הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רע"א 33242-04-21

לפני:
כבוד ה שופט אינאס סלאמה

המבקשים:

  1. ירון דהן
  2. פרידה דהן

שניהם ע"י ב"כ עו"ד פרידה דהן

נגד

המשיבות:

  1. עדי אגודה שיתופית להתיישבות בע''מ
  2. העמותה לפיתוח עדי-שכונת התמר (ע''ר 580532687 )

שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד ירון אילן ואח'

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת מ' קלמפנר נבון, מיום 16.3.2021, בת"א 39131-08-16, במסגרתה דחה בית המשפט קמא את בקשת המבקשים להגשת "עדויות הזמה".

ייאמר מיד, כי לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על צרופותיה ובתיק המתנהל לפני בית המשפט קמא ולאחר שנתתי דעתי לטענות המבקשים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף ללא קבלת תגובת המשיבה.

2. עסקינן בתביעה שהוגשה לבית המשפט קמא בחודש אוגוסט 2016, בה עתרו המבקשים לסעדים של "אכיפה/צו עשה + תביעה כספית" על סך של 293,812.54 ₪, אגב הסכם פיתוח שחתמו המבקשים מול רשות מקרקעי ישראל לחכירת הזכויות במגרש מקרקעין בשכונת התמר המצויה בישוב עדי - מגרש 106 גוש 10315 חלקה 36 (בחלק) וגוש 12399 חלקה 65 (בחלק) (להלן: "המגרש"). עוד נחתם בין המבקשים לבין המשיבות, הסכם לפיתוח פנים וחוץ המגרש, לרבות עבודות פיתוח ותשתיות השכונה.

המבקשים עתרו בבית המשפט קמא לחייב את המשיבות, בין היתר, לבצע את ההסכמות שנטען כי התקיימו בינן ובין המבקשים, באופן שיוציאו לפועל תכנית מוסכמת לפיתוח השטח "הצפוני והמזרחי למגרש". עוד התבקש בית המשפט לבטל החלטה של ועד העמותה אשר נטען כי היא מנוגדת להסכמות האמורות. המבקשים עתרו גם לסעדים כספיים, הכוללים, בין היתר, הוצאות הקמת הקיר המזרחי הצמוד לשטח המגרש ואף עגמת נפש בגין הפרת ההסכם.

3. שמיעת הראיות בבית המשפט קמא התקיימה בשתי ישיבות; הראשונה ביום 19.5.2020 והשנייה בתאריך 30.12.2020, בה הסתיימה שמיעת הראיות ונקבע לוח זמנים להגשת סיכומי טענות בכתב של הצדדים.

4. בתאריך 4.3.2021 הגישו המבקשים לבית המשפט קמא "בקשה להבאת עדות הזמה", במסגרתה עתרו להתיר להם להגיש מטעמם שתי עדויות, "להפרכתם של פרטי עדויות שנשמעו בפניו בישיבת יום 30/12/20". בבקשה נטען, בין היתר, כי חלק מעדויות העדים שנשמעו באותה ישיבה "היו חריגות ומפתיעות, באופן המצדיק התרת הבאתן של עדויות הזמה לצורך הפרכתן". המבקשים ציינו, כי לאחר סיום פרשת התביעה ציין בא כוחם כי הוא שומר לעצמו את הזכות לעתור להבאת ראיות הזמה לאחר שתמליל הדיון יועלה למערכת נט המשפט.

בבקשה, פירטו המבקשים כיצד לדעתם הם הופתעו על ידי העדויות שנשמעו ומדוע מתבקש לאפשר להם להפריך ולסתור חלקים אלה מהעדויות.

5. בהחלטתו מושא בקשה זו מיום 16.3.2021, דחה בית המשפט קמא את הבקשה להבאת ראיות מפריכות. בהחלטה מפורטת סקר בית המשפט קמא את פרטי העדויות אותן ביקשו המבקשים להפריך, תוך שקבע כי לא מצא שהמבקשים הופתעו מתוכנה של אף אחת מהעדויות שהובאו על ידי המשיבות. לא זו אף זו, בית המשפט קמא קבע כי בשים לב לאופי הראיות הנוספות אשר מבוקש להביא, השלב הדיוני בו נמצא התיק עובר להגשת סיכומים ומתן פסק דין, ו"ידיעת התובעים (המבקשים- א' ס') על קיומן של הראיות המפורטות בבקשתן בשלב מוקדם יותר והעדר סיבה של ממש להבאתן עד כה בפני בית המשפט; כמו גם הנזק הדיוני שייגרם לנתבעות-המשיבות, אשר תידרשנה שוב להמציא חוות דעת ועדים נוספים להגנתן בעוד סברו כי הדיון בעניין הסתיים זה מכבר, כל אלו מוליכים למסקנה כי יש לדחות את בקשת התובעים להבאת ראיות הזמה, כמפורט לעיל".

6. כאמור, המבקשים מיאנו לקבל את החלטת בית המשפט קמא והגישו בקשת רשות ערעור זו לפניי, בה טענו, בין היתר, כי הבקשה נדחתה "בניגוד לרוח הפסיקה וההלכות, בכל הקשור להבאת ראיות הזמה". נטען, כי החלטת בית המשפט קמא סגרה למעשה את הגולל בפני המבקשים על האפשרות להפריך עדויות אי אמת וחשיפת האמת בפני בית המשפט, והכל על מנת להעמיד בפניו את התמונה המלאה, על מנת שבסופו של יום יינתן פסק דין המבוסס על המציאות העובדתית והמשפטית.

7. כפי שצוין, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות, אף ללא קבלת תשובה.

מן המפורסמות, כי החלטות בנוגע להתרת הבאת ראיות הן בליבת שיקול דעתה של הערכאה הדיונית ומסורות לשיקול דעתה הנרחב, משמדובר בהחלטות הקשורות בניהול ההליך ובסדרי דין. לכן לא בנקל תתערב בהן ערכאת הערעור (רע"א 4889/18 פלונית נ' איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 5 (9.7.2018); רע"א 438/19 פלוני נ' שירותי בריאות כללית, פסקה 4 (26.2.19)). זאת ועוד, לתובע אין זכות קנויה להבאת ראיות מפריכות לאחר שנסתיימה פרשת ההגנה. אפשרות זו שמורה למקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם הופתע התובע מראיותיו של הצד שכנגד או אם נדרש הדבר על מנת לערער מהימנותו של עד והכל בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט בערכאה הדיונית. ערכאת הערעור לא תטה להתערב כאמור בהחלטות מעין אלו, אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן ומנימוקים כבדי משקל (רע"א 686/13 עמיעד מערכות מים בע"מ נ' טי אס טי סינרג'י בע"מ (17.3.2013) ).

8. לא מצאתי כי המקרה שלפניי נמנה עם אותם מקרים חריגים ונדירים המצריכים התערבותה של ערכאת הערעור. מעיון בהחלטתו המפורטת של בית המשפט קמא, עולה כי הוא התייחס בהרחבה לטענות המבקשים, תוך שפירט בהחלטתו את טעמיו לדחיית הבקשה, ובעיקר, כאמור, תוך התייחסותו לשלב בו מצוי ההליך ולשאלה האם הצד המבקש את הבאת הראיות (המבקשים) ידע או היה עליו לדעת על קיומן של ראיות אלה בשלב מוקדם יותר, לצד הנזק הדיוני שייגרם לצד שכנגד.

בית המשפט קמא ציין, בצדק, כי מקום בו מדובר בעניין שהנטל להוכחתו מוטל מלכתחילה על התובע, לא יינתן היתר להביא לגביו ראיות מפריכות אלא בנסיבות יוצאות דופן שבהן, כאמור, התובע הופתע מטיעון או מראיה של הנתבע. בית המשפט קמא קבע במפורש כי המבקשים לא הופתעו מתוכנה של עדות כזו או אחרת, דבר שלא מנע מהם לצרף ראיותיהם במועד שהוקצב לכך.

אוסיף, כי אפשרות זו של הבאת ראיות מפריכות, לא נועדה לשיפור עמדות לאחר סיום שלב הראיות. על המבקשים היה לצפות ולהיערך לניהול תביעתם ולא לבחור לעתור, לאחר סיום הראיות, להבאת ראיות "הזמה" שיש בהן, כלשון בית המשפט קמא, לתת בידי המבקשים "שיקול דעת רחב ביותר בדבר אותן עדויות שברצונ ם להביא שעה שאלו לא מפורטות ד יי הצורך. בכך הנזק הדיוני שייגרם לצד שכנגד עלול להיות משמעותי ביותר".

9. בסופו של יום, משלא מדובר באחד מאותם מקרים חריגים המצדיקים התערבותה של ערכאת הערעור בשלב זה ושעה שלמבקשים שמורות טענותיהם לשלב הערעור, ככל שיהיה בכך צורך, הרי שדין הבקשה להידחות.

10. למעלה מהצורך, חשוב להזכיר את הרוח שמביאות עמן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות ותכליתן של תקנות אלה, בדבר הצורך ביעילות הדיון, אי הארכתו, ההוגנות הנדרשת בניהולו והחיסכון במשאבי זמן ובעלויות. החלטת בית המשפט קמא עולה בקנה אחד עם כל אלה.

11. השורה התחתונה היא, כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.

משלא נתבקשה תגובה, לא אעשה צו להוצאות.

הפיקדון, ככל שהופקד, יוחזר למבקשים באמצעות בא כוחם.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו לצדדים, כמקובל.

ניתנה היום, י"א אייר תשפ"א, 23 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.