הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 63494-06-18

ניתנה ביום 03 אוגוסט 2018

אולג שימנסקי
המבקש

-
מגן דוד אדום בישראל
המשיב

בשם המבקש – עו"ד גל מויאל
בשם המשיב – עו"ד אורית זילוני קליינמן ועו"ד שאול אברמוביץ'

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

  1. לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מטעם מ ר אולג שימנסקי על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב מיום 6.5.2018 (כבוד השופט תומר סילורה ונציגי הציבור מר יעקב גרינברג והגב' מיכל שמר; סע"ש 23457-07-16; להלן – פסק הדין).
  2. לאחר עיון בבקשה ובתגובות אשר הוגשו במסגרתה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להתקבל.
  3. עיון במערכת נט המשפט מעלה, כי פסק הדין לא הומצא למבקש או לבא כוחו על פי אחת מדרכי ההמצאה הקבועות בתקנות. משכך, לא ניתן לקבוע שהערעור הוגש באיחור בהתייחס למועד ההמצאה שלא נעשתה . אלא, שהמשיב טען בתשובתו לבקשה, כי נסיבות העניין מצדיקות לטעמו את החלת 'כלל הידיעה' על המבקש, באופן בו ימנה המועד להגשת הערעור החל מיום 13.5.2018, מועד בו שלח ב"כ המבקש לב"כ המשיב דרישת תשלום בהתייחס לפסק הדין.
  4. לאחר בחינת טיעוני הצדדים ב סוגיית החלת 'כלל הידיעה', באתי לכלל מסקנה, כי גם אם אצא מנקודת הנחה לפיה יש מקום להחיל בנסיבות העניין את "כלל הידיעה" על המבקש נוכח שליחת דרישת התשלום למשיב ביום 13.5.2018, ו נוכח ההתרעה שנשלחה למשיב בעניין נקיטת הליכי הוצאה לפועל בהודעת הדואר האלקטרוני מיום 23.5.2018, הרי שמתקיימות במקרה שלפני נסיבות אשר צירופן מצדיק ממילא מתן הארכת מועד להגשת הערעור. זאת, באופן המייתר את ההכרעה בסוגיית החלת 'כלל הידיעה'. המדובר בקיומו של ערעור תלוי ועומד בדמות ערעור המשיבה על פסק הדין (ע"ע 4918-06-18 ; ראו: עא"ח 1005/02 הישאם – מועצת העדה האורתודוכסית בנצרת , 19.6.2002), וכן בעובדה שבהודעת הדואר האלקטרוני מיום 23.5.2018, הבהיר ב"כ המבקש לב"כ המשיב במסגרת המועדים הקבועים בדין להגשת הערעור, כי פסק הדין המלא לא הומצא למבקש וכי הוא שומר על זכותו להגיש ערעור עם המצאתו לידיו. הודעה זו, שנעשת ה בתוך המועד, שללה את צפייתו של המשיב לסופיות ההליכים ומהווה טעם נוסף לקבלת הבקשה (ראו: ע"ע 45100-01-17 ויקטור מינייב – אייל ברדה , 2.8.2017 בסעיף 13 להחלטה, וההפניות שם).
  5. למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור בהחלטה זו משום הכרעה בעניין תחולת כלל הידיעה על המבקש. זאת, בין היתר, בשים לב לכך שלא חלפה תקופה ארוכה מהמועד בו היה על המבקש להגיש את הערעור בהתייחס למועד הידיעה ועד המועד בו הוגש הערעור בפועל. עוד מובהר, כי אין בהחלטה זו משום חיווי דעה באשר לסיכויי הערעור של המבקש, שנימוקיו טרם הוגשו .
  6. כללם של דברים: הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור מתקבלת. כתב ערעור מנומק יוגש לבית הדין בשישה עותקי נייר עד ליום 30.8.2018.
  7. נוכח מתן הארכת מועד להגשת ערעור עצמאי מטעם המבקש על פסק הדין, יבהיר המבקש בהודעה שיגיש לבית הדין עד ליום 20.8.2018, האם התייתר הדיון בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד בע"ע 4918-06-18.
  8. מזכירות בית הדין תזמין את הצדדים לדיון מוקדם בערעור זה ובע"ע 4918-06-18.

ניתנה היום, כ"ב אב תשע"ח (03 אוגוסט 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .