הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 37330-01-17

בקשה מספר 1
בפני
כבוד ה שופט שמואל מנדלבום

המבקשת
אמירי זכרון יעקב בע"מ ח"פ 513560730

נגד

המשיבות

  1. כפר הים ניהול (1994) בע"מ ח"פ 520042201
  2. עונות חטיבת הפנאי בע"מ ח"פ 511667370 (משיבה פורמלית)

החלטה

בפניי בקשה למתן צווי מניעה ועשה ארעיים וזמניים ומינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד) ובקשה לקביעת מועד דיון בהול (להלן: "הבקשה").
יוקדם ויודגש כי במהלך הדיון בבקשה עד כה, הוגשו לתיק בית המשפט על ידי הצדדים השונים מאות עמודי טיעונים ומסמכים, חלקם ברשות בית המשפט וחלקם שלא, המתייחסים להיקף נרחב ביותר של מחלוקות הקיימות בין הצדדים השונים.
יותר מכך, כפי שהתברר מכתבי הטענות ובמהלך הדיון בפניי, הבקשה שבפניי הינה רק פרק אחד ב-"ספר עב כרס" של הליכים משפטיים שונים ומרובים אשר התנהלו ומתנהלים בין הצדדים וכפי שהגדירה זאת היטב ב"כ המשיבה 2 בדיון שהתקיים בפניי:
"יש פה כמה צדדים שההתכתשות ביניהם הפכה להיות עיקר העניין במקום רצון משותף להגיע לפתרון" (עמ' 5 לפרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 31.1.2017 (להלן: " הפרוטוקול") שורה 16).
במסגרת החלטתי זו אשתדל להתמקד בנקודות אשר נראות בעיניי כמהותיות לצורך הכרעה בשאלה הממוקדת שבפניי, והיא השאלה האם יש מקום בשלב הנוכחי ליתן צווים זמניים שהינם במהותם צווי עשה זמניים, כפי שמבוקש בבקשה.
רקע עובדתי:
כללי:
בנושא הרקע העובדתי הרלוונטי, ומעמד הצדדים המעורבים קיימות מחלוקות רבות בין הצדדים ואולם בתמצית ניתן לומר כי עניינה של הבקשה הינו במתחם מקרקעין המצוי בגבעת אולגה-חדרה והידוע כפרויקט "כפר הים" (להלן: " הפרויקט").
הפרויקט כולל מספר בניינים כאשר לענייננו, המבנה הרלוונטי הינו מבנה בית המלון שהוקם בפרויקט (להלן: "המלון"), כאשר חלק ממבנה המלון (שלוש הקומות הראשונות וככל הנראה שטחים נוספים בקומות הרביעית והחמישית) משמשים כמתחם ספא הכולל מתקני כושר, בריכת שחייה ועוד (להלן: "מתחם הספא").
הצדדים:
המבקשת – אמירי זכרון יעקב בע"מ (להלן: " אמירי זכרון") טוענת בבקשתה כי היא רכשה בסדרת הסכמי מכר מחודש דצמבר 2012 חלק מהזכויות במקרקעין המהווים חלק מהפרויקט מאת המשיבה הפורמאלית – עונות חטיבת הפנאי בע"מ (להלן: " עונות"), ובכלל זה הומחו לה כל זכויות עונות במלון.
בהקשר זה יוקדם ויצוין כי אמירי זכרון לא צירפה לבקשתה את הסכמי הרכישה האמורים (למעט עמוד אחד שצורף בנוסח בלתי קריא כנספח 15 לבקשה).
זאת ועוד, במהלך הדיון בפניי הוצג בפניי נסח רישום של חלקה 46 בגוש 10011, המעיד כי עונות היא הבעלים הרשום של חלקה זו אשר הינה החלקה שבה לטענת אמירי זכרון נרכשו על ידה הזכויות מעונות, ואולם התברר כי לא נרשמה הערת אזהרה לטובת אמירי זכרון על החלקה (עמ' 1 שורה 15 לפרוטוקול) ובהמשך אתייחס ביתר פירוט לשאלת מעמדה של אמירי זכרון.
המשיבה 1 – כפר הים ניהול (1994) בע"מ (להלן: " כפר הים") הינה חברת ניהול אשר רכשה ביום 24.2.1998 חלקים ממתחם הפרויקט ובכלל זה שלוש הקומות הראשונות בבניין המלון וכן שטחים נוספים, ואין חולק על כך שכפר הים מתחזקת ומפעילה בחלקים מהמלון שנרכשו על ידה את מתחם הספא מזה שנים רבות.
המשיבה הפורמאלית עונות הינה כאמור החברה שבבעלותה מתחם הפרויקט, ואשר מכרה חלקים ממנו לכפר הים, ואשר התקשרה כאמור בהסכם עם אמירי זכרון שפרטיו המלאים לא הובאו בפני בית המשפט.
להשלמת התמונה יצוין כי בין עונות ובין כפר הים מתנהלים גם כיום הליכים משפטיים נוספים הנוגעים בין היתר לשאלת היקף השטחים שנרכשו על ידי כפר הים מעונות ( דברי ע ו"ד שטיר עמ' 31 לפרוטוקול שורות 13-14), וכן הליכים נוספים הנובעים מעובדת היות עונות בעלת מניות בכפר הים הטוענת כי זכויותיה כבעל מניות מקופחות על ידי כפר הים , וכן הליכים נוספים בגין הלוואה שהעמידה עונות לכפר הים, וכל הליכים אלו אינם מעניינה של הבקשה שבפניי.
הבקשה:
בבקשה אשר הוגשה על ידי אמירי זכרון מתבקש בית המשפט להפעיל את סמכותו וליתן צווים המורים על נקיטת פעולות דחופות להשגת כלל האישורים (לרבות טופס אכלוס ולרבות רישוי עסק) הנדרשים להכשרת והתחלת פעילות מתחם הספא ו/או להשלמת בנייתו עד לפתיחתו של מתחם הספא לשימוש ציבורי-מסחרי.
באופן קונקרטי התבקש בית המשפט בבקשה :
"למנות כונס נכסים ארעי ו/או זמני או בעל תפקיד כאמור, אשר באופן דחוף, ישתלט על מתחם הספא ועל זכויות בעלי הדין בהקשרו, וידאג להשגת כל רישוי וביצוע כל עבודה כאמור בסעיף א' לעיל, וליתן לכונס הנכסים סמכויות והוראות מתאימות לשם ביצוע האמור (לרבות מינוי מנהל מיוחד/מקצועי מטעמו מתן דיווח לביהמ"ש ולצדדים וכל הוראה אחרת)" (סעיף ב' לבקשה).
לחילופין התבקש בית המשפט ליתן למשיבה הוראות לנקוט בפעולות דחופות לצורך השלמת כל הנדרש לצורך קבלת טופס אכלוס ורישיון עסק למתחם הספא כך שיושלמו בתוך 30 ימים או כל מועד מקורב אחר לפי קביעת ביהמ"ש.
על פי הנטען בבקשה, כפר הים מתנהלת זה שנים "בהתנהלות איטית, קלוקלת חסרת יעילות וחסרת מקצועיות" בכל הנוגע לטיפולה במתחם הספא אשר באה לידי ביטוי ב-3 אופנים המפורטים בסעיף 10 לבקשה, ובכלל זה:

  1. אי השלמת הטיפול בחיבור חשמל עצמאי למלון ולמתחם הספא.
  2. אי השלמת הטיפול בקבלת האישורים הסטטוטוריים הנדרשים לצורך הפעלת מתחם הספא (היתר אכלוס ("טופס 4") ורישיון עסק).
  3. אי השלמת בניית מתחם הספא.

לטענת המבקשת, העובדה שבמתחם הספא לא הושלמו עבודות הבנייה הנדרשות, והעובדה שלמתחם הספא אין היתר אכלוס ו/או רישיון עסק, גורמות לכך שלא ניתן יהיה להתחיל בהפעלתו של המלון ללא השלמתו של מתחם הספא, לרבות קבלת האישורים הסטטוטוריים הנדרשים לצורך הפעלתו.
מפאת חשיבותן, אביא את טענות אמירי זכרון בבקשה ,בשאלת היחס שבין מתחם הספא והמלון כלשונן:
"מתחם הספא, מהווה חלק אינטגראלי מהמלון וחלק אינטגרלי מהיתר הבניה הנוכחי הנוגע אליו (וממילא תנאי לקבלת היתר איכלוסו ופתיחתו). לאמור, בפשטות, שלשם הבהר ספק, לא ניתן "לדלג" מעל השלמת מתחם הספא לשם פתיחת המלון.
כאילו לא די בכך- גם מנקודת מבטה של המפעילה המתוכננת של המלון- מרשת רמדה העולמית- ומכל נקודת מבט פרקטית אחרת (תפעולית, תדמיתית, חוזית למול רמדה ולמול המשיבה הפורמאלית), מתחם הספא הינו חלק אינטגראלי מפעילות המלון, ולא ניתן להתחיל בהפעלתו ללא מתחם הספא (ורשת רמדה גם לא תאפשר את פתיחתו ללא מתחם הספא)."
(סעיף 14.5 לבקשה)
אמירי זכרון הוסיפה וטענה כי כפר הים "מונעת במכוון את התקדמות העבודות במתחם הספא על מנת לגרום נזק למבקשת ולמנוע את פתיחתו של המלון בכל מחיר" (סעיף 13 לבקשה).
לטענת אמירי זכרון העיכוב בפתיחת המלון בשל אי השלמתו של מתחם הספא יגרום לאמירי זכרון נזקים עצומים הנאמדים בסך של כמיליון ₪ מדי חודש.
זאת ועוד לטענת אמירי זכרון ככל שבית המלון לא ייפתח עד ולא יאוחר מיום 1.3.17 תיאלץ אמירי זכרון לבטל הזמנות קיימות לחודשים 3/2017 ואילך בהיקף של כ-10 מיליון ₪.
חמור מכך לטענת אמירי זכרון, באם המלון לא ייפתח עד ליום 1.3.2017 יבוטל גם הזיכיון שהוענק לה מחברת ווינדהאם הבינלאומית, והיא אף צירפה לבקשתה מכתב שנשלח לרמדה חדרה ביץ' ריזורט, ממר אבי שויקי על נייר מכתבים של רשת רמדה ובו הודעה כי התאריך האחרון לפתיחה הינו לא יאוחר מיום 1.3.2017, וכי באותו מועד נדרש כי המלון יכלול: "174 חדרי אורחים, חדרי ישיבות, חדרי אוכל ומסעדות וכל השטחים הציבוריים – בריכת שחייה חיצונית, בריכה מחוממת, חדרי כושר וספא " (נספח 5 לבקשה), וכי לאחר התאריך האמור " ווינדהאם תבטל את ההסכם באופן מיידי וחד צדדי...".
לטענת אמירי זכרון, אבדן הזיכיון יגרום לכך שהשקעה כוללת בסכום של 120 מיליון ₪ תרד למעשה לטמיון (סעיף 16 לבקשה).
בנסיבות אלו דורשת אמירי זכרון כי בית המשפט יפקיע למעשה מידי כפר הים את השליטה במתחם הספא בכלל ובטיפול בכל נושא הפעולות הנדרשות לשם השלמת מתחם הספא מבחינת בנייה ורישוי בפרט , וימנה כונס נכסים חיצוני אשר יקבל אחריות על הטיפול בנושא.

לחלופין מבקשת אמירי זכרון כי ינתן צו זמני המורה לכפר הים לבצע פעילות מהירה ודחופה לשם השגת כלל האישורים הנדרשים לצורך הפעלתו של מתחם הספא וזאת בתוך 30 יום או כל מועד מקורב אחר לפי קביעת הבית המשפט.

תגובת כפר הים:
לאור בקשתה הבהולה של אמירי זכרון קבעתי דיון דחוף בפניי וכתוצאה מכך הוגשה תגובת כפר הים ממש בסמוך לדיון.
בתגובתה דוחה כפר הים מכל וכל את כל טענות אמירי זכרון, והיא העלתה שורה ארוכה של טענות נגדיות.
כך טענה כפר הים כי לאמירי זכרון אין כל מעמד להגשת הבקשה, וזאת מאחר והיא אינה הבעלים ו/או חברת הניהול של המלון.
לראיה צירפה כפר הים לתגובתה העתק בקשה דחופה למתן סעדים זמניים שהוגשה לבית המשפט המחוזי בעת"מ 46319-09-16 על ידי עונות ביחד עם ריזורט חדרה ניהול בע"מ (להלן: "ריזורט") (נספח 2 לתגובה).
בבקשה האמורה ביקשו עונות וריזורט מבית המשפט להורות בין היתר לוועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז חיפה, לצמצם החלטה קודמת שניתנה על ידה ביום 31.8.2016, אליה נתייחס להלן, ושבה אסרה ועדת הערר לבצע כל פעולה הקשורה לבנייה או הקמה או הפעלה של המלון, וכן ביקשו עונות וריזורט לקבל צו זמני אשר יאפשר להן הפעלה חלקית של המלון.
לטענת כפר הים אמירי זכרון לא היתה כלל מבקשת בבקשה, ויותר מכך בבקשה הנ"ל טענה עונות " כי היא הבעלים של הזכויות במקרקעין מושא היתר הבנייה וההחלטה", וכי ריזורט "היא חברת הניהול שעימה התקשרה המבקשת 1 (עונות – ש.מ.) בהסכם להפעלת בית המלון "רמדה חדרה" על פי הסכם זיכיון מאת בעלת המוצג (כך במקור! ש.מ.) הבינלאומי Ramada שהינה חברת בתי המלון הבינלאומית "…Windham (סעיפים 20 ו-21 לנספח 2).
מעבר לטענות בדבר זכות העמידה של אמירי זכרון, טענה כפר הים כי לגופו של עניין כל המסד העובדתי עליו נסמכת הבקשה איננו נכון, וכי הסיבה המהותית האמיתית לכך שפתיחתו של המלון מתעכבת היא עבירות בנייה נרחבות שבוצעו על ידי עונות ואמירי זכרון בעת בניית המלון, אשר אילצו את כפר הים לנקוט בהליכים משפטיים כנגד עבירות בנייה אלו, וההליכים הובילו בסיכומו של דבר לכך שוועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז חיפה (להלן: "ועדת הערר") ביטלה את ההיתר שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן: "הוועדה המקומית"), וכבר בחודש מאי 2015 נתנה ועדת הערר החלטה אשר אסרה להנפיק וליתן למלון היתר אכלוס (טופס 4), ובהמשך ביום 31.8.2016 ניתנה כאמור החלטה נוספת של ועדת הערר שביטלה פעם נוספת את היתר בנייה שניתן למלון, וקבעה כי "אין להתקדם עוד בבנייה או באכלוס המבנה".
לפיכך טוענת כפר הים כי כל טענת אמירי זכרון לפיה אי השלמת מתחם הספא הינה הגורם לאי פתיחת המלון הינה טענה חסרת כל בסיס.
כפר הים מוסיפה וטוענת גם ביחס לפעולות הנדרשות לצורך השלמת מתחם הספא, אשר פורטו בבקשת אמירי זכרון, כי האחריות לביצוע כל הפעולות הנדרשות ולהמצאת כל האישורים הנדרשים לצורך הוצאת טופס 4 למתחם הספא הוטלה ומוטלת על עונות ועל אמירי זכרון, ולא על כפר הים, ואלו לא מילאו את תפקידם, ודווקא כפר הים למרות שלא היתה חייבת לעשות כן, היא הגורם היחידי שפעל ופועל ואינו חוסך במאמצים בכדי לקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך הפעלת מתחם הספא.
לטענת כפר הים אחריותן של אמירי זכרון ועונות להשגת האישורים הנדרשים לצורך הפעלת מתחם הספא עולה בין היתר מהסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד במסגרת רע"א 10520-06-16, שהינה בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי עונות ואמירי זכרון כנגד כפר הים וחברת החשמל, ואשר עסק ה במחלוקת שהיתה בין הצדדים בסוגיות שונות הנוגעות לחיבור החשמל הנדרש למלון ולמתחם הספא.
במסגרת הסכם הפשרה האמור נקבע כי דווקא עונות ואמירי זכרון הן שהתחייבו "לפעול באופן מיידי להוצאת כל האישורים הנדרשים לצורך חיבור המלון ומתקני הספא לחשמל (טופס 2, טופס 4, או כל אישור אחר שיידרש) ובלבד שהערר שהוגש מטעם המשיבה 1 (כפר הים – ש.מ.) לא ימנע זאת. כפר הים מתחייבת לשתף פעולה ולחתום על כל טופס שיידרש לצורך ביצוע סעיף זה " (סעיף 6 להסכם, עמ' 6 לפרוטוקול דיון מיום 8.6.2016, נספח 1 לתגובה).
בנוסף צירפה כפר הים לתגובתה העתק הסכם פשרה נוסף שהושג בהליך אחר שהתנהל בין הצדדים בתיק 1248-05 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ואשר קיבל גם הוא תוקף של פס"ד בשנת 2013, שבו נקבע כי:
"עונות מתחייבת בזה לבצע על חשבונה ועל אחריותה תיקוני ליקויים בכל השטחים הציבוריים של הפרויקט וכן לבצע השלמות של הבנייה של הפרויקט (על פי היתר הבנייה המקורי) על פי האמור בחוזה זה להלן וכן מצהירה כי בכוונתה להשלים את התיקונים וההשלמות האמורים בתוך 24 חודשים מיום סיום פרויקט "הפיילוט" כמשמעו להלן, בחוזה זה "השטחים הציבוריים" פירושו כל בנייני הפרויקט, שטחים במתחם הקוטג'ים (מתקני הפרויקט בריכה ספא וכיוב') וכל השטחים המיועדים להירשם בבעלות חברת הניהול על פי האמור בהסכם זה" (נספח 3 לתגובה).
עוד הפנתה כפר הים בתגובתה להליך נוסף שנוהל בין הצדדים כאמור בסעיף 27 לעיל, ושבו עתרו עונות וריזורט ביחד עם 90 עובדים של המלון לבית המשפט, וביקשו כאמור לעיל לצמצם את תוקפה של החלטת ועדת הערר אשר אסרה על מתן היתר אכלוס למלון, וכן נתבקש בית המשפט במבוא לעתירה:
"להורות על כניסתה לתוקף של ההחלטה בעוד 12 חודשים כך שלפני כן ניתן יהיה לתת לבית המלון טופס אכלוס על פי ההיתרים התקפים..."
כפר הים הפנתה את בית המשפט לכך שבמסגרת אותה עתירה אשר עסקה כאמור בהפעלתו של המלון, לא העלו העותרות טענה כלשהי כלפי כפר הים לפיה לא ניתן להפעיל את המלון בשל אי השלמתו של מתחם הספא והעדר אישורים סטטוטוריים למתחם הספא, ויותר מכך המצהיר מטעם עונות (מר רפפורט) הצהיר כי: "הושלמו כל דרישות הוועדה המקומית למתן טופס 4 למעט הגשת תוכנית מצב סופי המהווה חלק מן הבקשה".
בנוסף טוענת כפר הים, כי מי שמונע ממנה לקבל אישורים היא אמירי זכרון דווקא וכך לשם הדוגמה מפרטת כפר הים בתגובתה כיצד אמירי זכרון מנעה באופן כוחני וברוטלי גישה ללוח החשמל של מבנה המלון, עובדה שאילצה את כפר הים לבצע הסטה של קו החשמל והקמת פנל כבאים חדש בעלות של מאות אלפי ₪, פעולות אשר גרמו לעיכובים לכפר הים בקבלת האישורים הנדרשים להפעלת מתחם הספא.
כפר הים מוסיפה וטוענת כי היא פעלה ופועלת לצורך קבלת האישורים הנדרשים להפעלת מתחם הספא ולתצהיר התמיכה בתגובה צירפה כפר הים מספר אישורים ובכלל זה אישור של מחלקת רישוי עסקים בחדרה הכולל אישור למתן רישיון עסק זמני, עליו חתומה גם לשכת הבריאות בחדרה וכן אישור מיום 25.1.2017 בדבר עמידת מפוחי העשן המותקנים בכפר הים בתקן הישראלי.
בנוסף טענה כפר הים כי אין גם בסיס לכל טענות אמירי זכרון בדבר הנזק הצפוי באם לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים למתחם הספא עד ליום 1.3.2017, ובכלל זה הטענה לפיה יבוטל הזיכיון למלון על ידי חברת ווינדהאם.
בעניין זה הפנתה כפר הים את בית המשפט לכך שבהליך קודם שהתנהל בין הצדדים (רע"א 10520-06-16) הוצג על ידי אמירי זכרון מכתב של נציגי אותה חברת ווינדהאם מיום 27.4.2016 (נספח 6 לתגובה) אשר כלל איום לפיו באם תוך 30 יום לא יחובר המלון לרשת החשמל תשקול ווינדהאם לבטל את הזיכיון.
