הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 30883-12-18

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
עמיר דלל
אילנה דלל

להלן: "החייבים"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובעניין:
עו"ד בסאם אסעד
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
(ביטול הליכים)

בפניי בקשה מטעם המנהל המיוחד לביטול ההליכים בתיק זה.
ביום 16.2.2018 ניתן צו לכינוס נכסי הם של ה חייבים, לבקשתם. החייבים טרם הוכרז ו כפושט י רגל ו טרם נקבעה תכנית פירעון להפטר.
ביום 16.3.2021 התקיים דיון ולקראתו הוגש תסקיר שפירט שורה ארוכה של מחדלים, הן בתחום המידע והן חובות פיגורים. במהלך הדיון צויין כי למרות גילם הצעיר של החייבים, הם לא עובדים. הצדדים הסכימו כי בכל מקרה ישלמו החייבים סכום שיאפשר חלוקת דיבידנד בשיעור של 100% נטו לנושים. לבקשת החייבים, הם לא הוכרזו עדיין כפושטי רגל וביקשו שהות לגייס את הכסף ולקיים את הוראות ההליך. בהחלטה בסיום הדיון נקבע כי החייבים ישלמו את התשלומים החודשיים ויסירו את חובות הפיגורים בתשלומים נוספים של 500 ש"ח. עוד התבקש ב"כ החייבים לעדכן תוך 60 ימים והחייבים נדרשו שלא ליצור חובות ופיגורים חדשים.
ביום 14.6.2021 הוגשה בקשה ע"י המנהל המיוחד ובמסגרתה דיווח על שורה של מחדלים בהליך, ובכלל זה כי החייבים לא הסירו את המחדלים שנדרשו, לא הגישו דוחות וממשיכים לצבור מחדלים חדשים.
בהחלטתו מיום 16.6.2021 הורה בית המשפט לחייב ים להסיר את כל המחדלים תוך 30 ימים, והובהר בהחלטה שאם לא יוסרו המחדלים במועד, ישקול בית המשפט לבטל את ההליכים.
ביום 16.6.2021 ב"כ החייבים הגיש עדכון כי לא עלה בידיהם של החייבים לגייס את הסכום ומבקשים 30 ימים נוספים ארכה על מנת להסיר את המחדלים.
ביום 16.6.2021 נתנה החלטה נוספת ע"י בית המשפט, כי החייבים יסירו את המחדלים תוך 30 ימים (כפי שהוחלט בהחלטה מאותו יום).

ביום 26.7.2021 הגיש המנהל המיוחד עדכון כי החייבים לא הסירו את המחדלים ולא ניצלו את ימי הארכה בהתאם. באותו יום גם הוגשה בקשה נוספת מטעם צד ג', לנקוט הליכים כנגד החייב בשל חובות חדשים שצבר במהלך ההליך.
ביום 27.7.2021 ניתנה החלטה נוספת ובמסגרתה התרה בית המשפט בחייב ים שוב, כי לא קיי מו את ההחלטה מיום 16.6.2021 למרות הארכה שקיבלו. עם זאת, בית המשפט לא ביטל אז את ההליך אלא נתן לחייבים ארכה נוספת, לפנים משורת הדין, להסיר את מחדלי הם בטרם יבוטל ההליך עד ליום 29.8.2021 בצרוף תצהירים.
ביום 29.8.2021 ב"כ החייבים מעדכן שיש נתק החייבים מולו ומבקש להשתחרר מסיוע המשפטי.
ביום 31.8.2021 בית המשפט ביקש מב"כ החייבים לנסות עוד פעם נוספת לאתר את החייבים ולמסור להם את ההחלטה מיום 27.7.2021(הליך 5) תוך 14 ימים.
ביום 29.9.2021 הגיש ה מנהל המיוחד עדכון ממנו עולה כי החייב ים טרם יצר ו קשר כלשהו וה ם ממשי כים להימנע מ לשאת בחובותיהם בהליך.
ביום 29.9.2021, למרות שורת הארכות שניתנו לחייבים, ולמרות שניכר כי זנחו את ההליך, ניתנה להם ארכה נוספת של 21 ימים לשוב להליך ולהסיר את המחדלים.
ביום 7.10.2021 הגיש המנהל המיוחד עדכון כי החייבים לא יצרו קשר, ממשיכים ליצור מחדלים חדשים.
ביום 20.10.2021 הגיש המנהל המיוחד עדכון כי אף ההזדמנויות שניתנו לחייבים ולמרות שלא הגיבו לאף החלטה הם ממשיכים לצבור מחדלים חדשים.
עד כה, החייבים לא הגיבו לאף החלטה ונראה כי זנחו את ההליך.
חובתם של החייב ים להיות פעיל בהליך, מיוזמת ם. אין זה מתפקידו של המנהל המיוחד לרדוף אחריהם, לבקש דו"חות או תשלומים חודשיים.
החסד שניתן לחייבים ב הליך פשיטת הרגל, על מנת לסייע להם ל היחלץ ממצבם ולהשתקם כלכלית, הינו כיד המושטת כלפיו, המלווה בדרישה להתנהגות בתום לב מצדם. כחלק מחובתם של החייב ים לנהוג בתום לב, עליהם לעמוד במגבלות שהוטלו עלי הם, לשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליהם במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם המנהל המיוחד שמונה בעניינ ם [השוו ע"א 1193/21 רחמני ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי (3.5.2021)]. כך גם על החייבים לנהוג שקיפות ולספק את מלוא המידע הנדרש באשר לנכסיהם, התנהלותם הכלכלית ויכולתם לפרוע חובותי הם.
במקרה שלפנינו, החייבים לא עמדו בהחלטות בית המשפט, יצרו מחדלים חדשים, לא הגישו דוחות חודשיים והתעלמו מהחלטות בית המשפט . שוב ושוב ניתנו לחייבים ארכות והזדמנויות לשוב לשורת ההליך אולם הם ניתקו את הקשר גם עם בא-כוחם וזנחו את ההליך . בכך, ניצלו החייב ים לרעה את ההליך ואת אורך הרוח שגילו כלפיהם העוסקים בהליך.
בנסיבות אלו, החייבים אינ ם זכאי ם עוד להגנתו של בית המשפט במסגרת הליך זה.
נוכח האמור, אני מורה על ביטול ההליכים בשני התיקים שבכותרת, וניתנות ההוראות כדלקמן:
צווי כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו להגנת החייב ים בשני התיקים , בטלים;
הבקשות להכרזה כפושט י רגל נדחית.
צווי עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייב ים יבוטל ו תוך 90 יום, וזאת על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו וים כאמור בהליכים הפרטניים;
ישולם למנהל המיוחד שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שתיוותר לאחר תשלום הוצאות ההליך, אם תיוותר, תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין ו/או תועבר ללשכת ההוצאה לפועל.

המזכירות תסרוק ההחלטה לשני התיקים.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.

ניתן היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.