הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 27660-10-20

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

עותרים
בעלי דירות בבניין ברח' אידר 46א', חיפה

 1. ליברמן ניר
 2. ליברמן אסתר
 3. הרשקוביץ גבי
 4. הרשקוביץ רוברט-לודויג
 5. כהן נחמן סמדר
 6. רייכנבאום בלה ז"ל
 7. רייכנסאום יצחק

ע"י ב"כ עוה"ד אמסלם רפי

נגד

משיבים

 1. ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה, חיפה
 2. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה

3. נורה יזמות הכרמל לניהול פרוייקטים ונדל"ן, בע"מ
בעלי דירות בבניין ברח' אידר 46 חיפה
4. מרגלית תמר
5. ביגר להב
6. ביגר לילך
7. אורבך רון
8. רוזן בעד
9. רוזן סיון
10. שטירנשיס גלעד יוסף
11. ברקו-שטירנשיס ענבר
12. הררי יצחק
משיבים 12-3 ע"י עוה"ד ניר סגל

13. בעלי דירות בבניינים ברח' אידר 44 ו- 44א', חיפה
יתר בעלי הדירות ברח' אידר 46א' חיפה
14. רוט תמר
15. אלקבץ רוי
16. גרף גוני

החלטה

 1. לפניי עתירה מנהלית שהוגשה נגד החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה (להלן: "ועדת הערר") מיום 18.5.20 (להלן: " ההחלטה"), אשר אישרה את תכנית החניה שהמציאו היזם ובעלי דירות ברח' אידר 46 בחיפה (במסגרת תכנית תמ"א 38). העתירה הוגשה רק ביום 16.10.20.
 2. עוד טרם הומצאה העתירה לכל המשיבים ועל אף שלא התבקשה תשובה לעתירה, הגישו חלק מהמשיבים בקשה למחיקת העתירה על הסף.

3. לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה, מצאתי לדחותה על פי כתב העתירה בלבד וללא בקשת תשובה, על פי הסמכות המוקנית לבית המשפט בתקנה 7(2) לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן: "התקנות") וזאת - בשל איחור ניכר בהגשתה. בנוסף מצאתי כי, על פני הדברים, העתירה אינה מגלה עילה להתערבות בית המשפט.

איחור בהגשת העתירה

4. התקנות והפסיקה מקנות חשיבות רבה ולעיתים קריטית, למועדים הקבועים להגשת עתירה מנהלית.

תקנה 3 ל תקנות קובעת, כי העתירה תוגש " בלא שיהוי בנסיבות העניין ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה, או מיום שנודע לו עליה, לפי המוקדם ".
תקנה 4 לתקנות (שאין לה מקבילה ב תקנות סדר הדין האזרחי) מוסיפה וקובעת: "בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה, אף אם הוגשה בתוך אחד המועדים לפי תקנה 3". תקנה זו מבהירה, כי לשיהוי יכולה להיות חשיבות קריטית לעניין דיון בעתירה מנהלית, שהרי בית המשפט המנהלי רשאי לדחות עתירה על הסף בשל איחור בהגשתה, גם אם הוגשה בתוך 45 הימים הנזכרים בתקנה 3 (ההדגשות, כאן ובהמשך, אינן במקור) .

בענייננו, הוגשה העתירה זמן רב - חמישה חודשים פחות יומיים (!) לאחר המועד הקבוע בתקנה 3, ללא שהוגשה בקשה להארכת המועד וללא שניתן לכך נימוק ראוי ודי בכך כדי לדחותה על הסף.

5. אמנם, בפתיח לעתירה נטען, כי העתירה מוגשת רק כעת מאחר שהתנהלו "הליכי ביניים שונים" בפני ועדת הערר, עד "לסגירה סופית של הסוגיה" בהחלטת ועדת הערר מיום 2.9.20. נטען כי "המשמעות המעשית של הדברים" היא, שכל עוד התנהלו הליכי הביניים, החלטת ועדת הערר לא הייתה "חלוטה" ואילו הייתה מוגשת עתירה, היא הייתה נדחית בשל אי מיצוי הליכים.

6. לא כך הדבר; החלטת ועדת הערר מיום 18.5.20 היא החלטה שניתנה לאחר מיצוי ההליכים ואילו הייתה מוגשת עליה עתירה במועד, היא לא הייתה נמחקת בשל אי מיצוי הליכים.

"הליכי הביניים" עליהם מדברים העותרים הן בקשות לעיון חוזר בהחלטה, אשר נדחו על ידי ועדת הערר. אין מדובר בהליכי ביניים, אלא בבקשות שיזמו העותרים לאחר שהסתיים ההליך בפני ועדת הערר שמטרתן היה להביא לשינוי ההחלטה.

7. הלכה ותיקה היא כי, דרך כלל, הגשת בקשה לעיון חוזר אינה מביאה בעקבותיה הארכת מועד לתקיפתה של ההחלטה המקורית. ראו, למשל: רע"א 2888/05 - מרים שכטר ואח' נ' מדינת ישראל ואח' (13.4.2005); בש"א 7477/02 - ד"ר דוד בן צבי נ' רשם המשכונות ו-2 אח' (29.1.2003) ורע"א 8347/08 שלמה קאשי נגד משה קאשי חברה קבלנית לבניין בע"מ (19.4.2009), אליו הפנו משיבים 13-3 בבקשה למחיקת העתירה על הסף שהוגשה על ידם. הכלל הוא כי יש לתקוף החלטה בדרך שנקבעה בתקנות (ערר, ערעור, השגה וכיוצ"ב) ולא על ידי הגשת בקשה לעיון חוזר. "ככלל הדרך לתקיפת החלטות של בית המשפט אינה באמצעות הגשת 'בקשה לעיון חוזר' כל עוד לא חל שינוי בנסיבות המצדיק עיון מחדש בהחלטה - וכאשר הטענות העולות בבקשה לעיון מחדש הן למעשה ערעוריות באופיין. .." - דברי כבוד השופט י' דנציגר ברע"א 4081/15 אופיר ייזום והשקעות בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי תל אביב (18.10.2015) .

כן ראו דברים שנאמרו ברע"א 9728/04 עצמון נ' חיפה כימיקלים בע"מ פ"ד נט(3), 760, 764: "... אכן, לעתים רשאי בית-המשפט לעיין מחדש בהחלטה שניתנה על-ידיו ולשנותה משום שנפלה בה טעות אף בלא שחל שינוי בנסיבות, אלא שהשימוש בסמכות זו ייעשה אך במקרים נדירים (ראו: ע"א 3604/02 אוקו נ' שמי, פ"ד נו(4) 505, בעמ' 508; ע"א 3537/03 זאב בר בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד נט(4) 568 ... אין לאפשר את עקיפת הוראות התקנות בעניין המועד שבו ניתן להגיש ערעור או לבקש מבית-המשפט שלערעור רשות לערער על-ידי הגשת בקשה לעיון חוזר לבית-המשפט שנתן את פסק-הדין או את ההחלטה, אלא במקרים חריגים ...".

8. משבחרו העותרים שלא להגיש עתירה לאחר קבלת החלטת ועדת הערר ו משנדחו בקשותיהם, אין כל עילה או הצדקה לאפשר כיום "הארכת מועד" פיקטיבית, בשל הגשת הבקשות לעיון חוזר. לא למותר לציין, כי גם לאחר דחיית בקשות לעיון חוזר, לא מיהרו העותרים להגיש עתירה נגד ההחלטה ;

הבקשה הראשונה לעיון חוזר נדחתה על ידי ועדת הערר עוד ביום 23.7.20, כמעט שלושה חודשים לפני שהוגשה העתירה דנן אולם גם אז בחרו העותרים שלא להגיש עתירה. כשלושה שבועות לאחר דחיית הבקשה לעיון חוזר הגישו העותרים הודעה לוועדת הערר (נספח ח' לעתירה) ובה ביקשו להסב תשומת לב הוועדה לתנאי שנכלל על ידה בהחלטה קודמת מיום 18.5.20 וביקשו לכלול תנאי זה בהחלטה דנן. החלטה ב"הודעה" זו ניתנה ביום 2.9.20 ולכן טוענים העותרים כי מיום זה יש למנות את המועד להגשת העתירה.

גם לאחר החלטה זו המתינו העותרים 44 ימים בטרם הגישו את העתירה.

9. בנסיבות אלה, אין מנוס מקביעה כי העתירה הוגשה באיחור רב, ללא כל הצדקה ויש לדחותה על הסף.

העתירה לגופה

10. למעלה מן הצורך אומר, כי גם לגופה של העתירה נראה, על פני הדברים, כי אין מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר . העותרים טוענים נגד החלטת הוועדה בנוגע לסבירות החלטת ועדת הערר לאשר את תכנית החניה החדשה שהוגשה על ידי היזם (משיבה 3) במסגרת תכנית תמ"א 38 לגבי הבניין אשר ברח' אידר 46.

הבקשה להיתר הוגשה על ידי משיבה 3 עוד בשנת 2015 ונושא החניות נדון כבר מספר שנים, כאשר עוד בשנת 2018 ניתנה על ידי הוועדה המקומית החלטה (בתנאים). מהעתירה ומנספחיה עולה כי נושא החניות של הבניינים במקום הוא נושא מורכב ובעייתי, בין היתר בשל הטופוגרפיה ובשל המצב הקיים בשטח. הנושא נדון באמצעות מומחים ונראה כי קיימת מחלוקת בין הוועדה המקומית לבין ועדת הערר, אולם בסופו של יום, מדובר בעניין תכנוני ובשיקול דעת מקצועי, היינו - בהחלטה תכנונית/מקצועית במובהק וכידוע בית המשפט לעניינים מנהליים אינו שם עצמו מומחה ואינו נכנס לשיקולים תכנוניים.

11. סופו של דבר, העתירה נדחית על הסף מחמת האיחור הרב בהגשתה.

מאחר שלא התבקשה תשובה לא אעשה צו להוצאות.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, ז' חשוון תשפ"א, 25 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.