הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 69756-02-20

לפני השופט יצחק כהן, סגן נשיא

נילי אהרונוב ת"ז XXXXX178-9

ע"י ב"כ עו"ד סימונה רוזנצויג

התובעת

נגד

מדינת ישראל- רשם המקרקעין חיפה

ע"י ב"כ עו"ד פזית פרידמן [פמח"א]

הנתבעת

פסק דין

1. בתובענה שלפני, אשר הוגשה על דרך המרצת הפתיחה, עותרת התובעת לסעדים הבאים:

(א) להורות לרשם המקרקעין, לרשום בפנקס הזכויות במקרקעין , בדף הרישום של המקרקעין המזוהים כחלקה 16 בגוש 17164 (להלן – " החלקה") לצד שמו של ד"ר שמואל סמטניק, את מספר תעודת הזהות שנשא בחייו – 00807176 -3.

(ב) לרשום את התובעת כבעלת 3,000/15,686 חלקים בחלקה, בעקבות צו קיום הצוואה שנתין בתאריך 30.9.1954 לאחר אביה, המנוח ד"ר שמואל סמטניק ע"ה, ואמה המנוחה, הגב' אסתר סמטניק ע"ה.

2. בדף הרישום של החלקה, נרשם בתאריך 8.1.1952 השם "ד"ר שמואל סמטניק" כבעלים של 3,000/15,686 חלקים (שטר מס' 125/1952), ללא ציון מספר תעודת הזהות שלו.

3. אביה של התובעת, ד"ר שמואל סמטניק ע"ה, נפטר בתל אביב בתאריך 17.2.1953, וצוואתו מתאריך 26.2.1941, קויימה בצו קיום צוואה, שניתן בתאריך 30.9.1954 על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב (תיק עז' 704/53). בצוואת המנוח, כמו גם בצו שניתן לקיומה, לא נרשם מספר תעודת הזהות שלו.

4. על פי צו קיום הצוואה, מונתה המנוחה אסתר סמטניק ע"ה, אף זאת מבלי שצוין מספר תעודת הזהות שלה, לנהל את עזבון המנוח שמואל סמטניק ע"ה, ולהוציא את צוואתו אל הפועל.

5. לכתב התובענה צרפה התובעת מסמכים שונים, ולאחר שעיינתי במסמכים אלה, הנני סבור, שניתן ללמוד ממסמכים אלה, בדרגת הסתברות גבוהה, כי צוואת המנוח ד"ר שמואל סמטניק מתאריך 26.2.1941, היא צוואתו האחרונה של אביה של התובעת, וכן ניתן ללמוד ממסמכים אלה, שהמנוחה אסתר סמטניק, היא אמה של התובעת. אציין, כי מהמסמכים שצורפו לכתב התובענה עולה, שמספרי תעודות הזהות של המנוחים שמואל ואסתר סמטניק ושל התובעת, הם מספרים עוקבים (בהשמטת ספרת הביקורת).

6. עוד ניתן ללמוד מהמסמכים שצורפו, כי שמואל סמטניק, אביה המנוח של התובעת, הוא שמואל סמטניק, הרשום כבעלים של 3,000/15,686 חלקים בחלקה הנ"ל.

7. לפיכך הנני מחליט להיעתר לעתירותיה של התובעת, והנני מורה כדלקמן:

(א) הנני מצהיר, כי ד"ר שמואל סמטניק, הרשום בפנקס הזכויות במקרקעין כבעלים של 3,000/15,686 חלקים בחלקה 16 בגוש 17164 (לפי שטר מס' 125/1952), הוא ד"ר שמואל סמטניק שנשא בחייו ת"ז מס' 00807176-3, והנני מצווה לרשם המקרקעין לעדכן את פנקס הזכויות בהתאם להצהרה זו.

(ב) הנני מצהיר כי הצוואה מיום 26.2.1941, שקויימה לפי צו קיום הצוואה שניתן בתאריך 30.9.1954, בבית המשפט המחוזי בתל אביב (תיק עז' 704/53), היא צוואת המנוח שמואל סמטניק ע"ה, שנשא בחייו ת"ז מס' 00807176-3.

(ג) הנני מצהיר, כי על פי צוואתו, המנוח שמואל סמטניק ע"ה ציווה את זכות הבעלות הרשומה על שמו בחלקה הנ"ל לרעייתו, אסתר סמטניק, שנשאה בחייה ת"ז מס' 00807177-1.

(ג) הנני מצהיר, כי על פי צו ירושה שניתן לאחר המנוחה אסתר סמטניק ע"ה, שנשאה ת"ז מס' 00807177-1, התובעת, הגב' נילי אהרונוב, הנושאת ת"ז XXXXX178-9, זכאית להירשם כבעלים מכוח ירושה, של 3,000/15,686 חלקים במקרקעין המזוהים כחלקה 16 בגוש 17164.

(ד) זכות הבעלות שיש לרשום על שם התובעת על פי האמור בסעיף קטן (ג) שלעיל, תיגרע מהזכות הרשומה על שם ד"ר שמואל סמטניק.

(ה) כל הרישומים שיש לבצע בפנקס הזכויות במקרקעין, על פי האמור לעיל, יעשו בכפוף להוראות תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011, לרבות תשלום אגרות הרישום והמצאת כל האישורים הדרושים על פי הוראת כל דין, ולמעט הצורך בהגשת הוכחות זהות להוכחת זהות המנוחים שמואל ואסתר סמטניק ע"ה , אשר זהותם הוכחה במסגרת ההליך שלפני.

ניתן היום, כ"ט סיוון תש"פ, 21 יוני 2020, בהעדר הצדדים.