הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ 65872-10-21

בפני
כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

המשיבה

חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מנהלי ב- 60 יום, דהיינו, עד ליום 31.12.21.

ועדת הערר לענייני קורונה –השתתפות בהוצאות לעסקים, בהחלטה מיום 3.9.21, קבעה שיש לקבל את ערר המשיבה מכוח ס' 20(ב) לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף – 2020 (להלן: " החוק")

העסק אותו מפעילה המשיבה מבוסס על דמי שכירות. הועדה קבעה כי עסקיה של המשיבה נפגעו כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפרצות נגיף הקורונה. עוד קבעה הועדה כי תכלית החוק היתה, בין היתר, לסייע לעסקים כגון זה של המשיבה.

בהחלטתה נתנה הועדה דעתה לכך שהסוגיה בה הכריעה מעלה שאלה רוחבית.

בסופו של יום, כאמור, התקבל ערר המשיבה ונקבע, כי היא זכאית למענק. כתנאי למענק נקבע בהחלטת הועדה, כי על המשיבה לחתום על התחייבות לעדכן את המבקשת על כל תקבול של דמי שכירות שיתקבל בגין תקופת הזכאות וכן נדרשה המשיבה להגיש תצהיר כי המדובר בוויתור על תשלום שכר דירה ולא בקיזוז או הטבה אחרת.

המבקשת עותרת לאורכה מושא ההחלטה דנן בטענה, כי היא מבקשת לבחון את הצורך בהגשת ערעור. המבקשת מדגישה , כי מאחר ועסקינן בשאלה רוחבית, נדרשת המבקשת לגבש עמדה רוחבית אחידה ולאפשר לכל הגורמים הנוגעים בדבר להביע עמדתם בשאלה.

מכאן הבקשה.

המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת שדינה דחיה ולו מהטעם שהבקשה, הכוללת טענות עובדתיות, אינה נתמכת בתצהיר ערוך כדין.

עוד טוענת המשיבה, כי אין בפי המבקשת נימוקים חריגים ומיוחדים המצדיקים את קבלת הבקשה.

נוסף על כך טוענת המשיבה, כי הסוגיה אותה מבוקש כעת לברר אינה חדשה ועלתה בעבר בהחלטות שונות. משכך, היה על המבקשת להיערך מבעוד מועד ולגבש עמדתה זה מכבר.

ראו לעניין זה, בין היתר, בש"מ 4213/121 אורי השילוני נ' ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח' (מאגרים 8.7.2021), שם נקבע כך:
 
"אחד מן השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבוחנו בקשה להארכת מועד הוא מועד הגשתה של הבקשה בכלל, והאם היא הוגשה טרם חלוף המועד להגשתו של ההליך הערעורי, בפרט. אכן, בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך ערעורי המוגשות טרם חלוף המועד להגשתו של ההליך תבחנה באהדה (ראו, למשל: רע"א 1054/21 מרדכי נ' אלוני, [פורסם בנבו] פיסקה 15 (25.3.2021); בש"א 4295/21 עדירן פיורה השקעות (1996) בע"מ נ' פלג פיתוח מקרקעין בנהריה‏, [פורסם בנבו] פיסקה 2 (27.6.2021)). זאת, בין השאר, משום שיש בבקשות מסוג זה כדי לצמצם את הפגיעה הפוטנציאלית בהסתמכות בעלי הדין על סופיות הדיון ואת הנזקים שעלולים להיגרם מהסתמכות זו.
 
אולם, לא כל בקשה להארכת מועד שהוגשה טרם חלוף המועד להגשתו של ההליך הערעורי תתקבל "אוטומטית" ועל בית המשפט לבחון את מכלול נסיבות העניין. כך, בין השאר, יש לתת משקל למועד שבו הוגשה הבקשה, וכפי שצוין לאחרונה על-ידי כב' הרשם ר' גולדשטיין "כאשר בעל-דין בוחר להגיש בקשה להארכת מועד להגשת הליך ערעורי ימים ספורים בלבד עובר למועד האחרון להגשת ההליך, דהיינו ב'דקה התשעים', הרי שיש ליתן לכך משקל בעת בחינת הבקשה לגופה ומצופה מאותו בעל דין לספק הסבר משכנע להגשת הבקשה בעיתוי זה" (בש"א 3064/21 ‏שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל, פיסקה 6 (6.5.2021)).
 
בנוסף, אף בבקשה להארכת מועד לנקיטה בהליך המוגשת טרם חלוף המועד להגשתו של הליך ערעורי, על בית המשפט לבחון האם הבקשה מעלה "טעמים מיוחדים" המצדיקים היעתרות לה. פסיקתו של בית משפט זה בשאלה מה ייחשב כ"טעם מיוחד" המצדיק הארכת מועד להגשתו של הליך ערעורי היא ענפה ונרחבת ואין זה המקום להידרש לכל פרטיה. אולם, לענייננו חשוב להדגיש כי העובדה שבקשה להארכת מועד הוגשה טרם חלוף המועד להגשתו של הליך אינה מהווה כשלעצמה "טעם מיוחד" להארכת מועד. לא למותר לשוב ולהזכיר כי נקודת המוצא היא שבעל דין נדרש להקפיד ולעמוד במועדים הקבועים בדין להגשת הליכים ערעורים, וזאת לשם הגשמת מטרות של יעילות, ודאות וסופיות ההליך וכן למען קידום ניהולה של מערכת משפט סדירה, יעילה ותקינה. משכך, גם על בעל דין הפונה בבקשה להארכת מועד להגשתו של הליך ערעורי בטרם חלוף המועד להגשתו, ובוודאי כזו המוגשת ב"דקה ה-90", חלה החובה לפרט את הנימוקים העומדים בבסיסה כדבעי תוך תמיכתם בתצהיר כדין (ראו מהעת האחרונה: בש"א 3474/21 ‏ברוש נ' כליפה (23.5.2021); בש"א 3523/21 קוריאה מוטורס ישראל בע"מ נ' אונגר (23.5.2021); בש"א 3844/21 פלוני נ' בי"ח מקאסד (2.6.2021); בש"א 3964/21 פלוני נ' פלוני  (8.6.2021))."

אכן הבקשה אינה נתמכת בתצהיר. אולם, המדובר בסוגיה משפטית ודומה שדי באמור מטעם בא כוח המבקשת כדי ללמד על אמיתות הבקשה.

כמו כן, יש לזכור כי הבקשה הוגשה תוך המועד הקצוב להגשת הערעור.

עם זאת, יש להלום גם את טענות המשיבה. המבקשת מודעת להחלטות דומות שניתנו במקרים דומים וראוי היה שתגבש או לכל הפחות תתחיל לגבש עמדה אחידה מבעוד מועד. כמו כן, ממועד מתן ההחלטה ועד מועד הגשת הבקשה, בשים למועד שחלף מאז, היתה בידי המבקשת שהות להתחיל בגיבוש עמדה מושכלת.

מן העבר השני יש לזכור כי המדובר בכספי ציבור ונדרש שיתוף פעולה מורכב בין גופים שונים.

על כן, באיזון האמור לעיל מוחלט להאריך המועד להגשת הערעור עד 30.11.21.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם.
ניתנה היום, ז' כסלו תשפ"ב, 11 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.