הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 49382-06-19

בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

עותר

זיאד ( שרפי) עויסאת
ע"י עו"ד דיאן קשקוש

נגד

משיבות

1.עיריית באקה אל ג'רביה
ע"י עו"ד עופר שפיר
3.עמותת חסידי חוסני אלקואסמי (ע"ר)
ע"י עו"ד חוסאם חג'וג'
4.עמותת אקדמיית אלקאסמי
ע"י עו"ד ריאד אבו פול
5.עמותת מכללת באקה (ע"ר)
ע"י עו"ד נאיל ביאדסה
6.הועדה המקומית לתכנון ובניה " עירון"
ע"י עו"ד ראסמי דקה

פסק דין

מבוא
משיבות 3-5 (להלן-העמותות) עושות שימוש במקרקעין שהופקעו לזכות עירית בקה אל גרביה (להלן-העירייה) או החלו בהליכי הפקעה לגביה ם.

העותר, תושב העיר ופעיל ציבורי דרש מהעירייה לפעול כדי לפנות את המכללות מהשטח המוחזק על ידן, לטענתו שלא כדין , ו גם ביקש לדרוש מהן תשלום דמי שימוש ראויים.

העיריה בתשובתה הבהירה כי הכינה פרוגרמה ותבחינים המאפשרים הקצאת קרקע לצורכי ציבור ובהתאם לכך פנה ב"כ העיריה אל העמותות ביום 6.10.2019 בבקשה שיסדירו את השימוש במקרקעין בדרך של בקשה להקצאת קרקע בהתאם לנוהל ההקצאות ובהעדר בקשה הן נדרשו לפנות את המקרקעין לאלתר.

מאחר והמשיבות החליטו שלא לעשות דבר כדי להבהיר זכויותיהן להמשיך ולעשות שימוש במקרקעין, הגיש העותר, עתירה נגד העיריה, העמותות והוועדה המקומית לתכנון ולבניה, במהלך הדיון הבהיר כי הוא חוזר בו מטענותיו כלפי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

דיון
מעיון בפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין (נספחים א-ג לעתירה) עולה כי נרשמו לזכות העיריה הערות על הפקעות חלק מחלקות 9 ו-29 בגוש 8774 וחלק מחלקה 15 בגוש 8753 (להלן- המקרקעין). עוד יצוין כי פורסמו ברשומות הודעות על הקניית הבעלות במקרקעין לעירייה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 וכל שנותר זה לממש את ההפקעות באמצעות הועדה המקומית ול חייב את המחזיקים במקרקעין לפנות את המקרקעין שהפכו למקרקעי ציבור מכל אדם וחפץ.

אין מחלוקת כי ייעוד המקרקעין שונה לשטח למבני ציבור והם הופקעו למטרה זו.

העיריה הצהירה בסעיף 103 לתשובתה כי היא עומדת על כל זכויותיה במקרקעין ואין בכוונתה לוותר על שטחים אלו הדרושים לצרכי ציבור ואין בכוונתה לאפשר לאף גורם להשתלט על שטחים אלו.

לא מצאתי בכתבי התשובות שהגישו העמותות (משיבות 5-3) ראיה מנהלית או אסמכתא התומכת בטענה כי הן זכאיות להחזיק במקרקעין לאחר הפקעתם או כי פנו בדרישה לביטול ההפקעות.

מאחר והעמותות הודיעו כי אין בכוונתן לפנות בבקשה לפי נוהל ההקצאות (ראו תשובתן נספח 24 לתשובת העירייה והודעתן לאחר הדיון), בדרך זו הן מבקשות למעשה להנציח מצב בלתי ראוי מבחינה ציבורית, החזקה במקרקעין שמיועדים לציבור ללא הרשאה כדין לכאורה וללא תשלום דמי שימוש ראויים.

טענת העמותות כי ברשותן היתרי בניה לבניית מבנים על המקרקעין אינה יכולה לשמש תשובה ראויה מתחום דיני הקניין, וגם בנושא זה איני קובע עמדה, יועמד הנושא למבחן בפני ערכאה מוסמכת שתבחן האם יש עילת פינוי נגד מחזיק בשטח שהופקע לכאורה וקיבל לאחר מכן היתר בנייה.

גישתה של העיריה נכונה מבחינה ציבורית, העיריה התכוונה לשקול הקצאת המקרקעין לעמותות בהתאם להוראות החוק ונוהל ההקצאות של משרד הפנים 5/2001. כפי שפורט בתשובת העיריה, הוכנה פרוגרמה למבני ציבור ותבחינים להקצאת הקרקע שאושרו בחודש ספטמבר 2019 על ידי מליאת מועצת העירייה, אלא שהעמותות מסרבות לפעול במסלול זה.

כפי שהבהרתי בדיון, העמותות עושות פעילות חברתית מבורכת, אך אין בכך להכשיר שימוש במקרקעי ציבור ללא היתר כדין, ואף הבהרתי כי לא ניתן במסגרת ההליך המנהלי לברר בירור עובדתי מתחום דיני הקניין.

סברתי כי יש לתת עדיפות להידברות שעשויה הייתה להביא לפתרון מוסכם, אלא שהעמותות בהודעתן לאחר הדיון דחו כל אפשרות של פתרון התואם את המשפט המנהלי.

משסבורות העמותות כי למרות הליכי ההפקעה אין הן צריכות להוכיח דבר וזכותן להמשיך להחזיק במקרקעין ללא היתר מהבעלים , הפתרון הציבורי הנכון הוא לפעול בדרך בה החליטה העיריה לפעול כמתואר בסעיף 4 למכתב בא כוחה מיום 6.10.2019 (נספח 23 לתשובת משיבה 1). העיריה תגיש תביעת פינוי נגד העמותות המחזיקות במקרקעין ללא היתר כדין ושאלת הזכויות הקנייניות של העמותות תתבררנה במסגרת אותו הליך. ואדגיש אין בקביעה זו כדי לקבוע עמדה לגופו של ענין, המותב שידון בתביעה הפינוי יוכל להגיע לכל הכרעה לפי שיקול דעתו.

מקובלים עליי במלואם הסבריו של עו"ד שפיר בדיון מיום 21.6.2020 (ובסעיף 5 לתשובת העיריה). בהתחשב במצבה של העיריה שפועלת בעזרת חשב מלווה מטעם משרד הפנים ומתמודדת עם מגפת הקורונה, ניתן להמתין עד ליום 31.12.2020 כדי לגיבוש עמדתה בקשר למקרקעין והגשת תביעת פינוי במידת הצורך עד לאותו מועד.

בנושא הארנונה, לא שוכנעתי כי העתירה בשלה לדיון ויש להמתין זמן סביר עד להקמת ועדת ערר לבירור ההשגות שהוגשו ואדגיש כי אני מסתמך על האמור בסעיף 13 לתשובת העירייה לפיו היא פועלת לגביית תשלומי הארנונה השוטפים מהעמותות. ויש להמתין למיצוי זכויות העמותות במסגרת הליכי השגה וערר.

סיכום
אני מוחק העתירה נגד משיבה 6 ללא צו להוצאות, מאחר ובפתח הדיון הוברר כי העותר חוזר בו מהטענות כלפיה.

לאור עמדת המשיבות השונות, אני מקבל את העתירה ומורה למשיבה 1 להגיש תביעת פינוי נגד העמותות או כל מי שמחזיק במקרקעין הנ"ל ללא היתר כדין ובכלל זה על משיבה 1 לשקול תביעת דמי שימוש ראויים, כמפורט בסעיף 4 לנספח 23 לתשובת משיבה 1. כמובן שמשיבה 1 יכולה להגיע לכל פתרון חוקי אחר לפי שיקול דעתה.

בהתחשב במצבה הכלכלי של משיבה 1 ומגפת הקורונה, ובהתאם לעמדת בא כוחה, אני קובע האמור לעיל יבוצע עד ליום 31.12.2020.

התנהגות משיבה 1 ראויה ולכן לא אחייבה בהוצאות משפט.

אני מחייב את כל אחת ממשיבות 5-3 לשלם לעותר הוצאות משפט בסכום של 7,000 ש"ח (ובסה"כ 21,000 ש"ח), הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום וישולמו תוך 30 יום.

ניתן היום, ט"ו תמוז תש"פ, 7 07 יולי 2020, בהעדר הצדדים.