הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים עפ"א 54733-10-19

מספר בקשה:1
בפני
כבוד ה שופט נאסר ג'השאן

המבקשים

  1. בית ספר תיכון אורית
  2. איציק מודן

נגד

המשיבה
ועדה מקומית לתכנון לב הגליל

החלטה

1. לפניי בקשה להארכת המועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בקריות (כב' השופט שלמה מיכאל ארדמן) בתו"ב 29656-04-15 (מיום 06.09.2019), בגדרו הורשעו המבקשים בביצוע עבירה של שימוש חורג במקרקעין ללא היתר, לפי סעיף 204 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

2. ביום 14.03.2019 קבע בית משפט קמא כי המבקשים ביצעו את העבירה המיוחסת להם בכתב האישום, לפיו ביצעו המבקשים שימוש חורג למטרת בית ספר בשטח של כ-560 מ"ר, ללא היתר ובאדמה שייעודה מגורים, וזאת במקום שימוש על-פי ההיתר למטרת מסחר בקומת קרקע ומשרדים בקומה א' של המבנה הנמצא בחל קה 12, גוש 19319 בסכנין. המבקשת 1 שהנה מוסד ללא כוונת רווח הואשמה בכך ש שכרה את הבניין לבית ספר, והמבקש 2 הואשם בכך שהיה מנכ"ל המ בקשת 1 והאחראי לביצוע השימוש החורג הנ"ל ומי שמוטל עליו החובה להשיג היתר כדין.

3. לאור בקשת המבקשים להסתפק בעניינם באי הרשעה, קבע בית משפט קמא כי שאלת הרשעתם תידון לאחר קבלת תסקיר שירות מבחן בעניינם. בדיון אשר התקיים בפני בית משפט קמא ביום 20.06.2019, לאחר קבלת תסקיר מטעם שירות המבחן, טענו הצדדים טיעוניהם בפני בית משפט קמא, ואף הגישו השלמת טיעון בכתב.

4. בגזר דינו של בית משפט קמא, שניתן כאמור ביום 06.09.2019, דחה בית משפט קמא את בקשתם של המבקשיםם לא להרשיעם בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום והשית על כל אחד מהם קנס בסך 50,000 ₪, התחייבות כספית, כפל אגרה וצווי איסור שימוש במבנה.

5. ביום 30.10.2019 הוגשה הבקשה שבדנון בגדרה עתרו המבקשים להורות על הארכת המועד להגשת הערעור עד ליום 10.11.2019. במסגרת הבקשה טענו המבקשים כי בהתחשב בפגרת סוכות, המועד להגשת הערעור הנו עד ליום 01.11.2019, ולמעשה הם לא איחרו את המועד, אך לחילופין, ככל ותועלה הטענה כי פגרת חול המועד סוכות כן נכללת במניין הימים, הרי יש להרות על הארכת המועד להגשת הערעור לאור הטעות שנפלה מצד עורכת דין פנימית העובדת אצל ב"כ המבקשים, אשר נעדר ממשרדו מיום 22.07.2019 וחזר לעבודה רק ביום 30.10.2019 בשל נסיבות רפואיות מיוחדות.
עוד טענו המבקשים כי סיכויי הערעור להתקבל הנם גבוהים, בשים לב לתסקיר החיובי מטעם שירות המבחן שהמליץ על אי- הרשעה. נטען כי מדובר " בפסק דין חמור בעל השלכות הרות גורל על בית הספר (המערערת 1) ועל תדמיתו ומעמדו של המערער 2" ועל כן יש להיעתר לבקשה דנן.

6. המשיבה התנגדה לבקשה, וטענה כי בניגוד לנטען על-ידי ב"כ המ בקשים, פגרת סוכות אינה עוצרת את מנין הימים להגשת הערעור ובפועל הבקשה דנן הוגשה באיחור של 8 ימים. לגופה של הבקשה נטען כי לא צורף לבקשה נימוקי הערעור ועל כן אין כל אפשרות לבדוק את סיכויי הערעור וכן לא נטען בבקשה כל עילה או נימוק המצדיקים הארכת המועד. נטען כי כבר נקבע בפסיקה כי נסיבות אישיות הקשורות בבעל הדין או בבא כוחו אינם מצדיקים הארכת המועד, ובענייננו דומה כי מדובר בהתרשלות ואיחור ניכר שדי בהם כדי לדחות את הבקשה.

7. בהחלטתי מיום 05.11.2019 קבעתי כי על מנת שניתן יהיה להכריע בבקשה להארכת המועד, ומבלי להביע עמדה בשלב זה לגבי סיכוייה, על המבקשים להגיש נימוק י הערעור וזאת תוך 3 ימים. ביום 10.11.2019 הוגשו נימוקי הערעור.

8. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובנימוקי הודעת הערעור מצאתי מקום להיעתר לבקשה.

9. אמנם, כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, נקודת המוצא הדיונית היא כי על בעלי הדין לעמוד במועדים הקבועים בחוק, ומשחלף המועד לא יתאפשר עוד לנקוט בצד המשפטי המבוקש. "עם זאת, בשל חשיבותם של הערכים המהותיים של הדין העונשי, העומדים בהקשר זה במתח עם אלה הדיוניים – ובראשם בירור האמת, שמירה על שלום הציבור ועל הסדר הציבורי והגנה על זכויות הפרט – הותיר המחוקק פתח לחריגה מהכלל בדבר מניין הימים להגשת ערעור בהליך פלילי, כשיישומו של חריג זה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט היושב בדין" (ע"פ 6955/15 בלאו נ' עיריית חיפה, פסקה 8 (16.06.2016)

10. סעיף 201 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: "החסד"פ") קובע את סמכותו של בית המשפט להאריך את המועד להגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור, לאחר שעברה התקופה הקבועה בחוק. כידוע, בהליך פלילי לא נדרש טעם מיוחד לצורך הארכת המועד, אף סעיף החוק עצמו אינו מפרט מהם השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להחליט אם להאריך את המועד, אך כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין משמעות האמור כי בקשות להארכת מועד תתקבלנה כדבר שבשגרה ועל המבקש להצביע על "טעם ממשי המניח את הדעת" לאיחור הנטען, וזאת בהתחשב בעקרון סופיות הדיון, האינטרס הציבורי ביציבות ובוודאות משפטיות ולאור הקשיים הכרוכים בניהול דיון בערעור שהוגש באיחור (בש"פ 5988/06 נגר נ' מדינת ישראל (25.07.2006) וההפניות שם; בש"פ 6125/09 רבין נ' מדינת ישראל (11.08.2009) (להלן: "עניין רבין"); ע"פ 2983/19 פחמאוי נ' מדינת ישראל (18.06.2019) (להלן: "עניין פחמאוי")).

11. בין השיקולים שנקבעו לבחינת בקשה להארכת מועד להגשת הערעור נמנו מספר פרמטרים : סיכויי הערעור, האינטרס הציבורי בהכרעה בו, הסיבות בעט יין איחר המבקש להגיש את הערעור, משך תקופת הארכה המבוקשת, חשיבותן של הזכויות העלולות להיפגע מאי הכרעה וקיומו של חשש לעיוות דין במידה שתיחסם בפני המבקש הדלת להליך העיקרי (עניין בלאו; עניין פחמאוי; עניין רבין).

12. ראשית יצוין כי מצאתי לדחות את טענת המבקשים לפיה פגרת סוכות עוצרת את מניין הימים להגשת הערעור. סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, קובע כי " במנין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה". מאחר והוראה זו חלה על כל חיקוק ובכלל זה חוק סדר הדין הפלילי, הרי ימי הפגרה מובאים במניין ימי התקופה, ועל כן בשים לב להוראות סעיף 199 לחדס"פ, לפיהן התקופה להגשת הערעור היא 45 ימים מיום מתן פסק הדין, נראה כי חלף המועד להגשת הערעור על פסק דינו של בית משפט קמא (ראו לעניין זה ע"פ 4543/90 חברת גדבאו ובניו קבלני נ' מדינת ישראל (08.01.1991); בש"פ 544/88 חוזקי נ' פנחסי, פ"ד מב(3) 795 (1988)).

13. יחד עם האמור ולוגפו של עניין, מצאתי כי בשים לב לתקופה ההארכה המבוקשת, ניתן להעיתר לבקשה. כאמור פסק דינו של בית משפט קמא ניתן ביום 06.09.2019, הודעת הערעור היתה אמורה להיות מוגשת לבית המשפט המחוזי עד ליום 23.10.2019. בפועל הבקשה להארכת המועד הוגשה לתיק בית המשפט ביום 30.10.2019, דהיינו באיחור של 7 ימים. אין מדובר באיחור ניכר ובשים לב למצבו הבריאותי של ב"כ המבקשים, כפי שנטען בבקשתו, מצאתי כי יש באמור כדי להוות טעם ממשי המניח את הדעת להיעתר לבקשה.
14. מעבר לאמור, מעיון בנימוקי הודעת הערעור, בזהירות המתבקשת ומבלי לקבוע מסמרות בנוגע לסיכויי הערעור, לא ניתן לקבוע כי הערעור מופרך על פניו. המבקשים מלינים על קביעות בית משפט קמא באשר להרשעתם בעבירות נשוא הדיון ונראה כי בפהים טענות שראויות להשמע.

15. משכך, אני מאריך את המועד להגשת ערעור עד ליום הגשת הערעור בפועל.

16. בשים לב לאמור, הנני קובע דיון בערעור במעמד הצדדים ליום 02.12.2019 שעה 09:30.

17. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ד חשוון תש"פ, 12 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.