הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 52480-05-19

מספר בקשות: 5 + 7
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

המבקשות

  1. ד"ר עינת קליש
  2. עיריית חיפה

ע"י ב"כ עוה"ד ימית קליין ו/או ענבל ריבלין
מנהל השירות המשפטי – עיריית חיפה

נגד

המשיבות
1. דור כימיקלים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד משה מזור ו/או עידית רייטר ואח'
גולדפרב זליגמן ושות' עורכי דין

2. בתי זקוק לנפט בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נדב ויסמן ו/או אורי גולדפריד
מיתר ליקוורניק לשם גבע טל ושות' – עורכי דין

החלטה

רקע

1. בתיק זה הוגשה על ידי המשיבה 1 - דור כימיקלים בע"מ (להלן: "העותרת"), עתירה נגד החלטת המבקשת 1 - ד"ר עינת קליש רותם, ראש רשות הרישוי בעיריית חיפה (להלן: " הרשות"), מיום 21.5.19, לפיה פקע היתר זמני לניהול עסק, שניתן לעותרת ביום 27.12.18 ועליה לחדול מכל עיסוק (להלן: " החלטת הרשות").

2. ההחלטה התקבלה לאחר שימוע שנערך לעותרת בעקבות אירוע דליפה של גז פחמימני מסוג 4C, מצנרת תת קרקעית (להלן: "הצנרת"), המוחזקת ומתופעלת על ידי העותרת. הצנרת משנעת חומר מסוכן, המכונה MTBE (להלן: " MTBE" או "החומר"), אשר מועבר אל בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: "בתי זיקוק") ומשמש בתעשיית הבנזין.

העובדות הרלבנטיות פורטו על ידי בהחלטתי מיום 29.5.19 ואין צורך שאחזור עליהן כאן. אציין רק, כי בפי העותרת טענות רבות נגד האופן בו התקיים הליך השימוע וכן נגד ההחלטה שהתקבלה במסגרתו וכי ביום 23.5.19 נעתרתי לבקשה העותרת, שהוגשה ביחד עם העתירה ונתתי, במעמד צד אחד, צו ביניים ארעי, המורה על התליית החלטת הרשות (להלן: " הצו הארעי") וזאת - עד לדיון במעמד הצדדים, אשר התקיים ביום 27.5.19.

3. לאחר הדיון ניתנה על ידי ההחלטה הנ"ל (מיום 29.5.19) אשר הותירה את הצו הארעי על כנו, אך התנתה אותו בתנאים, כמפורט בהחלטה. כמו כן נקבע על ידי דיון בעתירה, ליום 2.7.19 בשעה 09:00.

4. בין לבין (יום לפני הדיון, שהתקיים בפניי , בצו הביניים) נערך לעותרת שימוע במשרד להגנת הסביבה. בעקבות השימוע, הוציא המשרד להגנת הסביבה החלטה, במסגרתה הורה על השבתת רוב הצנרת וקבע תנאים שונים, נוספים, להמשך הפעלת הצנרת או חלקה (להלן: " החלטת המשרד").

החלטת המשרד הומצאה לתיק בית המשפט במסגרת בקשה מס' 7 בתיק, אשר הגישה הרשות והיא - בקשה דחופה לעיון מחדש בצו הביניים. כן הוגשה על ידי הרשות, בקשה לצרף להליך צדדים נוספים. החלטה זו ניתנת בשתי בקשות אלה.

טיעוני הרשות

5. בבקשתה לעיון חוזר בצו הביניים טוענת הרשות, כי בעקבות השימוע במשרד להגנת הסביבה "ניתנה החלטה המורה על ביטול היתר הרעלים לשינוע חומרים מסוכנים בצנרות תת-קרקעיות של חברת דור כימיקלים". נטען, כי החלטה זו שינתה, מהותית, את מסד העובדות והנתונים ומחייבת בחינה מחדש של צו הביניים וביטול רישיון העסק (כך!) של העותרת, מאחר שבנסיבות הקיימות, דרישות חוק רישוי עסקים אינן מתקיימות, עוד.

6. ביחד עם תשובתה לעתירה, הגישה הרשות בקשה לצרף להליך מספר משיבים והם: כבאות והצלה לישראל; משטרת ישראל; המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (להלן: " הצדדים הנוספים").

הרשות טוענת, כי בקשר לרישיון עסק היא רשאית ואף חייבת להתייעץ עם גורמים נוספים, המצויים בין הצדדים הנוספים וכי בידי גורמים אלה (או חלקם) מצויים נתונים רלבנטיים, לרבות נתונים בדבר מצב הצנרת . לטענתה, צירוף הצדדים הנוספים דרוש על מנת שבפני בית המשפט תהא התמונה המלאה ועל מנת שניתן יהיה להכריע, ביעילות ובשלמות, בכל השאלות העולות מהעתירה .

טיעוני העותרת

7. העותרת טוענת, כי אין מקום לצרף צדדים לעתירה. לטענתה אין מדובר בצדדים רלבנטיים לעתירה או לטעמים, בגינ ם התיימרה הרשות להורות על ביטול ההיתר הזמני. נטען, כי צירוף הצדדים הנוספים, לא רק שלא יועיל לבירור העתירה, אלא יפגע ביעילות הדיון, יסרבלו ויאריכו שלא לצורך.

בתשובתה שמה העותרת דגש על נימוקי הרשות לביטול ההיתר (ליתר דיוק - על הנימוקים להחלטתה כי ההיתר פקע) ו טוענת כי זו חזית המחלוקת ואין בלתה.

8. לגבי צירוף שירותי כבאות נטען, כי הם אינם יכולים לתרום לבירור הסוגיות שבמחלוקת, מה גם שגוף זה נתן אישור כבאות, בידי העותרת, עובר למתן ההיתר הזמני (אישור שהוצג במסגרת הדיון בצו הביניים) . לגבי צירוף משטרת ישראל נטען, כי לא ברור כיצד צירופה יכול לתרום לדיון וכי סמכות "וטו" על רישיון עסק, שלטענת הרשות קיימת למשטרה, לא הופעלה עד כה, ולא בכדי.

לגבי צירוף המשרד להגנת הסביבה נטען, כי הדבר אינו דרוש, שכן עמדת המשרד פרושה בפני בית המשפט במכתבו של מר שלמה כץ שצורף לעתירה וכן במכתב נוסף מטעמו, שהוגש במסגרת בקשה מס' 6 שהגישה העותרת לתיק, המסכם את השימוע שנערך לעותרת.

לגבי איגוד ערים נטען, כי עמדתו מצאה ביטוי הולם במכתבו של מר עופר דרסלר שצורף לעתירה וכן בדבריו במהלך הישיבה בה נדון צו הביניים ודי בכך.

כן נטען, כי העברת החלטתי מיום 29.5.19, אל היועץ המשפטי לממשלה, על מנת שישקול אם ברצונו להצטרף לעתירה (כפי שקבעתי בשולי החלטתי), מייתרת צירופם של גורמים נוספים.

9. לעניין הבקשה לקיים, בדחיפות, עיון חוזר בצו הביניים, טוענת העותרת, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, כי אין כל מקום לשנותה וכי לאור התנהלות הרשות בהליך דנא, עד כה, ראוי היה לה לבחון היטב את טענותיה ולא להציג בפני בית המשפט תמונה חלקית, חסרה ולעיתים אף מטעה.

לטענתה, בניגוד לאשר הוצג על ידי הרשות בבקשתה, המשרד להגנת הסביבה לא ביטל את היתר הרעלים, אלא התיר המשך פעילות בקווים צנרת מסוימים ובדרישות שנוספו להיתר הרעלים הקיים.

לגופו של עניין נטען, בין היתר, כי הבדיקות שנערכו על פי החלטת בית משפט זה, מלמדות כי כל הקווים שנבדקו עד כה, תקינים לחלוטין וגם בסיורים שבוצעו לא נמצאו ממצאים חריגים כלשהם (דו"ח בעניין זה הוגש בנפרד במסגרת בקשה מס' 8 בתיק).

העותרת מבקשת לחייב את הרשות בהוצאותיה בגין הכנת התגובה.

