הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 5964-12-18

ניתנה ביום 08 אוגוסט 2019

אריז עתאמנה שחאדה
המבקשת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד איאת יוסף
בשם המשיבה – עו"ד ליאת אופיר

החלטה

הרשמת אפרת קוקה
לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה מיום 13.8.2018 ( ב"ל 998-10-16) , אשר דחה את תביעתה של המבקשת לגמלה לשמירת הריון כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: פסק הדין).
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
פסק הדין ניתן כאמור ביום 13.8.2018 והומצא לב"כ המבקשת ביום 16.8.2018 באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה לבית המשפט. המבקשת לא חלקה על המצאה זו. בהתאם, חל המועד האחרון להגשת הערעור ביום 14.10.2018. הערעור וכן בקשה להארכת מועד להגשתו, הוגשו לבית הדין רק ביום 3.12.2018 , באיחור ניכר של למעלה מחודש וחצי.
המבקשת לא העלתה בטיעוניה 'טעם מיוחד' להארכת המועד. טענותיה של ב "כ המבקשת בעניין עומס עבודה במשרדה ּ, אינן מהוות 'טעם מיוחד' להארכת המועד. טענותיה של ב"כ המבקשת בעניין מחלת בתהּ, אף הן אינן מהוות בנסיבות העניין טעם מיוחד להארכת המועד. אמנם, בהתאם להלכה הפסוקה, מחלה יכולה לעלות כדי טעם מיוחד להארכת מועד. אולם, על המבקש להכיר במחלה כ'טעם מיוחד' להארכת מועד, להוכיח את דבר קיומה של המחלה בתקופה הרלוונטית ולהראות שנמנע ממנו הטיפול בהגשת ההליך בשל אותה מחלה. בענייננו, המבקשת צירפה מסמכים רפואיים לתמיכה בטענתה בעניין מחלת בתהּ, אלא שעיון במסמכים אלה מעלה, שהם מתייחסים לימים בודדים מתוך התקופה הארוכה שחלפה מיום מתן פסק הדין ביום 13.8.2018 ועד הגשת הערעור ביום 3.12.2018, ו לא ניתן ללמוד מהם כי נמנע מהמבקשת או מבאת כוחה הטיפול בהגשת הערעור או ב הגשת בקשה להארכת מועד להגשת הערעור במשך תקופה ארוכה זו.
לכך יש להוסיף, כי על פני הדברים סיכויי הערעור אינם גבוהים הואיל ופסק דינו של בית הדין האזורי מבוסס היטב בחוות דעתו הברורה של המומחה היועץ הרפואי שמונה מטעם בית הדין.
לאור האמור, נוכח האיחור הניכר בהגשת הערעור, בהעדר טעם מיוחד להארכת המועד ומשנמוכים סיכויי הערעור, הבקשה נדחית.
לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ז' אב תשע"ט (08 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .