הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 61703-01-19

ניתן ביום 21 מאי 2019

.1 שוויקי זכוכית ומסחר 2010 בע"מ
.2 שוויקי הנאא
המערערות
-

עבד אללה עבד אלפתאח ערמין
המשיב
בפני כב' הרשמת השופטת אפרת קוקה
<#2#>
בשם המערערות: עו"ד אשרף עבד אלקאדר
בשם המשיב: עו"ד סאלח דיואני
נוכחים:
המערערת 2 – הנאא שוויקיא
המשיב בעצמו

פסק דין

1. במסגרת דיון מוקדם שהתקיים היום בערעור זה, הגיעו הצדדים להסכמה כדלקמן:
"הגענו להסכמות לפיהן לסילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים בגין תקופת העבודה מושא הערעור ומבלי להודות בכל טענה, ישלמו המערערות למשיב ביחד ולחוד סכומים כדלקמן:
א. סך של 60,000 ₪ ברוטו בגין הרכיבים שלהלן: פיצויי פיטורים בסך 6,809 ₪, חלף הודעה מוקדמת בסך 3,145 ₪, פדיון דמי הבראה בסך 2,977 ₪, פדיון חופשה בסך 3,330 ₪, הפרשי שכר מינימום בסך 20,739 ₪, גמול עבודה בשעות נוספות בסך 10,000 ₪, פיצויים בגין אי מתן תלושי שכר בסך 5,000 ₪, פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי עבודה בסך 5,000 ₪, פיצויי הלנת שכר ופיצוי הלנת פיצויי פיטורים בסך 3,000 ₪.
ב. סך של 18,600 ₪ בגין הוצאות ושכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין על שם המערערת מס' 1. סכום ההוצאות ושכר הטרחה ישולם ב-3 תשלומים בהמחאות לפקודת ב"כ המשיב. התשלום הראשון ישולם עד ליום 20.6.2019. שני התשלומים האחרים ישולמו באופן רצוף בכל 20 לחודש לאחר מכן.
ג. ב"כ המשיב ימציא למשרד ב"כ המערערות בתוך 30 יום אישור פקיד שומה על הניכויים בגין הסכומים האמורים בסעיף א' להסכם זה. ככל שיומצאו האישורים, יבוצע התשלום לאחר ניכוי תשלומי חובה (להלן: סכום התשלום נטו). ככל שלא יומצא אישור מרשויות המס בתוך 30 יום, ינוכה מס כדין מהתשלומים האמורים בסעיף א' להסכם זה.
ד . סכום התשלום נטו ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים בהמחאות לפקודת ב"כ המשיב. השלום הראשון ישולם עד ליום 10.7.2019. יתר התשלומים ישולמו בכל ה-10 לחודש באופן רצוף לאחר מכן.
ה. מוסכם כי סכום הערבות שהופקד בקופת בית הדין יושב במלואו למערערות באמצעות בא כוחן.
ו. מוסכם כי תשלום הסכומים האמורים יבוא חלף הסכומים שנפסקו על ידי בית הדין האזורי בתיק סע"ש 28257-04-15 וזאת מבלי לבטל את קביעותיו של בית הדין האזורי. עוד מוסכם כי המשיב לא יעשה שימוש בטיוטת תלוש השכר שהוגשה לתיק בית הדין ביום 28.2.2019, אשר מוסכם כי היא חסרת תוקף נוכח הסכם הפשרה.
ז. אנו מבקשים לקבל תוקף של פסק דין להסכמתנו"

2. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.

3. מזכירות בית הדין תשיב למערערות את הערבות שהופקדה בקופת בית הדין, באמצעות בא כוחן.

4. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ט"ז אייר תשע"ט (21 מאי 2019) בנוכחות הצדדים.