הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 59972-07-19

בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא
המבקשות
1. MEDMAR NAVIGATION SHPK
.2 MED AERVICES SHPC
.3 SAN NIKOLLA SHIPMANEGEMENT
ע"י ב"כ עוה"ד י' הריס ואח'

נגד

המשיבה
דינמיק שרותי ספנות (דשס) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א' אדר

החלטה

1. בין המבקשות למשיבה מתנהלים הליכי בוררות בלונדון אנגליה בעניין חוב דמי חכירת אניות. על מנת להבטיח את תביעתן, עתרו המבקשות לבית משפט זה לקבלת עיקול זמני על נכסי המשיבה. ביום 24/7/2019 ניתן צו עיקול זמני. כעת מונחת בפניי בקשת המשיבה לביטול צווי העיקול.

רקע
2. המבקשות 1 ו-2 הן בעלות אניות סוחר בשם M/V AQUIS PERLA ו- M/V MARE ZEN (להלן: האניות). המבקשת 3 היא חברת ניהול המנהלת את שתי האניות.

3. בין המבקשות לבין המשיבה, דינמיק שירותי ספנות (דשס) בע"מ נערכו ונחתמו הסכמי חכירה לפיהם חברת דינמיק החכירה את האניות בחכירת זמן. על פי תנאי ההסכמים התחייבה דינמיק לשלם דמי חכירה יומיים (דמי חכירת האנייה AQUIS PRELA היו 5,400 $ ודמי חכירת האנייה MARE ZEN היו 4150 $). דינמיק התחייבה לשלם את דמי החכירה עבור כל 15 ימים מראש.

4. דינמיק מצדה החכירה את האניות בחכירת משנה לחברת שפיר תעשיות בע"מ (להלן: שפיר) תמורת דמי חכירת משנה.

5. אין חולק כי בין דינמיק לשפיר התגלעו מחלוקות בתחילת חודש אפריל 2019, ועל כן עיכבה שפיר את תשלום דמי חכירת המשנה. בהתאם נמנעה דינמיק מתשלום דמי החכירה למבקש ות (עדות מר י' כרמי, עמ' 8 לפרוטוקול הדיון). בין המבקשות לדינמיק התנהלו שיחות שבהן התחייבה דינמיק לסלק את החוב (ראו התכתבויות שסומנו נספחים E ו- F לבקשת המבקשות).

6. סופו של דבר לאחר שהחוב לא סולק הודיעו המבקשות כי הן "משהות" את החכירה ומונעות את פריקת המטענים בנמל אשדוד (ראו התראות שסומנו נספחים K והודעת ההשהיה מיום 7/5/2019, סומנה נספח N לבקשה). כן הודיעו כי הן מפעילות את זכות העיכבון על המטען שהיה באותה עת על האניה MARE ZEN. יצוין כי ביום 24/4/2019 שילמה דינמיק סך של 100,000 $ על חשבון החוב אולם לא סילקה את החוב כולו.

7. לאחר השהיית החכירה והפסקת פריקת המטענים בנמל, החלו מגעים בין הצדדים למציאת פתרון. במגעים אלו השתתפו גם נציגי שפיר ובאי כוחם. בסופו של דבר , ביום 14/5/2019 הודיעו המבקשות כי הן "מושכות" חזרה את האניות, דהיינו מבטלות את הסכמי החכירה ומפסיקות את מתן השירותים לדינמיק (ראו נספח P לבקשת העיקול).

8. עם סיום החכירות ערכו המבקשות חישוב של יתרות החוב. בחישוב זה הביאו בחשבון את כל ימי החכירה עד מועד ביטול החכירה בצירוף חוב עבור הדלקים ובניכוי שווי הדלקים שנותרו באניות. בהתאם הודיעו המבקשות כי חוב דמי החכירה עבור חכירת האנייה AQUIS PERLA עומד על סך של 76,051 $ ובגין חכירת האניה MARE ZEN עומד על סך של 132,885 $ , וסך הכל 208,933 $ (נספח R לבקשת העיקול).

9. הואיל ובהסכמי החכירה נקבע כי כל המחלוקות שיתגלעו בין הצדדים יוכרעו בלונדון על פי הדין האנגלי (סעיף 45(b) להסכמי החכירה), שלחו המבקשות לדינמיק, ביום 7/7/2019, הודעה על פתיחת הליך הבוררות. בהתאם למוסכם מינו המבקשות בורר מטעמן. מתברר כי במענה להודעה האמורה מינתה גם דינמיק בורר מטעמה והליכי הבוררות החלו.

יצוין כי על פי האמור בבקשה, בתביעתן בפני הבוררים עותרות המבקשות לחייב את דינמיק בתשלום יתרת דמי החכירה כמפורט לעיל וכן לפיצוי בגין הנזקים וההפסדים שנגרמו על פי הנטען למבקשות כתוצאה מהפרת הסכמי החכירה.

בקשת העיקול
10. ביום 24/7/2019 הגישו המבקשות את בקשת העיקול. בבקשתן טענו כי מכוח הוראת סעיף 16 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968, רשאי בית המשפט ליתן סעדים זמניים להבטחת הליכי הבוררות. סמכות זו, כך טענו, חלה גם כאשר הבוררות מתנהלת מחוץ לישראל. עוד נטען, באופן כללי וללא פירוט, כי הסעד הזמני דרוש כדי להבטיח את פירעון סכום דמי החכירה. המבקשות הדגישו כי הן עותרות להטלת עיקול ברישום בלבד על זכויות ונכסים של דינמיק להבטחת חוב דמי החכירה בלבד (כלומר להבטחת הסך של 208,933 $ שהם כ-738,000 ₪).

11. בו ביום ניתנה על ידי בית המשפט, כב' השופט מ' רניאל , החלטה המורה על עיקול ברישום של כספים וזכויות של המשיבה אצל המחזיקים שפורטו בבקשה ובהם שפיר, נמלי ישראל, רשות המיסים ובנקים.

12. ביום 5/8/2019 הגישה דינמיק בקשה לביטול העיקולים ולדיון דחוף בפגרה. הטענה הראשונה שהעלתה דינמיק הייתה כי אין לבית המשפט בישראל סמכות לתת צו עיקול להבטחת בוררות המתנהלת מחוץ לישראל. דינמיק טענה בבקשתה כי הטלת העיקולים, גם אם הם ברישום בלבד, גורמת לה נזקים רבים ופוגעת ביכולתה להמשיך בעיסוקיה. דינמיק כפרה בבקשתה בטענה בדבר קיומו של חוב למבקשות וטענ ה כי ביום 13/5/2019 נערכה פגישה עם נציגי ובאי כוח שפיר שבסופה הוסכם כי הסכמי החכירה עם דינמיק יבוטלו, שפיר תשלם חלק מחוב דמי החכירה ישירות למבקשות, והמבקשות מצדן יוותרו על חלק מהחוב. כן הוסכם, כך נטען, כי שפיר תמשיך לחכור את האניות ישירות מהמבקשות. לאור הסכמה זו, כך טוענת דינמיק, היא אינה חייבת מאום למבקשות.

הדיון בבקשה
13. הבקשה נקבעה לדיון בפניי. לדיון שנערך ביום 7/8/2019 התייצבה בשם המבקשות המצהירה עו"ד מייקה זיגלר. מדובר בעורכת דין העובדת במשרד עורכי הדין HFW המייצג את המבקשות. המצהירה הבהירה כי עבדה עד לפני מספר חודשים בסניף משרד עורכי הדין באתונה וטיפלה בענייני המבקשות, אולם לאחרונה עברה לעבוד באופן חלקי גם בסניף בדובאי. את העובדות הנוגעות להשהיית הסכמי החכירה ולביטולם , למדה מהמסמכים שבידי משרד עורכי הדין ומשיחות טלפון עם נציגי המבקשות (עמ' 5). בחקירתה התברר כי לאחר ביטול הסכמי החכירה ביצעו האניות הפלגות עבור שפיר ישירות, הפלגה אחת של כל אנייה. המצהירה הכחישה את הטענה כי שפיר שילמה למבקשות סך של 130,000 $ עבור דמי החכירה מושא ההליך, וטענה כי שפיר שילמה רק דמי הובלה עבור הובלת המטענים בהפלגות הנוספות שבהן התקשרה ישירות עם המבקשות (עמ' 5).

14. מר ירון כרמי, מנהלה של דינמיק הבהיר בחקירתו כי הושגה הסכמה משולשת, כלומר בין המבקשות, דינמיק ושפיר. בהתאם לאותה הסכמה לא חייבת דינמיק מאום למבקשת. לדבריו ההסכמה מבוססת על חלופת הודעות דואר אלקטרוני בין הצדדים ובאי כוחם, אולם אין מסמך מפורט בכתב הכולל את כל פרטי ההסדר (עמ' 9). בעדותו סיפר כי ביום 13/5/2019 נערכה פגישה במשרד בא כוחה של שפיר. בפגישה זו התייצב בשם שפיר מר אילן טיומקין. מר טיומקין הוא שהודיע כי הגיע להסכמה עם המבקשות באמצעות הגב' חריסה טרופין, נציגת חברת הניהול. על פי אותה הסכמה התחייבה שפיר לשלם את מלוא החוב למבקשות. כן הוסכם כי שפיר תמשיך לחכור את האניות , ישירות מהמבקשות, למשך 4 חודשים (עמ' 8).

הכרעה
15. כמפורט להלן הגעתי למסקנה כי יש להותיר את צווי העיקול על כנם בכפוף למספר שינויים ותוספות. אפתח במספר הערות בעניין הסמכות ולאחר מכן אתייחס לבקשה לגופה.

סמכות למתן צווים במסגרת בוררות בחו"ל
16. דינמיק טוענת כי הואיל והבוררות מתנהלת באנגליה על פי הדין האנגלי, אין לבית המשפט בישראל סמכות למתן צווי עזר על פי סעי, 16 לחוק הבוררות, כלומר אין סמכות להורות על הטלת עיקולים. בכל מקרה, כך נטען, תנאי למתן צווי עיקול בבית משפט זה, הוא הוכחת הדין האנגלי החל בבוררות והוכחה כי דין זה מכיר במתן צווי עיקול. דינמיק מפנה להערות בית המשפט העליון ברע"א 979/10 כספי תעופה בע"מ נ. AEROSAVIT AIRLINES (9/3/2010).

17. טענה זו של דינמיק דינה להידחות. חוק הבוררות מורה מפורשות, בסעיף 39א' כי אין בהוראות החוץ כדי למנוע הליך על פי חוק "[...] אף אם חל על הבוררות דין חוץ, או שפסק הבוררות הוא פסק בוררות חוץ". יתרה מזו, ברע"א 102/88 מעדני אווז הכסף נ. CENT OR S.A.R.L, פ"ד מב(3), 201 (1988), נאמר מפורשות כי בית המשפט רשאי להטיל עיקול בישראל להבטחת פירעון חוב על פי בוררות חוץ. על כך חזרו בתי המשפט במקרים רבים (ראו למשל רע"א 8613/10 כספי תעופה בע"מ נ. JZC AEROSAVIT AIRLINES(11/10/2012); רע"א 4856/10 התכוף בע"מ נ. בנק איגוד לישראל בע"מ (20/7/2010)).

הטלת העיקולים
18. כידוע על המבקש סעד זמני, לרבות צו עיקול זמני, לשכנע כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה, לשכנע כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו , וכי פעל בתום לב. כאשר מבוקש עיקול על המבקש לשכנע גם כי "קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין". יסוד זה המכונה "יסוד ההכבדה" אינו מחייב הוכחה כי המשיב יבריח נכסים, או כי אין לו כלל נכסים אלא די בהוכחת חשש סביר להכבדה על ביצוע פסק הדין (ראו רע"א 7513/06 גב ארי פיתוח והשקעות בע"מ נ. גייר, פסקה י"ב (29/1/2007); רע"א 7076/17 פלוני נ. פלוני, פסקה 16 (22/10/2017)).

19. גם הוכחת עילת התביעה אינה מחייבת כי בשלב זה יוכיח המבקש את כל פרטי העילה, אלא די בכך כי התביעה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואינה בגדר תביעת סרק (ראו רע"א 8569/10 אלו עוז בע"מ נ. קליל תעשיות בע"מ (28/6/2010); רע"א 5841/11 אקסלרוד נ. בנק המזרחי (20/9/2011)).

20. עוד נציין כי כאשר ניתן צו עיקול במעמד צד אחד ומוגשת בקשה לביטול הצו, מוטל על מבקש העיקול הנטל לשכנע כי התקיימו התנאים למתן צו העיקול (ראו רע"א 8420/96 מרגליות נ. משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, פ"ד נא(3), 784 (1997)).

21. ולענייננו, דומני כי המבקשות הצביעו על קיום עילה לכאורה. כפי שהובהר אין למעשה מחלוקת כי דינמיק התחייבה, מכוח הסכמי החכירה, לשל דמי חכירה למשיבות. אין חולק כי דינמיק לא שילמה את מלוא דמי החכירה עד למועד ביטול הסכמי החכירה וכי נותר חוב דמי חכירה לתשלום. המחלוקת מתמקדת בטענתה של דינמיק כי הושגה הסכמה מאוחרת, הסכמה מחודש מאי 2019, ולפיה שפיר תישא בתשלום החוב וכי המבקשות יוותרו על חלק ממנו. עם זאת, אין כל מסמך המעיד על הסכ מה זו. יתרה מזאת, מר י' כרמי העיד כי מי שמסר לו כי המבקשות הסכימו לכך היה מר אילן טיומקין מחברת שפיר. מר טיומקין לא מסר כל תצהיר ואין גם כל מסמך ממנו המאשר את ההסכמה הנטענת.

22. בניגוד לטענת דינמיק ניתן לראות כי במכתבו של עו"ד א. כהן דור, בא כוחה של שפיר, מיום 15/5/2019 נאמר מפורשות כי הסכום של 130,000 $ שמשלמת שפיר לא יופחת מחובה של דינמיק: "Not to be deducted from Dynamic revised debt as originally discussed" (סעיף 1 למכתב שצורף כנספח "ד" לתשובת המבקשות).

