הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 39638-06-20

ניתנה ביום 04 אוקטובר 2020

MUSSA HASSAN ITSHAK ALI
המבקש
-
קפלן את לוי בע"מ
המשיבה

בשם המבקש– עו"ד נתן שמולביץ
בשם המשיבה – עו"ד שמואל אזולאי

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

לפני בקשת המשיבה לסילוק הערעור על הסף מפאת איחור בהגשתו ובקשת המבקש להארכת מועד להגשת ערעור מטעמו על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב מיום 3.5.2020 (ס"ע 59117-11-17; סגנית הנשיאה כבוד השופטת אריאלה גילצר-כץ ונציגי הציבור מר איסר באומל ומר גיל אלוני; להלן: פסק הדין).

הערעור הוגש באיחור
פסק דינו של בית הדין האזורי ניתן ביום 3.5.2020 ו הומצא לב"כ המבקש ביום 4.5.2020 באמצעות 'הודעה באתר', שמשמעותה שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של ב"כ המבקש עם קישור לפסק הדין (ראו: בש"א (עליון) 8839/18 כהן – המאגר הישראלי לביטוחי רכב, 19.12.2018). המבקש לא חלק על המצאה זו, אשר מהווה המצאה כדין על פי תקנה 497ג(ג1) ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלה בבית הדין לעבודה על פי תקנה 129 ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן: תקנות בית הדין לעבודה).
מתוקף הודעות שפרסם שר המשפטים מעת לעת, הוחלו תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (להלן: תקנות החירום) על בתי הדין לעבודה מיום 16.3.2020 ועד יום 17.5.2020. זאת, פרט לתקנה 4 לתקנות החירום, שעניינה הארכת מועדים, והוחלה על בתי הדין לעבודה עד ליום 10.5.2020 בלבד. בהתאם, חל ביום 9.6.2020 המועד האחרון להגשת ערעור המבקש על פסק הדין. המבקש הגיש את כתב הערעור ביום 16.6.2020, באיחור של שבעה ימים .
לטענת ב"כ המבקש, טעה לחשוב שתקנה 4 לתקנות החירום הוחלה על בתי הדין לעבודה גם בהודעתו האחרונה של שר המשפטים מיום 7.5.2020 , ועמדה בת וקף עד ליום 17.5.2020. משכך, סבר שהערעור הוגש במועד. טענה זו נתמכה בתצהיר. המשיבה טענה מנגד שהערעור הוגש באיחור, והתנגדה לבקשה להארכת מועד להגשת ו. זאת, תוך שטענה, כי טעות ב מניין הימים להגשת ערעור אינה מהווה 'טעם מיוחד' להארכת המועד, וכי ממילא סיכויי הערעור נמוכים.

הכרעה
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק, באתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור להתקבל. בהתאם , יש לדחות את בקשת המשיבה לסילוק הערעור על הסף.
תקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה, מסמיכה את בית הדין או הרשם להאריך מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות "מטעמים מיוחדים שיירשמו".
בהתאם לפסיקותיהם של בית המשפט העליון ושל בית דין זה מהעת האחרונה, טעות שבדין בכל הנוגע למועד הגשת הערעור נוכח אי הארכת תוקפה של תקנה 4 לתקנות החירום בהודעת שר המשפטים מיום 7.5.2020, מהווה 'טעם מיוחד' להארכת מועד להגשת ערעור. זאת במיוחד, מקום בו הטעות נעשתה סמוך לתום תקופת החירום המיוחד , כפי ענייננו (ראו: ע"ע 28688-06-20 BAKHIT ISHAG DOOD ABDALLA - שופרסל בע"מ , 6.8.2020; בש"א 3933/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים נ' עזבון המנוח הלפרין הרמן ז"ל, 16.6.2020; בש"א British Airways נ' עמותת הצלחה, 16.3.2020).
בהקשר זה נפסק, כי "על רקע השיבוש המשמעותי בחיי הציבור במהלך תקופת מצב החירום המיוחד, דומה כי יש לנקוט גישה ליברלית בעת בחינת בקשות להארכת מועד הנובעות ממצב החירום המיוחד ואשר טעונות "טעם מיוחד"... והכל בהתחשב במכלול הנסיבות" (בש"א 1223/20 British Airways PLC נ' עמותת הצלחה , 16.3.2020).
כאמור, הטעם העומד ביסוד הבקשה להארכת מועד, עניינו בטעותו של ב"כ המבקש בכל הנוגע למועדי תחולת תקנות 4 לתקנות החירום, טעם שהפסיקה הכירה בו כטעם מיוחד להארכת מועד. לטעם האמור מתווספת בנסיבות העניין גם טענת ב"כ המבקש, כי הביא לידיעת המשיבה עוד במסגרת המועדים הקבועים בדין להגשת הערעור, את כוונתו להגיש ערעור. הודעה זו ניתנה בתשובתו של ב"כ המבקש לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין בהליך אחר המתנהל בין באי כח הצדדים (ע"ע 5403-05-20), שהמשיבה לו היא גם המשיבה בענייננו. הודעה זו, שללה את אינטרס סופיות הדיון של המשיבה, וגם מטעם זה יש להיעתר לבקשה.
יוער עם זאת, כי אין בקבלת הבקשה להארכת מועד מהטעמים המפורטים בהחלטה זו , משום חיווי דיעה בעניין סיכויי הערעור , שבשלב זה, לא ניתן להעריך שהם טובים.
כללם של דברים: מוארך המועד להגשת הערעור עד מועד הגשתו בפועל.
הוצאות הבקשה יובאו בכלל חשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בסיום ההליך.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"א (04 אוקטובר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .