הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 44918-01-21

מספר בקשה: 7
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקשים

  1. בידודים וציפויים לתעשיות בע"מ
  2. אריק ורטש

נגד

משיבים

  1. מטלפרס ייצוא (1982) בע"מ
  2. א.ל. מיגון אש בע"מ
  3. חברת חשמל חברת חשמל
  4. פרומיגון בע"מ
  5. י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ
  6. אי.אפ.אס הנדסה בע"מ

החלטה

1. זו החלטה בבקשת המבקשים (משיבים 2 ו- 3 לעתירה) לשינוי מקום הדיון בעתירה המנהלית שהוגשה בתיק זה על ידי י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ (להלן: " העותרת").

העתירה, הוגשה ביום 24.1.21, נגד החלטת חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל"), לפיה הוכרזו המבקשים כזוכ ים במכרז פומבי מספר A 042051400 בנושא איטום מעברי אש בתחנות משנה , ברחבי הארץ (להלן: " המכרז") על פי הצעה משותפת שהגישו. העותרת ביקשה לבטל את ההחלטה ולהכריז עליה כזוכה.

2. העותרת טענה, כי היה על חברת החשמל לפסול את הצעתם של המבקשים, מאחר שהם לא עמדו בתנאי הסף וליתר דיוק - בתנאי הסף השני, אשר דורש ניסיון מוכח של סיום ביצוע , בחמש השנים האחרונות, של שלושה פרויקטים של "איטום מעברי אש במבנה תפעולי קיים...".

3. העתירה הוגשה רק נגד המבקשים ולכן הוריתי לעותרת בהחלטה שניתנה על ידי ביום 25.1.21, לצרף לעתירה את שאר המציעים. בעקבות כך הוגשה (ביום 26.01.21) עתירה מתוקנת .

כן הוריתי בהחלטה הנ"ל על הגשת תשובה לבקשה למתן צו ביניים, על פי תקנה 9(ג) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) התשס"א-2000 (להלן: " התקנות המנהליות ") וזאת - עד לא יאוחר מיום 9.2.21.

4. בד בבד עם הגשת העתירה, הגי שה העותרת בקשה למתן צו ביניים, אשר יורה על עיכוב ביצוע ההחלטה בדבר זכיית המבקשים ולהימנע מחתימה על הסכם עמ ם וככל שכבר נחתם הסכם - להורות על עיכוב מימושו, עד למתן החלטה בעתירה. לא התבקש מתן צו ארעי.

5. במסגרת בקשה מס' 7 בתיק, ביקשו המבקשים להורות על שינוי מקום הדיון ולהעביר את הדיון בעתירה אל בית המשפט המחוזי בתל-אביב, זאת - לאור תניית שיפוט ייחודי ת ה כלולה ב מסמכי המכרז.

6. לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובת העותרת (אשר התנגדה לבקשה) ובתשובת חברת החשמל (אשר מצדדת בעמדת המבקשים) מוצאת אני לקבל את הבקשה ואלה נימוקיי;

7. סעיף 12(כז') לתנאי המכרז קובע תניית שיפוט ייחודית, לפיה בית המשפט המוסמך לדון בכל דבר ועניין הנוגע למכרז הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

זו לשון התנייה:

"מוסכם בין החברה ובין המשתתפים במכרז, כי מקום השיפוט היחידי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ולהסכם שייכרת בעקבותיו הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב" (להלן: " התנייה").

8. אני דוחה את טענות העותרת לפיהן יש לדחות את הבקשה מאחר שלא צורף לה תצהיר ולקבוע את מקום השיפוט, בהליך זה, על פי תקנה 2 לתקנות המנהליות , הקובעת כי עתירה מנהלית תוגש "לבית המשפט שבאזור שיפוטו ניתנה החלטה של רשות אשר נגדה מוגשת העתירה".

9. ראשית אומר, כי מאחר שתניית השיפוט קבועה במסמכי המכרז, עליהם אין חולק, אין לקבל את טענת העותרת לפיה היה על המבקשים לתמוך את הבקשה בתצהיר.

10. לגופו של עניין, אמנם צודקת העותרת בטענתה כי תקנות סדר הדין האזרחי אינן חלות על עתירות מנהליות. אך אינני סבורה שתקנה 2 לתקנות המנהליות ביקשה לחסום אפשרות של הסכמה על מקום שיפוט ייחודי .

תקנות סדרי הדין אינן קוגנטיות והצדדים, בהסכמתם, רשאים להתנות עליהן, כפי שעשו במקרה זה, שהרי מדובר בסמכות מקומית ולא בסמכות עניינית (עליה לא ניתן להתנות ולגביה לא ניתן להסכים).

11. לתקנה 2(א) לתקנות המנהליות שתי תכליות עיקריות; האחת - להקל על הרשות ולאפשר לה לקיים את ההתדיינות במ קום בו ניתנה ההחלטה, שכן שם נמצאים, דרך כלל, הגורמים הנדרשים לדיון בטענות נגד ההחלטה המנהלית- חברי הוועדה והגורמים המקצועיים. השנייה - ליצור וודאות אצל המשתתפים במכרז, לאיזה מבתי המשפט עליהם לפנות [ראו: עת"מ (מינהליים חי') 1405-12-13 יעקב גלבוע בניה ויזמות בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל (02.01.2014) ].

קביעת מקום שיפוט ייחודי, במסמכי המכרז [גם אם הוא שונה ממקום השיפוט על פי תקנה 2(א) לתקנות המנהליות] ממלאת אחר שתי התכליות ו תועלת נוספת בצדה, בכך שהיא מסירה חילוקי דעות אשר קיימים, לעיתים, לגבי מקום השיפוט הנכון על פי תקנה 2(א) לתקנות המנהליות ובכך תורמת לוודאות המשתתפים במכרז לגבי מקום ההתדיינות.

12. גם את טענת העותרת לפיה תניית השיפוט חלה רק על מי שזכה במכרז ולא על מי שלא זכה, לא אוכל לקבל. אין במסמכי המכרז כל בסיס לפרשנות זו; כמו כל סעיף בהסכם בין צדדים, המחייב את כל הצדדים להסכם, כך מחייבת תניית השיפוט את כל מי שקיבל על עצמו את תנאי המכרז, היינו - את כל מי שהגיש הצעה.

בנוסף, פרשנות כזו אף איננה סבירה, שהרי חלק גדול מהמחלוקות בענייני מכרזים (שלא לומר רובן) נוגעים דווקא לשאלת ניהול המכרז ובחירת הזוכה ואין כל עילה לצמצום תחולת התנייה רק על מי שזכה במכרז, שאז ממילא נחתם עמו חוזה, על פיו פועלים הצדדים.

לפיכך ונוכח כל האמור לעיל, אינני רואה כל סיבה שלא לתת תוקף לתניית השיפוט אשר בתנאי המכרז.

13. אשר על כן אני מקבלת את הבקשה ומורה על העברת הדיון בעתירה אל בית המשפט המנהלי בתל-אביב -יפו.

אני מחייבת את העותרת לשלם לחברת החשמל וכן למבקשים, הוצאות בקשה זו בסך של 5,000 ₪ לכל אחד מהם (סה"כ: 10,000 ₪) ללא קשר לתוצאות ההליך.

המזכירות תמציא החלטה זו לכל הצדדים ותעביר את התיק, בדחיפות לבית המשפט המנהלי בתל-אביב-יפו, תוך הפניית תשומת לב המזכירות, שם, כי בתיק נמצאת בקשה למתן צו ביניים.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.