הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 30902-05-18

בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

המבקשת

כלנית רונן
ע"י עו"ד ע' קורנברג

נגד

המשיבים

  1. מדינת ישראל
  2. לשכת רישום מקרקעין - חיפה

ע"י עו"ד ר' עמיאל
3. יורם רונן

החלטה

1. ביום 24/8/1989 רכשו המבקשת, כלנית רונן, והמשיב 3, יורם רונן (שניהם יחד להלן: הרוכשים) את זכויות החכירה של אילן עמנואל ואילן לורה ז"ל (שניהם להלן: המוכרים) בדירה הידועה כגוש 10426 חלקה 283 תת חלקה 8 (להלן: הדירה). מדובר בדירה הרשומה בבעלות רשות מקרקעי ישראל שהייתה מוחכרת למוכרים .

עם חתימת הסכם הרכישה חתמו המוכרים על ייפוי כוח המייפה את כוחו של עו"ד דב גוטרמן ז"ל לחתום בשמם על כל מסמכים שידרשו להשלמת העסקה, לרבות מסמכים לרישום הזכויות על שם הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין. עוד עולה כי המוכרים חתמו על שטר העברת זכות שכירות כנדרש על ידי רשות מקרקעי ישראל.

2. מתברר כי העסקה דווחה לרשות מקרקעי ישראל והרוכשים נרשמו כחוכרים של הדירה (נספח 3 לתשובת רשות מקרקעי ישראל). ביום 3/10/1980 נרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין (נסח הרישום צורף כנספח "א" לבקשה). העסקה אף דווחה למנהל מיסוי מקרקעין ותשלומי המס שולמו (אישור צורף לבקשה).

3. למרות האמור עסקת רכישת זכויות החכירה לא הושלמה ברישום בלשכת רישום המקרקעין וזכויות החכירה רשומות עדיין על שם המוכרים.

4. בין לבין, ביום 5/3/1990 , הלכה המוכרת לורה אילן ז"ל לעולמה. יורשיה על פי צו הירושה הם בעלה ז'אן אילן ז"ל ושלושת ילדיהם, צביה קורנרייך, עמנואל אילן, אניטה שטיינר ז"ל (ראו צו ירושה מיום 30/6/2019). יורשיו של ז'אן אילן ז"ל הם ילדי בני הזוג, צבייה קורנרייך, עמנואל אילן ואניטה שטיינר ז"ל (צו ירושה מיום 1/7/2019).

5. אניטה שטיינר ז"ל הלכה לעולמה ביום 2/9/2011 ויורשיה על פי צו קיום צוואה מיום 16/4/2012 הם ילדיה, שטיינר - ליפמן אבי, טל-טלי-פאני, ושטיינר יעל רחל.

מתברר גם כי עו"ד דב גוטרמן ז"ל, מיופה כוחם של המוכרים , הלך אף הוא לעולמו.

6. במצב שנוצר לא ניתן לבצע את רישום הזכויות על שם הרוכשים ועל כן עותרת המבקשת כי יינתן פסק דין הצהרתי המורה על רישום הזכויות. בבקשתה נטען גם כי ביום 26/8/2016 התגרשה המבקשת מבעלה יורם רונן, המשיב מס' 3, וכי על פי פסק דין של בית הדין הרבני בתיק 0649005508-28-1 אושר הסכם גירושין בין בני הזוג לפיו המבקשת זכאית להירשם כבעלת מלוא זכויות החכירה בדירה.

7. המבקשת הגישה את הבקשה כנגד לשכת רישום המקרקעין ורשות מקרקעי ישראל. לבקשתה צורפו תצהירים חתומים של המשיב 3, יורם רונן- המאשר את העובדות לרבות את הסכם הגירושין , של המוכר ים- אילן עמנואל ושל יורשיה ויורשי יורשיה של המנוחה אילן לורה ז"ל (תצהירים של אילן עמנואל, צביה קורנרייך, שטיינר ליפמן אבי, טל טלי-פאני ושטיינר יעל רחל). כל המצהירים מאשרים את העסקה, מאשרים כי התמורה שולמה במלואה וכולם מסכימים להעברת זכויות החכירה ברישום על שם המבקשת.

8. מתשובת רשות מקרקעי ישראל ומהמסמכים שהוצגו מתברר כי המוכר, עמנואל אילן, הגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל בתיק 59367-09-17. מעיון בתיק (עיון על פי הסכמת הצדדים), מתברר כי עו"ד אופיר דידי מונה כמנהל מיוחד על נכסי החייב עמנואל אילן. כן עולה כי בהליך פשיטת הרגל אין כל התייחסות לזכויות החכירה שנמכרו בדירה.

9. בשים לב לכל האמור דומני כי יש להיעתר לבקשה וליתן פסק דין הצהרתי בדבר רישום הזכויות כמבוקש. עם זאת, ולמען הסר ספק, בטרם תינתן החלטה סופית ראוי לאפשר למנהל המיוחד בתיק פשיטת הרגל של עמנואל אילן להודיע אם ברצונו להתנגד לבקשה אם לאו.

10. אעיר כי המבקשת חזרה בה מהעתירה למתן צו לעניין הארכת תקופת החכירה והדיון מתמקד רק במתן הסעד ההצהרתי בדבר רישום זכויותיה בדירה .

11. בשים לב לאמור, אני מורה למבקשת להעביר החלטה זו במסירה אישית למנהל המיוחד, עו"ד אופיר דידי שימסור עמדתו עד ליום 10/9/2019. אישור מסירה יומצא לתיק.

ככל שלא תהיה התנגדות יינתן פסק דין הצהרתי כמבוקש.

12. התיק יובא לעיוני ביום 11/9/2019.

ניתנה היום, כ"א אב תשע"ט, 22 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.