הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 56927-06-18

15 אפריל 2019

שלמה לב יונה
המערער
-

.1 מדינת ישראל
.2 טפסר בכיר אמנון אמיר

המשיבים
לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת חני אופק-גנדלר
נציג ציבור (עובדים) מר ישראל דורון, נציג ציבור (מעסיקים) מר גדעון צימרמן

ב"כ המערער עו"ד חזי צוריאל
ב"כ המשיבים עו"ד אפרת סמואל, עו''ד טל זרקו

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל-אביב (השופטת שרה מאירי ונציגי הציבור גברת דבורה פינקלשטיין ומר יוסף רובינשטיין; סע''ש 12961-01-16) שבו נדחתה תביעת המערער כנגד המשיבים.

2. לאחר שבחנו את כלל חומר התיק ושמענו את טענות הצדדים, נחה דעתנו כי דין הערעור להידחות בחלקו ולהתקבל בחלקו, הכל כמפורט להלן.

3. תחילה נדרש לחלק הערעור אותו מצאנו לנכון לדחות והוא טענות המערער כנגד ההחלטה מיום 10.4.2016 לפיה המערער לא עמד בתקופת הנסיון לתפקיד של מפקד צוות, וזאת לאחר שביום 1.11.2015 הוארכה תקופת הנסיון בחצי שנה נוספת. לא מצאנו מקום להתערב בקביעת בית הדין האזורי לפיה לא הוכח כי ההחלטה האמורה היתה נגועה בשיקולים פסולים או ניתנה בחוסר תום לב. יודגש כי ההחלטה התבססה על שיקולים שהם מעבר לאירוע מושא החלטת המשיב 2 מיום 9.11.2015 אליו נידרש בהמשך, ונוגעים גם לאירועי עבר כמו גם לאירועים שקרו תוך כדי תקופת הנסיון. לאמור נוסיף שההחלטה על עמידת עובד בתקופת נסיון היא החלטה ניהולית בדבר התאמת עובד לתפקיד שנבחנת באספקלריה רחבה מאשר אירועים נקודתיים כאלה או אחרים.

4. אשר להחלטה מיום 9.11.15 - אנו סבורים כי נפלו פגמים שיורדים לשורשו של הליך הבירור המשמעתי שנערך למערער (לכך שמדובר בהליך משמעתי ראו למשל סיפא לסעיף 15 לתגובת המדינה מיום 31.3.19). הפגמים הם בכך שהתשתית העובדתית שעמדה ביסוד ההחלטה, קרי תוכן העדויות שנשמעו לפני המשיב 2, לא תועדה כלל ולו על דרך של תמצית דברי העדים. בנוסף לא עולה שניתנה למערער האפשרות להתייחס לדברי אותם עדים ולבסוף ההחלטה לא נומקה כלל ולו בצורה קצרה ותמציתית. המצבור של פגמים אלה מעמיד את המערער בפני חוסר יכולת להתמודד עם החלטה בעלת ממצאים שליליים לגביו ועם השלכות מעשיות, וכן אינו מאפשר לבית הדין לערוך ביקורת שיפוטית ממשית על ההחלטה.
לאמור נוסיף כי ההשלכות המעשיות של ההחלטה מהוות אמצעי משמעת (כפי שאישרה המדינה בסעיף 15 לתגובתה מיום 31.3.19) ועל פני הדברים אמצעי משמעת אלה חורגים מסל הענישה המשמעתי הקבוע בדין ביחס לסמכויות המוקנות לראשי היחידה (במובחן מנציבות שירות המדינה). זאת, בין אם נבחן את הפעלת הסמכות בראי נסמן 45.122 לתקשי''ר אליו הפנתה המדינה ביחד עם חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ''ג-1963; ובין אם נבחן את הפעלת הסמכות בראי תקנות שירותי הכבאות (משמעת), תש''ם-1980, והוראות שירותי הכבאות (משמעת), תשמ''א-1981 אשר ממשיכות לחול מכח סעיף 12(ה) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע''ב-2012.
אשר לשאלת הסעד בגין האמור לעיל- עיון בכתב התביעה מעלה כי לא התבקש פיצוי בגין נזק לא ממוני, והסעד הכספי היחיד שהתבקש, בנוגע לרכיב תביעה זה, הוא הפרשי שכר בסך 500 ₪ לחודש בגין אי העלאת שכר, משלא ניתנה המלצה להעלאה בדרגת כתף. בית הדין האזורי דחה רכיב זה של התביעה גם מן הטעם החלופי לפיו ממילא משהמערער לא זכה במינוי קבוע אזי הוא אינו זכאי למלוא תנאי השכר הנובעים מהמינוי האמור. המערער לא הוכיח כי היה זכאי להעלאה בדרגה במנותק משאלת עמידתו בתקופת הניסיון. משכך לא מצאנו טעם להתערב בדחיית רכיב תביעה זה מן הטעם החלופי שניתן על ידי בית הדין האזורי. יחד עם זאת, אנו סבורים כי הפגמים בהחלטה צריכים להיות מובאים בחשבון בעת פסיקת ההוצאות.

5. אשר לערעור המערער בכל הנוגע לדחיית התביעה האישית כנגד המשיב 2 - לא מצאנו מקום להתערב בקביעת בית הדין האזורי לפיה לא הוכחה עילת תביעה אישית כלפיו. המשיב 2 פעל במסגרת תפקידו ועל פי הנחיית נציבות שירות המדינה. העובדה שנפלו פגמים בהליך הבירור ובהחלטה אינה מקימה בנסיבות העניין, עילת תביעה כלפיו. עוד נציין כי החלטתו מיום 9.11.2015 אינה יכולה לבסס עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ''ה-1965.

6. לבסוף לא מצאנו כי נפלה טעות בהחלטת בית הדין האזורי שלא איפשרה למערער להרחיב את חזית המריבה בתיק אל עבר בירור מעשיו של מפקד התחנה. לא זו השאלה שנדרשה לבירור על מנת להכריע בעילות התובענה.

7. סוף דבר – הערעור נדחה למעט בכל הנוגע לתוקפה של החלטת המשיב 2 מיום 9.11.2015. הערעור בקשר להחלטה זו מתקבל והיא מבוטלת. בשים לב למכלול הנסיבות, לרבות חיוב המערער בהוצאות משפט על ידי בית הדין קמא, דחיית חלקו של הערעור והעובדה שהמערער לא התייצב לדיון הקודם שנקבע, אנו מחייבים את המשיבה 1 לשלם למערער הוצאות משפט בגין שני ההליכים בסך של 15,000 ₪.

ניתן היום, י' ניסן תשע"ט (15 אפריל 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

חני אופק-גנדלר,
שופטת

מר ישראל דורון
נציג ציבור (עובדים)

מר גדעון צימרמן,
נציג ציבור (מעסיקים)