הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 69438-02-19

ניתנה ביום 17 ספטמבר 2019

עבד אלכרים סלאימה
המבקש

-
איאס אבו רמילה
המשיב

בשם המבקש– עו"ד פיראס עסלי
בשם המשיב–עו"ד חנן כהן

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

לפני בקשתו של המבקש להורות כי הערעור הוגש במועד ולחלופין ליתן הארכת מועד להגשתו. מדובר בערעור שהגיש המבקש על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים מיום 27.1.2019 ( סע"ש 14472-04-17 ; כבוד השופט דניאל גולדברג ונציגי הציבור מר רמי אלקנה ומר דודו זהבי), בו התקבלה באופן חלקי תביעתו לתשלום זכויות שונות בגין תקופת העסקתו אצל המשיב וסיומה (להלן: פסק הדין).
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, כמפורט מטה.
בהתאם לנתונים המצויים במערכת נט המשפט, פסק הדין הומצא לב"כ המבקש ביום 28.1.2019, באמצעות 'הודעה באתר', שמשמעותה שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של ב"כ המבקש עם קישור לפסק הדין. מדובר בהמצאה על פי תקנה 497 ג(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלה בבית הדין לעבודה מתוקף תקנה 129(3) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב-1991 (ראו: ע"ר 33237-03-17 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – בית בלב בע"מ, 23.10.2017). המועד האחרון להגשת הערעור בהתייחס להמצאה זו חל ביום 27.2.2019. ערעורו של המבקש הוגש ביום 28.2.2019.
תקנה 497 ג(ג2) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, שלא יראו כתב בי-דין ככזה שהומצא לנמען, "אם הגיש הנמען תצהיר בדבר אי הגעת ההודעה אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסר".
בענייננו, הגיש ב"כ המבקש - עו"ד פיראס עסלי - במצורף להודעתו מיום 17.3.2019, תצהיר אשר לפי האמור בו, לא התקבלה בתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעה עם קישור לפסק הדין. יוטעם, כי תיבת הדואר האלקטרוני המצויינת בתצהיר, היא זו שנמסרה לבית המשפט ומצויה במערכת נט המשפט . לאור האמור, ועל יסוד תקנה 497ג(ג2) לתקנות סדר הדין האזרחי, לא ניתן לקבוע שבוצעה המצאה כדין של פסק הדין למבקש ביום 28.1.2019, או כי הערעור הוגש באיחור.
למעלה מן הצורך אוסיף, שאף אם הייתי יוצאת מנקודת הנחה שהערעור הוגש באיחור, ואיני קובעת כך, נראה שהיה מקום להיעתר לבקשתו החלופית של המבקש להארכת מועד להגשת הערעור. זאת, נוכח קיומם של מספר טעמים, אשר צירופם מצדיק היעתרות לבקשה. עיון במערכת נט המשפט מעלה, כי הערעור הוגש בדיוור אלקטרוני ביום 27.2.2019 בשעה 18:55 , ו כי נוכח הגשתו לאחר השעה 17:00, ובהתאם לתקנ ה 497ג(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי, נרשמה הגשתו ביום 28.2.2019. מדובר איפוא באיחור קל מאוד בהגשת הערעור, אשר המשיב לא הראה כי נגרמה פגיעה של ממש באינטרס סופיות הדיון שלו במהלכו. יצויין, שהמשיב אישר בטיעוניו שדבר הגשת הערעור הובא לידיעתו ביום 28.2.2019. לכך מצטרפת טענתו של ב"כ המבקש, אשר נתמכה בתצהיר, אודות תקלה ברשת המחשבים המשרדית שגרמה לאיחור הקל בהגשת הערעור, כמו גם העובדה שלא ניתן לשלול את סיכויי הערעור לגבי חלק מרכיביו, וביניהם רכיב ההפרשה לפיצויים.
על יסוד האמור הערעור מתקבל לרישום.
דיון מוקדם בערעור יתקיים ביום 29.10.2019 בשעה 09:30.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ט (17 ספטמבר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .