הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 5637-03-19

בפני
כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד

החייבת

שרית פלג ת.ז. XXXXXX791

צו כינוס

בהמשך לדיון מיום 18.3.19, הריני מורה כדלקמן:
ניתן צו לכינוס נכסי החייבת לבקשת הנושה.
הכונ"ר מתמנה ככונס לנכסי החייבת. עוה"ד בסאם אסעד מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייבת לפי סעיף 23 ל פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן: " פקודת פשיטת הרגל"). תנאי לכניסת תוקף מינוי המנהל המיוחד לתפקידו, הינו חתימה על התחייבות עצמית בסך 50,000 ₪ בנוסח המקובל.
יציאתה של החייבת מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריזה כפושט רגל. החייבת תפקיד את דרכונה במשרדי הכונ"ר בתוך 7 ימים.
בנוסף לאמור לעיל, על החייבת לפעול כדלקמן:
להתייצב בפני המנהל המיוחד, במשרדו, בכל עת שתידרש לכך, לצורך חקירה.
בשל הזה, לא נקבע תשלום חודשי.
להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיה.
להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיה והוצאותיה על-פי הטפסים שימסרו לה על-ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על-ידי הכונ"ר.
לצרף לדו"חותיה החודשיים, כאמור בסעיף 4ד לעיל, אישור הכונ"ר המעיד על ביצוע התשלום החודשי.
ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל.
מוטלות בזאת על החייבת ההגבלות הקבועות בסעיף 42א' ל פקודת פשיטת הרגל.
העיקולים אשר הוטלו על משכורת החייבת ו/או חשבון העו"ש במסגרת כל תיקי ההוצל"פ התלויים ועומדים כנגדה - יבוטלו. הכספים המעוכבים בהוצל"פ יועברו לקופת הכינוס בתוך 30 יום. ככל שהוטלה על החייבת מגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה לפי סעיף 66 א(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצל"פ במסגרתם הוטלה.
הריני להתיר לחייבת לפתוח ו/ או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי, ובלבד שהחשבון ינוהל ביתרת זכות, ללא אשראי וללא שימוש בהמחאות ו/ או בכרטיסי אשראי.
באשר למיטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל ו/או במרכז לגביית קנסות, אשר נתפסו טרם מתן צו הכינוס בעניינה ואשר טרם נמכרו, ככל שקיימים כאלה על שם החייבת, תפעל מערכת ההוצל"פ לשם מכירתם בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצל"פ, הקבועים בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז - 1976 ובתקנה 53 ל תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979, ותעביר את תמורתם לקופת הכינוס.
נקבע בזאת דיון לבקשת הנושה בשאלת הכרזת החייבת כפושטת רגל, בתאריך 27.5.19 בשעה 09:30.

ניתנה היום, י"א אדר ב' תשע"ט, 18 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.