הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 3136-06-20

בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

עותרת בעת"מ 3136-06-20
עותרת בעת"מ 26798-06-20

עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"צ)
רשת עמל 1 בע"מ (חל"צ)

נגד

משיבים

1.מועצה מקומית פרדס חנה- כרכור
2.אורט ישראל (חל"צ)
3.רשת עמל 1 בע"מ (חל"צ)
4. עתיד –רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"צ)
פסק דין

מבוא
שלוש חברות השתתפו במכרז 9/2020, מכרז לניהול והפעלת בית ספר על יסודי-בית הספר החקלאי פרדס חנה- כרכור (להלן המכרז) למשך 5 שנים עם אופציית הארכה ל-5 שנים נוספות. המציעות שעמדו בתנאי הסף: עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (להלן-עתיד), רשת עמל 1 בע"מ (להלן-עמל) ואורט ישראל (להלן-אורט).

במכרז נקבעו אמות מידה לפיהן ניתן משקל למדדי איכות (70 נקודות), לטיבה של ההצעה הכספית (15 נקודות) ופרמטרים נוספים (15 נקודות). 50 נקודות מתוך 70 הנקודות שהוקצו למדדי האיכות נקבעו בהתאם לכללי משרד החינוך ובפועל אינם במחלוקת.

על פי הניקוד הסופי, קיבלה עתיד- 82.4 נקודות, אורט-81.965 נקודות ועמל- 81.595 נקודות.
[אורט בתשובתה טוענת לפער של 0.085% בלבד בין הצעתה להצעת עתיד בהסתמך על נספח 20 לעתירת עתיד, לטעמי נספח 20 מציג נתונים לפני תיקון טעויות חישוב ולכן לא אקבל טענה זו של אורט].

לאחר הליך של בחינת ההצעות ושימוע החליטה ועדת המכרזים של המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור (להלן- ועדת המכרזים או המועצה, לפי הקשר הדברים) להכריז על אורט כזוכה במכרז, למרות שמיקומה על פי הניקוד הוא המקום השני.

עתיד ועמל שלא השלימו עם ההחלטה הגישו עתירות מנהליות (עתירת עתיד 3136-06-20 ועתירת עמל 26798-06-20), עתיד ביקשה להכריז עליה כזוכה ועמל ביקשה להכריז עליה כזוכה. עמל ביקשה לחלופין להחזיר הדיון לוועדת המכרזים ולחלופי חילופין להורות על ביטול המכרז.

בשני קריטריונים באו לידי ביטוי הפערים בניקוד בין ההצעות. בפרק שכונה שיקול הדעת בו הניקוד המקסימלי עמד על 20 נקודות ובפרק ההצעה הכספית בו הניקוד המקסימלי עמד על 15 נקודות ולהלן ריכוז הנתונים הרלבנטיים:

ניקוד סופי
(100 נקודות)
מדד איכות
שקול דעת
(20 נקודות)
הצעה כספית
(15 נקודות)
רווח/הפסד שנתי
(הסבר יבוא בהמשך)
אורט
81.965
16.1
7
רווח 360,000 ש"ח
עתיד
82.4
9.6
14
הפסד 805,555 ש"ח
עמל
81.595
9.4
15
הפסד 932,700 ש"ח

בהצעה הכספית היה על כל מציע להציע את אחוז התקורה מהתקציב שיגבה לעצמו ואת שיעור ההשקעות שישקיע, כל יתר הנתונים הכספיים אינם בשליטתו של המציע.
מוסכם על הצדדים כי 1% של תקורה משקף סכום של 270,000 ש"ח לשנה.
הפער שבין שיעור התקורה לבין ההשקעה הוא הרווח השנתי ברוטו שיישאר בידו של המציע.

ועדת המכרזים הכינה אומדן לפיו הוגדרה תקורה בשיעור שלא יעלה על 4% מהתקציב השנתי והשקעה בשווי של 180,000 ש"ח לכל שנה למשך 5 שנים. במילים אחרות משמעות האומדן הוא רווח שנתי של 900,000 ש"ח.

דיון
הליכי המכרז
בהתאם לסעיף 9 לתנאי המכרז הוקמה ועדה מקצועית בראשה מנהלת אגף החינוך במועצה, אליה צורפו כחברי ועדה: הגזברית, המנכ"ל, והיועץ המשפטי של המועצה.

המכרז חולק לשלושה שלבים, שלב א- בחינת עמידה בתנאי הסף, שלב ב' ניקוד איכות ההצעות ושלב ג ניקוד ההצע ות הכספיות.
כל שלושת ההצעות עמדו בתנאי הסף. לגבי שלב ניקוד איכות ההצעות נקבע כי הוועדה המקצועית תבחן את איכות ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ותעביר המלצתה לוועדת המכרזים.

ביום 22.3.2020 התכנסה וועדת המכרזים הוצגו בפניה נתוני שלוש ההצעות והנושא הועבר לבחינה של הוועדה המקצועית (עמוד 308 לנספחי עתיד, עמוד 308 לנספחי עמל).

ביום 30.4.2020 קיימה הוועדה המקצועית דיון אליו הוזמנו שלוש החברות המציעות. כל מציע השיב לשאלות חברי הועדה ומסר הבהרות. לאחר מכן כל חבר מחברי הוועדה המקצועית ניקד באופן עצמאי את רכיבי שיקול הדעת.
הועדה המקצועית המליצה בסופו של אותו יום על חברת אורט כזוכה. הוועדה המקצועית ייחסה חשיבות לניקוד הגבוה לו זכתה אורט בדירוג האיכות (ראו המלצות הוועדה המקצועית (נספח ללא מספור שצורף לתשובת המועצה).

ביום 12.5.20 קיימה ועדת המכרזים דיון והחליטה לזמן את המציעות לשימוע (עמוד 329 לנספחי עתיד ועמל).

ביום 20.5.2020 קיימה ועדת המכרזים דיון עם נציגי המציעות ושמעה את עמדתן, בתום אותו דיון החליטה ועדת המכרזים להמליץ לבחור באורט כזוכה במכרז (עמוד 345 ואילך לנספחי עתיד ועמל). באותו יום הוצגה בפני הוועדה מטעם אורט הצעה להשקעה "בשווה כסף של 550,000 ש"ח" שהיא בנוסף לסכום של 450,000 ש"ח שפורט בהצעה הכספית (עמוד 343 לנספחי עמל).
ביום 31.5.2020, התכנסה ועדת המכרזים וקבלה עדכון לגבי הליכי המכרז (עמוד 16 לנספחי תשובת המועצה) ובכלל זה לגבי טעויות שנתגלו בניקוד (אותן אפרט להלן), בסופו של יום הוועדה לא מצאה לנכון לשנות החלטתה בדבר בחירת הזוכה במכרז וזכייתה של אורט נותרה ללא שינוי.

מרכיב שיקול הדעת לעניין האיכות
מרכיב מדדי האיכות כלל 13 מדדים (עמודים 21-22 לנספחי עתירת עתיד). תשעה מדדים התקבלו על פי מחוון שנקבע על ידי משרד החינוך, נתונים אלו אינם במחלוקת בתיק זה.
ארבעה מדדים מהווים את "רכיב שיקול הדעת של הרשות" ומשקלם 20 נקודות.

טעויות בניקוד
ביום 30.4.20 נערך מפגש של המציעים השונים עם חברי הוועדה המקצועית לאחריו מילא כל אחד מחברי הוועדה טופס ובו ניקד את רכיב שיקול הדעת.

בדיון בחנתי את טפסי הניקוד המקוריים ושוכנעתי כי המידע הכלול בהם אמיתי ואמין. אמנם נפלה טעות חישוב אריתמטית בטור הימני בטופס שמילא מנכ"ל המועצה (עמוד 476 לעתירת עתיד). בעת סיכום הספרות: 2+2+2+3 נרשם שהוא 19, למרות שהתוצאה הנכונה היא 9.
לאחר מכן נמחקה בטיפקס מהסכום 19, הספרה 1 כך שנרשם הסכום -9. פרט לכך אין תיקונים/שינויים בטפסי המקור.

בדיון הובהר כי הסיכום של כל טור לא נעשה על ידי כל אחד מהמנקדים ובכלל זה לא על ידי מנכ"ל המועצה בטופס שלו נמצא הטעות, אלא לאחר איסוף הטפסים, רשמה מנהלת אגף החינוך קו מתחת לספרה האחרונה בכל טור ולאחר מכן היא סיכמה בעצמה את הספרות וטעתה כאמור בסיכום הטור הימני 2+2+2+3 בטופס מנכ"ל המועצה .

משנתגלתה הטעות לא הייתה כל מניעה לתקן את טעות החישוב ולמחוק בטיפקס את המספר השגוי, בטופס המקור ניתן לראות את הספרה שנמחקה (1 מתוך 19 כך שנרשם 9).
ראו לעניין זה עע"ם 11572/05 טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ נגד אימאג'סטור מערכות בע"מ (19.6.2006) ובאנלוגיה אפנה לתקנה 20(ג) לתקנות חובת המכרזים הקובעת:
בדיקת ההצעות
20. (ג) נתגלו בהצעות טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למציע.

טעות חישוב נוספת נפלה בעת שקלול כל ציון וציון שנעשה לא לפי משקלו היחסי אלא לפי ערכו המוחלט. שוכנעתי כי גם טעות זאת נעשתה בתום לב והיא תוקנה בשלב ראשוני שלא גרם לכל נזק. ואבהיר החיוב של נתוני כל טופס צריך היה להיעשות לפי חישוב יחסי, כל ציון בטופס כמפורט על גביו, הוא ציון שבין 1 ל-5, כך שציון 4 מתוך 5 משמעו 80% מהניקוד לאותו מרכיב, ואם למשל מרכיב הניקוד המקסימלי עומד על 6%, מי שקיבל ציון 4 מתוך 5, זכאי ל-4.8% מתוך 6% ולא ל-4 כפי שנרשם בטעות. טעות זו נעשתה לגבי כל שלוש ההצעות והיא תוקנה בהתאמה לגבי כל המציעים.

בסופו של יום לאחר תיקון זה הטבלאות משקפות נאמנה וללא כל הטעייה או טעות את הנקוד לו זכאי כל מציע ובנושא זה בלטה איכותה של אורט, 16.1 נקודות מול 9.6 או 9.4 של עתיד ועמל.

אמות המידה בעניין מדדי האיכות
עמל טענה כי המועצה שינתה בדיעבד את אמות המידה וזאת בנגוד לתנאי המכרז.

כחלק מתנאי המכרז פורסמו טבלאות מדדי האיכות (עמודים 21-23 לעתירת עתיד) ואמחיש בדוגמה את טענת עמל בהפנייה למדד 10 לגביו נרשם כך:

מס'
מהות
אמת מידה
אופן מתן הציון
משקל
10
רכיב שיקול דעת
הועדה
המציע מפעיל תכניות חינוכיות ויש לו מנגנון ליווי תלמידים מצטיינים
המציע יציג תכניות מעידות על ניסיון מוכר בהפעלת תכניות חינוכיות לתלמידים מצטיינים
(ניקוד לפי טבלאות הניקוד שלהלן)
6%

ובהמשך

אמת מידה 10
100%
60%
30%
מציע מפעיל תכניות חינוכיות
3 תכניות
2 תכניות
תכנית אחת
ציון משוקלל
6%
3.6%
1.8%

עמל טוענת כי מי שמציג 3 תכניות זכאי לקבל 6% בלי קשר לאיכות התוכניות או תוכנן וזאת בהסתמך על הטבלה האחרונה (עמוד 23 לעתירת עתיד), עמדתי שונה. לו היה מדובר בבדיקה כמותית בלבד של תכניות, לא ניתן היה לכנות פרק זה, פרק של שיקול דעת והוא גם היה מנוסח אחרת.

שילוב שתי הטבלות משמעו, על מציע שמבקש לקבל בגין מרכיב זה 6% עליו לה ציג 3 תכניות המעידות על "ניסיון מוכר בהפעלת תכניות חינוכיות לתלמידים מצטיינים". הוועדה צריכה הייתה לבחון התכניות על פי שיקול דעתה והיא יכולה הייתה להעניק למציע 6%, ואם למשל יציג מציע תכנית אחת בלבד, הניקוד המקסימלי יהיה 1.8% לפי שיקול דעת הוועדה.

תפקידה של הועדה המקצועית אינו טכני –ספירת תכניות, אלא עליה להפעיל שיקול דעתה בדיוק כפי שנקבע בתנאי המכרז ולהגיע בגין מרכיב זה לניקוד שבין 0% עד לניקוד מקסימלי של 6%, 0% עד 3.6% או 0% עד 1.8% הכול לפי שיקול דעתה.
לסיכום עד כאן- לא נפל פגם כלשהו בדרך בה פעלה הוועדה המקצועית בעת הפעלת שיקול דעתה לעניין מרכיב האיכות והניקוד שפורט לעיל תואם את תנאי המכרז.

ההצעות הכספיות
היועצת המקצועית של ועדת המכרזים הכינה אומדן (עמוד 479-478 לנספחי עתירת עתיד) לפיו המציע יקבל עבור שירותיו סכום שלא יעלה על 4% מתקציב משרד החינוך (סכום שמשמעותו הכספית היא 1,080,000 ש"ח לשנה) ועליו להשקיע 180,000 ש"ח לכל שנה למשך חמש שנים, בהתאם לנתונים אלו היה על ועדת המרכזים לתת את הניקוד להצעות.

במילים אחרות נקודת הייחוס שנקבעה לפי האומדן היא רווח של 900,000 ש"ח לשנה.

נתוני ההצעות

אחוז תקורה
השקעות בש"ח
ציון
רווח/הפסד ש"ח לשנה
אורט
3 =810,000 ש"ח
450,000
7
רווח 360,000
עתיד
1=270,000 ש"ח
1,075,555
14
הפסד 805,555
עמל
0.99=267,300 ש"ח
1,200,000
15
הפסד 932,700

משמעות הדבר כי עתיד הציעה הצעה לפיה היא אמורה להפסיד, 4,027,775 ש"ח לתקופת ההתקשרות הראשונה (5 שנים) ועמל הציעה במודע להפסיד 4,663,500 ש"ח למשך 5 שנות ההסכם.

עוד אפנה להמלצות הוועדה המקצועית (נספח ללא מספור לתשובת משיבה 1) שהבהירה כי "גם לאחר הראיונות, הועדה לא הצליחה לקבל תשובות משכנעות לגבי פשר ההצעות הכספיות" של עתיד ועמל (סעיף 17) וכי עמל ועתיד "הודו בראיון כי אכן הצעות אלו הן הצעות רצפה, אך יש ביכולתם לקיימן שכן הן מעוניינות להפסיד כדי לזכות ולהיכנס לישוב פרדס חנה כרכור" (סעיף 20).

