הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים 07

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא
המבקש
סאלח מוסא

נגד

המשיב
ראדי אסדי

החלטה

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בעכו, כב' השופט וויליאם חאמד בתיק ה"פ 37892-11-20 מיום 21/01/21, במסגרתה נעתר בית משפט קמא לבקשת המשיב ונתן צו מניעה זמני האוסר על המבקש למנוע מהמשיב לעשות שימוש בשטח המיועד לדרך המסומן כמגרש מס' 535 לצורכי מעבר ברגל או באמצעות כלי רכב.

התשתית העובדתית הרלבנטית

2. המבקש והמשיב הינם חלק מבעלי הזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 35 בגוש 18818 ששטחם הכולל הוא 12,602 מ"ר בכפר דיר אלאסד (להלן: "החלקה").

3. החלקה הייתה ביעוד חקלאי ובמסגרת תכנית מתאר מס' ג/16051 שונה יעודה למגורים, והיא הוכרזה כחלק ממתחם המיועד לתכנון מפורט במסגרת תכנית איחוד וחלוקה.

4. בשלהי שנת 2018 אושרה תכנית איחוד וחלוקה מס' 260-0263475 אשר כללה את החלקה. על פי תכנית האיחוד והחלוקה חלק מהשטח שהיה מוחזק על ידי המבקש יועד לשטח ציבורי פתוח כאשר אחד השימושים המותרים על פי התכנית הינו שבילים. חרף אישור התכנית לא בוצעה הפקעה של מגרש 535, והמבקש ה משיך להחזיק במקרקעין ולעשות בהם ש ימוש.

5. המשיב הגיש לבית משפט קמא תביעה לצו עשה וצו מניעה קבוע במסגרתה עתר למתן פסק דין הצהרתי ו/או צו מניעה ו/או צו עשה קבוע האוסר על המבקש להקים מחוברים לקרקע בתוך מגרש 535; לעשות ו/או לבצע עבודות גידור ו/או שימוש המונע שימוש בשביל מס' 535 שנסלל בהתאם לתכנית המתאר המאושרת; ביצוע עבודות בחלקה העלולות לחסום את המעבר ו/או למנוע כניסת רכבים.

6. בד בבד עם הגשת כתב התביעה הגיש המשיב בקשה למתן צו מניעה זמני ו/או צו עשה זמני האוסר על המבקש בין היתר להפריע לשימוש של המשיב במגרשים 231 ו-234 המצויים בחלקה.

החלטת בית משפט קמא

7. בית משפט קמא ציין בהחלטתו כי השאלה המרכזית העומדת לדיון היא האם מתן הצו לסעד זמני הינו הכרחי במידה המצדיקה את התערבותו של בית משפט בשלב מוקדם ולפני בירור התביעה לגופה .

8. בית משפט קמא סקר את ההלכה בדבר מתן סעד זמני, ציין כי על המבקש להצביע על קיומן של ראיות לכאורה להוכחת התביעה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו וקבע בנסיבות העניין כי יש להיעתר למתן הסעד הזמני.

9. בית משפט קמא ציין כי אין חולק כי מגרש מספר 535 מיועד, לפי תכנית מאושרת, לשמש דרך ציבורית וכן כי מגרש זה המצוי בחלקה טרם הופקע על ידי הרשות המקומית, על מנת ליישם את התכנית המאושרת הנ"ל. יחד עם זאת, סבר בית משפט קמא כי אין בעובדה זו כדי לבטל את תוקפה המחייב של התכנית המאושרת מטעם רשויות התכנון, לפיה, מגרש 535 הינו שטח ציבורי שייעודו "דרך ציבורית", שאמורה לשמש את כלל הציבור. לעמדת בית משפט קמא, מכוח תכנית זו, כל פעולה או עבודה של המשיב במגרש 535 , שעלולות לפגוע ביישום התכנית המאושרת ולשבש את השימוש המאושר בחלק זה של החלקה, היינו, לדרך ציבורית, תהיינה בבחינת מעשים המנוגדים לדין.

10. עוד ובנוסף נקבע על ידי בית משפט קמא כי הפקעת הזכויות במגרש 535 בחלקה הינה פעולה מתבקשת לשם יישום וביצוע של התכנית המאושרת, אך אין היא תנאי מוקדם למתן תוקף לתכנית, שהינה תכנית מאושרת כאמור, ואין בעובדה כי הזכויות במגרש 535 טרם הופקעו, כדי ליטול מהתכנית את תוקפה, ולבטל את ייעודו של מגרש 535 כדרך ציבורית.