10. בתי הזיקוק הותירו את ההחלטה, בבקשה לצירוף צדדים, לשיקול דעת בית המשפט.

דיון ומסקנות

11. לאחר ששקלתי את כל אשר בפניי ואת טיעוני הצדדים, סבורה אני שיש מקום לדחות את הבקשה לעיון חוזר ולהיעתר, באופן חלקי, לבקשה לצירוף צדדים .

12. לא מצאתי מקום להיעתר לבקשתה הדחופה של הרשות לעיין מחדש בצו הביניים, בקשה הנשענת על החלטת המשרד להגנת הסביבה, שהקבלה בעקבות השימוע שנערך אצלו.

ההחלטה שניתנה על ידי ביום 29.5.19, איננה מגבילה את המשרד להגנת הסביבה (או כל רשות אחרת הפועלת בעניין, במסגרת סמכויותיה). החלטתי ניתנה אך ורק במסגרת דיון בהחלטת הרשות מיום 21.5.19 והיא מתייחסת להחלטה זו בלבד, ולא מעבר לכך. החלטת המשרד להגנת הסביבה איננה מצריכה עיון מחדש בצו הביניים.

אבהיר, כי מצאתי ממש בטענות העותרת בהתייחס לבקשה זו; המשרד להגנת הסביבה לא קיבל החלטה המבטלת את היתר הרעלים ולא היה כל מקום להציג כך את החלטתו. אמנם, פרוטוקול השימוע וההחלטה צורפו לבקשה, כך שניתן היה לעמוד בדיוק על אשר נאמר והוחלט, אולם על צד המגיש בקשה לבית המשפט לדייק גם באופן בו מוצגים על ידו הדברים, בבקשה עצמה. לא כך נהגה הרשות בתגובתה לבקשה למתן צו ביניים ולא כך נהגה הרשות בבקשה לעיון חוזר. על הרשות להקפיד, בעתיד, על הצגה מלאה ומדויקת של העובדות.

13. אשר לבקשה לצירוף צדדים - העותרת העלתה בעתירתה טענות הן נגד האופן בו התקיים הליך השימוע והן נגד ההחלטה שהתקבלה סמוך לאחריו, תקפותה ומדתיותה. במסגרת זו יהיה צורך לדון, ככל הנראה, גם בשאלות הנוגעות לבטיחות השימוש בצנרת.

לפיכך, נכון וראוי לצרף, כצדדים לעתירה, את גורמי איכות הסביבה, היינו - המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה.

בנסיבות העניין (ומבלי להפחית מחשיבותם של הגופים האחרים) סבורה אני, כי די יהיה בכך וכי אין צורך בצירוף משטרת ישראל ו/או שירותי כבאות. על גופים אלה מוטלות, אמנם, משימות כבדות ולא פשוטות הנוגעות, הן ל מתן היתר זמני (או רישיון עסק), לרבות קביעת תנאים להפעלת העסק והן לטיפול באירוע כאשר הוא מתרחש , אולם נראה שדי בצירוף המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים, על מנת שכל התמונה העובדתית והעניינית, תובא בפניי.

14. לפיכך, אני מורה על צירוף המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים להגנת הסביבה, להליך זה.

ככל שגופים אלה מבקשים להגיש עמדתם לתיק בית המשפט, יעשו כן עד לא יאוחר מיום 26.6.19.

15. בשלב זה, נוכח כך שבבקשה אחת התקבלו, בעיקרן, טענות הרשות ובבקשה אחרת התקבלו טענות העותרת, לא אעשה צו להוצאות.

16. בשולי הדברים אַפנה לאשר אמרתי בהחלטתי (בפתקית) מיום 6.6.19, בדבר הסכמה אפשרית בין הצדדים, אשר תייתר עתירה זו. ראוי שהצדדים יבואו בדברים ביניהם.

ככל שלא תהא הסכמה, יתקיים דיון בעתירה ביום 2.7.19, כפי שנקבע.

17. אני מורה לרשות להמציא החלטה זו לצדדים שצורפו, תוך 24 שעות מקבלתה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, עוד היום.

ניתנה היום, ז' סיוון תשע"ט, 10 יוני 2019, בהעדר הצדדים.