בהסכמות שהושגו בין הנושה המובטחת והנאמן, כאשר המתווה המוצע על ידי הנאמן אינו מתיישב עם עקרון ההגנה ההולמת של הנושה המובטחת.

4. בפתח תגובתו הסתייג הנאמן מהתנהלות הנושה המובטחת אשר בחרה לתקוף אישית את הנאמן. לעמדתו זוהי התנהלות בלתי ראויה ובכל מקרה אין גם יסוד לטענות הנושה המובטחת ואין מקום לאפשר מימוש עצמי של המשאיות המשועבדות. מעבר לטענה דיונית לפיה לא פעלה הנושה המובטחת על פי הוראות סעיפים 247(א) ו-245 לחוק חדלות פירעון, נקודת המוצא היא כי המשאיות חיוניות להפעלת החברה בתקופת הקפאת ההליכים כפי שציין הנאמן בדוח עוד מיום 20/01/21.

5. הנאמן ציין כי ביקש למנות ביום 02/02/21 שמאי מוסמך להערכת שווים של כלי הרכב וכלי הצמ"ה של החברה נכון למועד הגשת הבקשה למתן צו פתיחת הליכים וכן הערכה לגבי ירידת הערך היומית של כל אחד מכלי הרכב וכלי הצמ"ה. מתווה זה לעמדת הנאמן נתן הגנה הולמת לנושה המובטחת ומשכך לא ראוי להיעתר לבקשת הנושה המובטחת למימוש עצמי או להיעתר לבקשת הנושה המובטחת לקבלת תשלומי הלוואה שוטפים, שמשמעותם ביצוע תשלומי עבר לנושה המובטחת.

6. במסגרת התגובה אף פורט כי שווי כלי הרכב הינו גבוה מן המחיר שננקב על ידי הנושה המובטחת בהתבסס על מחירון לוי יצחק וכי ירידת הערך המצרפית היומית שנקבעה למשאיות המשועבדות עומדת על סך של 521 ₪, כלומר על סך כולל של 16,152 ₪ לחודש מלא בן 31 ימים.

7. הממונה בעמדתו ביחס למנגנון ההגנה ההולמת המוצע על ידי הנאמן ציין כי יש במנגנון המוצע על ידי הנאמן כדי להבטיח לנושה המובטחת הגנה הולמת ראויה כמשמעותה בדין, ובאופן שיגשים את תכליתו של הליך הבראת החברה, ומשכך סבר הממונה כי יש לדחות את הטענות שהעלה הנושה המובטחת.

דיון

8. ביום 05/01/21 הגישה החברה בקשה למתן צו פתיחת הליכים לשם הפעלתה ושיקומה וכן בקשה למתן סעדים זמניים לרבות מינוי נאמן זמני. לאחר הגשת הבקשה, הגישה הנושה המובטחת תגובה ראשונית מטעמה. במסגרת התגובה צוין כי הינה נושה מובטחת של החברה, כי חוב החברה עומד על סך של 548,000 ₪ וככל שלא תינתן לנושה המובטחת התחייבות לפירעון סדיר של חובות עבר תתנגד הנושה המובטחת לבקשה. בהמשך מסרה הנושה המובטחת הודעת הבהרה מטעמה כי הוא נותנת את הסכמתה לצו הקפאת הליכים בכפוף לפירעון תשלומי ההלוואות המובטחות ברכבים כסדרן ובמועדן ואף צירפה הסכמת בא כוח החברה לתנאי האמור.

9. אין חולק כי לנושה המובטחת שני שעבודים שנרשמו לטובתה על שתי משאיות מתוצרת מרצדס אשר רשומות בבעלות החברה: משאית משנת ייצור 2018 מ.ר. 375-51-801 ומשאית משנת יצור 2019 מ.ר. 376-27-701.

10. ביום 07/01/21 נתנה החלטה בדבר מינויו של הנאמן כנאמן זמני ולאחר הגשת הדוח הראשוני ובהמשך לדיון שהתקיים ביום 25/01/21 ולאחר שהנאמן הביע עמדתו כי לחברה קיימת תוחלת הבראה, ניתן צו פתיחת הליכים בעניינה של החברה וצו הקפאת הליכים וכן אושרה תכנית ההבראה של הנאמן עד ליום 31/03/21. יצוין כי במסגרת תכנית ההבראה שהוגשה על ידי הנאמן ביום 20/01/21 הובהר כי לשם הפעלת החברה ייעשה שימוש בכל כלי הרכב והצמ"ה של החברה, ובכלל זה המשאיות המשועבדות, כאשר לנושים המובטחים תשולם הגנה הולמת בדמות ירידת ערך שתחול בכלים במהלך הפעלתם, כפי שתקבע על ידי שמאי.

11. חוק חדלות פירעון אינו קובע מתווה או מנגנון אחד לשם הגנה הולמת לנושה מובטח, אלא עקרון לפיו יש לשמר את ערך הבטוחה ולהעמיד את הנושה המובטח במקום בו היה ניצב אלמלא היה ניתן בידו לממש את הבטוחה באופן עצמאי. ראה: ד"ר דוד האן במאמרו: "הגנה הולמת לחובות מובטחים בהבראת חברות", משפטים, כרך לב, תשס"ב, 247, עמ' 256.

12. סעיף 4(1) לחוק חדלות פירעון מגדיר הגנה הולמת כדלקמן:

"'הגנה הולמת' –
(1) לגבי נכס המשועבד בשעבוד קבוע, נכס שחל עליו שעבוד צף או נכס שיש לגביו זכות עיכבון – שמירת הערך המובטח לנושה בבטוחה, בהתחשב, בין השאר, ברמת הוודאות לפירעון החוב מהנכס; לעניין זה, "הערך המובטח לנושה בבטוחה" – התמורה שהיה מקבל הנושה ממימוש הנכס אילו בית המשפט היה מאפשר לו, במועד הגשת הבקשה שבמסגרתה נבחנה טענת ההגנה ההולמת, לממש את הנכס באופן עצמאי, שלא במסגרת הפעלת התאגיד לפי פרק ז': הפעלת התאגיד ושיקומו הכלכלי, לחלק ב', ולעניין חייב שהוא יחיד – שלא במסגרת הפעלת עסקו כאמור בסעיף 157;
(2) לגבי נכס הכפוף לשיור בעלות – הבטחת תשלום התמורה בעד הנכס אך לא יותר מהתמורה שהיתה מתקבלת בעד הנכס אילו היה נמכר בידי בעליו במועד הגשת הבקשה שבה נבחנת טענת ההגנה ההולמת;"

13. סעיף 61(א) לחוק חדלות פירעון מבהיר את סמכותו של נאמן בהליך חדלות פירעון לעשות שימוש בנכסים משועבד וכן קובע את התנאים לכך, כדלקמן:

"61.(א) הנאמן רשאי, במהלך העסקים הרגיל של תאגיד בהפעלה –
(1) לעשות שימוש בנכס מנכסי קופת הנשייה שהוא נכס המשועבד בשעבוד קבוע, נכס שחל עליו שעבוד צף או נכס הכפוף לשיור בעלות, או להשכירו, אלא אם כן הוכח לבית המשפט כי מתקיים אחד מאלה:
(א) השימוש או ההשכרה אינם נדרשים לשם שיקומו הכלכלי של התאגיד;
(ב) לאחר השימוש או ההשכרה לא יהיה בנכס כדי להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח או לבעלים של הנכס, ולא נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה כאמור;"

14. בית המשפט העליון ברע"א 7125/00 עו"ד יעקב ריבנוביץ – בתפקידו ככונס הנכסים של קבוצת אספלט בע"מ נ' רוסתום שלבאנה ואח', פ"ד נו (3) 516 (2002) עמד על תכליתה של ההגנה ההולמת וציין כדלקמן:

"מקובלים עליי בעניין זה דבריה של ד"ר א' חביב-סגל "זכויות בעלי שעבודים בשיקום חברות" [20], בעמ' 291, שכתבה את הדברים האלה: 'הנחת המוצא שעליה נסתמך היא, שבדרך-כלל, לאור הגנתם של הנושים המובטחים בפירוק, הם יעדיפו את הפירוק על השיקום. לכן, מרכז הכובד בפתרון הראוי הוא בעיצוב ההגנות הראויות על זכויות בעלי השעבודים, כתנאי לאכיפת השיקום נגד רצונם'.
להלן (שם, בעמ' 307-306) מציעה המחברת – ואני מסכים – לתרגם את המדיניות השיפוטית הראויה לשני עקרונות משפטיים: העיקרון האחד – מסדיר את כוחו של המשקם (או המנהל המיוחד), באישור בית-המשפט, לסטות מההסדרים הקלאסיים של זכויות בעלי שעבוד באירוע של חדלות-פירעון ולשנות מזיקותיהם המקוריות בנכסי החברה, ככל שהדבר נדרש לצורך השיקום גם ללא הסכמתם. העיקרון האחר – משלים את העיקרון הראשון בדרישת "ההגנה ההולמת". ככל שמיישמים עקרונות יסוד אלה להתחרות בין נושים מובטחים קודמים לבין נושים חדשים שחובותיהם נוצרו במהלך השיקום, דרושה נקודת איזון בין השניים. נקודת האיזון הראויה היא מתן הגנה ראויה לנושים המובטחים הקודמים רק ביחס לחובה המובטח של החברה להם ביום מתן צו ההקפאה."

