הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 39263-05-17

בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

המבקש
נהאר סביח ת"ז XXXXX387
ע"י ב"כ עוה"ד ספורי מוחמד ושות'

נגד

המשיבה
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ ח.פ. 514270214
ע"י ב"כ עוה"ד אלי אליאס

פסק דין

1. המבקש, תושב היישוב ביר-אל מכסור, הגיש ביום 18.5.17 בקשה לאישור הגשת תובענה כייצוגית כנגד תאגיד המים והביוב סובב שפרעם בע"מ, בשל מפגעי זיהום וריח. כעת עותר הוא לאשר לו להסתלק מהבקשה.

2. המבקש תושב שכונת אל מכמאן ביישוב טען בבקשתו כי התאגיד אינו ממלא את חובותיו והתחייבויותיו להשלים את הקמת מערכת הביוב בשכונה. בשל כך זורמים מי ביוב ברחוב, וגור מים מפגע זיהום ומטרדי וריח לתושבי השכונה.

3. בתשובה לבקשת האישור טען התאגיד כי הוא ממלא כל חובותיו להקמת מערכת הביוב וכי הביוב אינו זורם ברחובות. בחלק מ הבניינים מצויים בורות ספיגה שהתאגיד דואג לפנותם וכי בכל מקרה מטרדי הריח והזיהום עליהם מתלונן המבקש , אינם קש ורים לעבודות שמבצע התאגיד. התאגיד הבהיר עוד כי ישנם תושבים אשר מעכבים את החיבור למערכת הביוב וכי ישנם חסמים בהקמת תחנת השאיבה הנגרמים על ידי רשויות אחרות.

4. מבלי לפרט את כל הטענות, וההליכים נציין כי לתיק הוגשו חוות דעת והתצהירים והדיון בתיק נקבע לשמיעת ראיות ליום 8.7.19.

בסמוך לפני מועד שמיעת הראיות , הגיש המבקש את בקשתו העומדת להכרעה כעת לאשר לו להסת לק מהבקשה לאישור ולדחיית תביעתו האישית. בבקשת ההסתלקות (בקשה 23) הבהיר המבקש כי לאחר בדיקה מעמיקה ועיון בטענות התאגיד שוכנע כי התאגיד פ ועל להשלמת מערכת הביוב ועושה מאמצים ראויים לשם כך. כן שוכנע המבקש כי העיכובים שנגרמו בביצוע העבודות נעוצים בגורמים אחרים ולא בתאגיד וכי התאגיד פועל להסרת החסמים השונים להשלמת הקמת המערכת. על כן סב ור המבקש כי הבקשה הגשימה את יעודה ואין מקום להמשך ההליך.

5. בהודעה שהוגשה עתרו הצדדים לאשר את ההסתלקות ואת דחיית התביעה האישית של המבקש ולהתיר להם להגיש טיעון לעניין הגמול, ההוצאות ושכר הטרחה. כן הסכימו הצדדים כי כל צד יוכל לעתור לחי וב בסכום שלא יעלה על 20,000 ₪.

6. לאחר ששקלתי את הבקשה ואל טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי יש לאשר את הסתלקות המבקש מהבקשה ודחיית תביעתו האישית .

7. סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות מורה כי הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, טעונה אישור של בית המשפט. אישור בית המשפט נדרש הן להסתלקות והן לקבלת טובות הנאה בקשר להסתלקות.

הדרישה לקבלת אישור בית המשפט לבקשת הסתלקות נדונה במספר החלטות שיפוטיות (ראו למשל: ע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ (29.9.2013); ע"א 9585/11 יערי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (1.10.2013); ת"צ (ת"א) 1469-02-13 לוי נ' פסטה נונה בע"מ (26.11.2014); ראו גם: א' קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא 5 (2011)).

תכלית הדרישה לאישור בית המשפט להסתלקות נעוצה בעיקר בחשש שמא הכרה בהסתלקות, תוך מתן גמול וטובות הנאה למבקש, תתמרץ את הגשתן של תביעות סרק לאישור תובענות ייצוגיות. חשש זה מבוסס על ההנחה לפיה נתבעים יסכימו לתשלומי גמול לתובעים רק כדי להימנע מניהול הליכי סרק ארוכים ויקרים, אשר עלולים גם לפגוע בתדמיתם של הנתבעים בעיני ציבור הצרכנים.

8. עם זאת, הואיל והסתלקות מהבקשה לאישור אינה יוצרת מעשה בית דין הכובל את שאר חברי הקבוצה, הותיר המחוקק בידי בית המשפט שיקול דעת רחב לאשר או לדחות בקשת הסתלקות, וכך גם לגבי אישור שכר וגמול למבקש האישור ולמיצגו. המחוקק אף הותיר לבית המשפט שיקול דעת רחב להחליט על המשך ניהול ההליך בידי תובע מייצג אחר, ולשם כך הסמיך את בית המשפט להורות על פרסום הודעה בדבר הבקשה להסתלקות (סעיף 16(ד)(1) לחוק). הענקת שיקול הדעת הרחב לבית המשפט מאפשרת לו לבחון האם יש טעם בהמשך ניהול ההליך, האם המשך ניהול ההליך יועיל לחברי הקבוצה אם לאו, והאם יש הצדקה להקצאת הזמן והמשאבים הדרושים לשם כך. במסגרת זו בוחן בית המשפט את סיכויי ההצלחה בשים לב למידע שהוצג לעיונו, את השלב בו מצוי ההליך וכן האם ההסתלקות נועדה אך ורק להעשיר את המבקש, על חשבון הנתבעת, או שהבקשה מבוססת על שיקולים עניינים. בית המשפט לא יכפה את המשך ניהול ההליך, שעלותו לצדדים גדולה, כאשר הסיכוי שההליך יניב פירות לחברי הקבוצה אינו גבוה.

9. במקרה הנוכחי עותר המבקש לאשר לו להסתלק מהבקשה לאחר ששוכנע כי התאגיד ממלא חובותיו ולמעשה מאשר כי לא עומדת לו עילה כנגד התאגיד. במצב זה אין מקום לכפות על המבקש את המשך ההליך ואין גם כל טעם להורות על מינויו של תובע מייצג אחר.

10. על כן אני מאשר את הסתלקותו של המבקש מבקש האישור כמו כן אני מורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש. בנסיבות העניין ולאור נימוקי בקשת ההסתלקות איני מוצא ג ם כל מקום להורות על פרסום.

הצדדים יגישו טיעוניהם לעניין הגמול וההוצאות. המבקש יגיש עד ליום 10.8.2019 והתאגיד עד ליום 20.8.2019.

התיק יובא לעיוני ביום 21.8.2019.

ניתן היום, כ"ב תמוז תשע"ט, 25 יולי 2019, בהעדר הצדדים.