הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 68347-06-18

ניתן ביום 21 אוגוסט 2019

מאג'ד קעקור
המערער והמשיב שכנגד
-

א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ
המשיבה והמערערת שכנגד
בפני: השופט רועי פוליאק, השופט אילן סופר, השופט מיכאל שפיצר
נציג ציבור (עובדים) מר יוסי רחמים, נציג ציבור (מעסיקים) מר גדעון צימרמן

בשם מאג'ד קעקור: עו"ד בדראן סאלמה
בשם א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ: עו"ד רחל עדן

פסק דין

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (השופט דניאל גולדברג ונציגי הציבור מר יוסי דרדיגר ומר צמח יעקבסון; סע"ש 46298-06-14), אשר קיבל בחלקה את תביעת מר מאג'ד קעקור (להלן – העובד) נגד א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ (להלן – המעסיקה).
במהלך הדיון בפנינו הציע בית הדין את ההצעה הבאה:
"הערעורים ההדדיים ימחקו בכפוף לאמור להלן. העובד לא ידרש להשיב תשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים בהסדר הביטוח הפנסיוני של העובד (בין אם שולמו באופן סדיר ובין אם שולמו בעקבות פסק דינו של בית הדין האזורי), אך תשלומים אלה יזקפו במקום 72% מפיצויי הפיטורים שיגיעו לעובד, אם יגיעו, עם סיום עבודתו בשורות המעסיקה. למען הסר ספק, אם העובד יסיים עבודתו ללא זכות לפיצויי פיטורים מלאים לא ידרש העובד להשיב את הסכום. אם העובד יסיים עבודתו ויהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים התשלום דלעיל יבוא במקום 72% מפיצויי הפיטורים ולא יקוזז לפי שיעורו בעתיד או היום מסכום הפיצויים. ביחס לתקופה בגינה ייזקף הסכום במקום 72% מפיצויי הפיטורים יוסמך בית הדין לפסוק לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה."
הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.
אשר על כן אנו מוחקים את הערעור והערעור שכנגד בלא צו להוצאות, בכפוף לקביעה לפיה תשלומי המעסיקה להסדר הביטוח הפנסיוני של העובד, בין באופן סדיר ובין בעקבות פסק דינו של בית הדין האזורי, באו במקום 72% מפיצויי הפיטורים שיגיעו, אם יגיעו, לעובד עם סיום עבודתו במעסיקה, בגין תקופת ההעסקה שראשיתה בחודש ינואר 2008 ואחריתה בחודש פברואר 2014.
אין צו להוצאות בערעור.
ניתן היום, כ' אב תשע"ט (21 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

אילן סופר,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

מר יוסי רחמים,
נציג ציבור (עובדים)

מר גדעון צימרמן,
נציג ציבור (מעסיקים)