באותו מסמך נקבע מפורשות כי הצדדים מוותרים על תביעות שבין שפיר למבקשות (סעיף 4), אולם אין ויתור על תביעות כנגד דינמיק.

23. אפשר לראות כי במכתבו של עו"ד כהן-דור מיום 13/5/2019, שצורף במהלך הדיון (הודעת דוא"ל מיום 13/5/2019 שעה 18:53), בו הוא מפרט את ההסכמה הנטענת לפיה חוב דמי החכירה יופחת לסך של 120,000 $ וישולם על ידי שפיר, אין אמירה כי אכן מדובר בהסכם סופי אלא להיפך, הוא מבקש את אישור המבקשות לאמור. אין ראיה כי האמור במכתב זה אושר ולכאורה המכתב מיום 15/5/2019 מעיד כי ההסכמה הסופית בין שפיר למבקשות הייתה שונה.

די באמור כדי להצביע על שאלה רצינית הדרושה הכרעה ועל ראיה לכאורה להוכחת עילת סיכויי התביעה.

24. מאידך, המבקשות לא השכילו להביא כל ראיה לשכנע כי התקיים יסוד ההכבדה. בבקשת העיקול אין התייחסות מפורשת לכך ופרט לאמירות כלליות אין כל פירוט משכנע. עם זאת, המבקשות סבורות כי מתשובת המחזיקים לצווי העיקול, ניתן ללמוד כי לדינמיק אין די נכסים לתשלום החוב. רק נמל אשדוד אישר כי הוא מחזיק בנכסים של דינמיק ואילו בבנקים אין כספים חופשיים שמוחזקים עבורה .

25. מנגד טוענת דינמיק כי הותרת צווי העיקול, במיוחד בנמלי חיפה ואשדוד, תפגע בפעילותה ותמנע ממנה לעסוק במתן שירותי ספנות לאניות. עם זאת דינמיק לא הצביעה על נכסים שבבעלותה ולא הציעה כל נכס אחר שיבטיח את החוב או חלקו.

26. במצב זה ניתן, ולו גם בדוחק , לקבל את הטענה כי עצם סכום החוב הנטען מעיד על הכבדה. דינמיק אינה חברה בעלת נכסים אלא חברה הנותנת שירותים ולכן קיים חשש טבעי כי בכל רגע תוכל לחדול מפעילותה ולהותיר את המבקשות ללא כל אפשרות להיפרע, אם יזכו בהליך הבוררות.

27. דומני כי לאור האמור יש מקום להותיר את צווי העיקול ולקבוע כי הוכחו היסודות הנדרשים, אולם מאידך למנוע הטלת צווי עיקול שימנעו מדינמיק להמשיך בפעילות שוטפת כפי שיפורט להלן.

28. דינמיק טוענת גם כי המבקשות הן חברות חסרות נכסים, חברות OFF SHORE, ולכן אין כל נפקות להתחייבות שהפקידו להבטחת נזקיה למקרה שהעיקול יבוטל ותביעת המבקשות תידחה. טענה זו לא הוכחשה ועל כן נראה לי כי ראוי להתערב גם בקביעת הערבויות למתן צווי העיקול. עם זאת נזכיר כי המצאת התחייבות של מבקש סעד זמני מתחייבת לפי התקנות ותכליתה להקים עילה כינד מבקש העיקול לפיצוי בגין נזקי העיקול. כדי להבטיח את תשלום הפיצוי למקרה שהצו העיקול יבוטל, מורה בית המשפט על הפקדת ערובה לפי תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ועל הפקדת עירבון לפי תקנה 364 (ב) לתקנות.

29. אשר על כן, אני מורה כי צווי העיקול שהוטלו על ידי בית המשפט בהחלטה מיום 24/7/2019 יתוקנו כדלקמן:

א. העיקול יחול אך ורק על כספים ו/או זכויות המגיעים או שיגיעו למשיבה, דינמיק שירותי ספנות (דש"ס) בע"מ מהמחזיקים 2-4, בנק הפועלים בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ ורשות המיסים. כל עיקול שהוטל על חשבונות פרטיים של בעלי השליטה או מנהלי המשיבה, יבוטלו.
ב. העיקולים בבנקים לא יחולו על חשבונות עו"ש.
ג. העיקולים שהוטלו אצל חברת נמל חיפה בע"מ וחברת נמל אשדוד בע"מ יבוטלו.
ד. העיקולים יחולו עד לסך כולל (אצל כל המחזיקים) של 738,000 ₪.

30. המבקשות יגדילו את הערבות שהופקדה בסך של 50,000 ₪, לערבות בסך של 80,000.
לא תופקד הערבות הכספית תוך 7 ימים, יבוטלו צווי העיקול.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ט, 15 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.