הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 9793-10-18

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

העותרת

מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דרור ארנון ו/או עודד רומנו ואח'

נגד

המשיבים
1. ליעד קב ונקי
ע"י ב"כ עוה"ד דוד בלוק ו/או א. סגל

2. ועדת ערר לתכנון ולבניה חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד מירון שקד – פרקליטות חיפה אזרחי

3. ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד דגנית קורן –עיריית חיפה – שירות המשפטי

ובעניין:

המערערת

מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דרור ארנון ו/או עודד רומנו ואח'

נגד

המשיב
ליעד קב ונקי
ע"י ב"כ עוה"ד דוד בלוק ו/או א. סגל

פסק דין

1. בהמשך לישיבה שהתקיימה ביום 31.12.18 ולאחר שכל הצדדים הודיעו על הסכמתם להצעת בית המשפט, כפי שנרשמה בפרוטוקול (אם כי חלקם הוסיף הערות כאלה ואחרות, שאינן פוגמות בהסכמה), אני נותנת תוקף להסכמת הצדדים, תוך שנתתי ביטוי, ככל שנדרש, גם להערותיהם.

מובהר, כי ההסכמה ופסק דין זה אינם פוגעים בטענותיו של מי מהצדדים, הן בהיבט הקנייני והן בהיבט הקונסטרוקטיבי ו כי כל טענה שעומדת לכל צד על פי הדין, שמורה לו.

2. השלמת הדיון בנושא התכנוני תיעשה במקביל לבירור המחלוקות הקנייניות בין הצדדים, באופן כדלקמן:

א. אני מורה לצרף לתיק זה, את הערעור שהגישה העותרת לבית משפט זה, על החלטת המפקחת על רישום מקרקעין (עש"א 51364-12-18), לפיה נמחקה התביעה שהגישה העותרת בפניה. הערעור יתקבל, באופן שהעניין יוחזר אל המפקחת לשם דיון במחלוקות הקנייניות לגופן.

מובהר, כי הדרך לכך פתוחה גם משום כך שועדת הערר חזרה בה, מטעמים פרקטיים, מקביעתה לפיה יש להכריע בנושא הקנייני תחילה.

ב. ב"כ העותרת רשאי, בתוך 14 ימים מהיום, לתקן את התביעה שהגישה העותרת בפני המפקחת.

ג. העתירה דנן מתקבלת, בזה, חלקית, באופן שהנושא הקונסטרוקטיבי יוחזר לבחינה נוספת של הוועדה המקומית (המשיבה 3) .

במסגרת בחינה זו, תקבל הוועדה המקומית חוות דעת של היועץ המומחה לתמ"א מטעם הוועדה. היועץ יתייחס לשאלה של אפשרות הפגיעה ב"אגף" הצפוני כתוצאה מהבנייה המתוכננת ב "אגף" הדרומי. מובהר, כי השימוש במילה "אגף" נעשה לשם הנוחות ואינו מעיד על קביעה כלשהי, בנוגע לבית בו עסקינן.

כל צד יעביר ליועץ את חוות הדעת מטעמו, וככל שידרשו חישובים סטטיים ו/או אחרים, יפנה היועץ לצדדים, בהקדם האפשרי , והם ימציאו לידיו את החישובים הנדרשים, בתוך 14 ימים מיום הפנייה.

הוועדה המקומית תממן את עלות חוות דעתו של היועץ.

תוך 3 ימים מהיום, תעביר הוועדה המקומית, לכל אחד מהצדדים, רשימה של היועצים המומחים לעניין קונסטרוקציה העובדים עמה. באי כוח הצדדים יודיעו, בתוך 3 ימים מקבלת הרשימה, לוועדה המקומית וכן לצד שכנגד, אם יש להם קשר אישי או מקצועי עם מי מהמנויים ברשימה.

ככל שיתברר, כי לכל היועצים העובדים עם הוועדה קשר אישי או מקצועי, עם מי מהצדדים וכי, מסיבה זו, לא ניתן למנות איש מהם, תמנה הוועדה יועץ אחר, מוסכם , ועלות חוות דעתו תמומן על ידי העותר, המשיב 1 והוועדה, בחלקים שווים ביניהם (1/3 כל אחד).

ד. בתוך 30 יום לאחר קבלת חוות דעת היועץ, תשלים הוועדה המקומית את החלטתה, כולל עדכונים נדרשים, ככל שנדרשים.

ה. בתוך 7 ימים מקבלת ההחלטה המשלימה מטעם הוועדה המקומית, יודיע כל צד אם הוא עומד על הערר שהוגש על ידו לוועדת הערר. ככל שמי מהצדדים יודיע שהוא עומד על טענותיו בערר (או חלקן) , תיתן ועדת הערר החלטה בטענות, על בסיס הדיון שכבר התקיים בפניה.

ככל שצד ירצה להוסיף על טיעוניו בערר, עליו להגיש ערר מתוקן, בתוך המועד הנ"ל (7 ימים).

מוסכם ומובהר כי ועדת הערר לא תדון בשאלות קנייניות וכי שאלות אלה תידונה בפני המפקחת, באופן האמור בסעיף א' לעיל.

ו. על כל הצדדים לעמוד במועדים שנקבעו.

ז. כל צד יישא בהוצאותיו בהליך זה.

3. האגרות בשני התיקים תוחזרנה לעותרת, באמצעות בא כוחה, על פי התקנות.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את שני התיקים.

ניתן היום, ב' שבט תשע"ט, 08 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.