הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 62929-07-17

לפני כבוד השופטת עפרה ורבנר

המבקשת:
אל מלאקה בע"מ ח.פ. 514684562

ע"י ב"כ עו"ד משה פרייליך ועו"ד שחר אהרן

נגד

המשיבות:
.1 מ. מ. אבו סנאן

ע"י ב"כ עו"ד חנא בולוס

.2 משפחתון סוא רבינא בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד גב' גילי שפר ועו"ד גב' טל רגב

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו ביניים אשר יורה למשיבה 1, המועצה המקומית אבו סנאן (להלן: " המועצה"), להימנע מלהתקשר בהסכם מכל סוג עם משיבה 2, משפחתון סווא רבינא בע"מ (להלן: " הזוכה"), אשר זכתה במכרז מס'16/2017 (להלן: "המכרז"), להפעלת מעון יום, במבנה המיועד לכך בתחומי המועצה. כן התבקש צו המורה לזוכה להימנע מרישום ילדים למעון אותו אמורה הזוכ ה להפעיל, ולהפסיק הליכי רישום ככל שאלו כבר החלו.

2. לטענת המבקשת, הזוכה לא עמדה בתנאי הסף במכרז, שהפנו לסטנדרטים הנדרשים על ידי משרד התמ"ת להפעלת מסגרת חינוכית של גנים ומעונות יום.
המבקשת טוענת כי הזוכה לא הציגה צוות העונה לדרישות ההכשרה הקבועות בנוהל התמ"ת.
המבקשת טענה כי זכיית הזוכה במכרז היתה בשל קשרים כלכליים עם בני משפחתו של יו"ר המועצה.

3. בטרם נדון בטענות, ככל שהן רלוונטיות להכרעה בבקשה למתן צו ביניים, נציין כי ראשון לכל, יש לבוא לבית המשפט המנהלי בניקיון כפיים.
בשלושה עניינים,לפחות לכאורה, לא עמדה המבקשת ב אותו עניין של ניקיון כפיים.

בתצהיר העדר הרשעות פליליות כפי שהוגש מטעם המבקשת במכרז; בפירוט שמות של שלוש עובדות מבין העובדות ששמן פורט בהצעת המבקשת במכרז, שכלל אינן נמנות עם עובדי המבקשת ואשר לא נתבקש אישורן להצגתן כמי שמסכימ ות לעבוד עבור המבקשת במעון היום בתחומי המועצה, ככל שהמבקשת תזכה במכרז; ובנוסח המכרז כפי שצורף על ידי המבקשת לעתירתה ולבקשה למתן צו ביניים, בהשוואה לנוסח המכרז כפי שמולא על ידי המבקשת ונחתם על ידה והוגש במכרז , לפחות בכל הקשור לסעיף 2.1 למכרז, בהתאם לחוברת המכרז שמילאה העותרת ושהוגשה על ידי המשיבה 1 לבית המשפט במעמד הדיון בבקשה לצו ביניים.

גלגולם של הליכים

4. עת"מ 20735-04-17

בעתירה זו עתרה "עמותת אמהות למען עתיד פורח" לביטול החלטת המועצה להפעלת מעון הילדים במבנה המועצה על ידי הזוכה, בהליך הקצאה בפטור ממכרז.
טענת העמותה היתה כי הזוכה הינה חברה שמטרותיה מסחריות ואינה מלכ"ר, וזאת בניגוד לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים שהוצא על ידי משרד הפנים, הדורש כי הזוכה בהקצאת קרקע ללא מכרז, יהא גוף ללא כוונת רווח.
העתירה והבקשה לצו ביניים נדונו בפני כב' השופטת למלשטרייך-לטר אשר קבעה בהחלטה מתאריך 24.4.17 כי לא תינתן הכרעה בעתירה עד להחלטת מליאת המועצה אשר תשקול את תקינות המלצת וועדת ההקצאות וניתן צו ביניים אשר אסר על המוצעה להתקשר עם הזוכה מכוח ההקצאה בלא מכרז.

לאחר בחינת הדברים, ביטלה המועצה את ההקצאה בלא מכרז ופירסמה מכרז להפעלת מעון יום במבנה שבבעלות המועצה – מכרז 13/17.

לאור הודעת המועצה כי לא אישרה את ההקצאה והחליטה לפרסם מכרז, נמחקה העתירה תוך שהמועצה חויבה לשאת בהוצאות העותרת.

5. עת"מ 29800-06-17

המבקשת הגישה עתירה מנהלית ובמסגרתה ביקשה להורות על עיכוב הליכי מכרז 13/17 בנימוק כי במכרז זה לא נקבעו קריטריונים לשם בחינת ההתאמה והעמידה בתנאים המקצועיים, והגם שנקבע במכרז כי ינתן משקל של 70% למרכיב האיכות ו- 30% למרכיב המחיר, הרי המכרז לא הבהיר מ ה הם הפרמטרים לקביעת איכות.

עוד טענה המבקשת בעתירה זו כי במכרז לא נדרשו המציעים לציין פרטי הכשרתם של אנשי הצוות, מספר הילדים במעון, ורכיבים נוספים הכרחיים על מנת לקבוע את מרכיב האיכות במכרז.

בתאריך 17.6.17 התכנסה וועדת המכרזים והחליטה לפסול את המכרז.
לאור פסילה זו, נמחקה העתירה בתאריך 28.6.17, לבקשת המבקשת/העותרת.

בתאריך 20.6.17 פרסמה המועצה מכרז חדש שמספרו 16/17 באשר ל שימוש במבנה שבבעלות המועצה לצורך הפעלת מעון יום.
המבקשת פנתה למועצה במכתב מתאריך 22.6.17, וביקשה הארכת מועד להגשת הצעות במכרז וכן ביקשה כי ינתנו לה פרטים בדבר הקריטריונים שעל פיהם יקבע מרכיב האיכות. בהעדר מענה, הוגשה העתירה הנוספת.

6. עת"מ 57588-06-17

במסגרת עתירה זו, ביקשה המבקשת כי יבוטל מכרז 16/17, ויפורסם מכרז חדש ובו קריטריונים ברורים לבחינת מרכיב האיכות בהצעות שיוגשו. בתאריך 4.7.17 התקיים דיון בבקשה למתן צו ביניים, לפני כב' השופט סוקול.
במעמד הדיון הצהיר בא כוח המועצה, כי בחוברת המכרז בסעיף 7.2 קיימת אפשרות למועצה להכניס תיקונים במכרז ביוזמתה או בתשובה לשאללות המשתתפים, כאשר תיקונים אלה יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז.
בא כוח המועצה הצהיר לפרוטוקול שם, כי הקריטריונים של מרכיב האיכות יהיו, השכלת הצוות החינוכי; גודל הצוות; ניסיון קודם של המציע; עדיפות למציע שיעסיק עובדים תושבי אבו סנאן; מידת ההתחשבות במשפחות מחוסרת יכולת וכן התרשמות מנהל מחלקת החינוך ומנהלת מחלקת הרווחה מהמנהל או המנהלת המוצעים של המעון, כאשר ההתרשמות תהיה בראיון אליו יוזמנו המציעים, בעת פתיחת ההצעות.

בא כוח המועצה ציין כי הוא מוכן לשקול את משקלו של כל אחד מהקריטריונים שפירט ולמסור לכל אחד מהתמודדים במכרז דף עם המרכיבים על פיהם ישקל עניין האיכות ועם האחוז שכל מרכיב כזה יהווה מתוך מרכיב האיכות בכללותו.

בהחלטת כב' השופט סוקול מ- 4.7.17 נקבע :

"דומני כי ההצעה שהוצעה מספקת על מנת שלא ליתן צו ביניים. איני סבור גם כי יש מקום לדחות את מועד הגשת ההצעות, שכן הקריטריונים, כפי שפורטו על ידי בא כוח המועצה כקריטריונים שיכללו באמות המידה לבחירת הזוכה, לא ידרשו התארגנות מיוחדת מעבר למסמכים שהיה על כל מציע להכין לקראת הגשת ההצעה. גם אם יהיה שינוי כלשהו, הרי בשים לב לעובדה שאנו מצויים זמן קצר לפני תחילת שנת הלימודים, בה אמור המעון לפעול, יש חשיבות לסיים את ההליכים בהקדם, ולא למשוך את הליכי המכרז לתקופה ארוכה.

על כן, בכפוף לתיקון כפי שפורט לעיל, אני דוחה את הבקשה למתן צו בינים...".

בתאריך 26.7.17 ניתן פסק דין על ידי כב' השופט סוקול המורה על מחיקת העתירה, לאור הודעת העותרת, תוך מתן אפשרות למועצה להגיב בכל הקשור לבקשה לחיובה בהוצאות.

7. עת"מ 62929-07-17

העתירה שלפני, אשר הוגשה בתאריך 27.7.17, יום לאחר פסק דינו של כב' השופט סוקול שמחק את העתירה הקודמת. עניינה של העתירה הינו טענת העותרת/המבקשת כי המשיבה 2 לא עמדה בתנאי הסף של המכרז ועל כן יש להכריז על העותרת כזוכה במכרז 16/17. בד בבד עם הגשת העתירה, הגישה העותרת בקשה למתן צו ביניים, כמפורט לעיל, אשר ימנע את התקשורת המועצה עם המשיבה 2 לצורך הפעלת מעון יום בתחומי המועצה וכן צו אשר יורה למשיבה 2 להימנע מלרשום ילדים למעון במבנה שבתחום המועצה המקומית אבו סנאן, שבהתייחס אליו הוגשה העתירה.

פירוט ההוראות הרלוונטיות במכרז 16/17

8. פירוט נוסח תנאי הסף ואמות המידה שנקבעו במכרז הינו בהתאם לחוברת המכרז הפומבי 16/17 להפעלת מעון יום באבו סנאן כפי שמולאה על ידי העותרת המבקשת וכפי שהוגשה לבית המשפט על ידי המועצה במעמד הדיון בבקשה לצו ביניים.

תנאי הסף ואמות המידה בכרז

כחלק מתנאי הסף שנקבעו במכרז נקבע בסעיף 2.1 לחוברת המכרז כי רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד הגשת ההצעות בתנאים הבאים:

"2.1 מי שעונה על הסטנדרטים של משרד התמ"ת להפעלת מסגרת חינוכית של גנים לרבות בהגדרות התפקיד של אנשי הצוות.

על מנהל המעון להיות בעל הכישורים המצטברים להלן:
1. הוא בעל תואר ראשון.
2. הוא בעל השכלה מקצועית בחינוך, בפסיכולוגיה או עבודה סוציאלית".

מן הראוי לציין כי הוראות המכרז כפי שצרפה המבקשת כנספח 3 לבקשתה הינן בנוסח שונה מהנוסח המפורט לעיל, אולם מכל מקום, קיימת הפנייה במכרז להוראות הדרישות של משרד התמ"ת להפעלת מסגרת חינוכית.
נוסח דרישת הסף במכרז כפי שפורטה במכרז שצורף על ידי העותרת כולל רק את שתי השורות הראשונות שעניינן עמידה בסטדרנטים של משרד התמ"ת בלא התוספ ת המתייחסת ספציפית למנהל מעון, ותוך ציון כי על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הסעיף.

עניין הפער בין הנוסחים, ראוי להתברר במסגרת ההליך העיקרי, ככל שיתקיים כזה, אולם לצורך ההכרעה בבקשה לצו ביניים, אינני סבורה כי התוצאה תהיה שונה בין אם הנוסח הינו כמפורט בנספח 3 ובין אם הנוסח הינו כאמור בנספח שצורף על ידי המועצה, כפי שמולא על ידי המבקשת.

9. באשר לקריטריונים המרכיבים את מרכיב האיכות, כפי שהוצהר שיבוצע במסגרת פרוטוקול הדיון לפני כב' השופט סוקול, הרי הפירוט נמסר למתמודדים ומופיע כנספח 6 לבקשה למתן צו ביניים. [המדובר בתיקונים שנעשו בעקבות דרישת המבקשת לקביעת קריטריונים, כך שברור שהמבקשת היתה מודעת לתיקונים אלה].

וזו לשון הפירוט:

"הרינו להודיע לכם כי בין יתר שיקולי וועדת המכרזים בקריטריון של "איכות" היא לוקחת בחשבון את השיקולים שלהלן בצידם גם אחוז הניקוד שלהלן:

א. השכלה של הצוות החינוכי – 25%
ב. גודל הצוות – 15%
ג. ניסיון קודם של המציע (ניסיון מוצלח או כושל בניהול מעון) – 15%
ד. תינתן עדיפות למציע שיעסיק צוות עובדים מכפר אבו סנאן- 10%
ה. מידת ההתחשבות במשפחות חסרות יכולת – 10%.
ו. מידת התרשמות מנהל מחלקת (ב)חינות ומנהלת מחלקת הרווחה מהמנהל/ת המוצע/ת בראיון אליו יוזמנו המציעים במועד פתיחת ההצעות – 25% " .

10. כחלק מתנאי המכרז נדרש כל משתתף במכרז לצרף להצעתו גם תצהיר העדר הרשעות פליליות לפי הנוסח שצורף למסמכי המכרז (עיין סעיף 4.1 לחוברת המכרז). כן נדרש כל משתתף לחתום על הצהרת משתתף.

11. המבקשת הגישה את מסמכי המכרז כאשר להם צורף תצהיר העדר הרשעות פליליות ובו מוצהר כי המבקשת (מנהליה והמועסקים על ידה) אינם בעלי הרשעה פלילית בישראל, ובאם הורשעו, חלה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א – 1981 וכן כי לא תלוי נגדם אישום באותן עבירות שפורטו בתצהיר. על התצהיר חתמה הגב' שאמי תרואת.

ההחלטה במכרז

12. העותרת והזוכה היו המשתתפות היחידות שהגישו הצעות במכרז 16/17.
במכתב מתאריך 8.7.17 זומנה העותרת להופיע בישיבת וועדת המכרזים ב- 10.7.17 לצורך ראיון.

נוסח המכתב היה:

"הנכם מוזמנים או מי מטעמכם לוועדת המכרזים מס' 7/17 אשר תתקיים ביום שני 10.7.17, בשעה 12:00 בצהריים בבנין המועצה המקומית וזאת לצורך עריכת ראיון בקשר עם המכרז דלמטה. נוכחותכם חובה..."

לראיון בתאריך 10.7.17 התייצבו מטעם המבקשת מר נימר שאמי והגב' תרואת שאמי, אשר המבקשת עצמה בבקשתה הגדירה אותם כ"מנהלי המבקשת" (עיין סעיף 29.6 בעמ' 12, ש' 6-7 לבקשה למתן צו ביניים).

המנהלת המוצעת למעון באבו סנ אן לא התייצבה לראיון, הגם שהיה ברור מהקריטריונים שנקבעו לעניין האיכות, כי ינתן משקל לראיון מנהלת המעון.
מפרוטוקול וועדת המכרזים ב-10.7.17, עולה כי הגב' תרואת שאמי נשאלה מי תהיה מנהלת המעון ומדוע היא לא נמצאת בראיון כדי שיתרשמו ממנה ותשובתה היתה: "המנהלת המיועדת שמה רנא ריאן ומסיבות אישיות שלה היא לא נמצאת היום".

בהקשר לכך נציין, כי המבקשת לא ביקשה דחיית מועד כינוס וועדת המכרזים, ככל שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבות מנהלת המעון ואף לא הגישה תצהיר כלשהו אשר בו קיים פירוט בצירוף אסמכתאות, מדוע לא התייצבה מנהלת המעון המיועדת לראיון.

עוד ובנוסף נציין כי שמה של מנהלת המעון המוצעת, כעולה מהמסמכים שצורפו לחוברת המכרז היה רנא אלחאג' זוהיר או בשמה, ככל הנראה לאחר נישואיה, רנא עיאשה (מספר ת.ז. XXXXX132) ולא ראינו במסמכים מטעם המבקשת כי מישהי בשם רנא ריאן אמורה לנהל את המעון, כך שיש אי-התאמה בין שמה של מנהלת המעון שהועלה במסגרת הראיון בוועדת המכרזים לבין השם בהצעה שהוצעה על ידי המבקשת.

13. מעיון בפרוטוקול וועדת המכרזים עולה כי אחד מחברי הוועדה לא התייצב ואף סבר כי יש לדחות את מועד התכנסות וועדת המכרזים במספר חודשים, מאחר וסבר כי היו איומים הקשורים במכרז זה, אלא שהיועץ המשפטי של המועצה סבר כי אין הצדקה לדחיית מועד התכנסות הוועדה כפי שהודע למציעים.

14. בתאריך 15.7.17 היתה אמורה להתכנס וועדת המכרזים לאחר קבלת עמדת מנהלת מחלקת הרווחה ומנהל מחלקת החינוך, אולם ישיבה זו נדחתה לתאריך 17.7.17, מאחר ואחד מחברי הוועדה לא התייצב, וזאת לאור שיקול דעת יו"ר הוועדה שהחליט לדחות את מועד ההתכנסות ביומיים.
גם למועד הנדחה ב- 17.7.17 לא התייצב עו"ד אדיב נסרה שהיה אמור להיות אחד מחברי וועדת המכרזים.

15. מפרוטוקול הדיון שנערך בתאריך 17.7.17 עולה אופן הניקוד שהוענק לשתי המתמודדות במכרז באותם פרמטרים שנקבע שירכיבו את מרכיב האיכות:

"סך הניקוד לו זכתה המבקשת בדירוג הועדה עמד על 52%, אשר חולק באופן הבא:
א. השכלה של צוות חינוכי - 20%.
ב. גודל הצוות – 12%.
ג. ניסיון קודם של המנהל – 0%.
ד. העסקת תושבי אבו – סנאן – 10%.
ה. התחשבות במעוטי אמצעים – 10%
ו. מידת התרשמות ממנהלת – 0% (לא הופיעה לראיון).
סך הניקוד לו זכתה הזוכה בדירוג הועדה עמד על 82%, אשר חולק באופן הבא :
א. השכלה של צוות חינוכי - 25%.
ב. גודל הצוות – 15%.
ג. ניסיון קודם של המנהל – 0%.
ד. העסקת תושבי אבו – סנאן – 10%.
ה. התחשבות במעוטי אמצעים – 10%
ו. מידת התרשמות ממנהלת – 22%".

החלטת וועדת המכרזים לאחר אותו דירוג כפי שנקבע על ידי הגורמים המקצועיים וכן לאחר לקיחת בחשבון של מרכיב המחיר, כאשר המבקשת הציעה דמי שכירות עבור המבנה בסך 10,000 ₪ בעוד הזוכה הציעה דמי שכירות בסך 12,000 ₪, היתה להמליץ על הזוכה.

בעקבות המלצת וועדת המכרזים החליט ראש המועצה כי המשיבה 2 תהא הזוכה במכרז 16/17 להפעלת מעון יום באבו-סנאן.

16. למבקשת נמסר על אי-זכייתה במכרז במכתב נושא תאריך 17.7.17, החתום על ידי ראש המועצה (נספח 13 לבקשה למתן צו ביניים).

טענות הצדדים

17. המבקשת טענה כי הזוכה אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז אשר דרשו עמידה בסטנדרטים של משרד התמ"ת להפעלת מסגרת חינוכית של גנים.
לטענת המבקשת, מנהלת המעון שהוצעה על ידי הזוכה, הגב' מנאל שמאלי קרקרה, אינה בעלת ההכשרה שנקבעה כהכשרה נדרשת על ידי התמ"ת, שכן לגב' שמאלי יש B.A במדעי הרוח, בעוד שבדרישות התמ"ת יש צורך בהשכלה אקדמית בתחומי החינוך/הפסיכולוגיה הסוציולוגיה/עבודה סוציאלית עם עדיפות בתחום הגיל הרך.

כמו כן טענה המבקשת, כי הזוכה לא כללה בהצעתה מטפלות אחראיות במעון שלהן תעודת גמר בקורס מטפלות במעונות יום "סוג 2" מטעם האגף להכשרה ופיתוח כח-אדם במשרד הכלכלה והתעשייה.
פגם נוסף נטען, הינו העדר מדריכה חינוכית כאשר בין דרישות ההכשרה של הצוות המקצועי במעון, צריכה להיות מדריכה חינוכית שלה תואר ראשון בחינוך או פסיכולוגיה, התמחות בגיל הרך, השתלמות בעבודה חינוכית וניהול וכן ניסיון בניהול צוות עם וותק של שנתיים בעבודה חינוכית לפחות.

18. באשר להעדר מנהלת המעון המוצעת מטעם המבקשת בראיון לפני וועדת המכרזים ב- 10.7.17, נטען על ידי המבקשת, כי היא לא הבינה מהמכתב מתאריך 8.7.17 שעל נציגי המבקשת להופיע לוועדת המכרזים עם מנהלת המעון. מסיבה זו, טוענת המבקשת, כי יש לשנות את הדירוג שניתן לה במרכיב האיכות שכלל התרשמות מהמנהלת.
מכל מקום, טענה המבקשת כי אופן הראיון, כפי שבוצע עם מנהלת המעון המוצעת מטעם הזוכה, היה שטחי וסתמי וכי לא ניתן ללמוד מראיון כזה דבר.

19. המועצה טוענת כי המבקשת ידעה היטב שהיא אמורה להביא את המנהלת המוצעת לראיון לפני וועדת המכרזים ב 10.7.17 שכן עניין זה פורט באמות המידה שצורפו בנספח 6 לבקשה למתן צו בינים.
עוד נטען על ידי המועצה, כי תחילה סברו כי הגב' תרואת שאמי שהופיעה מטעם המבקשת, היא זו שאמורה להיות מנהלת המעון ומשהוברר להם כי אינה בעלת תואר ראשון, והם ביררו עימה מי תהיה מנהלת המעון, היא נקבה בשמה של גב' רנא ריאן.
המועצה טענה כי בקשת המבקשת הוגשה בהעדר ניקיון כפיים וכי בית המשפט אינו אמור להחליף את שיקול דעתה של וועדת המכרזים בשיקול דעתו הוא.

עוד הוסיפה המועצה וטענה כי בהתאם לקריטריונים של משרד התמ"ת, מופיע בנוהל בפירוט שמשרד התמ"ת מודע למצוקת גיוס כוח-האדם למקצועות הנדרשים במעון ולכן קבע קריטריונים חלופיים לגבי חריגה מתקן, כאשר לפחות מטפלת אחת מכל כיתה תהיה בעלת "סוג 1", ובמקביל יש להציע תוכנית הכשרה על מנת שהמטפלות תשלמנה הכשרה כנדרש.
גם לגבי מנהלת מעון, מופיע בקריטריונים של משרד התמ"ת כי הן יכולות להתקבל עם השכלה אקדמית בלבד, בלא סיווג של אחד מהמקצועות שפורטו לעיל (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך ועבודה סוציאלית), וכי מנהלת מעון כזו תשתלב בקורס עתודת מנהלות שמיועד לבעלות השכלה אקדמית, בטרם תחלופנה שנתיים ניסיון בתפקיד.

עוד ציינה המועצה כי בחוברת המכרז נקבע שהזוכה במכרז יקבל האפשרות להפעלת המעון למשך שנה עם אופציה להארכה וזאת במטרה לעקוב אחר קיום כלל הדרישות, כאמור בקריטריונים של התמ"ת (עיין סעיף 10 לנוסח חוזה ההתקשרות).

20. הזוכה טענה כי המבקשת הטעתה את המועצה בשני עניינים:

האחד – מנהל המבקשת מר שאמי נימר הינו בעל עבר פלילי, והוא הורשע בעבר בעבירה של סחר בסמים, ונגזר דינו ל- 10 שנות מאסר ולמרות זאת, הגישה המבקשת תצהיר "העדר הרשעות פליליות" ממנו עולה שכביכול מנהליה של המבקשת והמועסקים על ידה, אינם בעלי הרשעה פלילית בישראל.

השני – המבקשת צירפה למסמכי המכרז מטעמה קורות חיים ותעודות מקצועיות של שלוש עובדות אשר מעולם לא נתנו הסכמתן לעבוד עבור המבקשת במעון באבו-סנאן. עובדות אלה, הינן הגב' נג'אר ראנין, הגב' שאהין עאדלה, והגב' מג'דוב אסמאא. בלא עובדות אלה, כוח האדם שהציעה המבקשת כולל תשע מטפלות בלבד.הבעיתיות הינה בהצעת מטפלות שכלל לא סוכם בינן לבין המבקשת כי תעבודנה אצל המבקשת. הזוכה תמכה טענותיה בתצהיר של אותן מטפלות ששמן הוזכר על ידי המבקשת.

הזוכה אף טענה כי בינתיים נרשמו 30 ילדים למעון לשנה הבאה, אשר אמורים להתחיל בשנת הלימודים הקרובה שמתחילה ב- 1.9.17 (עיין עמ' 10, ש' 27-29 לפרוט').

21. בכל הקשור לטענות המבקשת כי הזוכה אינה עומדת בתנאי הסף, נטען על ידי הזוכה שלמנהלת המעון המוצעת על-ידה יש השכלה אקדמית, והמטפלות המוצעות על ידה, לפחות לכל כיתה יש מטפלת אחת שהינה בעלת סוג 1 לפחות, והזוכה הציעה מספר לא מבוטל של מטפלות שהינן בעלות תואר B.A.

הזוכה טענה כי מנהלת המעון המוצעת מטעמה הגב' מנאל שמאלי הינה בעלת תואר ראשון במדעי הרוח, יש לה הכשרה כמטפלת "סוג 1", היא בעלת תעודה וותק וניסיון בתחום החינוך והיא לומדת בקורס מעונות יום לגיל הרך של משרד התמ"ת.

עוד ובנוסף הדגישה הזוכה כי מבין המטפלות שהציעה יש כאלה שהינן בעלות הכשרה של גננת מוסמכת בכירה, שהינה הכשרה העולה על הכשרה של מטפלת "סוג 2". הזוכה אף הפנתה לחוזר התמ"ת ממנו עולה כי ישנם תנאים שניתן להשלימם במהלך שנת העבודה הראשונה לעבודה במעון.

הזוכה אף טענה כי הניקוד בהתאם לקריטריונים בוצע כדין, במיוחד כאשר מנהלת המעון מטעם המבקשת כלל לא התייצבה לראיון לפני וועדת המכרזים.

השלמת תצהירים מטעם המבקשת

לאור הטענות החמורות שעלו מתגובת הזוכה לבקשת המבקשת למתן צו ביניים, הוריתי למבקשת להגיש תצהיר ובו התייחסות לעניין צירוף קורות חיים של שלוש נשים שלא נתנו הסכמתן לשמש כמטפלות מטעם המבקשת, וכן התייחסות לטענה בדבר הרשעה פלילית של מנהל המבקשת מר שאמי נימר.

בתצהיר התשובה של מר שאמי נימר, מתאריך 1.8.17, נטען כי מר שאמי נימר אינו מנהל המבקשת, שכן המנהלת הרשומה ברישומי רשם החברות הינה הגב' שאמי תרואת, והוא אינו עובד שכיר של החברה ואינו מקבל שכר מהחברה המבקשת. לטענתו, התעסקותו בפעילות המעון הינה : "ניהול הנושאים האדמניסטרטיביים" (עיין סעיף 1.2 לתצהירו של מר נימר מ- 1.8.17).

עוד העיד מר נימר בתצהירו כי על העבירות שביצע חלה לטענתו התיישנות, שכן חלפו למעלה מ- 11 שנים ממועד שחרורו מהמאסר . לטענתו, פסק הדין בעניינו ניתן ב- 7.4.02.

בכל הקשור בצירוף שמות שלושת הנשים שלא נתנו הסכמתן לשמש כמטפלות מטעם המבקשת, נטען בתצהירו של מר נימר כי למבקשת מאגר של שמות של נשים שמעוניינות בעבודה, ומאחר ובין מועד קביעת אמות המידה למכרז לבין מועד הגשת המסמכים חלפו יומיים בלבד, לא הספיקה המבקשת לפנות למועמדות ולבקש הסכמתן ולברר האם עדיין הן מעוניינות במשרה.

אין פירוט באיזה תאריך פנו מועמדות אלה למבקשת בחיפוש עבודה.

המבקשת טענה כי גם ללא השמות של אותן שלוש נשים שהצהירו כי לא נתנו הסכמתן לעבוד עבור המבקשת, יש לה מועמדות אחרות במאגר שאותן היא תוכל לצרף בעתיד.

דיון והכרעה

22. בבוא בית המשפט לשקול האם להיעתר לבקשה למתן צו ביניים, עליו לשקול את סיכויי העתירה ואת מאזן הנוחות.
עיין לעניין זה בבר"מ 2077/06 ימית ניהולית 2000 בע"מ נ' עירית ירושלים (9.6.06).

בעת בחינת מאזן הנוחות בוחן בית המשפט מה הנזק שיגרם למבקשת באם לא ינתן הצו המבוקש, אל מול הנזק שיגרם למשיבים ולציבור במידה והצו המבוקש ינתן.

כמו כן יש לבחון האם אי-מתן הצו יסכל את בירור ההליך העיקרי.

23. בית המשפט המנהלי מחיל את אותם עקרונות החלים בבג"ץ באשר ל"זכות העמידה" ובאשר ל"נקיון כפיים". בענייננו, לפחות לכאורה, נראה כי המבקשת לא פעלה בנקיון כפיים, וכן מאזן הנוחות הינו כי לא ינתן הצו המבוקש.

24. בענייננו, הודה מר נימר כי המבקשת צירפה למסמכי המכרז קורות חיים ותעודות של שלוש נשים שכלל לא נתנו הסכמתן לעבוד עבור המבקשת במעון באבו-סנאן, ואשר לא היו מודעות כלל כי קורות החיים שלהן והתעודות יוצגו במסגרת הליכי המכרז (ראה התצהירים של נשים אלה שצורפו לתגובת הזוכה מתאריך 1.8.17).

המדובר בהצגת מצג שווא על פיו המבקשת עומדת לכאורה בתנאי הסף של המכרז, תוך הצגת מסמכים שלמבקשת לא ניתן אישור להצגתם על ידי אותן מטפלות נטענות. המדובר בהתנהלות חמורה ובחוסר תום לב.
אין מקום לקבל את טענת מנהל המבקשת מר נימר, כאילו המבקשת שלפה מתוך מאגר קורות חיים של מבקשי עבודה שהיה לה מספר שמות כרצונה, שכן נדרשה לפעול במהירות, ואופן פעולה זה, יכול להוות, כביכול, הצדקה להתנהלות זו.

ראשית, נציין כי בין הצדדים התקיימו הליכים מרובים, כפי שפורט לעיל, וזו העתירה הרביעית בעניין אותו מכרז, כך שהמבקשת מודעת לכך שאם ברצונה להתמודד במכרז, עליה להגיש שמות, קורות חיים ותעודות של מועמדים שהם עובדיה בפועל, או שהיא ביררה איתם נכון למועד הגשת המכרז, כי הם אכן מוכנים לעבוד עבורה בתפקיד המוצע, ככל שתזכה במכרז.

שנית, אין כל הסבר מניח את הדעת מדוע המבקשת לא פנתה לאותן הנשים שבעבר במועד כלשהו (שלא פורט בבית המשפט) פנו אליה בבקשה לחיפוש עבודה, וביררה עימן אם אכן הן עדיין פנויות לעבודה ואם הן מעוניינות לעבוד במעון הרלוונטי, וזאת לפני שעשתה שימוש במסמכים שהומצאו לה על ידי נשים אלה.

אם למבקשת מועמדות אחרות רלוונטיות שהן עובדות שלה או שהן נכונות לעבוד עבורה, מדוע לא עשתה שימוש במסמכים של עובדים, שוודאי אין עימם בעייה, ומדוע הכניסה שמות של עובדות שכלל אינן עובדות אצלה ושהיא לא ביררה עימן אם הן נכונות לעבוד עבורה בשנת הלימודים הבאה.

עוד ובנוסף לא ברור, מדוע המבקשת טוענת כי גם לאחר פסילת שלוש נשים אלה, שמסמכיהן צורפו בלא הסכמתן, יש בידיה די עובדים. שכן, אם אלה הם פני הדברים, מדוע מלכתחילה צירפה שמות ומסמכים של מטפלות שלא נתנו את הסכמתן, ומדוע לא הסתפקה באותם עובדים שאין עם הצגת המסמכים מטעמם בעיה כלשהיא.

25. בנוסף לבעיה עם אותן שלוש עובדות, קיימת בעייתיות בתצהיר העדר הרשעות פליליות שצורף על ידי המבקשת, ואשר בו הצהירה מנהלת המבקשת, כי למבקשת, למנהליה ולמועסקים על ידה, אין הרשעה פלילית בישראל, ובאם הורשעו חלה תקופת התיישנות על הרשעה זו, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981.

מתגובת הזוכה עולה כי מר נימר הורשע בעבר בעבירה של עסקה בסם מסוכן, יבוא סם מסוכן, החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, והתנהגות שאינה הולמת, לפי סעיף 130 לחוק השיפוט הצבאי. על מר נימר נגזרו 10 שנות מאסר בפועל בפסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים, בתיק ע/ 87/02 מתאריך 20.7.05 (וזאת לאחר שבית הדין הצבאי המחוזי – מחוז צפון – גזר עליו בתאריך 7.4.02, 17 שנות מאסר, מהן 12 שנים לריצוי בפועל בניכוי תקופת מעצר ממושכת וכן גזר עליו מאסר על תנאי למשך 3 שנים מיום שחרורו מהכלא, שלא יעבור עבירה המנוייה בפקודת הסמים המסוכנים).

בנוסף לכך צירפה הזוכה הפנייה לתיק פלילי 36167-12-12 בבית משפט השלום בעכו, שבו נאשם מר נימר שאמי באחזקת חלק של נשק או תחמושת.

26. באשר לטענות בא כוח המבקשת כי חלה התיישנות על העבירות, הרי אף בא כח המבקשת הודה במעמד הדיון כי אין ממש בטענות אלה, שכן בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, כאשר המדובר בעבירה שבה הוטל מאסר העולה על 5 שנים, המדובר בתקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על 15 שנים, כמפורט בסעיף 14(א)(3) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (דהיינו, המדובר ב- 25 שנה בעניינו של מר נימר שאמי).
יתר על כן, סעיף 17 לאותו חוק קובע כי עבירות שעונשן מאסר עולם או מאסר 20 שנים והוטל מאסר בפועל של 10 שנים או יותר, לא תהיינה לגביהן התיישנות (ועיין לעניין זה בסעיף 7(ג) ובסעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973).

27. מאחר ועולה בבירור כי לא חלה התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים על הרשעתו של מר נימר, לא בהתייחס לפסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים ולא בהתייחס לפסק דינו של בית משפט השלום בעכו, הרי טענתה החלופית של המבקשת הינה שמר נימר שאמי אינו משמש כלל כמנהל המבקשת ואף אינו עובד המקבל שכר מהמבקשת.
אין מקום לקבל את טענת המבקשת בעניין.

מר שאמי חתם על תצהיר התמיכה לבקשה למתן צו ביניים ובו הצהיר "הנני מנהל המבקשת אשר בענייננו ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה".

לא ברור מדוע סבור מר נימר שאמי כי האמור בתצהיר התומך בבקשה למתן צו ביניים, אינו מחייב אותו ומדוע יש להעדיף את האמור בתצהיר מאוחר שניתן לאחר שהזוכה הפנתה את תשומת הלב להרשעותיו בפלילים.

כמו כן לא ברורה האבחנה שעושה המבקשת בין מנהל אדמניסטרטיבי למנהל חינוכי, שכן בתצהיר העדר הרשעות פליליות שנדרש במסגרת המכרז, ההצהרה היתה אמורה להיות בהתייחס לכל המנהלים והמועסקים על ידי החברה המתמודדת במכרז, ולא רק בהתייחס למנהלים החינוכיים.

במקרים דומים בהם הוגשה עתירה על ידי עותר שנהג בחוסר ניקיון כפיים ומסר ידיעות כוזבות לרשויות בתצהיר, או העלים מידע המצוי בידו מהרשות הרלוונטית, נקבע כי יש לדחות העתירה.
עיין לדוגמא בבג"ץ 727/88 עווד נ' השר לענייני דתות פ"ד מב(4), 487. וכן בבג"ץ 1227/98 מלבסקי נ' שר הפנים מד נב(4) 690.

בענייננו, על מציע הנדרש להצהיר הצהרה בדבר העדר הרשעות של מי ממנהליו או עובדיו, לנהוג בהגינות ובזהירות וליידע את הרשות אשר לה הוא מגיש את המכרז בדבר הרשעות קודמות לכל מי שממלא תפקיד אצל המציע, תוך הבהרה מהו התפקיד בפועל שממלא אותו אדם.

28. לאור חוסר נקיון הכפיים של המבקשת, אשר הסתירה מידע רלוונטי ואף צירפה שמות של נשים כמטפלות מטעמה בהעדר הסכמתן, הרי סיכויי המבקשת לזכות בסעד המבוקש בעתירה שעניינו הכרזתה כזוכה במכרז, קלושים, וזאת עוד בטרם ילקח בחשבון העדר ההתייצבות של מנהלת המעון המוצעת מטעם המבקשת לראיון לפני וועדת המכרזים.