אזכיר את המסגרת הנורמטיבית כפי שנקבעה למשל בעע"ם 7201/11 רחמני ד.א עבודות עפר בע"מ נגד רשות שדות התעופה (7.1.2014):
"עם זאת, במקרים בהם תמחור ההצעה נופל במידה ניכרת מן האומדן, וכאשר היא נוקבת במחירי הפסד בחלקים נרחבים שלה, מתעורר חשד, על פני הדברים, כי מדובר בתכסיסנות פסולה...על ההבחנה בין הצעה גרעונית להצעה תכסיסנית עמד השופט ח' מלצר בחוות דעתו המקיפה בבר"מ 6926/10 גילי ויואל עזריה בע"מ נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (22.11.2010), וכך נאמר על-ידו: " הצעה גרעונית... היא, ככלל, הצעה הנחזית בעיני עורך המכרז... כנמוכה באופן בלתי סביר יחסית לאומדן, או יחסית למחיר הנראה לעורך המכרז כהגיוני בנסיבות העניין, עד כדי כך שנוצר חשש כי המציע – אפילו הגיש את הצעתו בתום לב ובכוונה מלאה לעמוד בהתחייבויותיו – לא יוכל לעמוד בהצעתו כלל, או לחלופין – יבצע את העבודה, נשוא המכרז, באיכות ירודה".

ועדת המכרזים בישיבה מיום 20.5.20 (עמוד 349 לנספחי עתירת עתיד) החליטה לאחר שמיעת הסברי כל אחת מהמציעות לבחור באורט כזוכה. היא נימקה את עמדתה שלא לאמץ הצעות גרעוניות בין השאר בשל חשש שעתיד ועמל "ימצאו דרך לצמצם את ההפסדים שלהם... בצורה שלא נוכל לעלות עליה".

יובהר כי בהמלצות הוועדה המקצועית (נספח לתשובת המועצה) שנכתבו לאחר הראיונות מיום 30.4.2020 הבהירה הועדה המקצועית כי ההסברים להצעות ההפסדיות לא הניחו את דעתה. "החשש כי ההסכם לא יקוים כמתחייב וכי יידרשו משאבים לא צפויים או מתוכננים לפקח על ביצוע ההסכם בהתאם למכרז".

השילוב שבין הצעות כספיות גרעוניות בצורה כה משמעותית של עמל ועתיד ודרוג איכות כה מובהק לזכות אורט הביאו להחלטה כי אורט זכתה במכרז.

אי התערבות
לאחר שמיעת טענות הצדדים וניתוח מסמכי המכרז שוכנעתי כי דין שתי העתירות להידחות.

אזכיר את הכלל כפי שנקבע למשל בבג"ץ 4587/18 ו-בג"ץ 5064/18 ערוץ לשידורי הכנסת בע"מ נגד המועצה לשידורי כבלים ולוויין (10.7.2018) :
"בית המשפט אינו יושב כ"וועדת מכרזים עליונה" ואינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות המנהלית בשיקול דעתו...הדברים נכונים במיוחד כאשר המחלוקת בין הצדדים נסבה על שאלות מקצועיות...ו"כך, בפרט, כשהחלטה הנתקפת נוגעת למתן ציונים ולחלוקת ניקוד, המצויים ב'גרעין הקשה' של שיקול הדעת המקצועי של הוועדה, ונסמכים על ניסיונה ומומחיותה בתחום" (עע"מ 6823/10 מתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד הבריאות, פסקה 26 (28.2.2011)...מכאן, שגם כאשר ניתן להגיע לתוצאה אפשרית אחרת, ואפילו תוצאה עדיפה בעיני בית המשפט, בית המשפט לא יתערב מקום בו ועדת המכרזים בחרה באלטרנטיבה אחרת כל עוד ההחלטה מצויה במתחם הסבירות ואינה פוגעת בעקרונות היושר, השוויון וההגינות שבבסיס דיני המכרזים ".

בעת בחירת גורם מפעיל של מוסד חינוך יש לפעול בהתאם לחוזר המנהל הכללי שצורף כנספח 5 לעתירת עתיד, אך בניגוד לעמדת בא כוחן של עתיד (או עמל) איני סבור כי בחירת הזוכה במכרז נקבעת בחוזר מנכ"ל, אלא היא נקבעת על פי דיני המכרזים והמשפט המנהלי ולפי שיקול דעתה של הרשות המנהלית- המועצה במקרה זה.

