הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 51958-05-20

מספר בקשה: 18
לפני כבוד השופטת תמר שרון נתנאל

המבקשים

  1. קול הכרמל חברה לבניה ולעבודות ציבוריות (1990) בע"מ
  2. יצחק משי
  3. אילנה זיידן

ע"י ב"כ עוה"ד טל קדש ו/או עו"ד אסף כהן ואח'

נגד

המשיבה
עיריית חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד טל בלוך

החלטה

זו החלטה בבקשת העותרים, בישיבה שהתקיימה ביום 6.7.21, להורות על עיכוב הליכי הוצאה לפועל הננקטים נגד נכסיהם של העותרים 2 ו- 3.

1. העתירה בתיק זה הוגשה נגד הליכי גבייה מנהליים בהם נקטה המשיבה (להלן: "העירייה") נגד העותרים בגין חובות ארנונה החלים על נכסים שונים הנמצאים בבעלות העותרים (להלן: "הליכי הגבייה"). בד בבד עם העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים, בה התבקש בית המשפט להורות על עיכוב הליכי הגבייה , עד למתן פסק דין בעתירה.

2. בישיבה שהתקיימה ביום 2.7.20, לשם דיון בבקשה לסעד ביניים , הביעו כל הצדדים רצון להגיע להבנות אשר ייתרו הליך זה, כמו גם הליכים נוספים בין הצדדים ואף לפנות לגישור לשם כך. בסופו של יום, הסכים משיב 1, כונס הנכסים, עו"ד מח'ול, לעיכוב חלקי וזמני של הליכי מימוש הנכסים, בנוסח לדהלן:

"אני מסכים לעיכוב הליכים למשך שבועיים, פרט לנכס ברח' שמשון 59 אשר כבר נמכר.
לגבי נכס זה, יינתן צו מניעה סופי המופנה לעותרים 2 ו – 3 גב' אילנה זייד ולמר יצחק משי, האוסר עליהם, בעצמם או באמצעות מי מטעמם להתקרב לנכס שנמכר והם יצהירו שהם מוותרים על כל טענה שקשורה באותן יחידות שבמחלוקת, שניבנו ללא היתר ובאופן שיתרת הכספים שתיוותר בתיק ההוצל"פ לאחר תשלום החובות והוצאות ההליך, תישמר בידיי או בלשכת ההוצל"פ בנאמנות והם יהיו חלק מהכספים שיעשה בהם שימוש לצורך תשלום החובות, הן במסגרת הליך הגישור והן במסגרת הליכי ההוצל"פ, ככל שהליך הגישור לא יצלח. המשמעות היא שניתן יהיה להשתמש בכספים אלה כדי לשלם את חובותיהם של מי מיחידי זיידן (מלכה זיידן ז"ל ו/או יצחק משי ו/או קול הכרמל בע"מ ו/או בידור נאה). אבקש כי החלטה זו תועבר לראש ההוצל"פ לאישורו כי אני פועל מכוחו".

3. העותרים הסכימו לתנאים הנ"ל שהציב עו"ד מח'ול.

4. בהתאם ולאחר ליבון אי אלו נקודות נוספות, ניתנה על ידי החלטה, בסיום הדיון, כדלקמן:

"בנסיבות העניין, אשהה את ההחלטה בבקשה לצו ביניים, בשלב זה, למשך 7 ימים, כלומר עד ליום 12.7.2020.
עד למועד זה, יודיעו המשיבים אם הם מסכימים להצעה לפנות לגישור, כפי שהוצעה על ידי העותרים בפרוטוקול דלעיל.
למען הסדר הטוב, ועל מנת למנוע ספקות, להלן תנאי הפנייה לגישור (ככל שאמנם תינתן לכך הסכמת המשיבים).
ההחלטה בבקשה לצו הביניים תעוכב עד ליום 12.8.2020.
בפרק זמן זה יעוכבו כל ההליכים למימוש הנכסים בהוצל"פ, תוך שמובהר שלא יוסרו שיעבודים ו/או עיקולים.
עיכוב מימוש הנכסים לא יחול על הנכס ברח' שמשון 59, אשר כבר נמכר בהליכי ההוצל"פ (להלן "הנכס"). הליכי מכר אלה, יימשכו עד להשלמתם באופן סופי.
העותרים מוותרים על כל טענה שקשורה ביחידות מיחידות הנכס, שניבנו ללא היתר.
ניתן בזאת צו מניעה סופי האוסר על העותרים 2 ו - 3, גב' אילנה זייד ולמר יצחק משי, בין בעצמם ובין באמצעות מי מטעמם, להפריע בכל דרך שהיא לסיום הליכי המכר ובכלל זה, נאסר עליהם, בין בעצמם ובין באמצעות אחרים, להתקרב לנכס.
יתרת הכספים מכספי מכירת הנכס, שתיוותר בתיק ההוצל"פ לאחר תשלום החובות והוצאות ההליך (להלן: "יתרת התמורה"), תישמר בידיו הנאמנות של עו"ד מח'ול והם ישמשו לצורך תשלום החובות שבתיקי ההוצל"פ הכלולים בעתירה, בין במסגרת הליך הגישור ובין במסגרת תיקי ההוצל"פ, ככל שהליך הגישור לא יצלח.
למען הסר ספק, מובהר כי, העותרים מסכימים שניתן יהיה להשתמש ביתרת התמורה לצורך תשלום חובותיהם של מי מיחידי זיידן (מלכה זיידן ז"ל ו/או יצחק משי ו/או קול הכרמל בע"מ).
החלטה זו תועבר על ידי הכונס, גם לאישור כב' רשם ההוצל"פ.
ככל שתינתן הסכמת המשיבים לגישור, יסתיים הליך הגישור עד לא יאוחר מיום 12.8.2020. ככל שעד למועד זה, לא יגיעו הצדדים לידי הסדר, ימציאו הצדדים לתיק בית המשפט עד למועד זה, את המסמכים כפי שהתחייבו להמציא על פי הרשום בפרוטוקול דלעיל.
לאחר מכן תינתן החלטה בבקשה לצו ביניים ויקבע מועד לדיון בעתירה".
(החלטה זו תיקרא, להלן: "ההחלטה הראשונה").