11. בית משפט קמא הבהיר כי המבקש אינו יכול לסמוך את ידו על העובדה כי טרם בוצע הליך של איחוד וחלוקה, וכי המשיב לא נחשב, בהעדר תכנית כאמור, לבעל ים של המגרשים 241 ו- 232, שהרי המבקש אשר טוען כי טרם בוצע הליך של איחוד וחלוקה בחלקה, מחזיק בפועל במגרש מסוים בחלקה , ועל כך אין חולק.

12. עוד ציין בית משפט קמא כי מאזן הנוחות נוטה אף הוא לטובת המשיב שכן אם בסופו של דבר התובענה תידחה, הסעד הזמני, האוסר על המבקש להפריע למשיב לעשות שימוש בדרך 535 לצורכי מעבר, יבוטל, לא ייגרם למבקש עקב כך כל נזק שאינו בר תיקון, שכן, כבר היום נאסר על המבקש לבנות או לבצע כל עבודה במגרש 535 הנ"ל, המנוגדת לתכנית המאושרת, שלפיה, ייעוד חלק זה הוא דרך ציבורית.

13. בית משפט קמא אף ציין כי המבקש הטוען כי זכות הבעלות של המשיב אינה מתוחמת במגרשים 241 ו- 232 בלבד, בהעדר תכנית של איחוד וחלוקה, לא יוכל, בהסתמך על טענה זו, לטעון כי הוא הבעלים של המגרש 535, שכן, כמו המשיב, גם הוא ויתר הבעלים הרשומים של הזכויות במקרקעין אינם הבעלים של זכות בעלות בחלק מסוים ומוגדר בחלקה, אלא שזכויותיהם משתרעות על כל חלקי החלקה 55, באופן יחסי, עד לביצוע תכנית איחוד וחלוקה. לפיכך, ציין בית משפט קמא כי כל הבעלים הרשומים, כולל המשיב, הינם בעלי זכות בחלק 535 הנ"ל, שייעודה "דרך", והמבקש אינו הבעלים היחיד של הזכויות בחלק זה בחלקה.

14. בית משפט קמא ציין כי עיון בתמונות שהגישה באת כוחו של המשיב מלמד כי הטענה שהעלה המבקש לפיה דרך זו מתחברת לכביש ראשי שנחסם על ידי אחרים ושאינו בר שימוש, לא נתמכה בכל ראיה, לרבות לא בתמונה, ומעיון בתמונות עולה כי מדובר בדרך סלולה, בה נעשה שימוש על ידי יתר תושבי השכונה, והיא אף משמשת למעבר כלי רכב. לאור האמור וכאשר מוסכם כי לפי התכנית המאושרת, המדובר בשטח ציבורי המשמש "דרך "ציבורית", וכאשר לפי הרשות המקומית, חלק זה אמור לשמש דרך ציבורית ( אישור הוגש וסומן מ/1 ), ושעה שדרך זו קיימת ונעשה בה שימוש על ידי אחרים, אין כל הצדקה לחסום מפני המשיב את האפשרות לעשות בה שימוש, עד להכרעה סופית בתובענה, כאשר שימוש זה על ידי המשיב לא יביא על המבקש כל נזק בלתי הפיך או בלתי מידתי.

15. לבסוף הדגיש בית משפט קמא כי הסעד הזמני שניתן למשיב לא מאפשר למבקש לעשות כל שינוי בפועל בשטח, בתוואי הדרך 535.

תמצית טענות המבקש

16. המבקש מיאן להשלים עם החלטת בית משפט קמא ובבקשת רשות הערעור שהגיש טען כי התכנית המפורטת 260-0263475 היא תכנית איחוד וחלוקה בלבד, ומשלא בוצעה הפקעה על ידי הרשות לא יכול המשיב להסתמך על אישור התוכנית כדי לבקש מבית המשפט צו המתיר לו לעשות במקרקעין של האחר, ולא כל שכן לכל הציבור שיוכל עתה לעשות שימוש בדרך.

17. עוד ובנוסף טען המבקש כי לא בוצע פירוק השיתוף בחלקה בין הבעלים, והשימוש בדרך מס' 535 בטרם בוצעה הפקעה וסלילה של הדרך, כרוך בסיכון בטיחותי בלתי סביר לבני משפחתו המתגוררים בסמוך לתוואי הדרך, בעוד שקיימת דרך אלטרנטיבית מס' 534 שהשימוש בה לא כרוך בסכנה בטיחותית כלשהי. עוד ובנוסף נטען על ידי המבקש כי בקשת המשיב לצו מניעה זמני הינה בקשה תיאורטית שכן הדרך שהייתה אמורה להוביל לכביש גדול יותר חסומה.