המכרז במקרה זה הוא מכרז ייחודי שעיקרו איכויות המציע, ראו למשל סעיף 9(א)(2)(ב) לתנאי המכרז (מספר נומרטור 19 לעתירת עתיד) לפיו נקבע ציון איכות מינימאלי משוקלל כתנאי לבחינת ההצעה הכספית.

בפועל הפער בין הצעת עתיד שזכתה במקום הראשון לבין הצעת אורט הזוכה עמד על 0.435 נקודות מתוך 100 (שהם 0.435%), פער של פחות מחצי נקודה!! ! ולטעמי במקרה זה ניתן לראות את שתי ההצעות – של עתיד ושל אורט כשוות מבחינת הניקוד, אלא שבאופן בולט היה מקום שלא לקבל את שתי ההצעות של עתיד ועמל בשל היותן הצעות גרעוניות בצורה מעוררת חשד. ראו לעניין זה רע"א 1115/14 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נגד מנהלת בר לב בע"מ (12.3.2014):
"אפשר לדמות את מלאכת הבחינה והבדיקה על-ידי הרשות הציבורית בהפעילה את שיקול-דעתה כאל הפעלת מקבילית כוחות. ככל שיגדל ההפרש במחיר המוצע בין המתמודדים, כן יגברו כוחה ומשקלה של ההצעה הזולה, וככל שיקטן ההפרש בין ההצעות, כן יגבר משקלם של ההיבטים האחרים, ולענייננו, רמת הביצוע ומיומנותם של המציעים מבחינה זו" (בג"ץ 112/81 זילבר ובניו - קבלני בנין ופתוח בע"מ נ' עיריית באר-שבע, פ"ד לה(4) 456, 461-460 (1981)). יישום כלל מקבילית הכוחות במקרים של פערים קטנים מאוד בין ההצעות, נזכר גם בפסיקה מאוחרת, כך נאמר בעע"מ 2310/02 איגוד ערים איזור דן (תברואה וסילוק אשפה) נ' דסאל מרחבים חברה לעבודות עפר בע"מ, פ"ד נט (6) 337, 346-344 (2002): [...] ההסדר הקובע איזון בין המחיר המוצע לאמות המידה הנוספות הרלוונטיות להכרעה באשר להצעה המועדפת זכה בפסיקה גם לכינוי עקרון "מקבילית הכוחות". [...] ככלל, שאלת האיזון בין אמות המידה ובחינת 'מקבילית הכוחות' במכרז היא שאלה העומדת להכרעת מזמין המכרז, והיא בתחום מומחיותה של ועדת המכרזים".

בלי קשר לחוסנה הכלכלי של כל מציעה, מציע שבמודע מתכנן להפסיד כמעט מיליון שקלים לשנה בהתקשרות חוזית למשך 5 שנים (עם אופציה ל-5 שנים נוספות), מעורר חשד כבד לגבי אופן ביצוע תפקידו על פי חוזה ההתקשרות. חזקה על גוף מקצועי כי אין בכוונתו להפסיד סכומי עתק לאורך 5 שנות התקשרות ודחיית הצעה גרעונית שכזו עומדת במתחם הסבירות.

שוכנעתי כי ההחלטה על זכיית אורט במכרז היא החלטה סבירה שהתקבלה בצורה שקופה ושוויונית ולא נפל פגם כלשהו בקביעה כי אורט זכתה במכרז. עוד אבהיר כי במקרה זה לא מדובר במכרז בו נושאת הרשות המנהלית בתשלום לזוכה במכרז, חלקו משולם מתקציב משרד החינוך, כך שלמועצה אין אינטרס ישיר לעניין גובה התשלום -גרעוני או רווחי- שמקבל מפעיל בית הספר, יש לה אינטרס ישיר כי הפעלת בית הספר תהיה בצורה המיטבית.

שתי העותרות העלו טענה בדבר ניסיון אורט לשפר הצעתה באופן בו הציעה במכתב מיום 20.5.2020 הצעה להשקעה "בשווה כסף של 550,000 ש"ח" שהיא בנוסף לסכום של 450,000 ש"ח שפורט בהצעה הכספית (עמוד 343 לנספחי עמל). הצעה משופרת זו השפיעה לטענת העותרות על זכיית אורט במכרז תוך שעמל מפנה לדברי אביעד יו"ר ועדת מכרזים על פי פרוטוקול הדיון מיום 31.5.2020 "בעניין הכספי שכנע אותי מנכ"ל אורט כי יש להם תכניות לימודיות רבות ועשירות אשר שוות המון כסף".

ב"כ עמל טען כי בכך נפגע השוויון ומכאן שהצעת אורט פסולה, טענה שאינה מקובלת עליי.

איני מוצא בדברים אלו פגם כלשהו בהליך המכרז ואין ב דברי יו"ר ועדת המכרזים התייחסות לנתונים מסוימים מעבר להתרשמות חיובית מהצעת אורט שהוצגה בפני ועדת המכרזים כבר בתאריכים 22.3.2020, 12.5.2020 ו-20.5.2020, האחרון מועד בו הוחלט על הכרזה על אורט כזוכה, 11 יום לפני אמירת המנכ"ל.

עוד אדגיש כי קדמה להחלטה על זכיית אורט ביום 20.5.20 הנחייה מטעם היועץ המשפטי של המועצה לפיה סכום ההשקעות המוזכר במכתב אורט מאותו יום בדבר תוספת השקעה של 550,000 ש"ח הוא סכום "שלא קיים ולא הוצע, ועל כן אנחנו לא מתירים שיפור הצעות ונתעלם מסכום זה במסגרת מתן ההחלטה" (עמוד 347 לנספחי עתיד).
על סמך יעוץ ראוי זה של "שומר הסף" עו"ד ג'ובראן התקבלה החלטת ועדת המכרזים באותו יום והוכרז על אורט כזוכה. אין ביטוי בפרוטוקול של ועדת המכרזים מאותו יום להשפעה זרה כלשהי עובר לקבלת ההחלטה ולא ניתן להשוות מצב זה כטענת עמל למצב בו מציע במכרז מצרף להצעתו ערבות בנקאית מיטיבה.

וחשוב להזכיר כי במכרז ספציפי זה, על פי מרכיב האיכות שהיה המרכיב העיקרי במכרז, הניקוד שקבלה אורט גבוה בצורה מובהקת מהניקוד של עמל ועתיד ובעת ניתוח ההצעות הכספיות הגרעוניות של עמל ועתיד להבדיל מהצעת אורט, היה מקום שלא להתקשר בהסכם עם מציע (כמו עמל או עתיד) שבמודע עומד להפסיד מיליוני שקלים במהלך ההתקשרות.

בטרם סיום אציין כי צודקת עמל בטענתה כי מן הראוי היה כי הסברה של המועצה בדבר אמת מידה 11 (סעיף 95.2) לא יתמצה באמירה "מבירור ע ם מנהלי מחלק ות חינוך...", חובה היה לפרט בכתב מי דבר, עם מי ומתי, אך פגם זה אינו פגם מהותי ובשל הפער האיכותי הגדול בין הצעת אורט שקבלה 16.1 נקודות (מתוך 20) לעומת 9.4 שקבלה עמל, בסופו של יום אין לפגם זה- העדר תיעוד ופרטים כדי להשפיע על התוצאה.

סיכום
לאור כל האמור לעיל אני דוחה את שתי העתירות, עת"מ 3136-06-20 ועת"מ 26798-06-20.
אני מחייב את כל אחת מהעותרות לשלם למועצה מקומית פרדס חנה-כרכור הוצאות משפט בסכום של 7,000 ש"ח ולאורט ישראל הוצאות משפט בסכום של 7,000 ש"ח (בסה"כ 14,000 ש"ח תשלם כל עותרת ותקבל כל משיבה משתי משיבות אלו) .

הסכומים ישולמו תוך 30 יום ויישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

ניתן היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.