הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 9215-02-20

בפני
כבוד ה שופט מאזן דאוד

מבקשים

עבדו ג'באלי

נגד

משיבים
מוחמד הייב

החלטה

1. זו בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום חיפה ( כב' ה רשמת הבכירה אילנה הדר) מיום 19.01.20 בגדרה בית המשפט קמא דחה את הבקשה לביטול העיקולים שעתר להם המשיב- אך בצד זאת התנה את צווי העיקול שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, טרם העברת ההליך לבית המשפט, בערובה כפי שקבע בהחלטה.

2. המשיב הגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות והתנגדות לביצוע שטר, הבקשות הועברו לבית המשפט קמא. ביום 16.1.20 ניתנה החלטה על ידי בית משפט קמא(החלטה בפתקית על התגובה להארכת מועד), לפיה קבע את ההתנגדות לדיון ואף הזכיר למבקש כאן שרשאי להסכים למתן רשות להתגונן כדי לקצר הלכים. מהחלטה זו נראה כי בית משפט קמא האריך את המועד וקבע את ההתנגדות לדיון.

3. לפני בית משפט קמא , הונחה, בקשה לבטל עיקולים בקשה שנדונה על ידי בית המשפט במסגרת ההחלטה נשוא הבקשה שבפני. כאמור בית המשפט לא ביטל את העיקולים, אך קבע ערובה בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

4. בית משפט קמא, קבע תנאים להמשך קיומן של צו וי העיקול כשקבע:
"מכיון שכך, ולאור תקנה 364 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, אני מוצאת לנכון להורות על השלמת בטוחות כדלקמן:
א. המצאת התחייבות עצמית לא מוגבלת בסכום חתומה ע"י המשיב;
ב. המצאת ערבות צד ג' שאינה מוגבלת בסכום לפיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת, כאמור בתקנה 364(א) לתקנות.
ג. הפקדת ערבון, במזומן או בערבות בנקאית על סך 3,500 ש"ח כאמור בתקנה 364 (ב) לתקנות.".

5. המבקש לא השלים עם החלטה זו והגיש את הבקשה שבפני.

6. דין הבקשה להידחות ללא תשובה.

7. מעת הגשת ההתנגדות לביצוע השטר וההליך הועבר לבירור במסגרת הדיונית של תביעה בסדר דין מקוצר, אין עוד לפנינו הליך שמטרתו גביית חוב השקול לחוב פסוק, כי אם הליך אזרחי שמטרתו להכריע בין זכויות הצדדים. לפיכך, גם אם צו העיקול הוצא לכתחילה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, זה הופך להיות צו עיקול זמני שנועד למנוע את סיכול פירעון החוב הנטען אם התביעה תתקבל, על פי ההסדר הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי. כל בקשה לביטול עיקול תוכרע לפי ההסדר בתקנות סדר הדין האזרחי.

8. צו העיקול הוטלו כפי שהוטלו, ובהתאם לחוק ההוצאה לפועל ולא לפי התקנות. אך כעת שולט בגורלו של צו העיקול תקנות סדר הדין האזרחי לרבות תקנה 364 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כי על בית המשפט להתנות מתן סעד זמני בהפקדת ערבות, בנוסף להתחייבות עצמית, וזאת אלא אם מצא בית המשפט כי יש לפטור את מבקש הסעד הזמני מהפקדה כאמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

9. צווי ה עיקול ניתנו במקור ללא חיוב המבקשים בכל ערבון או ערבות או הפקדה, וזאת בניגוד להוראות התקנות ולהלכה המחייבת הפקדה כאמור, וזאת – בין היתר בשל העובדה כי בבסיס ההתקשרות בין הצדדים (רכישת משאית) נטען כי ההסכם בטל בשל פגמים בכריתתו ואף עומד הליך עצמאי מקביל בגדרו עתר המשיב לביטול ההסכם ועלולים להיגרם נזקים למשיב וכמצוות התקנות בית משפט קמא הורה על מתן ערובה.

10. מעת העברת התיק לבית משפט קמא מוסמך ורשאי, בית משפט קמא, להתאים את כל צווי העיקול שניתנו להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, אלה שעתר המשיב לביטולן ואלה שלא התייחס אליהן, מאחר והדבר מכוון להתאמת צווי העיקול לתקנות סדר הדין האזרחי ולחובת הקבועה בדין לקיומה של ערובה כתנאי למתן צווים אלו, ולקבוע את אשר קבע ולא משנה אם העיקול הוטל טרם מתן האזהרה או לאחריה, ובית המשפט לא ביטל את העיקול אלא קבע תנאים וערובה, שאין בהם כל הכבדה כלל ועיקר.

11. הלכה היא כי לערכאה הדיונית נתון שיקול דעת רחב בכל הנוגע להחלטות שעניינן סעדים זמניים, ומכאן שערכאת הערעור תטה שלא להתערב בשיקול דעת זה אלא במקרים חריגים (רע"א 4303/17 ג.ח. פרמיום בע"מ נ' "כאל" כרטיסי אשראי בישראל (7.6.2017); בע"מ 4820/12 פלוני נ' פלונית (19.7.2012); רע"א 8403/12 ‏ מ.ג.ה מרי הפצה וסחר בינלאומית בע"מ נ' מחאג'נה (13.12.2012))

12. אזכיר כי בקשה למתן סעד זמני מוכרעת לא רק על יסוד שיקולי מאזן הנוחות וסיכויי ההליך, כי אם גם על יסוד שיקולים שביושר (תקנה 362(ב)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי; רע"א 8716/15 מימון נ' רייטר, פסקה 24 (28.12.2015).

13. בית משפט קמא היה מוסמך לבחון את המשך קיומו של צו העיקול ואת קביעת הערובה לפי התקנות, ועשה שימוש מושכל בשיקול הדעת המוקנה לו בדין וקבע תנאים סבירים בשים לב למכלול הנתונים, בפרט כאשר מתק יים הליך מקביל בו נקט המשיב כנגד המשיב והכל בגין עסקת מכר רכב שהמשיב מבקש לבטל ולהשיב את הכספים ששולמו לרבות ההמחאה נשוא תיק זה שהיא חלק מתמורה זו.

14. על כן, הנני דוחה את בקשת רשות הערעור, בתוך כך גם הבקשה לעיכוב הביצוע. הערובה שנקבעה על ידי בית משפט קמא תומצא לתיק בית משפט קמא תוך 7 ימים מהיום, היה ולא החלטת בית המשפט קמא ביחס לפקיעת צווי העיקול תיכנס לתוקף.

15. משלא נדרשה תשובה-אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.