15. מן האמור לעיל נובע כי תכליתה של ההגנה ההולמת הינה ליצור איזון בן ההליך הקולקטיבי שמתנהל באמצעות נאמן ואשר נועד לשקם ולהבריא את החברה לטובת מכלול הנושים, העובדים ובעלי המניות תוך הפעלתה באמצעות נכסיה המשועבדים, ככל שהדבר נדרש, לבין זכויותיהם הקנייניות של הנושים המובטחים בנכסיהם. חקיקת חוק חדלות פירעון לא נועדה לשנות את האיזון האמור בין זכויותיהם הקנייניות של הנושים המובטחים הנשמרות באמצעות ההגנה ההולמת לבין יתר השחקנים בהליך חדלות הפירעון.

16. מכאן שההגנה ההולמת נועדה להעמיד את הנושה המובטח בדיוק במקום בו היה ניצב ככל שניתן היה בידיו היתר לממש את הבטוחה שלו באופן פרטני, וזהו כאמור האיזון הראוי בין זכויותיו של נושה מובטח בהליך חדלות פירעון לבין יתר הצדדים המעורבים בהליך חדלות הפירעון.

17. בפועל העמיד הנאמן את ההגנה ההולמת המוקנית לנושים המובטחים בכלי הרכב ובכלי הצמ"ה הדרושים להמשך הפעלת החברה במסגרת תקופת ההפעלה באופן שימונה שמאי מוסמך להערכת שווים של כלי הרכב וכלי הצמ"ה של החברה נכון למועד הגשת הבקשה למתן צו פתיחת הליכים ותיעשה על ידו הערכה לגבי ירידת הערך היומית של כל אחד מכלי הרכב וכלי הצמ"ה. במסגרת התגובה אף פורט כי שווי כלי הרכב הינו גבוה מן המחיר שננקב על ידי הנושה המובטחת בהתבסס על מחירון לוי יצחק וכי ירידת הערך המצרפית היומית שנקבעה לשתי המשאיות המשועבדות עומדת על סך של 521 ₪, כלומר על סך כולל של 16,152 ₪ לחודש מלא בן 31 ימים.

18. מקובלת עלי עמדת הנאמן והממונה כי המתווה האמור אכן נותן הגנה הולמת לנושים המובטחים. המנגנון אשר הותווה על ידי הנאמן הינו ראוי במיוחד במקרים כמו זה, בהם מעורבות בטוחות בעלות פחת מוגבר. ראה: חדל"ת 1768-05-20 אחמד פריג' נ' ממונה על חדלות פירעון - מחוז תל אביב (06/08/20). עמדתה של הנושה המובטחת לפיה רק פירעון מלא של חוב החברה כלפיה, ולא כל שכן בתוספת הריבית ההסכמית, כנטען על ידה, יהווה הגנה הולמת, מוטעה לטעמי, באשר מטרתה של ההגנה ההולמת אינה להבטיח את פירעון מלוא החוב כי אם להבטיח כי בטוחותיו של הנושה המובטח לא תישחקנה כתוצאה מן השימוש בהן, שימוש אשר נעשה על ידי הנאמן במהלך הפעלת החברה. וכאמור, הנאמן הציע מתווה המבטיח זאת בבקשתו למתן הוראות ואף ציין כי כלי הרכב וכלי הצמ"ה של החברה בוטחו כולם בביטוחים מלאים שכוללים סעיפי שיעבוד רלוונטיים לרבות כלפי הנושה המובטחת.

19. דרישתה של הנושה המובטחת לשמירת הבטוחה וקבלת מלוא פירעון החוב משפרת את מצבה של הנושה המובטחת בהשוואה למצב בו הייתה ניצבת אם ניתן היה לה לממש את בטוחותיה בראשית ההליך, ביחוד מקום שנטען על ידה כי שווי הרכבים נופל מגובה חוב החברה כלפיה. זאת ועוד, וגם אם בעל המניות נתן הסכמתו לביצוע תשלומי ההלוואה השוטפים לנושה המובטחת במהלך הליך ההקפאה שמשמעותה תשלום עבור חוב עבר, ברי כי הסכמה זו אינה יכולה להיות תקפה עוד לאחר מתן צו פתיחת ההליכים ואין בה כדי לחייב את הנאמן בהיותה משום העדפת נושים אסורה.

20. משעולה מן האמור כי לנושה המובטחת הוקנתה הגנה הולמת אדון בטענתה הנוספת של הנושה המובטחת שעניינה זכותה לפעול למימוש עצמי של הבטוחה בשלב זה של ההליך. הגם שהנאמן העלה טענות דיוניות ביחס לזכותה של הנושה המובטחת לממש את השעבודים שלא ניתן להקל בהם ראש, אתמקד בפן המהותי של טענות הצדדים.

