הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 5133-03-18

בפני
כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

המבקשים

1.אסתר מולדבסקי ת.ז. XXXXXX495 (מבית לוי)
2.אברהם לוי ת.ז. XXXXX503
3.בתיה מוריס ת.ז. XXXXXX010 (מבית לוי)
4.יניב בן אדיבה ת.ז. XXXXXX768
5.זהבה ורדניק ת.ז. X502 86145 (מבית לוי)
6.אלי מירוביץ ת.ז. XXXXXX594 (מבית לוי)
7.עזבון המנוח רחמים לוי ז"ל ת.ז. XXXXXX331 – באמצעות יורשיו המבקשים 1-6
ע"י ב"כ עו"ד משה אלנקווה

נגד

המשיבים

1.ג'מיל בן נאסיף בן עודה פרח ת.ז. XXXXXX948
2.ג'מאל בן נאסיף בן עודה פרח ת.ז. XXXXXX740
3.כמאל בן נאסיף בן עודה פרח (מספר תעודת זהות אינו ידוע)
4.כאמלה דאניאל בת נאסיף בן עודה פרח ת.ז. 020 455945
5.נדווא (נדווה) בת נאסיף בן עודה פרח ת.ז. XXX832
6.תאופיק בן עודה פרח ת.ז. XXXXXX147
7.רפיק בן עודה פרח ת.ז . 020590154
8.בוטרוס בן עודה פרח ת.ז. XXXXXX162
9.קוותר (כאותר) אסכנדר בת עודה בן נאסיף פרח ת.ז. XXXXXX139

פסק דין

1. בהמשך להחלטותיי מיום 9.12.18 ו – 15.4.19, והודעת ב"כ המבקשים מיום 15.11.18,
1.2.19 ו-5.5.19, ניתן בזאת פסק דין הצהרתי לפיו המנוח רחמים לוי ז"ל אשר נשא ת.ז.
010966331 (להלן: "המנוח") רכש מ את המשיבים שפרטיהם לעיל את מלוא זכויות
הבעלות בשני נכסי מקרקעין (להלן: "הנכסים") כדלקמן:

1.1. נכס הידוע כיום כגוש 11270 חלקה 34, אשר היה רשום בעבר כגוש שומה 10811 חלקה 18, ולפני כן כספר 103 דף 28 (כעולה מנסח רישום היסטורי שצורף כנספח א' לתשובת המבקשים מיום 5.5.19), שכתובתו רח' הירוק 10 בחיפה.

1.2 נכס הידוע כיום כגוש שומה 10857 חלקה 24, אשר היה רשום בעבר כספר 142 דף 185, ולפני כן כספר 23 דף 304, שכתובתו רח' (סמטת) אשקלון 7 חיפה.

2. רכישת הזכויות בנכסים לעיל נעשתה ביום 12.12.61 או בסמוך לכך וזאת כעולה מיפוי כח
בלתי חוזר מהתאריך הנ"ל, אשר נחתם על ידי המשיבים ושהעתקו צורף כנספח "א" להמרצת הפתיחה (להלן-" יפוי הכח"), והמנוח זכאי להירשם כבעל מלוא זכויות הבעלות בנכסים, במקומם של המשיבים הרשומים כיום כבעלי הזכויות בנכסים, כעולה מנסחי רישום מקרקעין מיום 31.1.19, שהוגשו לתיק בית המשפט.

בהקשר זה יצוין כי המשיבים רשומים בלשכת רישום המקרקעין ללא מספרי זיהוי, ומספרי הזיהוי המצוינים בפסק הדין מבוססים על אישור החתימה הנוטריוני של המשיבים ביפוי הכח שבו מצויינים מספרי הזיהוי של המשיבים (למעט של המשיב 3 ושל המשיב 8,אשר בשמו חתמה אפוטרופסו הטבעית שפיקה פרח),תצהירי זיהוי מיום 3.3.1977 של עו"ד וייסמן וחוה(אוה) לוי שצורפו להמרצת הפתיחה,ואישורי משרד הפנים שצורפו להודעת המבקשים מיום 15.11.18 (להלן-"אישורי משרד הפנים").

3. לאור התצהיר אשר הוגש על ידי המשיבה 9, קוותר (כאותר) בת עודה בן נסיף פרח הרשומה ללא תעודת זהות כבעלים של 1/24 חלקים בשני הנכסים ולאור הצהרתה בפני בדיון שהתקיים ביום 23.10.2018 שלפיה "קראתי את כתב התביעה והתובעים צודקים 100%", ובשים לב לכך שהוכ ח בפני על ידי אישורי משרד הפנים והצהרותיה של המשיבה 9, כי כל יתר המשיבים הלכו לעולמם, אני נותן בזאת סמכות לב"כ המבקשים שהינם יורשי המנוח לחתום בשם המשיבים על כל מסמך שי ידרש לצורך העברת הזכויות בנכסים מהמשיבים אל המנוח או י ורשיו.

4. כפי שהבהרתי בהחלטתי מיום 15.4.19, בעניינם של המבקשים ניתן צו הכרזת ירושה
מתוקן ביום 29.4.2004, ובו הוכרזו האנשים הנזכרים בו כיורשיו של המנוח, ובהתאם אני מורה כי בכפוף להמצאת העתק המאושר על ידי בית המשפט של צו הירושה המתוקן, הזכויות בנכסיו אשר אמורות להירשם כאמור לעיל על שם המנוח, תרשמנה על שם יורשיו, על פי צו הירושה המתוקן.

5. ככל שהמבקשים ערכו ביניהם הסדרים או הסכמים שיש בהם כדי לשנות את הוראותיו של
צו הירושה המתוקן, ובהתאם את אופן רישום הזכויות בנכסים על שם יורשי המנוח , יהיה עליהם לפעול על פי הוראות כל דין לרבות נהלי רש ם המקרקעין לצורך ביצוע כל שינוי שיבוקש על ידם בעת הרישום , מהוראות צו הירושה המתוקן .

6. כמו כן, ולמען הסר ספק, מובהר כי השלמת רישום הזכויות בנכסים ,בהתאם לצווים ההצהרתיים האמורים בסעיפים 1 ו - 2 לעי ל, תהיה בכפוף להמצאת אישורי המסים הנדרשים על פי כל דין לצורך ביצוע הרישום .

7. כמו כן ולמען הסר ספק, אני מורה על תיקון המרצת הפתיחה, כך שפרטי המשיבים
בהמרצת הפתיחה יתוקנו בהתאם לאישורי משרד הפנים או הפרטים המופיעים באימות החתימה על יפוי הכח, ופרטיהם המתוקנים של המשיבים יהיו כמפורט בראש פסק הדין לעיל.

8. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ו אייר תשע"ט, 20 מאי 2019, בהעדר הצדדים.