בהמשך במסגרת עת"מ 46319-09-16 (הנזכרת בסעיף 27 לעיל) נטען פעם נוספת כי באם לא יינתן מיידית צו שיאפשר הפעלה חלקית של המלון, ייגרם נזק בלתי הפיך אשר הוערך על ידי עונות וריזורט בכ-30,000,000 ₪ רק כתוצאה מביטול הזמנות (סעיף 53 לעתירה) וגם נטען כי קיים חשש של ממש שאי מתן הסעד הזמני, יאלץ את רשת ווינדהאם לעזוב את המלון, עובדה שתוביל לכך שהשקעה של 140 מיליון ₪ תרד לטמיון (סעיף 52 לעתירה) וכן לפיטורי כל העובדים של המלון אשר הצטרפו כעותרים בעתירה.
לטענת כפר הים, "למרבה הפלא" , כאשר קבע בית המשפט כי אין מקום למתן סעד זמני אלא יש לדון בעתירה לגופה, חזרו בהם עונות וריזורט והמבקשים מהעתירה, ולטענת כפר הים יש בכך כדי להעיד על כך שכל הטענות לדחיפות במתן סעד זמני או כל הטענות לנזק הצפוי הינן בגדר "סיסמאות ריקות מתוכן" (סעיף 122 לתגובה) אשר מועלות בכל הליך בלבוש אחר ובליווי של מכתב מתאים מרשת ווינדהאם.
בנוסף לכל האמור לעיל, טענה כפר הים כי יש לדחות את בקשת אמירי זכרון בשל אי גילוי והסתרת עובדות מהותיות מצד אמירי זכרון כגון ההליכים המשפטיים הנוספים שהתקיימו בין הצדדים וכן בשל שיהוי.
מכל הטעמים שפורטו בתגובת כפר הים התבקש בית המשפט לדחות את בקשת אמירי זכרון על כל חלקיה תוך חיובה בהוצאות.
להשלמת התמונה יצוין כי עונות שהינה משיבה פורמאלית בבקשה הסתפקה בהגשת תגובה קצרה שבה היא תמכה בבקשת אמירי זכרון, וכמו כן הפנתה את בית המשפט למספר הליכים משפטיים נוספים המתנהלים בין הצדדים ובכלל זה תביעה שהוגשה על ידי עונות כנגד כפר הים להשבת הלוואה על סך של 12,758,509 ₪ שהועמדה על ידי עונות לכפר הים, וכן תביעה נוספת שהגישה עונות כנגד כפר הים להסרת קיפוח, מינוי מנהל מיוחד ומינוי חוקר מטעם המנהל המיוחד והכל בשל היות עונות בעלת מניות בכפר הים הטוענת לקיפוחה על ידי כפר הים וכאמור בראשית החלטתי , הליכים נוספים אלו אינם מעניינה של הבקשה שבפני.
הדיון מיום 31.1.2017:
לאחר הגשת כל תגובות הצדדים התקיים ביום 31.1.2017 דיון ממושך בפניי, במהלכו הובהר פעם נוספת כי ביום 1.2.2017 קבוע דיון בפני ועדת הערר וזאת בעררים נוספים שהגישו הן כפר הים והן עונות כנגד החלטות הועדה המקומית משנת 2016 שבו אושר היתר הבנייה של המלון בכפוף למלוי שורת תנאים.
בדיון חזר וטען בפניי ב"כ אמירי זכרון כי אמירי זכרון עמדה בכל הנדרש בכדי לקבל אישורי אכלוס (טופס 4) למלון "עם כוכבית קטנה בכפוף למתחם הספא שמיד אתייחס אליו" (עמ' 1 לפרוטוקול מול שורות 22-23).
בתשובה לשאלת בית המשפט, האם קיים מסמך כלשהו המונח בפני בית המשפט והמצביע על כך שהפגמים הקיימים במתחם הספא מונעים את הפעלת המלון, הפנה ב"כ אמירי זכרון את בית המשפט לנספח 3 לבקשה, שהינו החלטת הוועדה המקומית בחדרה מיום 28.11.2016, שם נקבע כי "תנאי בהיתר הבנייה – תנאי מקדים לרשיון עסק בדיקת כלל ההיבטים בפועל תברואתיים ובריאותיים " (עמ' 2 סעיף ט של נספח 3 ).
בהמשך הצהיר ב"כ אמירי זכרון כי: "אני מתחייב להמציא אסמכתא שהם יכתבו שכל זמן שלא יינתן טופס 4 ורשיון עסק לספא, לא יינתן טופס 4 למלון" (עמ' 2 שורות 6-7).
בנוסף לאמור הצהיר ב"כ אמירי זכרון כי "טובי המומחים שאנו שכרנו הודיעו לנו שאם תבוצע פעולות מיידיות בהשקעה כספית ניכרת במינימום זמן בין חודשיים לשלושה בשביל לעמוד בדרישות הדין בשביל טופס 4" (שורות 22-23 עמ' 2 לפרוטוקול).
וכשנשאל ב"כ אמירי זכרון כיצד משתלבת אמירה זו עם טענתם לפיה באם לא יושלם רישוי מתחם הספא עד ליום 1.3.2017 יבוטל הזיכיון של המלון השיב ב"כ אמירי זכרון כי:
"הבאתי את נציג רמדה ואם יבוצעו פעולות והם יראו שמבוצעות פעולות מיידיות ומשמעותיות יש בהחלט סיכוי שאם נהיה בטווחים קצרים של עיכוב לא יקוב הדין את ההר ולא יבוטל הזכיון".
בהמשך ולאחר שב"כ המשיבה מס' 1 חזר על כל טענותיו ואף הציג אישור זמני של מכבי אש להפעלת מתחם הספא (מש/1), השתנתה במקצת עמדת ב"כ אמירי זכרון, והועלתה בקשה חדשה לפיה לכל הפחות ימונה מומחה בלתי תלוי שיקבל את כל המידע הנדרש מאת כפר הים ויגיש לבית המשפט חוות דעת בלתי תלויה באשר לדרישות שעל כפר הים למלא בכדי לקבל טופס 4 ורשיון עסק, ומהו פרק הזמן הנדרש לצורך קבלתם.(עמ' 5 לפרוטקול שורות 11-13 )
ב"כ כפר הים התנגד בתוקף לדרישה זו, כאשר לטענתו כפר הים עושה את כל הנדרש לצורך קבלת הרשיונות הנדרשים, וכי באם יש טענה לפיה כפר הים אינה מבצעת פעולות נדרשות, מוטל על אמירי זכרון הנטל להצביע על הפעולות שעשייתן נדרשת, וב"כ כפר הים הצהיר כי כפר הים תשתף פעולה עם כל מומחה שימונה מטעם אמירי זכרון ואולם אין מקום למינוי מומחה מטעם בית המשפט.(עמ' 5 לפרוטוקול שורות 27-28 )
בנוסף טענה בפניי נציגת כפר הים ופירטה את כל הפעולות שנעשו על ידה לצורך קבלת טופס 4 ורשיון עסק ולטענתה כפר הים השלימה את הטיפול בכל הנושאים שהיו באחריותה.(עמ' 7 לפרוטוקול שורות 12-13 ).
בגמר הדיון נתבקשו ב"כ המבקשת להגיש עדכון לבית המשפט באשר לתוצאות הדיון בוועדת הערר, וכפר הים נתבקשה להמציא אישור בדבר קיום כיסוי ביטוחי תקף למתחם הספא.
כתבי בי-דין שהוגשו לאחר הדיון:
לאחר הדיון הוגשו על ידי הצדדים מספר כתבי טענות חלקם תואמים את החלטתי וחלקם שלא בהתאם להחלטתי.
מטעם כפר הים הוגשה פוליסת ביטוח חלקית והודעת ב"כ כפר הים לפיה בירור שנערך עם סוכנות הביטוח שלה העלה כי "לנוכח האישורים הקיימים בידי כפר הים, הפוליסה תקפה".
בנוסף הוגש ע"י כפר הים ביום 7.2.2017 אישור שניתן ע"י הרשות הארצית לכבאות והצלה (תחנה אזורית חדרה) לפיו אין לרשות הנ"ל התנגדות לחידוש רשיון עסק למתקני הספא (לתקופה של שלוש שנים ביחס לבריכת שחייה ונופש מים, ולתקופה של שנה ביחס לבריכת זרמים (ג'קוזי) מים נופש).
אמירי זכרון אשר היתה בסה"כ אמורה להגיש לבית המשפט עדכון באשר לתוצאות הדיון בוועדת הערר אשר התקיים ביום 1.2.2017, הגישה מטעמה שני כתבי טענות מפורטים וטיעון נוסף שהוגש ביום 12.2.2017 , הכוללים בנוסף לפרוטוקול הדיון בוועדת הערר טיעונים מפורטים מלווים בעשרות עמודי מסמכים אשר בתמצית נועדו לשכנע את בית המשפט כי אין לכפר הים אישורים נדרשים כלשהם לצ ורך קבלת טופס 4 ו/או רישיון עסק.
בנוסף טענה אמירי זכרון כי לכפר הים אין את הכיסוי הביטוחי הנדרש לצורך פעילות מתחם הספא , וכי המשך פעילות מתחם הספא ללא רשיון עסק וללא פוליסת ביטוח תקפה הינה סיכון מיותר לציבור וסיכון כספי עצום לכל המעורבים (סעיף 11 להודעת העדכון שהוגשה על ידי אמירי זכרון).
בנוסף טענה אמירי זכרון כי כפר הים כבר הצהירה מספר רב של פעמים בעבר , כי בתוך זמן קצר היא תשלים את כל הנדרש לצורך קבלת האישורים להפעלת מתחם הספא , אך בפועל אין למעשה בידי כפר הים אישורם כלשהם העומדים בדרישת הדין או אף קרוב לכך ובנוסף צורפו תמונות המצביעות לכאורה על אי השלמת פעולות בנייה במחם הספא .
בתמצית טענה אמירי זכרון כי למעשה אין לכפר הים סיכוי ממשי לקבל את האישורים הנדרשים ללא ביצוע פעולות נרחבות נוספות.
יוקדם ויצוין כי לא ניתנה רשות כלשהי ש ל בית המשפט להגשת השלמות הטיעון , על שלל הנספחים והראיות שצורפו לה ם, והכל ללא תצהיר תמיכה ובאופן אשר אינו מאפשר לצד שכנגד ליתן תגובה כלשהי מטעמו, אך למרות זאת בחרתי לבחון גם "תוספות" טיעון אלו , תוך מתן משקל לכך שמדובר בטענות שלצד שכנגד לא ניתנה אפשרות תגובה עליהן.
לאחר שכל המסמכים האמורים הונחו בפניי הגיעה העת ליתן החלטתי.

המסגרת המשפטית:
הבקשה שבפניי הינה בקשה לסעד זמני בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").
באשר לשיקולים אותם נדרש בית המשפט לשקול בבואו ליתן החלטה בבקשה למתן סעד זמני, נקבע כבר ע"י בית המשפט העליון כי:
"המסגרת הנורמטיבית למתן סעד זמני קבועה בתקנה 362 לתקנות. כידוע, בית המשפט רשאי ליתן את הסעד המבוקש אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, בקיומה של עילת תביעה. כמו כן, על בית המשפט להביא בחשבון את מאזן הנוכחות, קרי: הנזק שייגרם למבקש אם לא ינתן הסעד הזמני, לעומת הנזק שייגרם למשיב או לאדם אחר אם ינתן הסעד הזמני. כמו כן, על בית המשפט לבחון במסגרת הבקשה למתן סעדים זמניים את ניקיון הכפיים של הצדדים, וכן את סוג הסעד, היקפו ותנאיו (ראו: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 523 (מהדורה עשירית, 2009))."
(רע"א 9213/12, רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 – שירותי הערוץ החדש בע"מ ואח' , פורסם בנבו, 20.1.13, פסקה 29)
על האמור לעיל יש להוסיף כי הבקשה שבפניי הינה למעשה בקשה למתן צווי עשה זמניים אשר יש בהם כדי לשנות את המצב הקיים, ואין מדובר בצווים שנועדו להקפאת מצב קיים עד להכרעה בתיק העיקרי, ובעניין זה נקבע כבר לא אחת ע"י בית המשפט העליון כי נדרשת אמת מידה מחמירה בהרבה במתן צווים שכאלה, וכדברי בית המשפט העליון:
"צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במצבים חריגים בלבד, רק כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ראו למשל: רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה ליייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו] (6.4.1998))."
(פס"ד נגה האמור לעיל, פסקה 32).
על השיקולים לעיל יש להוסיף את העובדה שבמקרה זה , הסעד הזמני המבוקש חופף כמעט באופן מלא עם הסעד הסופי המבוקש בהמרצת הפתיחה , וגם מטעם זה שומה על בית המשפט לנהוג במשנה זהירות בבואו ליתן צו עשה זמני בנסיבות שכאלו.(ראה רע"א 2047/16 חברת אולמי אחים סעיד אל דאהוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאהוד (2001 ) בע"מ (נבו , החלטה מיום 11.4.2016 סעיף 12 להחלטה )

לאור האמור לעיל נקודת המוצא לדיון שבפנינו הינה השאלה הראשונית והיא האם הונחה בפני בית המשפט התשתית העובדתית והמשפטית הנאותה, המצדיקה את הכללת המקרה שבפנינו בגדר אותם מצבים חריגים שבהם יינתן צו עשה זמני על ידי בית המשפט.
דיון והכרעה:
בטרת אתייחס לגוף טענות אמירי זכרון, יש לבחון תחילה את שאלת מעמדה המשפטי של אמירי זכרון במלון וכפועל יוצא מכך את זכאותה לעתור לקבלת ה סעדים הזמניים המבוקשים על ידה בבקשתה.
כפי שפורט לעיל, אמירי זכרון לא המציאה לבית המשפט את אותם הסכמים שעל בסיסם טוענת אמירי זכרון כי הומחו לה מאת עונות מלוא הזכויות במלון , והעמוד היחידי אשר צורף מתוך אותם הסכמים הינו בלתי קריא.
לעומת זאת, בפני בית המשפט מונחות כיום שורת ראיות אשר עומדות לכאורה בסתירה לטענת אמירי זכרון, בכלל זה נחזור ונציין את העובדה שרק בחודש ספטמבר 2016 הוגשה כמפורט בסעיף 27 לעיל עתירה לבית המשפט המחוזי לקבלת צו זמני אשר יאפשר הפעלה חלקית של המלון, והמבקשות באותה בקשה היו עונות וריזורט, ואילו המבקשת לא הופיעה כלל כמבקשת באותה עתירה. יותר מכך וכפי שפורט לעיל, באותה עתירה טענה עונות כי היא בעלת הזכויות בכל המקרקעין לרבות המלון, ואילו ריזורט הוצגה כחברת הניהול שלה הוקנו זכויות הניהול במלון.
גם בתגובת עונות לבקשה בסעיף 1 הציגה עצמה עונות כבעלת הזכויות ב-50% מהמלון, וזאת בניגוד לטענת אמירי זכרון לפיה הומחו לה מעונות כל הזכויות במלון. זאת ועוד, אף מפרוטוקול ועדת הערר שהוגש לאחר הדיון עולה כי למעשה בעל הדין שעימו התנהלו כל הדיונים ביחס להיתר הבנייה והיתר האכלוס של המלון, הינה עונות, ולא אמירי זכרון.
כמו כן יש לחזור ולהזכיר את העובדה כי שצויינה בסעיף 9 לעיל לפיה אפילו בנסח רישום המקרקעין של חלקה 46 בגוש 10011 שבו רשומה עונות כבעלת זכויות ,לא ניתן למצוא אפילו הערת אזהרה לטובת אמירי זכרון שתתמוך בטענתה לרכישת זכויות עונות .
בנסיבות אלה, ניתן לקבוע כי אמירי זכרון לכל הפחות לא ביססה כראוי את זכותה ואת מעמדה במלון, ודי היה בטעם זה בלבד כדי להביא לדחיית הבקשה על הסף.
אלא שמאחר ועונות שהינה צד פורמלי לבקשה הצטרפה לבקשת אמירי זכרון , ומעמדה כבעלת זכויות במלון איננו שנוי במחלוקת מצאתי לנכון למען הסר ספק לבחון את בקשת אמירי זכרון לגופה, ואפתח בניתוח סיכויי התובענה כפי שהוצגו בפניי.
כ פי שפורט לעיל וכעולה מהמרצת הפתיחה והבקשה , תמצית תביעתה של אמירי זכרון היא כי קיים קשר בל ינתק בין מתחם הספא ובין המלון , וכי מתן היתר אכלוס (טופס 4 ) ורשיון עסק למתחם הספא הינו תנאי לקבלת אישורים אלו למלון , וכי כפר הים שהינה האחראית להשגת האישורים הנדרשים , יודעת זאת ובכל זאת מעכבת במכוון את קבלת האישורים הנדרשים לצורך הפעלת מתחם הספא וזאת בכדי למנוע את פתיחתו של המלון , ומצב עובדתי זה מצדיק כי בית המשפט יתן צווים זמניים שיפקיעו את הטיפול בנושא קבל האישורים מכפר הים וחלופין שיחייבו את כפר הים לנקוט בפעולות הנדרשות , ולחלופי חלופין ימונה מומחה מטעם בית המשפט שיתן חוות דעתו בנושא.
לפיכך וכשאלה ראשונה יש לבחון האם הונחו בפני בית המשפט ראיות לכאורה המבססות את טענת אמירי זכרון אשר לתלות הקיימת בין מתחם הספא והמלון .

האם קבלת אישור אכלוס (טופס 4) ורשיון עסק למתחם הספא מהווים תנאי להפעלתו של המלון?והאם רק אישורי מתחם הספא הם שמעכבים את פתיחתו של המלון?
כאמור לעיל, הבסיס הראשוני לכל בקשתה של אמירי זכרון הוא טענתה שלפיה כפר הים אינה פועלת באופן מכוון לקבלת היתר אכלוס ורשיון עסק למתחם הספא, וזאת בכדי למנוע את הפעלת המלון, ולטענתה של אמירי זכרון ללא היתר אכלוס ורשיון עסק למתחם הספא, לא קיימת אפשרות להפעיל את המלון.
בנושא זה,ניתן כבר בשלב ראשני זה לקבוע כי מעבר להצה רות ב"כ אמירי זכרון אשר פורטו בבקשה ובדיון שבפניי, לא הונחו בפני בית המשפט ראיות ממשיות כלשהן אשר יש בהן כדי לבסס את טענת אמירי זכרון.
כך ורק לשם הדוגמה, יצוין כי כאמור בסעיף 50 לעיל, ב"כ אמירי זכרון הצהיר והתחייב להמציא אסמכתא של הוועדה המקומית בחדרה אשר בה ייכתב כי כל עוד לא יינתן טופס 4 ורשיון עסק לספא, לא יינתן טופס 4 למלון, אך אסמכתא כאמור לא הומצאה לבית המשפט.
זאת ועוד, כעולה מפרוטוקול הדיון הממושך שהתקיים בפני ועדת הערר, נושא היתר האכלוס ורשיון העסק של מתחם הספא לא היווה נושא לדיון כלשהו בוועדת הערר, אשר דנה בתוקפו של היתר הבנייה המחודש שניתן למלון בשנת 2016 . כעולה מפרוטוקול הדיון, הנושאים שבהם עסק הדיון בוועדת הערר, נגעו בעיקר לטענות ש הועלו ע"י כפר הים, הן בנוגע לבעיות רעש אשר לטענת כפר הים עלולות להיגרם כתוצאה מהפעלתו של אולם שמחות במלון, לטענות על העדר מספר מספיק של מקומות חניה, ולטענות הנוגעות לדרך חישוב השטחים במלון.
במהלך הדיון הועלו כלפי כפר הים טענות שונות, בין היתר על ידי מהנדס הוועדה המקומית, על כך שכפר הים מנסה למנוע בכל דרך את הפעלתו של המלון, וזאת בין היתר באמצעות הליכי הערר אשר נדונו בפני ועדת הער, ואף הועלו טענות ביחס לכך שכפר הים מפעילה את עסקה ללא רשיון עסק , ואולם איש מהגורמים אשר העלה טענות כלפי כפר הים, לא העלה טענה לפיה כפר הים מסכלת את פתיחתו של המלון בכך שהיא אינה דואגת לקבלת היתר אכלוס ורשיון עסק למתחם הספא.
אפילו ב"כ עונות (שהינו ב"כ אמירי זכרון בהליך שבפניי) טען בפני ועדת הערר כי כפר הים מסכנת את המלון בכך שהיא מפעילה את עסקה ללא רשיון עסק ובכך יוצרת סיכון בריאותי , ואולם אפילו הוא לא העלה טענה לפיה כפר הים מסכלת את פתיחתו של המלון באי קבלת היתר אכלוס ורשיון עסק למתחם הספא.
למעשה המסמך היחידי שעליו מתבססת אמירי זכרון בטענתה, הוא אותו נספח 3 לבקשה, שהינו החלטה של הוועדה המקומית אשר דנה בכל תנאי ההיתר של עונות ובמסגרת דיון זה התייחסה לצורך בכך שבמסגרת בדיקת התנאים לרשיון עסק תידרש בדיקה של "כלל ההיבטים בפועל תברואתיים ובריאותיים" ועל פסקה זו מבסס ב"כ אמירי זכרון את טענתו לקשר שבין מתן היתר בנייה וטופס אכלוס למלון, לבין הצורך באישורים כאמור למתחם הספא.
אינני מקבל טענה זו ,ולעמדתי לא ניתן לבסס טיעון מהותי לפיו לא ניתן להפעיל את המלון ללא קבלת רשיון עסק ואישור אכלוס למתחם הספא המהווה בסה"כ 3 קומות בבנין המלון , על סמך סעיף עמום ובלתי ברור בהיתר הבנייה , ונראה כי לו סברה הוועדה המקומית כי אכן הכשרתו של מתחם הספא להפעלה מהווה תנאי להפעלתו של המלון, היא היתה מציינת זאת באופן ברור יותר בהיתר שניתן על ידה בשנת 2016 , במיוחד לאור הכרותה עם העובדה שמתחם הספא מופעל על כפר הים המתנגדת בתוקף להפעלתו של המלון במתכונתו הנוכחית.
83. בנוסף לכל האמור לעיל , מן הראוי לחזור ולציין כי כפי שהוכח בפניי, נכון למועד החלטתי זו, טרם הסתיימו ההליכים בפני ועדת הערר, אשר כאמור ביטלה בשנת 2015 את היתר הבנייה שניתן למלון ונכון למועד החלטתי קיימת החלטה של ועדת הערר מחודש אוגוסט 2016 אשר אסרה על קידום פעולות בנייה ואכלוס במלון , וזאת ללא קשר למתחם הספא.(סעיף 30 לעיל ) .
לפיכך גם אם הייתי סבור שאכן אישורי מתחם הספא מהווים תנאי להפעלת המלון , הרי שנכון להיום טרם התקיימו תנאים נוספים הנדרשים לצורך הפעלת המלון , וממילא אמירי זכרון לא הניחה תשתית ראייתית מספיקה שתבסס את טענתה בדבר אחריותה של כפר הים לאי הפעלת המלון.
סיכומה של נקודה זו הוא שאמירי זכרון לא הניחה בפני תשתית העובדתית אשר אפילו לכאורית שיש בה כדי לבסס את טענתה המהותית של אמירי זכרון בדבר הקשר ההכרחי בין קבלת האישורים להפעלת מתחם הספא ובין הפעלת המלון .
האם כפר הים אחראית על השלמת בנית מתחם הספא וקבלת טופס 4 ורשיון עסק
גם בנושא אחריותה של כפר הים על השלמת מתחם הספא והשגת האישורים הנדרשים , קיים פער גדול בין טענות אמירי זכרון ובין תמונת הראיות שהונחו בפני , וכפי שפורט בין היתר בטענות כפר הים המפורטות בסעיפים 33-38 לעיל, מההליכים המשפטיים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים ואשר הוצגו בפניי על ידי כפר הים, עולה תמונה ש לפיה דווקא אמירי זכרון ועונות הן שהתחייבו בהליכים קודמים לטפל בנושאים שונים שהטיפול בהם נדרש בכדי לקבל היתר אכלוס ורשיון עסק למתחם הספא.
כך הם פני הדברים בסוגיית חיבור החשמל למתחם הספא, שלגביה עולה מהסכם פשרה שנערך ברע"א 10520-06-16 כי דווקא עונות ואמירי זכרון הן שהתחייבו להוצאת כל האישורים הנדרשים לצורך חיבור המלון ומתקני הספא לחשמל (טופס 2), טופס 4, או כל אישור אחר שיידרש, וכל שנדרש מכפר הים היה לשתף פעולה ולחתום על כל טופס שיידרש לצורך ביצוע התחייבות עונות ואמירי זכרון (ראה סעיף 34 לעיל).
בהקשר זה יצוין כי לטענת ב"כ כפר הים הסכם פשרה זה מהווה ראיה לכך שלמעשה האחריות הכוללת לכל נושא טופס 4 למתחם הספא חלה במלואה על אמירי זכרון ועונות, אך גם אם אקבל את טענת ב"כ אמירי זכרון לפיה הסכם הפשרה הנ"ל עסק אך ורק בסוגיה של חיבור החשמל, עדיין יש בהסכם זה כדי להצביע באופן ברור על אחריות מסוימת של עונות ואמירי זכרון לטפל בנושאים הקשורים להיתר האכלוס למתחם הספא ויש בכך כדי לבסס את טענת כפר הים לפיה היא בוודאי אינה נושאת באחריות בלעדית לטיפול בנושא זה.
כמו כן אחזור ואפנה לסעיף 35 לעיל ולהעתק הסכם פשרה נוסף שהושג בהליך אחר שהתנהל בין הצדדים בתיק 1248-05 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ואשר קיבל גם הוא תוקף של פס"ד בשנת 2013, שבו נקבע כי דווקא עונות היא שהתחייבה להשלים ולבצע תיקונים והשלמות בין היתר בשטחי מתחם הספא.
בנוסף יצויין כי גם מהסכם הרכישה של מתחם הספא על ידי כפר הים מעונות (נספח 1 לבקשה) עולה כי עונות (אשר הוגדרה באותו הסכם כ"חטיבת הפנאי"), היא שהתחייבה למסור את מתחם הספא כשהוא מושלם בהתאם למפרט שצורף להסכם , וכי ניתנה לכפר הים ( המוגדרת בהסכם כ"עונות ניהול") אפשרות לבצע פעולות בנייה נוספות על חשבונה, ובאשר לשאלת השגת האישורים הנדרשים לצורך הפעלת מתחם הספא כל שנקבע הוא כי:
"הצדדים מסכימים כי פתיחתו לשימוש תתבצע לאחר קבלת כל הרשיונות הדרושים לכך על פי דין ." וזאת מבלי שנקבע מיהו הגורם האחראי להשגת כל הרשיונות.