21. אין חולק כי מימוש פרטני של שעבודים בהליך חדלות פירעון כפוף להוראות סעיף 245 לחוק חדלות פירעון, ובלשונו:

"245. (א) ניתן צו לפתיחת הליכים והורה בית המשפט לעניין חייב שהוא תאגיד – על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי, או הורה הממונה לעניין חייב שהוא יחיד – על הפעלת עסקו לפי סעיף 157, לא יממש נושה מובטח את הנכס המשועבד לטובתו בשעבוד קבוע, ובשעבוד צף – לא יגבשו, אלא באישור בית המשפט.
(ב) בית המשפט יאשר את מימוש הנכס המשועבד בשעבוד קבוע או את גיבוש השעבוד הצף בהתקיים אחד מאלה:
(1) אין בנכס המשועבד בשעבוד קבוע או בנכס שחל עליו השעבוד הצף כדי להבטיח הגנה הולמת לנושה המובטח, ולא נקבעו דרכים אחרות להבטחת הגנה כאמור;
(2) הנכס המשועבד או הנכס שחל עליו השעבוד הצף אינו נדרש לשם שיקומו הכלכלי של חייב שהוא תאגיד או לשם שמירת עסקו כעסק פעיל של חייב שהוא יחיד."

22. מהוראת הסעיף עולה כי רק בהתקיים אחת מן החלופות הקבועות בסעיף יהא נושה מובטח רשאי לממש את בטוחתו. ובמילים אחרות, על בית המשפט להשתכנע כי הנכסים המשועבדים אינם נדרשים לצורך הפעלת החברה או לחילופין כי לא מוענקת לנושה המובטח הגנה הולמת.

23. לגבי החלופה הראשונה, הנאמן הודיע משחר ההליך על כוונתו לעשות שימוש בכלי הרכב ובכלי הצמ"ה של החברה במסגרת הפעלת החברה. הדברים צוינו מפורשות הן בדוח שהוגש על ידי הנאמן ביום 20/01/21 והן בדיון שהתקיים ביום 25/01/21, תוך שהביע נכונותו לבדוק את הצורך בכל אחד מן הכלים המצויים בבעלות החברה והמשועבדים. בהקשר זה הובהר בתגובת הנאמן כי אכן כלי הרכב לרבות המשאיות המשועבדות דרושים להפעלת החברה באמצעות הנאמן.

24. באשר לחלופה השנייה – דבר קיומה של הגנה הולמת, כבר הובהר כי זו הוענקה לנושה המובטחת. ויצוין כפי שפורט לעיל כי תשלום של ירידת הערך של המשאיות המשועבדות מהווה הגנה הולמת מלאה לנושה המבוטחת ולצד זה דאג הנאמן לבטח את כלי הרכב כראוי לרבות בסעיפי שיעבוד רלוונטיים לטובת הנושה המובטחת.

25. לנוכח כל האמור הנני דוחה בשלב זה את בקשת הנושה המובטחת לממש את המשאיות המשועבדות באופן פרטני וכן מאשרת את מנגנון ההגנה ההולמת שהוצע לה בדמות ירידת הערך של המשאיות, כפי שנקבעה במסגרת חוות הדעת השמאית.

26. לפני סיום לא אוכל שלא להתייחס לבחירתה של הנושה המובטחת לצאת בתקיפה אישית ומתלהמת כלפי הנאמן. לא רק שאין בדברים אלה כדי לקדם את עניינה של הנושה המובטחת אלא שההתבטאויות כלפי בעל התפקיד הינן בלתי ראויות, גם אם מעת לעת נעשה שימוש במילה לכאורה, שאין בה כדי להקהות את חומרת ההתבטאויות. דומה שנשכח שמדובר בבעל תפקיד שנטל על עצמו תפקיד לא קל לנסות לשקם ולהבריא את החברה בתקופה קשה זו, הפועל כפקיד בית משפט והממלא בדווקנות אחר חובת הנאמנות המוטלת עליו כלפי כל הצדדים המעורבים בהליך.

סוף דבר

27. סיכומו של דבר - בקשת הנושה המובטחת לממש את המשאיות המשועבדות באופן פרטני נדחית.

28. מנגנון ההגנה ההולמת שהוצע על ידי הנאמן מאושר.

29. הנושה המובטחת תישא בהוצאות הבקשה בסך כולל של 7,500 ₪, אשר ישולמו לקופת הנאמן תוך 30 ימים שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

30. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אדר תשפ"א, 06 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.