29. בכל הקשור לאי-התייצבותה של המנהלת המוצעת, נציין כי המדובר בקריטריון שהיה ברור הן לאור הצהרת בא כוח המועצה בפרוטוקול הדיון לפני כב' השופט סוקול והן מנספח 6 לבקשה למתן צו ביניים שהינו הקריטריונים בנושא "מרכיב האיכות", כאשר עולה בבירור כי התרשמות מנהל מחלקת החינוך ומנהלת מחלקת הרווחה, מהמנהל המוצע של המעון, בראיון שיערך לו במועד פתיחת ההצעות, יהיה פרמטר בעל משקל משמעותי בשיעור 25%. המבקשת לא פירטה לפני וועדת המכרזים מהו הנימוק בגינו לא התייצבה מנהלת המעון המוצעת, וגם במועד הדיון בבית המשפט נטען כי המנהלת המוצעת לא הופיעה בשל יום נישואין של בן משפחתה, דהיינו, המבקשת היתה מודעת לצורך בהתייצבות המנהלת וזו בחרה שלא להתייצב, ואף לא צורף תצהיר באשר להצדקת הנימוק (הזימון לוועדת המכרזים היה לשעות הצהריים), אין פירוט שמו ודרגת הקרבה של בן המשפחה שבגינו לא התייצבה המנהלת לוועדת המכרזים ואין אף טענה, כי המבקשת הגישה בקשה לדחות את מועד הראיון ביום או יומיים, תוך פירוט הסיבה לכך.

בנסיבות אלה, לפחות לכאורה, בכל הקשור בהליך הזמני של בקשה למתן צו ביניים, אין פגם בהתנהלות וועדת המכרזים אשר מצאה לנכון שלא להעניק ניקוד כלשהו במרכיב האיכות באשר למנהלת מעון שלא התייצבה לראיון.

30. בכל הקשור לטענות שעניינן אי עמידת הזוכה בתנאי הסף, הרי בין אם נבחן את נוסח המכרז כפי שהוא עולה בבירור מהחוברת שמילאה המבקשת ואשר הוגשה לבית המשפט במעמד הדיון בבקשה למתן צו ביניים ובין אם נבחן את נוסח המכרז כפי שצירפה המבקשת לעתירתה ולבקשה למתן צו ביניים, קיימת אפשרות כי מנהלת המעון תהיה בעלת תואר ראשון, לאו דווקא בתחומי החינוך/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/עבודה סוציאלית כאשר בהוראות התמ"ת מופיעה התייחסות לאפשרות שבהתייחס למצוקת גיוס קיימת לכוח-אדם מקצועי במעונות, קיימים כללים חלופיים.

31. באשר למנהלת מעון בהתאם לנוסח המכרז, כפי שמילאה המבקשת והוגש לבית המשפט וכן כמופיע בדרישה החלופית של התמ"ת, מתקבלות מנהלות עם השכלה אקדמית בלבד, שאותן ניתן יהיה לשלב בקורס "עתודת מנהלות".

אשר על כן, לפחות לכאורה ובכל הקשור בבקשה למתן צו ביניים, הגב' שמאלי, המועמדת לתפקיד מנהלת המעון מטעם הזוכה, עומדת בדרישות.

32. בכל הקשור למטפלות, הרי בהתאם לקריטריונים שפורסמו על ידי התמ"ת, אין דרישה גורפת למטפלות בעלות הכשרה מ"סוג 2" וניתן להשלים את ההכשרה במשך העסקתן. מכל מקום, ברשימת המטפלות המוצעת על ידי הזוכה, יש לא מעט מטפלות שלהן תואר ראשון, שהינו וודאי מעל סיווג של מטפלת סוג 2.

33. בכל הקשור למדריכה חינוכית, הרי זו צריכה להיות בעלת תואר ראשון בחינוך או בפסיכולוגיה, התמחות בגיל הרך, השתלמות בעבודה חינוכית וניסיון בניהול צוות.
הזוכה טענה במעמד הדיון בבקשה לצו ביניים, כי הגב' אבו עוקל מריאנה הינה בעלת תואר ראשון בחינוך – בוגר בהוראה במסלול הגיל הרך ויש לה השתלמויות בעבודה חינוכית.

הגב' מריאנה אבו עוקל אף עבדה בגני ילדים בעמותת "אמהות למען עתיד פורח", וכן עבדה בתור גננת בגני ילדים, בהתאם לקורות החיים שצירפה.

34. אשר על כן, הנני קובעת כי בשלב זה לא הוכח על ידי המבקשת/העותרת, שהזוכה אינה עומדת בתנאי הסף באופן המצדיק היעתרות לבקשה לבקשה למתן צו ביניים.

35. על כל האמור לעיל, נוסיף את אינטרס הציבור בפתיחת מעון הילדים אליו נרשמו כבר מספר לא מבוטל של ילדים, כפי שהוצהר על ידי בא כוח הזוכה, וכאשר בעוד פחות מחודש ימים, מתחילה שנת הלימודים.

בהליך מנהלי נדרש בית המשפט להתייחס במסגרת מאזן הנוחות גם להשלכות הבקשה למתן סעד זמני על האינטרס הציבורי.
עיין עע"מ 4607/16 ALSTOM TRANSPORT נ' נתע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ 6.6.16).

36. הבקשה למתן צו ביניים נדחית.

לאור כל המפורט לעיל, תודיע המבקשת/העותרת, עד לתאריך 1.9.17, לתיק בית המשפט, האם יש מקום להמשך ההליכים בעתירה, או שניתן למוחקה.

ככל שהמבקשת תבקש להמשיך בעתירה לגופה, יקבע מועד להגשת תשובה לעתירה ויקבע מועד לדיון בעתירה.

מעקב פנימי בתאריך 5.9.17.

הוצאות הבקשה לסעד זמני תילקחנה בחשבון בעת מתן פסק הדין הסופי בעתירה.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ז, 06 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.