הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 39696-08-21

לפני
כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

המבקשת:
אהובה גרשון

נגד

המשיב:
אלכס קולומנסקי

החלטה

מבוא

  1. בתיק זה מבקשת המבקשת להשיג כנגד פסק הדין מיום 4/8/2021 אשר ניתן בבית המשפט לתביעות קטנות בעכו (להלן: "פסק הדין"). פסק הדין ניתן בתביעה שהגיש המשיב נגד המבקשת (להלן: "התביעה"). בתביעה שהוגשה ב תיק ת"ק 7679-02-21 בבית משפט לתביעות קטנות בעכו, ביקש המשיב לחייב את המבקשת להשיב לו הוצאות שהוציא, ולחייבה לשלם לו פיצויים בגין הצורך לתקן נזקי רטיבות בדירתו שמקורם בפיצוץ צינור בדירת המבקשת . לטענת המשיב הפיצוץ בצינור גרם לדליפת מים מרצפת דירת המבקשת לתקרת דירת המשיב ולנזילות בדירתו . בסך הכול עתר המשיב לחייב המבקשת לשלם לו סך של 33,695 ₪.
  2. לאחר שבקשת המבקשת לקיום דיון בתביעה בזום נדחתה, התקיים דיון במעמד כל הצדדים ביום 4/8/2021, במסגרתו העידו המשיב והמבקשת. בעדותה אישרה המבקשת כי אכן הייתה תקלת מים בדירתה הנמצאת בשכנות לדירת המשיב, שהיא אינה מתגוררת בה, והדירה מושכרת. עוד העידה המבקשת כי היא מאמינה לטענת המשיב שהיה נזק לדירתו , אם כי טענה שהאירוע היה ביום 30/3/2018, ואילו המשיב פנה אליה רק במאי 2018. טענה זו הוכחשה על ידי המשיב, שהבהיר כי בין הצדדים הייתה תקשורת טלפונית וב- WhatsApp.

המבקשת גם הודתה שמדובר בדירה בה הוחלפו בעבר צינורות ואירעו בעבר אירועי נזילה, וכן טענה שעשתה כל מה שהיא יכולה להקטין נזקים והביאה איש מקצוע לתיקון התקלה.
אציין, שמקריאת הפרוטוקול עולה שהמבקשת אינה מכחישה קיומו של אירוע נזילה שגרם לנזק לדירת המשיב, אם כי טוענת טענות בנוגע לגובה הנזק שנתבע פיצוי עבורו, וטענות בנוגע למועד מאוחר שבו דווח לה על הנזק.
בסיום הפרוטוקול נרשם מפי הצדדים כי:
"הצדדים:
אנו מקבלים את המלצת ביהמ"ש לפיה הנתבעת תשלם לתובע סך של 24,000 ₪ שישולמו ב-20 תשלומים החל מ-1/10/21 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן. עוד הוסכם כי אי עמידה באחד התשלומים תעמיד את היתרה לפרעון מיידי."
לאחר מכן ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.
בהתאם להסכמת הצדדים פסק בית המשפט סכום פיצוי לתובע שהיה מופחת בהשוואה לסכום התביעה שנתבע (24,000 ₪) . כן הוסכם בין הצדדים כי הסכום שנפסק ישולם ב-20 תשלומים.
3. ביום 22/8/2021 הגישה המבקשת בקשה לתיקון פרוטוקול לבית המשפט קמא, וטענה כי:
א. לא הייתה הסכמה מצידה של המבקשת , כפי שנכתב בפרוטוקול.
ב. פסק הדין לא הבחין בחוסר תום לב ובהיעדר ניקיון כפיים של המשיב כנגד המבקשת וכנגד שאר הדיירים המתגוררים במושכר.
ג. קיימות שגיאות בפרוטוקול, שדורשות תיקון. בבקשה פורטו שגיאות אלו.
הבקשה לתיקון פרוטוקול לא נדונה משום שיחד עמה הוגש ביום 17/8/2021 ההליך כאן, ובית המשפט קמא סבר, ובצדק , כי דיון בבקשה לתיקון פרוטוקול אינו מתיישב עם דיון בהליך כאן שנסוב על אותן טענות.
4. בהליך כאן טענה המבקשת את הטענות שנטענו ופורטו לעיל גם בבקשה לתיקון פרוטוקול, וכן הוסיפה וטענה כי:
א. הרטיבות בדירת המשיב נבעה מחדירת מי גשם ולא מתקלה בצינורות מים בדירתה שהושכרה לאחרים. זאת כנלמד מדו"ח צריכת מים ביחס לשנים 2021-2018, ומן העובדה שבשל סכסוך שכנים לא הוסכם לבנות גגון וכן מדו"ח מטאורולוגי לשנת 2018.
יובהר, כי בהליך כאן אין התייחסות לשאלה האם שילמה המבקשת את התשלומים על פי פסק הדין, וגם לא צורף תצהיר או ראיה אחרת המבהירים מדוע האמור בפרוטוקול הדיון באשר להסכמת הצדדים אינו נכון ואינו משקף האמור בדיון. עוד לא הוסבר בבקשה מדוע הגישה המבקשת בקשה לתיקון פרוטוקול רק 18 יום לאחר הדיון.
5. ביום 22/8/2021 ניתנה החלטה המורה על אופן הדיון בהליך. בסעיף 10 להחלטה הוצע לצדדים לחסוך התדיינות בהליך כאן ולהגיש בקשה נדרשת לבית המשפט קמא בכל הנוגע לטענת המבקשת כי לא ניתנה הסכמתה למתן פסק הדין כאמור בפרוטוקול.
אציין, כי המבקשת אכן הגישה בקשה לתיקון פרוטוקול ביום 22/8/2021, ואולם על פי הנתונים בתיק האלקטרוני עשתה כן עוד בטרם ניתנה החלטתי מיום 22/8/2021, ולא בהתאם למוצע על ידי בהחלטתי, שכלל לא הגיעה לידיה במועד בו הוגשה לבית המשפט קמא הבקשה לתיקון פרוטוקול.
6. שני הצדדים לא הגיבו להצעה, וביום 12/9/2021 הגיש המשיב תגובה לבקשה, ובה טען:
א. מקור הנזק שנגרם לדירתו, בגינו הוגשה התביעה בהליך בבית המשפט קמא , היה פיצוץ צינור מים בדירת המבקשת, ולא מי גשם.
ב. התקלה ומקורה אובחנו על ידי אינסטלטור שהזמינה המבקשת ונלמד ים גם מחשבו נית שהוציא, שצורפה לכתב התביעה. כמו כן, הנזילות והרטיבות בדירת המשיב היו בדיוק במפלס צינור המים שהתפוצץ בדירת המבקשת .
ג. לשאלת הצורך בבניית גגון שביקש המשיב לבנות אין שום קשר לפיצוץ הצינור.
ד. כן הושגה הסכמה בין הצדדים שפורטה בפרוטוקול ולבקשת המבקשת בה תמך בית המשפט הסכים המשיב להפחית מסכום הפיצוי שתבע , ואף לקבלו בתשלומים. התחמקותה של המבקשת מלעמוד במוסכם בין הצדדים מהווה התנהגות לא אמינה ולא מכבדת, ולפיכך יש מקום לבטל ההסכמה שהושגה בין הצדדים ולחייב אותה לשלם מלוא הסכום הנתבע .
דיון והכרעה
7. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי, אני סבורה שדין הבקשה להידחות, וכך אני מורה.
אני סבורה שהמבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח טענתה העיקרית בהליך כאן, לפיה בית המשפט קמא כתב בפרוטוקול כי היא מסכימה למתן פסק דין של פשרה, שעה שהיא כלל לא הסכימה לכך.
זאת אני לומדת הן מהיעדר ראיות שצורפו לבקשה בדבר העדר הסכמה. כך לא צורף תצהיר, לא צורפו ראיות אחרות שמסבירות הנסיבות בהן נכתב הפרוטוקול, ולא נטען שההליך שנוהל בבית המשפט לא הובן על ידי המבקשת, או שלא ניתנה לה הזדמנות לטעון טענותיה בחופשיות.
זאת אני לומדת גם מטיעוניו המפורטים של המשיב, שמכחיש טענת המבקשת בדבר היעדר הסכמה, וטוען כי המבקשת אכן הסכימה כאמור בפרוטוקול למתן פסק הדין, תוך שהוא מוחל על כבודו, מ וותר על חלק מהפיצוי אותו תבע, ואף מסכים לקבלו בתשלומים.
זאת אני לומדת גם מהיעדר סבירות טענות המבקשת, משום שלאור האמור בפרוטוקול ניתן ללמוד שלמבקשת ניתנה הזדמנות לטעון טענותיה, ובפועל היא לא הכחישה שאירע בדירתה אירוע פיצוץ צי נור מים שגרם לנזק בדירת המשיב. לפיכך ההסכמה שהושגה בין הצדדים ועיקרה הפחתת סכום הפיצוי והסכמה שישולם בתשלומים, מתוך מטרה לסיים את ההליכים בין הצדדים, הינה סבירה, ותואמת טענות הצדדים.
זאת אני גם לומדת מן העובדה שהמבקשת לא מיהרה להגיש בקשה לתיקון פרוטוקול, ובאם אכן ניתן פסק דין מבלי שנתנה לכך הסכמה, סביר היה שלא הייתה ממתינה כ-18 ימים בטרם הגישה בקשה לתיקון פרוטוקול.
8. מקריאת כל החומר הרלוונטי, לרבות התנהלות המבקשת גם בהליך כאן וגם בהליך בבית המשפט קמא, אני סבורה שיש ממש בטענות המשיב לעניין התנהלותה בחוסר תום לב תוך שימוש בזכויות דיוניות שלא בתום לב. מה גם שהמבקשת הגישה ההליך כאן תוך הטחת אשמות (לא מבוססות) בבית המשפט קמא, שלכאורה ולדעתה כתב פרוטוקול לא נכון, ובמשיב, ומאידך היא כלל אינה מבהירה האם החלה לבצע המוטל עליה על פי פסק הדין, והאם שילמה תשלומים על פי פסק הדין, ואם לא – מדוע לא.
המבקשת גם לא התייחסה להצעה שקיבלה בהליך כאן שמטרתה צמצום הוצאות וייעול ההליך. התנהלות זו של המשיבה גרמה לדחיית והארכת מועדים ואי סיום הליכים, ואפיינה גם את התנהלות המבקשת בבית המשפט קמא. שהרי היא ביקשה דחיות בהגשת כתב הגנה, דחיות בדיון (ובקשה לקיומו בזום) . כעת הגישה המבקשת את ההליך כאן וכלל לא ברור האם החלה מבצעת הנדרש ממנה על פי פסק הדין , או שמא נדרש המשיב להמתין שוב עד שיקבל המגיע לו על פי פסק הדין.
9. אבהיר, עסקינן בהשגה על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות. מדובר בהליך שנועד לאפשר דיון יעיל, קצר ו פשוט, ובשל כך גם הנטי יה היא לא לאפשר לערער על פסקי דין של בית משפט לתביעות קטנות, אלא במקרים חריגים המעוררים שאלה עקרונית . המקרה כאן אינו כזה.
ראו לעניין זה:
טל חבקין ויגאל נמרודי, התביעה הקטנה, נבו הוצאה לאור בע"מ, התשע"ו-2017, עמ' 401 ואילך.
10. גם לגוף העניין לא מצאתי ממש בטענות המבקשת. הטענה כי הנזק שנגרם לדירת המשיב (שאינו מוכחש על ידה) נגרם כתוצאה ממי גשם ולא מפיצוץ צינור מים בביתה, כלל לא נטענה על ידה בבית משפט קמא, והיא אינה סבירה לאור הודאתה בבית משפט קמא כי פיצוץ בצינור בדירתה גרם לנזק. הדבר גם עולה מהאמור במסמכים שצורפו בכתב התביעה.
סיכום
11. אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה. מאחר והיה צורך בהכרעה לגופה והמשיב נאלץ להגיש תשובה, תשלם המבקשת למשיב הוצאות בסך 2,000 ₪.
אשר לבקשת המשיב לחזור בו מהסכמתו לאור התנהלות המבקשת, אין מקום להיעתר לבקשה. ניתן בהליך בין הצדדים פסק דין מחייב, אותו יש לקיים. המשיב גם לא הגיש בקשה משלו, ואין מקום לבטל את פסק הדין של בית משפט קמא שהמשיב עצמו מודה ששני הצדדים נתנו הסכמתם לו.
הוצאות שנגרמו למשיב בגין הצורך לנהל הליך כאן נפסקו לו בהליך כאן , ואין צורך להוסיף על כך סנקציה נוספת.
כמו כן, בפסק הדין קמא נקבע מנגנון, אותו יש להפעיל היה והמבקשת לא תקיים את פסק הדין . כך נקבע כי אי תשלום אחד התשלומים שעל המבקשת לשלם יעמיד את מלוא סכום חובה למשיב על פי פסק הדין לפירעון מידי, וכך יש לנהוג.
בהתאמה אני מורה כי כספים שהפקידה המבקשת בהליך כאן יועברו למשיב לתשלום חוב המבקשת בגין הוצאות ההליך כאן, ועל חשבון חובה למשיב על פי פסק הדין של בית משפט קמא שנותר בעינו .
כספים שהופקדו על ידי המשיב, אם הופקדו, יושבו לידיו.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשפ"ב, 01 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.