הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ר 25423-06-18

ניתנה ביום 02 יולי 2019

דניאל צברי
המערער
-

.1 מדינת ישראל- משרד החינוך
.2 יעקב מרציאנו
.3 יוסף משעלי
.4 הסתדרות המורים בישראל

המשיבים
לפני: השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן סופר, השופט מיכאל שפיצר
נציג ציבור (עובדים) מר רן קידר, נציג ציבור (מעסיקים) מר אהוד פלד

בשם המערער: בעצמו
בשם המשיבים 1 ו- 2: עו"ד אודלי-ה גליק
בשם המשיבים 3 ו- 4: עו"ד רחל בורברג ועו"ד דקלה סלע חוגג

החלטה
ביום 19.8.2018 ניתן פסק דין בהליך זה. בפסק הדין נדחה ערעורו של המערער על החלטת רשמת בית הדין, השופטת אפרת קוקה, בתיק ע"ע 73631-01-18, להוצאת הסיכומים מטעם משיבים 3 ו- 4, מהטעם שעו"ד בורברג אינה רשאית לייצגם.
בסעיף 6 לפסק הדין נקבע כך:
"אשר להוצאות: יש לראות בחומרה העלאתן החוזרת ונשנית של טענות פוגעניות כנגד עורך דין המייצג צד להליך, וזאת לאחר שטענות אלה כבר הוכרעו ונדחו בהליכים קודמים, ונראה כי הן מועלות שלא מטעמים ענייניים. למורת הרוח מהתנהלות זו של המערער יש ליתן ביטוי בשיעור הוצאות המשפט. על כן, אנו מחייבים את המערער לשלם למשיבים 3 ו- 4 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל".
בבקשה שכותרתה "בקשה דחופה לתיקון פגם טכני בהליך", עתרה המשיבה 4 (להלן – הסתדרות המורים) כי לפסק הדין יתווסף מספר תעודת זהות של המערער, על מנת שניתן יהיה לפתוח הליכי הוצאה לפועל לגביית ההוצאות. בסעיף 5 לבקשה נטען כי ניתן ללמוד על מספר תעודות הזהות של המערער מכתבי הטענות בתיק
ע"ע 73631-01-18 שהחלטת הרשמת מושא הליך זה ניתנה במסגרתו, ובסעיף 6 לבקשה נטען כי ניתן ללמוד על זהותו הוודאית של המערער ועל מספר תעודת הזהות שלו מהתיעוד על תשלום האגרה. לסיכום – עתרה הסתדרות המורים כי בית הדין האזורי יתקן את הפגם שנפל בהליך ויוציא החלטה כי דניאל צבר כנגדו ניתן פסק הדין בתיק זה הינו דניאל צבר הנושא תעודת זהות XXXXXX779.
המערער טען כי לסלק על הסף את הבקשה; להורות להסתדרות המורים לבוא עמו בדברים; לדון בבקשה לאחר החלטה בתובענת המקור (סע"ש (באר שבע)
3546-10-1 6) להלנת שכרו; ליתן למערער 30 יום לבדיקת הנטען בבקשה וזאת לאחר שיומצאו למערער רישומי הגזברות. המערער הוסיף וטען, בין היתר, כי המערערת השחירה את שמו בבקשה; העלימה עובדות מהותיות; הבקשה לא נתמכה בתצהיר; המערער הוא מורה ועסוק בימים אלה לקראת סיום שנת הלימודים; אין כל הסבר בנוגע לדחיפות הבקשה; התנהלות הסתדרות המורים מכוונת "לדרוס" את המערער והיא מסרבת להידבר עמו; תובענת המקור אינה הליך סרק.
לאחר בחינת טענות הצדדים אנו קובעים כמפורט להלן.
בתקנות 123 ו- 124 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 (להלן - התקנות) נקבע כך:
123. בענין תיקון טעות בפסיקתה או בהחלטה ינהג בית הדין כאמור בסעיף 81 לחוק בתי המשפט, והוא הדין לגבי הרשם לענין פסיקתה או החלטה שנחתמו בידו.
סמכות
סמכות
124. בית הדין רשאי, בכל עת, לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, וליתן הוראות בדבר הוצאות או בענינים אחרים ככל שייראה לו צודק, וחובה לעשות כל התיקונים הדרושים כדי לפסוק בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, והוא הדין לגבי הרשם בהחלטה שנתן.
ניתן להשקיף על בקשתה של הסתדרות המורים כבקשה לתיקון על פי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, כך שהשמטת מספר תעודת הזהות של המערער הוא "השמטה מקרית", או כתיקון פגם בהליך, הדרוש לשם מימוש פסק הדין. כך או כך, יש להיעתר לבקשת הסתדרות המורים, ואין לאפשר שבו פסק הדין לא יהיה ניתן למימוש בשל פגם טכני – אי ציון מספר תעודת הזהות של המערער בפסק הדין.
לא מצאנו מקום להתייחס לטענותיו של המערער בתגובתו לבקשה, שכן הן אינן רלוונטיות לבקשת הסתדרות המורים – בקשה טכנית לציון מספר תעודת הזהות של המערער לצורך פתיחת הליכי הוצאה לפועל - ונוכח הכלל שבית הדין סיים את מלאכתו עם מתן פסק הדין. ככל שלטענת המערער יש נימוקים המצדיקים אי מימוש פסק הדין בהליכי הוצאה לפועל, הפורום להעלות טענות אלה הוא רשם ההוצאה לפועל. נוכח העובדה כי מדובר בבקשה טכנית בעיקרה, גם לא ראינו מקום לעכב את מתן ההחלטה עד לעריכת בדיקה זו או אחרת של המערער בתיק בית הדין. עוד נציין כי על פי תקנה 93 לתקנות היה על המערער לציין את מספר תעודת הזהות שלו על גבי הודעת הערעור בהליך.
לאור האמור, אנו נענים לבקשתה של הסתדרות המורים ומבהירים כי המערער בתיק זה הוא דניאל צברי (צבר) נושא תעודת זהות XXXXX577-9. כך על פי הרישום של "גורמים בתיק" בתוכנת נט המשפט. בנוסף, בכתב התביעה של "תובענת המקור" של הליך זה, כפי שהוגדרה על ידי המערער (סע"ש 3546-10-16) מצוין מספר תעודת זהות זה על גבי כתב התביעה לצד שמו של המערער.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט סיוון תשע"ט (02 יולי 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

אילן סופר,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

מר רן קידר,
נציג ציבור (עובדים)

מר אהוד פלד,
נציג ציבור (מעסיקים)