הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 64426-10-20

מספר בקשה:17
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

  1. המועצה המקומית ג'דידה-מכר
  2. הממונה על חופש המידע במועצה המקומית ג'דידה-מכר

נגד

משיבה

התנועה למען איכות השלטון בישראל

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן על ידי נגד המבקשים, בהעדר כתב תשובה לעתירה בעניין חופש המידע ובהעדר התייצבות לדיון שהתקיים ביום 31.12.20 (להלן: " פסק הדין"). על פי פסק הדין חויבו המבקשים לפרסם דין וחשבון שנתי לשנת 2018, אשר יכלול דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידע על פי סעיף 5(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 וזאת בתוך 30 יום מיום פסק הדין.

המבקשים טוענים כי כתב העתירה לא הומצא להם כדין, שכן הוא לא הומצא לחשב המלווה של המועצה, כנדרש בסעיף 142ג'1 לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: " הפקודה") אשר חל על מועצות מקומיות דרך סעיף 34א' לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש). לפיכך יש, לשיטתם, לבטל את פסק הדין מחובת הצדק. לעניין זה מפנים המבקשים אל החלטה שניתנה בעת"מ (מרכז) 921-02-11 נאדר סולטאן נ' עיריית טירה (25.12.2011), אשר קבעה כי " מטרת הוראת סעיף זה היא ליידע את החשב המלווה על ההליכים המשפטיים הנפתחים כנגד העירייה. זאת, על מנת לאפשר לו לנקוט בצעדים המתאימים ולוודא שהעירייה תתגונן מפני אותם הליכים ולמנוע מתן פסק דין בהעדר הגנה כנגדה. ההנחה היא שתפקידו של החשב המלווה הוא, בין היתר, לדאוג לכך שהרשות המקומית תתגונן מפני תביעות. זאת, בכדי למנוע בזבוז כספי ציבור הנובע ממחדלי הרשות המקומית בטיפול בתביעות המוגשות נגדה ולכן 'מתבקשת המסקנה כי במקרה של אי מסירת כתב בי-הדין לחשב המלווה לא יהא בכך משום המצאה כדין, זאת אף אם כתב בי-הדין הומצא לידי העירייה, וכי הדבר מהווה פגם בהליך המקים עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. בהתאם לכך, יש לבטל את פסק הדין אשר ניתן בהעדר הגנה" (ע"ע 13633-05-10 עירית נצרת נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ, [פורסם בנבו] פורסם בפדאור, ניתן ביום 31/08/2011) ".
2. לעניין העתירה יש בפי המבקשים טענה מקדמית; לטענתם, העתירה הוגשה ללא פנייה מוקדמת אליהם וללא מיצוי הליכים. נטען כי אמנם נשלחה פנייה מטעם המשיבה, אולם היא נשלחה לראש המועצה באמצעות פקס ללא שקבלת הפקס אושרה טלפונית, כנדרש. בנוסף נטען, כי המכתב הופנה אל מר מוחמד שאמי ז"ל, אשר כיהן כראש המועצה עד שנפטר למרבה הצער, עוד ביום 25.11.18.

3. לגוף העתירה נטען, כי עתירה מקבילה (בתיק עת"מ 72521-12-19) אשר הוגשה על ידי "עורכי דין לקידום מנהל תקין" נדונה בבית משפט זה, באותם זמנים, בפני כבוד ס. הנשיא, השופט אליקים ובמסגרתה חויבו המבקשים גם בחיוב אשר התבקש ונפסק בעתירה דנן ולאחר שלא קיימו את החיוב הם חויבו, בהליך על פי פקודת בזיון בית משפט, לקיימו עד ליום 31.3.21.

לפיכך, לטענתם, ממילא התייתרה העתירה דנן.

4. המשיבה חולקת על הטענה לפיה ללא המצאה לחשב המלווה, ההמצאה שנעשתה למבקשים אינה המצאה כדין ומסתמכת על החלטה שניתנה בת"מ (מינהליים חי') 40892-01-19 החשב המלווה למועצה מקומית סאג'ור נ' צוות המקצוענים בניין בע"מ (26.11.2019) לפיה המצאה לעירייה היא המצאה כדין על פי תקנות סדר הדין האזרחי, אשר אינן דורשות המצאה לחשב המלווה.

5. לעצם העניין טוענת המשיבה, כי את כל אשר ט וענים המבקשים בבקשה לביטול פסק הדין, יכולים היו המבקשים להביא בפניה בזמן המתאים, לאחר שקיבלו את כתב העתירה, אשר אין חולק שהומצא לעירייה עצמה.

לפיכך, מבקשת המשיבה לשקול את אשר נאמר על ידה בתשובתה, גם לעניין סכום ההוצאות.

דיון והכרעה

6. סעיף 142ג'1 לפקודת העיריות קובע:

"פתח אדם הליך משפטי כנגד עיריה, ומונה לעיריה לפני פתיחת ההליך או במהלך ניהולו חשב מלווה, ימציא אותו אדם וכן כל אדם אחר שהוא צד להליך, לחשב המלווה, העתק מכתב בית-הדין שהוא מגיש באותו הליך; בסעיף זה, "הליך משפטי" - לרבות תובענה, עתירה, בקשה או ערעור ".

7. הדעות בפסיקת בתי משפט השלום והמחוזי חלוקות, כפי שנאמר ופורט על ידי כבוד השופט י' פרידמן, ב ע"ר (שלום חי') 6440-09-11 מועצה מקומית כפר יאסיף נ' יקיר פריד מיכון משרדי (93) בע"מ (פורסם בנבו, 19.02.2012) , כדלקמן: "אלא שנפקות הסעיף לעניין חובת ביטול מן הצדק משלא בוצעה המצאת התביעה לחשב מלווה, שנויה במחלוקת בפסיקה. לגישה אחת, יסוד הסעיף בשיקולים שאינם קשורים בדיני המצאה דווקא, ואין הוא מבקש לשנות מדיני ההמצאה הרגילים, והפרתו אפוא אינה עילה לביטול מן הצדק. שיקולים אפשריים שכאלה העומדים מאחורי הסעיף יכולים להיות למשל העמדת החשב המלווה על עצם קיומה של התביעה כדי שיוכל לעקוב, וליתן אישורו לפשרה. ראה פסיקה ברוח זו בבש"א 1061/06 (שלום צפת) מועצה מקומית בית ג'אן נ' סאמי סאמי אסעד (הרשמת זועבי רגד); בש"א (שלום עכו) 4093/07 מועצה מקומית ג'דיידה מכר נ' עמותת אלמונה (הרשמת דנה עופר); תא"מ (נצ') 3059- 1-09 חנא ג'מאלייה נ' עירית נצרת (הרשמת אינעאם שרקואי)" כן ציין את רע"א (נצ') 33064-06-10 עירית נצרת נ' חמד חמד; וכן ע"ע 13633-05-10 עירית נצרת נ' הפניקס ( 31.08.2011) ואת עת"מ נאדר סולטאן נ' עיריית טירה, בקבעו כי: "לאור הפסיקה המנחה אני נכון לקבל שאי המצאה לחשב מלווה של כתב התביעה עולה כדי אי המצאה כדין".

8. לטעמי, אי המצאת כתב תובענה לחשב מלווה של רשות מקומית, מהווה פגם בהמצאה. סעיף 142ג1 לפקודה חל על המצאת כל תביעה, ללא סיוג סוג התביעה, סכומה וכדו'. הראציונל ברור; מאחר שלחשב המלווה מוקנות כל סמכויות הרשות המקומית בנושאים כספיים והן נשללות מרשות שכשלה בניהול ענייניה הכספיים וזאת - על מנת לאפשר לחשב המלווה לנהל את כל ענייניה הכספיים במקומה (ראו סעיף 142ג' לפקודה) קם צורך שהחשב יהיה מודע לכל תביעה המוגשת נגד הרשות, שהרי כל תביעה עלולה לגרור אחריה חיוב כספי של הרשות. ברי כי גם אופן ניהול התביעה עשוי להשפיע על תוצאות התביעה לרבות הוצאות ולכן על החשב המלווה להיות מיודע בכך כבר עם הגשת כתב התביעה.

מדובר, אפוא, בדרישה מהותית. אמנם, רשות המקבלת כתב תביעה חייבת להעבירו לחשב המלווה, אולם נוכח כשלונה בניהול ענייניה, אשר הביא למינוי חשב מלווה, אין לסמוך עליה שתעשה כן.

בנוסף, לעניין המצאת כתב התביעה, מהווה סעיף 142ג'1 לפקודה, הוראת חקיקה ספציפית בעוד שתקנות סדר הדין האז רחי הן הוראות חקיקה כלליות. לפיכך ככל שמדובר בהמצאה לרשות מקומית, יש לראות את הוראת סעיף 142ג'1, כהוראה ספציפית אשר מוסיפה המצאה ספציפית מחייבת, על דרכי ההמצאה לפי התקנות.

האמור לעיל אינו גורע מחובתה של הרשות להמציא כתב בית-דין שמתקבל אצלה לחשב המלווה, מיד עם קבלתו.

9. יש לציין כי מאחר שמינויו של חשב מלווה מפורסם ברשומות, כך שמדובר במידע נגיש לכל אזרח, אין כל קושי לכל מי שמבקש לפתוח הליך משפטי נגד רשות מקומית, לבדוק אם מונה לרשות חשב מלווה, לברר את זהותו ולהמציא את כתב התובענה גם אליו.

10. לאור כל האמור לעיל אני קובעת כי בהעדר המצאה כדין יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק וכי נוכח העתירה המקבילה, יש למחוק את המבקשים מעתירה זו.

עם זאת, מוצאת אני ממש בטענות המשיבה נגד המבקשים, על כך שהם בחרו לא להשיב לפניותיה, על אף שהומצאו למועצה ולא ליידע אותה בדבר העתירה המקבילה שהוגשה נגדם באותו עניין.

סופו של דבר

11. בהעדר המצאה כדין אני מבטלת את פסק הדין נגד המבקשים.

נוכח העתירה המקבילה ותוצאותיה, אני מוחקת את המבקשים מהעתירה דנן.

על אף שבקשת המבקשים התקבלה, הרי נוכח הטרחה המיותרת שגרמו המבקשים למשיבה, עקב כך שלא ענו לפניותיה, אני מחייבת את המבקשים לשלם למשיבה הוצאות ההליך בסך 4,000 ₪.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז שבט תשפ"א, 09 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.