5. בהמשך, הגישו הצדדים, שוב ושוב, בקשות מוסכמות לדחיית המשך הדיון וההחלטה בתיק, על מנת שיוכלו למצות את ההליכים להסדר. נוכח החשיבות שבהגעה להסדר בהליך זה (כמו גם בהליכים הנוספים) נעתרתי לבקשות הצדדים, עד שהתברר כי לא עלה בידם לגשר על המחלוקות וקבעתי ישיבה נוספת, לשם דיון בעתירה עצמה.

הישיבה השנייה התקיימה ביום 6.7.21 ונשמעו בה טענות הצדדים לגופה של העתירה. הצדדים מסכימים כי חובותיה של משיבה 3 (להלן: "אילנה") הוסדרו במלואם מכספי התמורה שהתקבלו עבור מכירת הנכס ברח' משמשון 59 וכי נותרה יתרה (בסך של כ- 400,000 ₪) אשר מופקדת על פי האמור בהחלטה הראשונה (להלן: " יתרת הסכום"). העותרים , אשר נותר לדון בעניינם הם, אפוא, עותרים 1 ו- 2 בלבד (להלן: "העותרים").

6. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, טען עו"ד קדש, ב"כ העותרים, כי בישיבה הראשונה הייתה הסכמה לעיכוב הליכי הוצל"פ לגבי כל הנכסים ולכן יש להורות על עיכוב ההליכים עד להכרעה בעתירה. הכונס והעירייה התנגדו ו זו המחלוקת בה ניתנת החלטה זו.

7. עיון בהתחייבות עו"ד מח'ול בישיבה הראשונה מעלה, כי התחייבותו חלה למשך שבועיים על מנת לאפשר לצדדים להליך זה להגיע להסדר (שבועיים שהתארכו עד מאד, עקב בקשות הצדדים). עוד צוין על ידו, במובחן ובמפורש, כי ניתן יהיה להשתמש ביתרת הסכום "כדי לשלם את חובותיהם של מי מיחידי זיידן (מלכה זיידן ז"ל ו/או יצחק משי ו/או קול הכרמל בע"מ ו/או בידור נאה)". לא ניתן לומר שעו"ד מח'ול לא עמד בהתחייבותו , כטענתו הכללית של ב"כ העותרים (שנטענה ללא שהוברר במה הפר הכונס את התחייבותו ) וצודק עו "ד מח'ול בטענתו, לפיה לא הייתה הסכמה כללית ובלתי מוגבלת לעיכוב הליכים נגד אחרים שאינם צד להליך זה (חברת בידור נאה בע"מ או עיזבון המנוח מלכה זיידן ז"ל).

8. מהאמור לעיל עולה, כי עמדתו של הכונס, לפיה ניתן להמשיך בהליכים נגד אחרים, שאינם צד להליך זה ושאין הוא מחוייב להעביר לעותרים או לאילנה את יתרת הסכום , היא עמדה נכונה וראויה, אשר עולה בקנה אחד עם הסכמת הצדדים בישיבה הראשונה ועם ההחלטה שניתנה על ידי בסיום הישיבה הראשונה, אשר אישרה את הסכמתם.

ב"כ העותרים גם לא הבהיר כיצד , בהעדר הסכמה, יש לבית משפט סמכות להורות על עיכוב הליכי כינוס נגד מי שאינו צד להליך שבפניו.

9. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

הליכי הכינוס וההוצל"פ נגד חברת בידור נאה בע"מ ו/או עיזבון המנוח מלכה זיידן ז"ל יימשכו כסדרם.

העותרים ישלמו למשיבים הוצאות בקשה זו בסך 3,000 ₪.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' אב תשפ"א, 18 יולי 2021, בהעדר הצדדים.