הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 55667-04-19

ניתנה ביום 26 אוגוסט 2019

נחום סטפנסקי
המערער

-
תלמוד תורה מורשה
המשיב

בשם המבקש – בעצמו
בשם המשיב – עו"ד חיים כהן, עו"ד צפנת שובל

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

1. לפני שתי בקשות מטעם המערער:

[א] בקשה לתיקון כתב הערעור שהוגש לבית הדין (בפועל) ביום 12.5.2019 על פסק דינו החלקי של בית הדין האזורי מיום 27.2.2019 (להלן: פסק הדין החלקי).
[ב] בקשה לפטור מתשלום אגרת הערעור בע"ע 15969-07-19, שהוגש מטעם המ ערער על פסק דינו המשלים של בית הדין האזורי מיום 19.6.2019 (להלן: פסק הדין המשלים).

2. הבקשה לתיקון כתב הערעור – במסגרת בקשה זו, עותר המערער לתיקון כתב הערעור כדלקמן: מתן היתר להשגה על החלטות ביניים שונות שהתקבלו על ידי בית הדין האזורי במהלך ניהול ההליך לפניו ; הוספת עניינים שונים שנשמטו מכתב הערעור; השמטת עניינים שונים שנכללו בכתב הערעור ואשר הדיון בהם התייתר נוכח מתן פסק הדין המשלים . המשיב התנגד לבקשה.
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה באתי לכלל מסקנה כי יש להיעתר לה באופן חלקי, כמפורט להלן:
הבקשה לתיקון כתב הערעור בכל הנוגע להשגה על החלטות ביניים שונות שניתנו על ידי בית הדין האזורי ובכל הנוגע להוספת עניינים שנשמטו מכתב הערעור נוסחה באופן כולל ולא פורטו בה החלטות הביניים עליהן מבקש המערער להשיג והעניינים אותם מבוקש להוסיף לכתב הערעור. ניסוח הבקשה באופן זה אינו מאפשר לבית הדין לבחון את התקיימותם של התנאים הקבועים בדין ובהלכה הפסוקה בכל הנוגע לתיקון כתב ערעור. די באמור על מנת להורות על דחיית הבקשה הנעדרת את הפרטים הנדרשים להכרעה בה.
לעומת זאת, המערער רשאי להודיע לבית הדין שאינו עומד על עניינים שונים שנכללו בהודעת הערעור מיום 12.5.2019. זאת, במיוחד נוכח מתן פסק דינו המשלים של בית הדין האזורי במועד שחל לאחר הגשת כתב הערעור בפועל. יש לדחות בהקשר זה את טענת המשיב לפיה מתן היתר למחיקת חלקים מהודעת הערעור מהווה פגיעה בזכויותיו הדיוניות. מדובר בבקשה שהוגשה בשלב דיוני מוקדם של ההליך, טרם הגשת טיעוני המשיב בערעור , ויש מקום להיעתר לה.

3. הבקשה למתן פטור מתשלום האגרה בע"ע 15969-07-19 – בקשה זו מקומה במסגרת ההליך הנזכר ולא במסגרת ערעור זה שהוגש על פסק הדין החלקי. עם זאת, משהוגשו טיעוני הצדדים בבקשה, תנתן הכרעתנו בה.
בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008, לא מצויה הוראה המקנה פטור מתשלום אגרה בערעור על 'פסק דין משלים' של הערכאה הדיונית. זאת, במובחן מהוראת תקנה 7(ב) לתקנות האגרות המתייחסת לערעור נוסף שהוגש על ידי אותו בעל דין לאחר החזרת ההליך מערכאת הערעור לערכאה הדיונית. לנוכח העובדה שבקשתו של המערער למתן פטור מתשלום אגר ת הערעור על פסק הדין המשלים נומקה אך בעובדה שמדובר בערעור על פסק דין משלים, ובהעדר טעם אחר המצדיק פטור מתשלום האגרה, נדחית הבקשה.
המבקש ישלם את אגרת הערעור על פסק הדין המשלים במסגרת ע"ע 15969-07-19 עם הגשת נימוקי הערעור באותו הליך.

4. בשולי הדברים אוסיף, כי על פני הדברים, יש יסוד לטענתו של המשיב לפיה מניין הימים להגשת ערעור שכנגד מטעמו על פסק הדין החלקי יחל בנסיבות העניין מיום המצאת ההחלטה בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור ו של המערער על פסק הדין החלקי. זאת מן הטעם, שבהתאם לנקבע בהחלטה מיום 10.7.2019, ערעורו של המערער על פסק הדין החלקי הוגש באיחור ולמעשה לא התקבל לרישום עד שהוארך המועד להגשתו על פי החלטה מיום 10.7.2019. בנסיבות אלה, הוראת תקנה 99 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 השתכללה רק עם קבלת הערעור לרישום על פי החלטה מיום 10.7.2019 (ראו: ע"א 2400/11 יוסף מויאל נ' חברת החשמל (30.8.2011); רע"א 4123/16 עמוס כהן נ' ציטרון, 18.8.2016. השוו גם ע"ר 12811-06-14 אופוס שירותי כח אדם בע"מ – מסטר , 20.10.2014).

5. לאור האמור בסעיף 2 להחלטה זו, יודיע המערער לבית הדין עד ליום 11.9.2019 מהם העניינים שהוא מבקש להשמיט מכתב הערעור שהוגש על פסק הדין החלקי ביום 12.5.2019 ויצרף להודעתו כתב ערעור מתוקן שאינו כולל עניינים אלה. מובהר, כי האמור בסעיף זה אינו מהווה היתר לביצוע תיקונים נוספים בכתב הערעור.

6. בהתאם לאמור בהודעתו של המבקש מיום 20.8.2019, יחשב כתב הערעור המתוקן שיוגש מטעמו עד ליום 1 1.9.2019 גם כסיכומיו בערעור על פסק הדין החלקי.

7. אשר לבקשה לאיחוד הערעורים - בשלב זה, טרם הוגשו ערעור י הצדדים על פסק הדין המשלים, כך שמדובר בבקשה מוקדמת.
ככל שיוגשו ערעורים על פסק הדין המשלים, ישמעו במועד אחד ערעור זה והערעורים על פסק הדין המשלים .

מזכירות בית הדין תסרוק החלטה זו גם לע"ע 15969-07-19.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ט (26 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .