הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עפ"ס 45533-03-19

ניתן ביום 24 מרץ 2019

ניאז חושאן
המערערת
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המערערת – עו"ד שחברי עבד אלגני

פסק דין

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
לפניי ערעור על החלטתו של שופט בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופט בועז גולדברג; ב"ל 43793-04-17 וביתר התיקים הקשורים לו בהם מייצג עוה"ד שחברי עבד אלגני את התובעים, מיום 25.1.2019; להלן: החלטת בית הדין האזורי) שלא לפסול עצמו מלדון בתיקים אלו.
להשלמת התמונה יצוין כי החלטת בית הדין האזורי, מושא הערעור שלפניי, היא החלטה שניה במסגרת אותו הליך, בה מוגשת בקשת המערערת כי השופט בועז גולדברג יפסול עצמו מלדון בהליך. הן הבקשה הראשונה והן הבקשה השנייה, כאמור לעיל, נדחו.
בהחלטת בית הדין האזורי נדחתה בקשת הפסילה שכן המערערת לא השכילה להצביע על כל חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט. בית הדין האזורי קבע, בנוסף, כדלקמן:
בקשת הפסלות שהגישה המערערת הייתה, למעשה, ניסיון נוסף לשנות מהחלטות בית הדין האזורי בהן נדחו בקשות המערערת לצרף נתבע נוסף כצד להליך. הנתבע הנוסף אותו מבקשת המערערת לצרף הוא מי שנטען כעת על ידה, ולאחר שהחל ההליך, שהועסקה אצלו בתקופה הרלבנטית. לעניין זה נקבע בהחלטת בית הדין האזורי כי חוסר שביעות רצון של צד מהחלטות בית הדין אינה יכולה להוות עילה לפסילת המותב היושב בדין, וכי דרך המלך לתקוף החלטה שהתקבלה על ידי בית הדין היא בהגשת בקשת רשות ערעור על אותה החלטה;
ביטול דיון קדם המשפט והחלטתו של בית הדין האזורי בעניין מועדי ישיבות ההוכחות הקבועות בהליך – נעשו בהתחשב במועד פתיחת התיקים, שכן לדעת בית הדין האזורי צירוף נתבע להליכים יחייב הגשת כתבי טענות מתוקנים, מה שיביא לעיכוב משמעותי בכלל ההליכים. מכאן, קבע בית הדין האזורי כי נכון ויעיל יהיה לקיים את הדיונים הקבועים בתיק במועדם;
בקשת המערערת לצירופו של מר זידאן - מי שנטען כנגדו שהעסיק את המערערת בתקופה הרלבנטית - כנתבע בהליך, היא, הלכה למעשה, טענה עובדתית הסותרת את הנטען בכתב התביעה המקורי, שהוגש כנגד המשיב. מכאן, נפסק, ההיגיון שבהמלצתו של בית הדין האזורי למערערת כי תשקול לסלק את תביעתה הנוכחית על מנת להגיש תביעה חדשה כנגד מר זידאן.
בערעור שלפניי טוענת המערערת, בתמצית, כדלקמן:
המלצת בית הדין האזורי למערערת כי תשקול סילוק התביעה והגשתהּ מחדש כנגד הנתבע הרלבנטי – היא תוצאה של עומס התיקים המנוהלים בבית הדין. לטענת המערערת, הצעת בית הדין פוגעת בזכותה להליך הוגן ובזכות לקבל את יומה בבית הדין;
ביטול דיון קדם המשפט מעיד כי השופט גולדברג גיבש עמדה בתיק, באופן המקים חשש לניהול ההליך במשוא פנים.
הכרעה
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפניי, לרבות טיעוני המערערת בהליך לפני בית הדין האזורי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות. על טעמיי לכך אעמוד להלן.
הלכה היא כי " מעצם היות הבקשה לפסלות שופט בקשה המטילה צל כבד על שופט אישית ועל מערכת השפיטה, מתחייבות ראיות משמעותיות לשם הוכחת קיומה של עילת פסלות" (ראו: עפ"ס 31944-03-12 פנחס מורגנשטיין - בנק המזרחי המאוחד בע"מ (4.4.2012)). עילת הפסלות תיבחן באמת מידה אובייקטיבית, ואין די בתחושתם של בעלי הדין ובאי כוחם או בהשקפתם הסובייקטיבית ( ראו, למשל: עפ"ס 57019-01-11 ליאת חן - בן עליזה חן ושות' (21.2.2011)). זאת ועוד: חזקה היא " כי השופט היושב בדין, מקצועי ומיומן ובידו לבחון את העניינים המובאים בפניו ללא משוא פנים. אף כלל הוא, כי יינתן משקל רב לעמדת השופט הסבור כי אינו מנוע מלישב בדין, וערכאת הערעור לא תתערב בחוות דעתו של השופט הסבור כי בידו לנהל את ההליך באובייקטיביות, אלא במקרים קיצוניים בלבד" (עפ"ס 16943-11-11 חברה ישראלית למובילים בע"מ - אבנר מאירי (26.1.2012), והאסמכתאות שם; וראו גם: עפ"ס 28458-10-11 עמותת אנואר לקידום מעמד האישה - אומיימה מחאמיד (10.11.2011), והאסמכתאות שם).
בהתאם להלכה הפסוקה, חוסר שביעות רצון של צד להליך מהחלטותיו של בית הדין, אינה מהווה עילה המבססת חשד לניהול המשפט משוא פנים ומכאן כי אינה יכולה להיות בסיס לפסילת השופט היושב בדין ( ראו, למשל: עא"ח ( ארצי) 101/05 נאילה דקמאני - שירות התעסוקה (12.1.06); עא"ח ( ארצי) 32/07 טופ אפסילון חברה לבניה בע"מ - ויקטור ורברוב (15.07.2007), והאסמכתאות שם).
בענייננו, קבע השופט בועז גולדברג בהחלטתו בבקשת הפסלות, כי מעבר לכך שאין כל עילה לפסילתו מלישב בדין, הרי שלמעשה אין מקום להגיש בקשה זו מהנימוקים שלפיהם הוגשה, שכן ההליך הנכון הוא בדרך של ערעור על החלטות בית הדין האזורי לעניין צירוף הנתבע הנוסף להליך.
אכן, אין מקום לעשות שימוש בבקשת פסלות שופט על מנת להשיג על החלטות קודמות שניתנו בהליך, גם אם הן אינן לשביעות רצונו של מבקש הפסלות. דעתי היא כי בענייננו, עיקר טענותיה של המערערת בערעור שלפניי הן כנגד החלטות בית הדין האזורי לעניין צירוף הנתבע הנוסף ולעניין קיומם של דיוני קדם משפט. אף דעתי היא כי אין מקומן של טענות אלו במסגרת הליך זה.
עוד יצוין כי מעיון בתיק בית הדין האזורי שוכנעתי כי נסיבות העניין אינן באות בגדר המקרים החריגים בהם ערכאת הערעור תתערב בהחלטתו של השופט, הסבור כי בידו לנהל את ההליך באובייקטיביות, ולא מצאתי כי יש בנימוקי בקשת הפסילה טעם המצדיק להתערב בכך, כאמור לעיל. אף אני סבורה כי המערערת לא השכיל ה להצביע על כל ח שש ממשי למשוא פנים בניהול תביעתה על ידי השופט בועז גולדברג.
נוכח כל האמור לעיל, דינו של ערעור הפסלות להידחות.
סוף דבר - הערעור נדחה. משלא התבקשה תגובת המשיב, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ז אדר ב' תשע"ט (24 מרץ 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה