הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ת"א 21528-06-16

מספר בקשה:77
בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

מבקשים

תומר עזריה ואח'

נגד

משיבה
כ. כוכב הנגב - חברה לבנין ופתוח (1990) בע"מ

החלטה

בפסק הדין מיום 23.7.2020 לא ניתנה התייחסות להוצאות בהן נשאו התובעים בקשר לניהול ההליך, ובכלל זה האגרה ושכרם של המומחים מטעם התובעים ומטעם בית המשפט. אמנם, נכתב בפסק הדין כי "בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות", אך הדברים כוונו לשכר טרחת עורך דין ולא להוצאות משפט .

מדובר ב"טעות" כמשמעותה בסעיף 81(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. השימוש במונח "הוצאות" הוא בבחינת טעות קולמוס, שכן הכוונה הייתה ל"שכר טרחת עורך דין". העדר התייחסות להוצאות בהן נשאו התובעים הוא בבחינת השמטה מקרית, והוא מנוגד לחובה על פי תקנה 511 לתקנות סדר הדין האזרחי, להחליט האם לחייב בתשלום הוצאות משפט.

אשר על כן, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט, אני מורה על תיקון פסק הדין באופן שתתווסף לו החלטה בעניין הוצאות משפט.
קביעת סכום הוצאות המשפט נעשית במסגרת הסמכות לפסוק על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט ובהתחשב באמות המידה המנויות בתקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי.

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 4,200 ₪ לכל דירה, כך שלסכום הפיצוי הכולל יתווספו 121,800 ₪ (להיום). סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
בנוסף, אני חייבת את הנתבעת לשלם לשפות את התובעים בגין תשלום האגרה, בהתאם לסכום הפיצוי שנפסק. סכום הפיצוי הכולל עומד על 1,655,687 ₪. האגרה בגין סכום זה עומדת על 20, 700 ₪. סכום זה יועבר לב"כ התובעים אשר יחלקו בין התובעים בהתאם ל חלקם בתשלום האגרה. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין ממועד הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.
מובהר כי בכל הנוגע לאי פסיקת שכר טרחת עורך דין, אין המדובר ב"טעות" כמשמעותה בסעיף 81 לחוק. בסוגיה זו בית המשפט סיים מלאכתו ולא ניתן להידרש לטענות התובעים ולעיין מחדש בהכרעה.

לבסוף, אין בידי להורות על השבת אגרה, שכן בהתאם לתקנה 6 לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז-2007, ניתן להורות על השבת אגרה בהליך שהסתיים בפשרה רק אם הסתיים לפני ישיבת קדם המשפט השלישית. במקרה דנן, התקיימו 4 ישיבות קדם משפט. במצב דברים זה, ניתן להורות על השבת אגרה רק אם הסתיים ההליך בגישור, ולא כך היה במקרה דנן.
מובהר כי התובעים פטורים מתשלום המחצית השניה של האגרה, שכן טרם הוחל הדיון (הוכחות), הכל כאמור בתקנה 6(ג)(2) לתקנות.

ניתנה היום, ח' אב תש"פ, 29 יולי 2020, בהעדר הצדדים.