האם כפר הים נמנעת במכוון מלפעול להשגת האישורים הנדרשים
בנוסף, וביחס לשאלה האם אכן כפר הים נמנעת במכוון מלקדם את נושא רישוי מתחם הספא, אוכל לומר בשלב מקדמי זה כי לא הונחה בפניי תשתית ראייתית מספיקה אשר יש בה כדי לבסס טענה זו. אמנם, נכון הוא כי הונחה בפניי תשתית המצביעה על התמשכות רבה של הליכי הרישוי של מתחם הספא, ואף הונחה בפניי תשתית ראייתית המצביעה על כך שכפר הים כבר הצהירה בעבר במועדים שונים כי בתוך זמן קצר יעלה בידה להשלים את ההליכים הנדרשים לצורך הרישוי, וכעולה מתמונת המצב שבפניי בפועל הליכים אלה לא הושלמו עד היום.(ראה לדוגמא פרוטוקול השימוע שנערך לכפר הים ביום 16.2.2016 בעיריית חדרה(נספח "ט"להודעת העדכון של אמירי זכרון ממנו משתמעת התחייבות של כפר הים להשלים את הליך הרישוי בתוך כחודשיים).
מאידך, כפר הים הציגה בפניי אישורים שונים המצביעים לכל הפחות על מאמץ מצידה לפעול לקבלת האישורים הנדרשים ע"י הוועדה המקומית, ואף תוך כדי הדיון שהתקיים בפניי, נראה שחלה התקדמות, לכאורית לפחות, בכל הנוגע לקבלת אישורי משרד הבריאות ורשות הכיבוי להפעלת מתחם הספא וזאת כמפורט בין היתר בסעיף 57 לעיל.
לצורך הדיון בבקשה אני נכון לקבוע כי תמונת הראיות בנושא יעילותה של כפר הים בטיפול בנושא היתר האכלוס ורשיון העסק איננה ברורה דיה, ובפני בית המשפט מונחות ראיות התומכות לכאורה בטענות כל אחד מהצדדים, ואולם לא הונחה כאמור בפניי תשתית ראייתית אשר יש בה כדי לבסס בדרך כלשהי את הטענה שמדובר בפעולה מכוונת מצידה של כפר הים.
סיכומו של דבר, לעמדתי, אמירי זכרון לא עמדה בנטל הראיה הנדרש לצורך מתן סעד זמני של צווי עשה בנושא סיכוי התביעה , וגם בכך היה די כדי לדחות את בקשת אמירי זכרון, ואולם להשלמת התמונה אתייחס גם לסוגיית "מאזן הנוחות" אשר בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון היא העיקר בשלב הדיון בבקשה לסעד זמני. (ראה בר"מ 5209/15 ח'ליל ח'לאילה נ' ראש עיריית סכנין ואח' (נבו , החלטה מיום 16.9.2015 סעיף 17 להחלטה).
מאזן הנוחות:
בנושא "מאזן הנוחות" נדרש בית המשפט לבחון האם הנזק שיגרם למבקש הצו באם לא ינתן הצו המבוקש עולה על הנזק שיגרם לצד הנתבע במקרה ובו ינתן הצו.
כפי שפורט לעיל אמירי זכרון בבקשתה הציגה בפני בית המשפט תמונה עובדתית של "קטסטרופה" כלכלית אשר עתידה להתרחש באם לא יושלמו ההליכים הנדרשים לצורך הכשרת הפעלתו של מתחם הספא עד ליום 1.3.2017, וכגרסתה, באם לא יושלמו ההליכים הנדרשים עד למועד האמור, השקעה של כ-120 מיליון ₪ תרד לטמיון.
בפועל, ובהתאם לראיות שבפניי, נראה כי קיימת מידה רבה של הגזמה בתיאור הדברים כפי שהופיע בבקשתה של אמירי זכרון, ובעניין זה אין לי אלא לקבל את טענתה של כפר הים, אשר מפנה להליכים שהתקיימו בעת"מ 46319-09-16 (סעיף 27 לעיל) שם נטענו על ידי עונות וריזורט טענות דומות עד זהות לטענות הנשמעות בפניי. כאמור לעיל, במסגרת עת"מ 46319-09-16 נטען כי באם לא יינתן מיידית צו שיאפשר הפעלה חלקית של המלון, ייגרם נזק בלתי הפיך אשר הוערך על ידי עונות וריזורט בכ-30 מיליון ₪ רק כתוצאה מביטול הזמנות (סעיף 53 לעתירה) וגם נטען כי קיים חשש של ממש שאי מתן הסעד הזמני, יאלץ את רשת ווינדהאם לעזוב את המלון, עובדה שתוביל לכך שהשקעה של 140 מיליון ₪ תרד לטמיון (סעיף 52 לעתירה) וכן לפיטורי כל העובדים של המלון אשר הצטרפו כעותרים בעתירה, והנה למרבה הפלא, כאשר קבע בית המשפט כי הוא איננו סבור כי יש מקום ליתן צו זמני וכי יש לדון בעתירה עונות וריזורט לגופה, בחרו הללו למחוק את עתירתן ולא להמשיך בה, באופן המצביע בבירור על העדר דחיפות בבירור טענותיהן, ועובדה היא כי אמירי זכרון המתינה קרוב ל-3 חודשים נוספים בטרם הוגשה המרצת הפתיחה על ידה.
בנוסף לאמור לעיל ,לא הונחה בפני תשתית ראייתית מספיקה שתתמוך בטענה לפיה מתן צווים זמניים של מינוי כונס נכסים או מתן הוראות לכפר הים , ימנע נזקים כאלו או אחרים מאמירי זכרון וזאת מהטעם שבשלב זה וכאמור לעיל אינני יכול לקבוע כי כפר הים אינה פועלת באופן סביר לקבלת האישורים הנדרשים , ולפיכך לא ברור כי מינוי בעל תפקיד או מתן צווים זמניים כאלו או אחרים יוביל לטיפול מהיר ויעיל יותר בהשגת האישורים הנדרשים להפעלת מתחם הספא.
מאידך ברור כי מינוי כונס נכסים הינו צעד שעלול לגרום לנזק מהותי לכפר הים,כגון פגיעה בתדמיתה העסקית, קשיים בהמשך תפקודה השוטף כאשר ממונה בעל תפקיד חיצוני על חלק מפעילותה ועוד' .
לפיכך וגם מצד מאזן הנוחות נראה כי הכף נוטה באופן ברור לטובתה של כפר הים בכל הנוגע למינוי כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לצורך טיפול בהשלמת פע ולות ההכשרה והרישוי של מתחם הספא.
הדברים שונים במקצת בכל הנוגע לבקשה למתן צווים זמניים בהם ינתנו הוראות לכפר הים לפעול לקידום השלמתו של מתחם הספא והשגת האישורים הנדרשים לצורך הפעלתו ולחלופין מינוי מומחה שיתן לבית המשפט חוות דעת באשר לפעולות הנדרשות לצורך השלמת מתחם הספא , ונראה לכאורה כי מדובר בצווים אשר לא יגרמו נזק של ממש לכפר הים .
אלא שבנושא זה אני מקבל את טענתה של כפר הים , לפיה במקום בו לא הונחה תשתית ראייתית מספיקה אשר תתמוך בטענה לפיה קיימת הצדקה להתערבותו של בית המשפט בשלב ראשני ומ קדמי של התיק , ובמקום בו לא הונחה תשתית ראייתית אשר תבסס את הטענה כי מתן צווים זמניים ימנע את הנזקים העתידיים להם טוענת אמירי זכרון ו/או לא בוססה כראוי טענת אמירי הים בדבר החשש מנזקים עתידיים , אין מקום להתערבותו של בית המשפט במהלך עסקיה הרגיל של כפר הים , גם בדרך של מתן צו זמני של מינוי מומחה אשר יש בו כדי להוות אמירה של בית המשפט המטילה דופי בהתנהלותה של כפר הים , ובנסיבות שפורטו לעיל אין כל הצדקה לכך.
תום הלב:
מעבר לכל האמור לעיל, בית המשפט בדונו בבקשה לסעד זמני, מחויב לבחון גם את ניקיון כפיו של מבקש הסעד הזמני. וגם בנושא זה אני נאלץ לקבוע כי התמונה העובדתית כפי שהוצגה בפניי בבקשה הבהולה שהוגשה ע"י אמירי זכרון, היתה תמונה חלקית ובמידה רבה מסולפת וחלה חובה על אמירי זכרון להציג בפניי כבר בבקשה את ההליכים המשפטיים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים, ואת הסכמי הפשרה ו/או ההחלטות שהתקבלו באותם הליכים, עליהם למדתי לראשונה מתגובת כפר הים וגם מטעם זה ניתן היה לדחות את הבקשה.
סיכום ומסקנות
לסיום החלטתי שתי הערות ,ראשית אני ער לכך ואף הונחה בפניי תשתית ראייתית המצביעה על כך שכפר הים נוקטת בהליכים משפטיים שמטרתם היא למנוע פתיחה של המלון במתכונתו הנוכחית, וזאת בדרך של הליכי ערר בפני ועדת הערר.
אני יכול אני להבין את התרעומת של אמירי זכרון על צעדים אלה של כפר הים, ואולם "כעס" זה אינו מהווה טעם מספיק לנסיונה של המבקשת להטיל אחריות כוללת על כפר הים לכל הנזקים שייגרמו עקב העיכוב בהפעלת המלון, ולרצונה לקבל צווים זמניים כנגד כפר הים, ובמיוחד נכונים הדברים כאשר טענותיה של כפר הים כנגד היתרי הבנייה שניתנו למלון, זכו לאוזן קשבת אצל ועדת הערר, אשר אף ביטלה את היתר בנייה שניתן למלון והציאה צווים האוסרים על השלמתו ואכלוסו.
שנית,במהלך הדיון שהתקיים בפני עלו סימני שאלה באשר לאישורים הקיימים כיום בידי כפר הים להפעלת מתחם הספא לרבות שאלת הכיסוי הביטוחי, אלא שנושא זה אינו דורש את הכרעתי הן בשל העובדה שאמירי זכרון לא ביקשה את הפסקת פעילותו הנוכחית של מתחם הספא, והן בשל העובדה שכעולה מפרוטוקול הדיון שהתקיים בועדת הערר, וממסמכים נוספים שהונחו בפני , נושא הפעלתו הנוכחית של מתחם הספא מצוי כבר בטיפול הועדה המקומית ועיריית חדרה שהינם הגופים המוסמכים לטפל בנושא על פי דין . (ראה לדוגמא דברי המהנדס נועם גרייף מהועדה המקומית בעמ' 17 לפרוטוקול הדיון בועדת הערר)
סוף דבר:
סיכומו של דבר, לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את בקשת אמירי זכרון על כל חלקיה.
אמירי זכרון תוכל כמובן למנות מומחה מטעמה אשר יפעל לבדיקת נושא הרישוי של מתחם הספא, וכאמור לעיל, ב"כ כפר הים הצהיר לפרוטוקול כי כפר הים תשתף פעולה ככל שיידרש עם אותו מומחה.
לאור מכלול נסיבות הענין ,אני מחייב את אמירי זכרון לשלם לכפר הים הוצאות בקשה זו בסך של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת ללא קשר לתוצאות הדיון בתיק העיקרי.
אין צו להוצאות ביחס לעונות.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ז, 14 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.