הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 11284-08-19

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
נאור כהן, ת"ז: XXXXXX703
ע"י ב"כ עו"ד אורי מיטלר
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובעניין:
עו"ד אהוד שמואל
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
(ביטול הליכים)
בפניי בקשה מטעם המנהל המיוחד לביטול ההליכים בתיק זה.
ביום 6.8.2019 ניתן צו לכינוס נכסיו של החייב, לבקשתו.
הבקשה דנן הוגשה ביום 21.4.2021, ובמסגרתה דיווח בעל התפקיד על שורה של מחדלים בהליך, ובכלל זה כי החייב צבר חוב פיגורים [נכון למועד הגשת הבקשה החוב עמד על שמונה חודשי פיגור בסך של 3,237 ₪], לא הגיש דו"חות חודשיים מאז נובמבר 2020, אינו ממצא כושר השתכרותו החלקי ולא המציא אישורי מסירה לנושים.
בהחלטתו מיום 22.4.2021 הורה בית המשפט לחייב להסיר את כל המחדלים תוך 30 ימים, והובהר בהחלטה שאם לא יוסרו המחדלים במועד, ישקול בית המשפט לבטל את ההליכים.
ביום 5.6.2021 ניתנה החלטה נוספת ובמסגרתה התרה בית המשפט בחייב שוב, כי לא קיים את ההחלטה מיום 22.4.2021 . עם זאת, בית המשפט לא ביטל אז את ההליך, אלא רק את הדיון שהיה קבוע ליום 8.7.2021 וניתנה לחייב ארכה נוספת בת 21 יום, לפנים משורת הדין, להסיר את מחדליו בטרם יבוטל ההליך.
ביום 15.7.2021 ניתנה החלטה נוספת לפיה החייב לא השיב, ועל כן התבקש בעל התפקיד להגיש עדכון והמלצותיו. בהתאם לאמור הוגש ביום 5.8.2021 עדכון מפי המנהל המיוחד לפיו החייב הודיע לו משרד ב"כ החייב ביום 20.7.2021 כי החייב מצוי בכלא. בנסיבות אלו, עתר המנהל המיוחד לבטל את ההליך.
ביום 18.8.2021 עדכן ב"כ החייב כי נודע לו שהחייב עצור עד תום ההליכים בשל עבירות אלימות ומבקש הוא כי יוקפאו ההליכים עד אשר יתברר מצבו המשפטי בעניין הפלילי. קבעתי כי המנהל המיוחד יגיב תוך 21 יום לבקשה זו, אולם הובהר כי אין בכך לפטור החייב מתנאי ההליך בשלב זה.
המנהל המיוחד בתגובתו מיום 22.8.2021, השיב כי העבירות בגינן עצור החייב בוצעו בחודש מאי 2021 ואילו המחדלים נוצרו זמן רב קודם כך שתשלום החודשי האחרון ששילם החייב היה בחודש יולי 2020 ודו"ח חודשי אחרון שהגיש היה בחודש אוקטובר 2020, וכי על כן מעצרו אינו הסיבה שבעטיה נוצרו המחדלים. עוד טען המנהל המיוחד כי משהחייב אינו פנוי לנהל את ההליך יש הצדקה לביטולו ולא להקפאתו. בהחלטתי מאותו היום קבעתי כי אין מקום להשהות את ההליך ללא מועד ידוע נוכח שהנושים ממתינים גם הם לקבל את מבוקשם, ועל כן, הוריתי לחייב לעדכן עד ליום 19.10.2021 ביחס לכוונתו להמשך ניהול ההליך, וככל שלא יעשה כן לא יהיה מנוס מביטול הליך.
ב"כ החייב הודיע ביום 18.10.2021 כי החייב נעצר עד לתום ההליכים ודיוני ההוכחות טרם נסתיימו, ועל כן, עותר הוא בשנית להקפיא את הליכי הפש"ר. המנהל המיוחד שב על עמדתו וביקש לבטל את ההליכים נוכח שעצם מעצרו אינה הסיבה ליצירת המחדלים ומשאינו מציע פתרון להסרתם ואינו פנוי לנהל את ההליך, ועל כן, אין מקום לאפשר לחייב ליהנות מהגנות הפקודה.
לאחר ששקלתי בקשות הצדדים וטענותיהם, סבורני כי דין ההליך להתבטל.
חובתו של החייב להיות פעיל בהליך, מיוזמתו. אין זה מתפקידו של בעל התפקיד לרדוף אחריו, לבקש דו"חות או תשלומים חודשיים. כך גם נדרש החייב לעדכן את בעל התפקיד בכל שינוי כתובת או דרכי התקשרות.
העובדה כי החייב נעצר [גם אם אינה בשל אירוע הפוגע בעקרונות ההליך דנן], מחייבת קודם כל כי יודיע באמצעות מי מטעמו לבעל התפקיד, שהרי עניין זה יש בו השפעה על הנושים ויכולתם לקבל את כספם במסגרת ההליך.
במקרה שלפנינו, ניכר כי החייב זנח את ההליך עוד קודם למעצרו צבר מחדלים רבים כאמור לעיל. יתרה מכך, החייב אינו מציע מתווה להסרתם וסבור כי יש במעצרו כדי לאפשר את הקפאת ההליך עד אשר ההליך הפלילי יוברר.
נכון כי עומדת לחייב חזקת החפות בנהלו את ההליך הפלילי, אולם אין לו את הפריווילגיה להקפיא את עניינם של הנושים, ולא מצאתי תימוכין לכך על רקע זה. החייב אינו "פנוי" לנהל את ההליך דנן, אינו פועל להשתכר עבור הנושים [כיוון שהוא נמצא במעצר] וגם אין אופק לסיום ההליך הפלילי.
עצם קיומו של הליך פלילי, ואף עצם נוכחות במעצר לא מונעים כשלעצמם בלבד הליכי פשיטת רגל, כל עוד אין בכך כדי לפגוע בעקרונות ההליך , בחובת תום הלב ובעניינם של הנושים. אלא שבמקרה דנן המחדלים נוצרו עוד קודם לכן, וההליך מתמשך ומונע נוכחות החייב בהליך עד פגיעה קשה בנושים, ולא מוצע מתווה חלופי לתועלת הנושים. במצב שכזה, אין מקום עוד לאפשר לחייב להמשיך וליהנות מהגנות הפקודה תוך דחיקת עניינם של הנושים .
נוכח האמור, אני מורה על ביטול ההליכים בתיק, וניתנות ההוראות כדלקמן:
צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו להגנת החייב, בטלים;
הבקשה להכרזה כפושט רגל נדחית.
צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייב [שמקורו בהליך זה] יבוטל בתוך 90 יום, וזאת על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים;
ישולם למנהל המיוחד שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה .
היתרה שתיוותר לאחר תשלום הוצאות ההליך, אם תיוותר, תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין ו/או תועבר ללשכת ההוצאה לפועל.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.

ניתן היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.