הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 50545-06-16

04 דצמבר 2017
.1 אברהם כהן
.2 שלמה אקריש
המערערים
-

מודגל מתכת (99) בע"מ
המשיבה
לפני: השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור ( עובדים) גב' חיה שחר, נציג ציבור ( מעסיקים) מר עצמון ליפשיץ
בא כוח מערערים עו"ד אברהם אמיר
בא כוח משיבה עו"ד אייל לוי, עו"ד הדס לב, עו"ד שגיא אסמן

פסק דין
לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (הנשיאה (כתוארה דאז) ורד שפר ונציגי הציבור מר ג'וזי נתב ומר ראובן גבריאל כהן; סע"ש
63051-11-14; סע"ש 63065-11-14), שבו נדחתה תביעתם של המערערים להשבתם לעבודה ולתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין מחמת גילם ופיצוי בגין פגמים שנפלו בהליך הפיטורים.
טענתם העיקרית של המערערים היא שפיטוריהם היו שלא כדין, תוך הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988, שכן פוטרו עקב גילם, ולא עקב צמצומים והתייעלות כנטען על ידי המשיבה (להלן – המעסיקה). לטענת המערערים, נוכח ותקם הרב וגילם, היה על המשיבה להמשיך להעסיקם בתפקיד ההולם את ותקם ומעמדם, או לחלופין להגיע עמם להסדר פרישה מוקדמת, שבמסגרתו תשולם פנסיה על חשבון המשיבה עד להגיעם לזכאות לפנסיה מקרן הפנסיה.
לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל חומר התיק הגענו לכלל מסקנה כי דין טענה זו להידחות. ערעורם של המערערים מכוון כנגד קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי, שלפיהן המעסיקה עברה תהליך של התייעלות וצמצומים, שבמסגרתו התייתרו תפקידיהם, לאחר שהמטלות שבוצעו על ידם הועברו לעובדים אחרים. לא מצאנו כי המקרה הנדון מצדיק חריגה מהכלל שלפיו ערכאת הערעור לא תתערב בממצאים העובדתיים של בית הדין האזורי, המעוגנים בחומר הראיות שלפניו. בכל הנוגע לטענה כי היה על המעסיקה להגיע עם המערערים להסדר של פרישה מוקדמת, תוך תשלום פנסיה מוקדמת עד להגיעם לגיל הזכאות לפנסית זקנה מקרן הפנסיה, הרי שעילת תביעה זו וסעד בגין עילה זו כלל לא נכללו בכתב התביעה, ובכל מקרה המערערים לא הצביעו על מקור נורמטיבי המחייב את המעסיקה לעשות כן. מעבר לכך, המעסיקה הציעה למערער 1 תפקיד חלופי, אמנם במעמד ותנאי שכר פחותים יותר, אך המערער דחה הצעה זו. בכל הנוגע למערער 2, בית הדין האזורי קיבל את גרסת המעסיקה כי בחודשים הסמוכים לפיטוריו נעשה ניסיון להטיל עליו מטלות נוספות אולם הוא סירב לקבלן.
אשר לטענה כי פיטורי המערערים נעשו שלא בהתאם להליכים הקבועים בהסכם הקיבוצי הכללי בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה (להלן – ההסכם הקיבוצי), מקובלת עלינו קביעתו של בית הדין האזורי כי נוכח העובדה שהמערערים היו בעלי תפקידים ניהוליים ולא עובדי כפיים, הרי שלא חלו עליהם הוראות ההסכם הקיבוצי, וכפועל יוצא לא נדרש לקיים את ההליכים הקבועים בהסכם הקיבוצי בכל הנוגע לפיטורי צמצום.
אשר לטענה כי נפל פגם בשימוע שנערך למערערים, הרי אין חולק כי המערערים קיבלו זימון לשימוע, וכי התקיים הליך שימוע הן בעל פה והן בכתב, במסגרתו היו מיוצגים על ידי בא כוחם. אין בידינו לקבל את הטענה כי לכל שיחה בהמשך להליך השימוע, שבמסגרתה הוצעו למערערים חלופות בכל בנוגע לאופן סיום עבודתם, היה על המעסיקה לשלוח מכתב זימון ולזמן גם את בא כוחם של המערערים. מובן, כי המערערים יכלו להתייעץ עם בא כוחם בקשר לכל הצעה שהוצעה להם, וכן יכלו לבקש לדחות את השיחה על מנת לאפשר נוכחות עו"ד מטעמם. מה גם, שמפרוטוקול השימוע בעניינו של אברהם כהן עולה כי בעוד נציגת המעסיקה ביקשה להתייחס לדבריו שהועלו בהליך השימוע, בא כוח המערערים הוא זה שביקש לקצוב את דבריו ולסיים את שיחת השימוע. לא מן הנמנע, כי אילו היה נוהג אחרת, ההצעות היו מועלות במהלך שיחת השימוע.
כללו של דבר: אכן, המערערים נתנו את מיטב שנותיהם למקום עבודתם, ופוטרו בגיל מבוגר יחסית, על כל המשתמע מכך. אולם, אין די בעובדות אלה כדי להקים להם זכאות לפיצוי בגין פיטוריהם, ככל שהמעסיקה הוכיחה, כפי שקבע בית הדין האזורי, כי סיום עבודתם נעשה משיקולים ענייניים ובמסגרת תהליך התייעלות וצמצומים במסגרתו פוטרו עשרות עובדים. גם אם נקלטו עובדים חדשים, לתפקידים אחרים, שלא הוכח שמדובר בתפקידים שהמערערים יכלו או היו מעוניינים לבצע, אין בכך כדי להעיד כי פיטורי המערערים לא נעשו משיקולים ענייניים. על כן, עם כל ההבנה למצבם הלא פשוט של המערערים לאחר פיטוריהם, אין עילה לחיוב המעסיקה בתשלום פיצוי בגין פיטוריהם.
סוף דבר – הערעור נדחה. בנסיבות העניין, לא מצאנו מקום לחייב את המערערים בהוצאות, ואנו חוזרים על המלצתו של בית הדין האזורי, כי המעסיקה תימנע מלגבות הוצאות שבהן חויבו המערערים על ידי בית הדין האזורי.

ניתן היום, י"ח בכסלו תשע"ח (6 דצמבר 2017) בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

חני אופק-גנדלר, שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)