הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 41830-11-17

בפני
כבוד ה שופטת ריבי למלשטריך-לטר

תובעים

1.אדהיס ג'מל ת.ז. XXXXXX791
2.סאלח ג'מל ת.ז. XXXXXX603
ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד ספורי

נגד

נתבעים

מועצה מקומית כאבול
ע"י ב"כ עוה"ד עמאד אלחאג'

פסק דין

( אישור הסתלקות + גמול )

1. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית, ומבקשים אישורה מכח ס' 16 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו 2006. עוד התבקש גמול למבקש ולבא כוחו.

2. הרקע בתמצית
2.1 הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה בשל כך שבנין המועצה בכפר כאבול איננו נגיש לאנשים עם מוגבלות. הבקשה התייחסה להיעדר קיומו של תא שירותים מתאים למתניידים בכסא גלגלים, וכן טענה לחוסר בחניות נכים, בניגוד למתחייב מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998 (להלן : "חוק השוויון") , מתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו, ואגרות) התש"ל 1970 פריט 8.110 לתוספת השניה, וכן מתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים ) תשע"ב 2011 , (להלן "תקנות השוויון").
2.2 המבקשים שלחו את העתק תביעתם לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
2.3 המבקשים הגדירו את הקבוצה : " אנשים בעלי מוגבלות מכל סוג שהוא שבמהלך 7 השנים האחרונות לא ניתנה להם האפשרות להשתמש תא שירותים נגיש בבנין המועצה וכן אנשים בעלי מוגבלות שבמהלך אותה תקופה לא מצאו כי קיימת חנייה מסומנת ונגישה בעבורם כמתחייב בחוק ובתקנות".
2.4 המבקשים , אב ובנו המתניידים בכיסא גלגלים, טענו כי עומדות להם עילות התביעה בשל הפרת הוראות חוק השוויון, הפרת תקנות השוויון, עוולה לפי פקודת הנזיקין – הפרת חובה חקוקה וכן התרשלות, וכן איסור על הפליה במתן שירות ציבורי.
2.5 הסעד המבוקש הוא כי בית המשפט יורה למשיבה על ביצוע ההנגשה המתחייבת מהחוק, וכן יקבע פיצוי לכל פרט בקבוצה בסך של 300 ₪ עבור נזק לא ממוני.

2.6 המועצה המקומית כאבול הגישה כתב תשובה ובקשה לדחות את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף. נטען כי המועצה ערה לזכויות ולצרכים של אנשים בעלי מוגבלות ובדיקה עובדתית תראה כי בקומה 1 הונגשו תאי שירותים לבעלי מוגבלות, וכן קיימות חניות נגישות. נטען כי המבקשים לא הראו עילת תביעה אישית או נזק שנגרם להם, כי הקבוצה הנטענת איננה הומוגנית, לא הונח בסיס לחישוב הנזק, ולא מתקיימות שאר הדרישות הקבועות בחוק להגשת תובענה ייצוגית.
2.7 לאחר קבלת כתב התשובה, ובדיון שהתקיים ביום 22.3.18 הודיע ב"כ המבקשים כי בדק ואכן ראה חניה לנכים (לטענתו כנראה לאחר הגשת הבקשה) וכן ראה תיקון השירותים.
2.8 ביום 13.5.18 הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית שם נטען כי המשיבה בדקה עניינית את הליקויים עליהם הצביעו המבקשים והזמינה קבלן לביצוע העבודות הנ"ל. שורינו שני מקומות חניה לאנשים עם מוגבלות העומדים בדרישת החוק. כמו כן שופר תא השירותים כמתחייב על פי החוק לרבות שילוט המכוון לתא השירותים. ב"כ המבקש בדק את העובדות והאו מאשר אותן. הוסכם על גמול למבקשים בסך של 3,000 ₪ וכן שכר טרחה לבא כוחם בסך של 10,000 ₪. לפיכך הוסכם על הסתלקות מהבקשה וכן דחיית תביעתם האישית של המבקשים. עוד נתבקש כי בית המשפט יפטור את הצדדים מהצורך בפרסום מודעה לצורך מציאת תובע חלופי. המבקשים ובא כוחם הצהירו כי לא קבלו כל טובת הנאה בתמורה להסתלקות.
2.9 ביום 14.5.18 בקשתי מהצדדים חוות דעת של מורשה נגישות שיאשר כי אכן בוצעה ההנגשה באופן המתאים לקבוע בחוק ובתקנות. ביום 26.9.18 צורף תצהירו של מר שולי חסן, המצהיר כי הוא משמש כיועץ נגישות והנגשה במועצה. בתצהיר הוא מאשר כי שתי חניות הנכים ותא השירותים נעשו לפי תקן ישראלי ועומדים בדרישות החוק.

3. דיון והכרעה
1 ס' 16(א) ל חוק תובענות ייצוגיות קובע -
16. (א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.
4.2 המחוקק הורה כי הסתלקות כאמור תהיה באישור בית המשפט, ולא יקבל המבקש להסתלק במישרין או בעקיפין כל טובת הנאה מהנתבע או מאחר בקשר להסתלקותו אלא באישור בית המשפט. לאחר ששקלתי נסיבותיו של ענין זה אני מחליטה לאשר את ההסתלקות.
פועל יוצא של תובענה זו , ועוד טרם אישור התובענה הייצוגית, הינה התחייבות המשיבה לתקן לבצע התאמות הנגשה בתוך זמן קצוב, שזהו הישג חשוב המקיים את תכלית החקיקה ומקדם את אינטרס הציבור.
4.3 בפועל השתרשה הגישה הפרקטית, המגשימה את תכלית החקיקה, שאם אכן התביעה איננה תביעת סרק, הנתבע קיים את שנדרש ממנו או התחייב לקיימו עוד טרם אישור הבקשה לתובענה ייצוגית, והמטרה הושגה, ניתן לאשר את בקשת ההסתלקות. יש לזכור שהסתלקות כזו איננה מהווה מעשה בית דין ולכן אין בה חסימה של שאר הציבור מלהגיש תביעתם, אם ימצאו לנכון. (ראו ת.א 1881/07 לביא נ. טמפו משקאות בע"מ (18.2.09) (כב' השופטת אגמון גונן); תצ 20673-11-15 כהן נ. א. צלוביץ (1988) נכסים והשקעות בע"מ (10.7.16) (כב' השופטת בזק רפופורט); ת.צ 17446-07-12 רואי מנדל נ. קואופ ישראל (9.3.15)(כב' השופט קיסרי ); ת.צ. 60849-01-16 הילה אמויאל נ. חברת בני חנא שומשום בע"מ (17.3.16) (כב' השופט עילבוני); ת"צ (מחוזי נצ') 51089-01-16 מרים בלייס נ' עיסא ערטול בע"מ (31.07.2016) (כב' השופט ע. עילבוני);
4.4 נוכח התועלת שהושגה בהגשת תובענה ייצוגית זו, למעשה מתייתר הצורך בהמשך ההליך. לא מצאתי לנכון להורות על פרסום ההודעה בדבר ההסתלקות או להורות על איתור תובע מייצג חליף. עלויות נוספות אלו מיותרות בנסיבות הענין.
4.5 לענין הגמול שהתבקש – כאשר הבקשה הביאה לשינוי התנהגות של המשיבה יש הגיון בתגמול התובע ובא כוחו עבור יוזמתם והוצאותיהם.
סעיף 22 לחוק עוסק בקביעת גמול לתובע המייצג. ס"ק (ג) לסעיף זה קובע כי בית המשפט רשאי במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שירשמו לפסוק גמול למבקש המייצג גם אם לא אושרה התובענה הייצוגית, כמו במקרה של בקשה להסתלקות, כאשר השיקולים הם אלו הקבועים בס' 2 (ב)-
בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:
(1) הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;
(2) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
(3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.
(ההדגשה לא במקור)
ס' 23 לחוק הדן בגמול לבא כוח התובע (להבדיל מהגמול לתובע) איננו מזכיר אפשרות מפורשת של פסיקת שכר טרחה לעורך הדין במקרה שבקשת האישור לא התקבלה או לא הוכרעה לטובת הקבוצה אך ההנחה שהשתרשה בפסיקה הינה כי בהתחשב בתכלית החוק ובמנגנוני האיזון שהוא מבקש ליצור דין דומה חל גם לגבי פסיקת שכר טרחה לבא כוח מייצג. (ראו עע"ם 2395/07 אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל- מנהל המכס ומס בולים (27.12.2010), פסקה 24 , כב' השופטת פרוקצ'יה, ת"צ (מרכז) 4742-06-11 מושך נ' עיריית רמלה (19.02.2012), ות"צ (מרכז) 46959-02-16 אלכסנדר בוגנוב נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה (14.12.2016) , כב' השופטת מיכל נד"ב.
4.6 כאן, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שאומנם עדין לא נידונה, הולידה התחייבות לשינוי בהתנהגות המשיבה, שינוי שהוא לתועלת הציבור. גם סכומי הגמול ושכר הטרחה המבוקשים הינם בגבולות הסבירות בהתייחס לעבודה שהושקעה ולנושא החשוב שבו טפלה הבקשה.
4.7 לפיכך אני קובעת זכאותם של המבקש ים, ביחד ולחוד, לגמול של 3,000 ₪ וזכאות בא כוח ם לשכר טרחה של 10,000 ₪. הסכומים ישולמו על ידי המשיבה למבקש ים ולבא כוחם בתוך 30 יום מהיום.

5. בהמשך לאמור לעיל, אני מאשרת הסתלקות המבקשים ובא כוח ם מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומן התובענה הייצוגית. כמו כן נדחית התביעה האישית של המבקש ים.

5129371
546783136. המזכירות תעביר עותק מפסק הדין לצדדים וכן לכב' מנהל בתי המשפט על מנת שיעדכן את פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ג תשרי תשע"ט, 02 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.