הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 45323-03-19

בפני
כב' השופט ישראל פבלו אקסלרד

החייב

רביעה קאמל ת.ז. XXXXXX415

החלטה

בהמשך לדיון מיום18.4.19, הנני מורה כדלקמן:
ניתן צו לכינוס נכסי החייב לבקשת הנושה.
הכונ"ר מתמנה ככונס לנכסי החייב. עוה"ד אייל כהן, מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייב לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"). תנאי לכניסת תוקף מינוי המנהל המיוחד לתפקידו, הינו חתימה על התחייבות עצמית בסך 50,000 ₪ בנוסח המקובל.
יציאתו של החייב מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריזו כפושט רגל.
בנוסף לאמור לעיל, על החייב לפעול כדלקמן:
להתייצב בפני המנהל המיוחד, במשרדו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
לשלם לכונ"ר לטובת נושיו סך של 1,000 ₪ לחודש החל מהיום.
להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו .
להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על-פי הטפסים שימסרו לו על-ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על-ידי הכונ"ר.
לצרף לדוחותיו החודשיים, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור הכונ"ר המעיד על ביצוע התשלום החודשי, כאמור בסעיף 2 לעיל.
ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל.
מוטלות בזאת על החייב ההגבלות הקבועות בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל.
יבוטלו העיקולים אשר הוטלו על משכורת החייב ו/או חשבון העו"ש במסגרת כל תיקי ההוצל"פ התלויים ועומדים כנגדו. יועברו הכספים המעוכבים בהוצל"פ לקופת פשיטת הרגל בתוך 30 יום. ככל שהוטלה על החייב מגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה לפי סעיף 66 א(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצל"פ במסגרתם הוטלה.
הריני להתיר לחייב לפתוח ו/ או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי, ובלבד שהחשבון ינוהל ביתרת זכות, ללא אשראי וללא שימוש בהמחאות ו/ או בכרטיסי אשראי.
באשר למיטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל ו/או במרכז לגביית קנסות, אשר נתפסו טרם מתן צו הכינוס ואשר טרם נמכרו, ככל שקיימים כאלה על שם החייב , תפעל מערכת ההוצל"פ לשם מכירתם בהתאם לכללי מכר מעוקלים בהוצל"פ, הקבועים בסעיף 27 לחוק ההוצל"פ התשכ"ז-1976 ובתקנה 53 לתקנות ההוצל"פ, התש"ם 1979, ותעביר את תמורתם לקופת פשיטת הרגל.
נקבע בזאת דיון לבקשת הנושה בשאלת הכרזת החייב כפושט רגל ליום 7.1.20 בשעה 10:30.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ט, 16 יוני 2019, בהעדר הצדדים.