הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע רע"א 25950-05-21

בפני:
כבוד ה שופטת עמיתה שרה דברת

המבקשים

  1. מור ביטון
  2. שילת ביטון

ע"י ב"כ עו"ד עינב זוסים
נגד
המשיבה
דרך ההיי-טק בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורלי ספיר סחייק

החלטה
בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט השלום בבאר-שבע בת"א 14018-02-21, מיום 9.3.21 , שניתנה על ידי כבוד השופט תומר אורינוב, אשר אסר ה על המשיבה להעביר קורסים ללימוד תכנות לילדים בשימוש בפלטפורמת המיינקראפט.

המבקשים עבדו כמדרכים אצל המשיבה, המנהלת מכללת היי-טק שמעבירה קורסים בתכנות לילדים על פלטפור מת המיינקראפט. תוך שימוש באלמנטים יחודיים ומערכי שיעור שפותחו על ידה.
הרקע לבקשה, השימוש שעשו המבקשים באלמנטים ומערכי שיעור שפיתחה המשיבה, כאשר תוך כדי עבודתם אצלה פתחו אתר משלהם ועשו שימוש באותם מערכי שיעור.

החלטת בית-המשפט
בית המשפט קיבל הבקשה לצו מניעה זמני, לאחר ששוכנע לקיומו של דמיון משמעותי בין פרסום התכנים של המבקשים לזה של המשיבה ולאחר שהתברר, כי מערכי השיעור של המבקשים זהים מילה במילה ל אלה של המשיבה, ועבודתם אצל המשיבה חשפה אותם לאלמנטים הייחודים שפותחו על ידה.
המבקשים גם הודו שבעקבות דרישת המשיבה הם הסירו מהאתר את הסרטונים ששימשו להדרכת בני הנוער.
לאור נתונים אלה, קבע בית המשפט, כי הוכח ה לכאורה, תשתית המצביעה על העתקת זכויות יוצרים שיש בה להצדיק מתן הצו.

בית המשפט ציין, כי אין ביכולתו לקבוע בצורה ברורה האם הי תה העתקה של אלמנטים יחודיים, אם לאו ולשם כך הורה על מינוי מומחה בתחום התכנות.

טענות הצדדים
המבקשים טוענים, כי צו המניעה ניתן באופן בלתי מיד תי וכי שגה בית המשפט במתן הצו על-פי התשתית שעמדה בפניו המצביעה על העתקת זכויות יוצרים, כאשר ביסס הקביעה על קטע מסרטון הטלפון שהוצג בפניו, מבלי שצורף לכתבי הטענות. הראיות שצורפו לבקשה אינן מבססות את עילת התביעה ושיטת תהליך הביצוע , כמו גם שיטת הלימוד , ואינן זוכות להגנה על-פי דין וחזקה, כי אין מדובר בהפרת זכויות יוצרים. המשיבה לא הוכיחה שפיתחה או שברשותה אלמנטים ייחודים החוסים תחת חוק זכויות יוצרים.

קביעת בית המשפט, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה , מבלי שבחן אם יש סעד אחר, שפגיעתו במ בקשים קלה יותר וזאת ללא כל נימוק של ממש, כאשר עובדתית הנזק שיגרם למשיבה פחות מזה של המבקשים.
עוד נטען, כי הצו מגביל את חופש עיסוקם של המבקשים, שכן הוא מונע מהם לעשות שימוש בתוכנה חינמית של צד ג' , שכל אחד יכול לעשות בה שימוש.
גם הקביעה שהבקשה הוגשה ללא שיהוי משמעותי הינה שגויה, שכן המשיבה השתהתה למעלה משלושה חודשים, מהמועד שנועד לה ועד הפניה לבית המשפט.

המבקשים מלינים גם, שבית המשפט לא הורה על הפקדת ערובה מספקת כתנאי למתן הצו ובהחלטה מאוחרת יותר, קבע שניתן להסתפק בהתחייבות עצמית, ללא נימוקים כנדרש בתקנות סד"א.

המשיבה טוענת מנגד, כי אין מקום להתערבות בהחלטת בית המשפט במיוחד עת נקבע שיכול ולאחר קבלת חוות-הדעת המומחה תשתנה ההחלטה, והדבר מצביע על משנה זהירות בו נקט בית המשפט תוך איזון האינטרסים השונים.
עוד נטען, כי הבקשה שהוגשה ביום ביום 12.5.21, הוגשה באיחור, שעה שההחלטה ניתנה ביום 9.3.21, משמע לאחר עבור המועד של 60 יום, המועד הקבוע בתקנות מבלי ביקשו להאריך המועד וגם לא הפקידו הערובה להבטחת ההוצאות ולא שלחו הודעה על כך למשיבה.
מוסיפה המשיבה, כי הגשת הבקשה הינה בגדר מקצה ש יפורים וכשעסקינן בצו מניעה מדובר בשיהוי, עת הבקשה הוגשה כחודשיים לאחר מתן הצו ובכך יש טעם לפגם.

במכלול הנסיבות שכאן - כאשר המבקשים עבדו אצל המשיבה כמדריכים ובאותה תקופה פיתחו אתר מתחרה על אותו פלח שוק, תוך העתקת הקורסים ושיטת הלימוד שפיתחה המשיבה - אין מקום להפעיל שיקול הדעת וליתן רשות ערעור.

דיון
אוריד תחילה מהפרק את הטענות הפרוצדורליות שהעלתה המשיבה, שבכולן אין ממש. המשיבה הרחיבה בטענת עבור המועד ופועל יוצא מכך, היעדר הבקשה להארכת מועד; יובהר שאין כל צורך בבקשה להארכת מועד והבקשה לרשות ערעור הוגש ה במועד . ככל הנראה "נעלם" מעיני המשיבה קיומה של פגרת בתיהמ"ש בחול המועד פסח, שאינה באה במניין הימים, לצורך הגשת הבקשה. כאשר מביאים בח שבון את פגרת הפסח, הבקשה לרשות ערעור הוגשה במועד וחבל שהמשיבה לא ט רחה לבדוק זאת, טרם העסיקה בית המשפט בטענות חסרות בסיס.
גם הטענה שלא הופקדה ערובה אין בה ממש, שכן זו הופקדה עוד ביום 2.6.21.

מכאן לגוף העניין ולשאלה המהותית האם קמה למשיבה זכות יוצרים על שיטת הלימוד . לא מצאתי ליתן רשות ערעור בשאלה זו. עסקינן בצו מניעה זמני, אשר בית המשפט בחן את כל הפרמטרים הנדרשים. לכאורה, עפ"י חומר הראיות שעמד בפניו ועיקרו שהמבקשים עושים שימוש במערכי לימוד שפותחו על ידי המשיבה, תוך תחרות עימה על אותו פלח שוק, סבר בית המשפט שעד קבלת חוות דעת מומחה בתחום התכנות, יש להיעתר לבקשה, כדי למנוע נזק בלתי הפיך למשיבה.

אכן, לכאורה מדובר באתר מתחרה של קורסים זהים באותה מתכונת. טוענים המבקשים שהיה מקום לשקול מתן סעד שפגיעה בהם קלה יותר, אלא שלא ראיתי שהוצע סעד כזה, כדי שניתן יהיה לשקול אותו.
על-פני הדברים ושעה שהמבקשים הודו שהם הסירו מהאתר שלהם את הסרטונים בהם עשו שימוש להדרכת בני נוער, אכן היה מקום למתן צו המניעה הזמני עד לקבלת חוות דעת המומחה.

יחד עם זאת, מסכימה אני עם המבקשים שיש לשנות את נוסח הצו ולהתאימו לבקשה, כיון שנוסח הצו שניתן ע"י ביהמ"ש אוסר על המבקשים לעשות שימוש בפלטפורמת המיינקראפט, שהינה תוכנה חינמית. על כן ינתן צו על-פי הבקשה, כדלקמן:
נאסר בזאת על המבקשים להמשיך לפרסם תחת האתר cyberkids.info את שירותיהם באופן דומה, זהה ומטעה לשירות המשיבה תוך ביצוע הפרת זכויות יוצרים. כן נאסר על המבקשים להמשיךבפעילות של קורסים לילדים ובני נוער בשיטות לימוד והדרכה זהות לקורסים של המשיבה, הכוללים חומרי לימוד, אורך הקורסים, חלוקה לגילאים ומספר הילדים בקבוצה.

יש טעם נוסף בטענות המבקשים, לגבי הפקדת הערובה. תקנה 96(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 קובעת , שסעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש ובערובה. תקנה 96(ג) לתקנות קובעת "המבקש יפקיד ערובה מספקת, להנחת דעתו של בית המשפט, ואולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין".
בעת מתן ההחלטה בית המשפט לא הורה על הפקדת ערובה. בעקבות בקשה שהוגשה כחודש לאחר מתן צו המניעה, קבע בית המשפט בהחלטתו מיום 27.4.21, שבשים לב למועד העלאת הבקשה ולאחר שעיין בטענות הצדדים, ניתן להסתפק בהתחייבות עצמית. ה אפשרות לפטור מהפקדת הערבון טמונה בטעמים מיוחדים והאמור בהחלטת ביהמ"ש אינו בגדר טעם מיוחד, שכן התקנות קובעות מפורשות שכתנאי למתן הצו יש להפקיד ערובה או ליתן טעמים מיוחדים לפטור ואת אלה לא מצאתי בתגובת המשיבה בבימ"ש קמא.

כדי לקצר בהליכים ותחת להחזיר התיק לבימ"ש קמא שיתן הנימוקים המיוחדים או יורה על הפקדת הערובה מצאתי לדון בנושא ומשלא מצאתי הנימוקים המיוחדים אני מורה כי על המשיבה להפקיד ערובה בסך של 15,000 ₪ לפיצוי המבקשים בשל הנזק שעשוי להיגרם להם כתוצאה ממתן הצו. הסכום יופקד בבימ"ש השלום במזומן או בערבות בנקאית צמודה תוך 7 ימים.

בכפוף לתיקון הצו, והפקדת הערובה, כאמור בס' 8 ו-9 לעיל, הבקשה נדחית.

לא מצאתי לחייב בהוצאות לטובת המבקשים, שעה שרק חלק מזערי של הערעור התקבל ואין מקום לחייב בהוצאות לטובת המשיבה לאור הטענות הפרוצדורליות, הלא רלוונטיות, שנטענו על ידה.

בבואי לחתום ההחלטה, ראיתי, שהוגשה היום בקשה לקביעת דיון. לא היה מקום לקביעת דיון בבקשה מלכתחילה ולכן גם לא נקבע.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשפ"א, 01 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת