הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ת"א 14340-09-17

מספר בקשה:23
בפני
כבוד ה שופט ישראל פבלו אקסלרד

המבקשת

אורגנייה שיווק בע"מ

נגד

המשיבה
ניצת הדובדבן כנפי נשרים בע"מ

החלטה

בפניי מונחת בקשה מתוקנת מטעם התובעת למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים (להלן: "הבקשה"). אתייחס לכל מסמך ובצדו תובאנה טענות הצדדים והחלטתי לגבי המסמך.

כידוע, גישת ההלכה הפסוקה ביחס לגילוי מסמכים ועיון בהם היא גישה ליברלית. בית המשפט העליון קבע בהקשר זה לא אחת כי:
"לא נדרש כי בשלב גילוי המסמכים תהא הרלוונטיות של המסמך ודאית. די בכך כי מבקש הגילוי יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלוונטיות... די כי יש יסוד סביר להניח שלמסמכים עשויה להיות רלוונטיות בהמשך ההליך. אין להפוך את שלב גילוי המסמכים לשלב ההוכחות"
(ר' רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ (פורסם בנבו, 15.10.2008).

בפתח הדברים, אציין כי אני נעתר חלקית לבקשת המבקשת, באופן שבו מתן הצו יתייחס רק לששת הסניפים אשר בגינם הוגש כתב התביעה. לא אתיר גילוי ועיון במסמכים רלבנטיים לסניפים שלגביהם לא נטענו ההפרות.

לעניין התצהיר התומך למענה לגילוי מסמכים – המבקשת טענה כי מעולם לא קיבלה התצהיר. המשיבה טענה כי מסרה למבקשת את התצהיר בפקס וטענה כי הוא היה מצורף לתגובה לבקשה המקורית לגילוי ועיון במסמכים מטעם התובעת. אציין כי לא היו צרופות כלל לתגובת הנתבעת לבקשה המקורית לגילוי ועיון במסמכים ועל כן, אני מורה לה להמציא אותו למבקשת תוך 5 ימים.

להלן התייחסותי למסמכים הספציפיים:

סעיף 6.2.א, התכתבויות בין הנהלת הרשת לבין זכיינים בתכנת וואטסאפ בין התאריכים 1.5.19-2.10.17: המבקשת לראשונה ביקשה הנ"ל ללא ציון התאריכים המבוקשים ומכאן הסיבה שלא ניתן לכך מענה. בכל מקרה, ההכרעה בסוגיה זו התייתרה, הואיל והמבקשת בתשובתה מיום 16.7.19 עדכנה כי תכתובות אלו הועברו אליה. איני נכנס לשאלה מאיזו תכנה התכתובות הודפסו, שכן טענת המבקשת נטענה בעלמא ולא נתבקש כל סעד אופרטיבי מעבר לכך.

סעיף 6.2.ב, מסמכי הזמנת תוצרת חקלאית ודו"ח מתוך המערכת הממוחשבת: לטענ ת המבקשת, דרישת המסמכים הללו רלוונטית הואיל ונצפה כי התוצרת נושאת ככל הנראה סימני מסחר המזוהים עם התובעת במועדים הרלבנטיים לתביעה (בין התאריכים 1.5.17-2.10.17). המשיבה מצידה טוענת כי בחודשים להם טוענת המבקשת, לא הוזמנה מהאחרונה כלל סחורה, אלא מחברת 'שדות' ומשכך, צורפו מסמכי הזמנות לחודשים הללו מחברת שדות. המבקשת בתשובתה טענה כי הנתבעת ביצעה הפרות בכל סניפי הרשת והיעתרות לבקשה, יש בה בכדי לשפוך אור על התנהלותה של הנתבעת.

נוכח טענות הצדדים, מצאתי שאין מקום להיעתר לגילוי המסמכים המבוקשים. המשיבה טענה כי בחודשים המבוקשים, הוזמנה סחורה מחברת 'שדות' ולא מהתובעת וגם סיפקה לה דו"ח מאותה החברה המספקת. הרי ברור שלא התקיימו יחסי ספק לקוח בין המבקשת למשיבה ולפיכך לא ברורה לי טענת המבקשת. לא מצאתי לנכון להיעתר לטענת המבקשת ולפיה יש לגלות מסמכים אשר אינם נוגעים לששת הסניפים שלגביהם נטענו ההפרות. אם היו הפרות בסניפים נוספים, היה על המבקשת לפעול כראות עיניה. משלא עשתה כן, לא אתיר מקצה שיפורים, מעבר למה שהותר.

סעיף 6.3, דו"חות המכירה בצירוף מסמכים המעידים על מכירת התוצרת החקלאית: לטענת המבקשת, דרישת המסמכים הללו רלבנטית הואיל ונצפה כי התוצרת נושאת ככל הנראה סימני מסחר המזוהים עם התובעת במועדים הרלבנטיים עד לצו המניעה (1.5.17-2.10.17). המשיבה טענה כי המציאה דו"ח מרוכז של שלושה חודשים. המבקשת השיבה כי נתקבל דו"ח מרוכז ויש צורך בדו"ח מפורט על כל מוצר, כיוון שאין היא יכולה ללמוד על היקף ההפרות שבוצעו מדו"ח זה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וברוח הגישה הליברלית לעניין גילוי ועיון במסמכים, אני נעתר למבוקש, אולם רק בסניפים לגביהם נטענה ההפרה בכתב התביעה.

סעיף 6.4, הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות רכישת ביצים מחברת 'גליקסמן': לטענת המבקשת, דרישת המסמכים הללו רלבנטית (בין החודשים 1-10/2017) לאור טענת המשיבה כי נגר מו לה נזקים כתוצאה מצו המניעה שניתן על ידי בית המשפט. המשיבה המציאה את הדו"ח המבוקש לחודשים 1.6.17-31.7.17 וטענה כי בתקופה המבוקשת, שהיא החל מחודש ינואר לאותה השנה, לא נרכשו ביצים מהחברה הנ"ל. המבקשת השיבה כי המשיבה לא המציאה תעודות משלוח וחשבוניות.

ראשית, צר לי שהמבקשת לא מיקדה את בקשתה בעניין זה ולא פירטה את שקיבלה מהמשיבה. יחסי ספק לקוח הופסקו בחודש מאי לשנת 2017 ועל כן, לא ברורה דרישת המבקשת לקבלת המסמכים החל מחודש ינואר לאותה השנה. שנית, לא מובן כי מדוע עולה הצורך לקבל תעודות משלוח וחשבוניות. המבקשת לא נימקה העניין ואני סבור שעליה להסתפק בדו"ח רכישה ומכירה שקיבלה מהמשיבה. יחד עם זאת, על המשיבה לספק את דו"ח נוסף החל מיום 1.8.17 ועד ליום בו ניתן הצו, קרי ביום 2.10.17.

סעיף 6.5, דיווח למע"מ אודות מכירת ירקות ופירות וכן תעודות משלוח, חשבוניות ספקים של התוצרת האורגנית לסניף פרדס חנה בין התאריכים 1.5.17-30.5.18: לטענת המבקשת, היא זקוקה למסמכ ים אלו על מנת להוכיח כי שיווק החסות, לא היה בבעלותה הבלעדית. המשיבה טענה כי מדובר בבקשה חסרת תום לב. בבקשה המקורית של המבקשת הייתה דרישה לקבל תעודות משלוח וחשבוניות ואת זאת היא קיבלה. כעת, טוענת המשיבה כי המבקשת מבקשת לעיין בדיווח שנעשה למע"מ. המבקשת השיבה כי הואיל ומדובר בבקשה מתוקנת לגילוי ועיון במסמכים, הרי שאין מדובר במעשה פסול.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבור שהדין הוא עם המבקשת. המשיבה לא טענה למניעה בכל הקשור להמצאת הדיווח למע"מ, מלבד הטענה כי מדובר בבקשה פסולה. אני סבור, שאין כך הדבר, הרי שלא מן הנמנע כי אם היה ניתן היתר לבקשה מתוקנת, היא תהיה שונה מהבקשה המקורית. הגם שמטרת הבקשה הייתה מקצה שיפורים, ניתן לה היתר ומשכך, כיוון שהמשיבה לא הגיבה עניינית לדרישת המסמכים הנ"ל, אני נעתר למבוקש.

הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים בהתאם לאמור בהחלטתי לעיל. את המסמכים הנדרשים יש להעביר לידי המבקשת תוך 30 ימים מהיום. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

באשר לשאלת ההוצאות, בנסיבות העניין ולאור התוצאה, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשגר עותק מהחלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.