דיון

18. לאחר ששבתי ועיינתי בהחלטת בית משפט קמא בסעד הזמני, בבקשת רשות הערעור שהגיש המבקש ונספחיה, וכן שקלתי את נימוקי המבקש בכובד ראש, נחה דעת כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, וזאת אף בלא קבלת תשובת המשיב.

19. ככלל אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בנוגע למתן סעד זמני, למעט במקרים חריגים. ראה: רע"א 5841/11 אקסלרוד נ' בנק מזרחי, (20/09/11) (להלן: "עניין אקסלרוד"), ואין זה המקרה שבא בגדרם.

20. ככלל, החלטות בית משפט לעניין צווי מניעה ו/או צווי עשה זמניים, הם פרי שיקול דעת שיפוטי. על מנת שיינתן סעד זמני על בית המשפט להשתכנע, בין היתר, בדבר קיומה לכאורה של עילת תביעה, היינו סיכויי התביעה העיקרית להתקבל. עוד על בית המשפט לשקול, במסגרת החלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, את מאזן הנוחות, כלומר הנזק שייגרם למשיב מקבלת הבקשה, אל מול הנזק שייגרם למבקש מדחיית הבקשה. בנוסף, על בית משפט לשקול שיקולי יושר, ובהם תום לב וניקיון כפיים, שיהוי וכדומה.

21. שני המרכיבים העיקריים, סיכויי התביעה ומאזן הנוחות, מקיימים ביניהם יחסי גומלין, "מקבילית הכוחות" – ככל ששיקול אחד חזק יותר, ניתן להסתפק ברף נמוך יותר בשיקול השני. ראה: רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים ( 22/11/16); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (12/01/14); עניין אקסלרוד; רע"א 9308/08 אלול נ' רביב, (21/04/09).

22. בדיקת קיומו של התנאי בדבר סיכויי ההליך, הינה לכאורית בלבד והיא אינה משקפת עמדה לגבי סיכויי התביעה העיקרית וכוחה של החלטה זו יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד. ראה: ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).

23. בענייננו, החלטת בית משפט קמא מפורטת, מנומקת היטב, דנה לגופן בכל טענות המבקש, טענות שהועלו בשנית גם בבקשה שבפני ומבוססת היטב על עובדות התיק. בנסיבות בהן אין חולק כי מגרש מספר 535 מיועד, לפי תכנית מאושרת, לשמש דרך ציבורית, קביעת בית המשפט קמא בכל הנוגע לסיכויי התביעה להתקבל אינה נטולת יסוד כלל וכלל גם בהתחשב בכל אחת מטענותיו של המבקש במסגרת בקשת רשות ערעור זו.

24. יתר על כן, צו המניעה הזמני נועד לשמר את המצב הקיים, עד להכרעה במחלוקת גופה. על כן קבע בית משפט קמא ובצדק , כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המשיב.

25. בקביעות אלה של בית משפט קמא אין בסיס להתערבות. ההצדקה להתערבות ערכאת הערעור במתן סעד זמני, קיימת רק בנסיבות בהן עלולה זכות להימצא מקופחת, כל אימת שיחול שינוי במצב הקיים. זה אינו המצב שבפנינו כפי שתואר על ידי בית משפט קמא.

26. הנזק שייגרם למשיב אם לא יינתן הצו ויתברר כי טענותיו אמת יסודן, וביחוד אם המבקש יבנה על המקרקעין, עשוי להיות אפילו בלתי הפיך. גם בתקופת הביניים נזקו של המשיב עשוי להיות נזק קשה בהיעדר גישה וזיקה למקרקעין שבבעלותו ככל שיימנע ממנו המעבר בדרך 535. מאידך, הנזק שייגרם למבקש כתוצאה ממתן זכות מעבר בדרך ממתן הצו הינו מצומצם, ובוודאי שאין המדובר בפגיעה בזכות מהותית של המבקש, ביחוד כאשר בית משפט קמא התרשם כי מדובר בדרך סלולה, בה נעשה שימוש על ידי יתר תושבי השכונה, והיא אף משמשת למעבר כלי רכב וכאשר הסעד הזמני שניתן למשיב על ידי בית משפט קמא לא מאפשר למשיב לעשות כל שינוי בפועל בשטח, בתוואי הדרך 535.

27. לנוכח כל האמור, סבורה אני כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.

סוף דבר

28. סיכומו של דבר - הבקשה נדחית.

29. משלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות.

30. המזכירות תשיב את הפיקדון שהופקד, ככל שהופקד למבקש באמצעות בא כוחו.

31. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג אדר תשפ"א, 07 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.