הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 30507-01-18

ניתנה ביום 20 נובמבר 2018

אדם בדיר
המבקש
-
רשת אורט ישראל
המשיבה

בשם המערער - עו"ד אשראף עיסא
בשם המשיבה - עו"ד יצחק וולף

החלטה

הרשמת אפרת קוקה
1. לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 13.7.2017 (כבוד השופטת מיכל לויט ונציגות הציבור הגב' אורית הרצוג והגב' ברקת שני; סע"ש 3536-09-14), בו התקבלה באופן חלקי תביעתו של המבקש לפיצוי על פיטורים שלא כדין ונדחתה תביעתו לפיצוי בגין הפרת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או המנהל התקין), תשנ"ז-1997 (להלן: פסק הדין)

תמצית העובדות
2. בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב התבררה תביעתו של המבקש לתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין מחמת פגמים שנפלו בהליך פיטוריו ומן הטעם שפיטוריו נעשו משיקולים לא ענייניים. המבקש עתר לתשלום פיצוי גם לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או המנהל התקין), תשנ"ז-1997.
בפסק דינו מיום 13.7.2017, קיבל בית הדין האזורי את התביעה באופן חלקי, והורה למשיבה לשלם למבקש פיצוי בגובה שלוש משכורות , בסך 15,600 ש"ח , בגין פגם שנפל בהליך פיטוריו. מנגד קבע בית הדין האזורי , כי "ההחלטה לסיים את העסקת התובע התבססה על שיקולים ענייניים" ודחה את התביעה לפיצוי לפי חוק הגנה על עובדים.
3. בחלוף כחצי שנה ממועד מתן פסק הדין, פנה המבקש לבית דין זה ביום 14.1.2018 בבקשה להארכת מועד להגשת הערעור, היא הבקשה שלפני.

טענות הצדדים בבקשה
4. לטענת המבקש, פסק הדין התקבל לידיו "סמוך לחודש אוגוסט 2017", במהלך פגרת בית המשפט , הוא פנה לפרקליט שייצג אותו בבית הדין האזורי בבקשה שיגיש ערעור מטעמו, אולם הלה דחה את בקשתו עקב מצב בריאותו של האחרון . בעקבות כך, טען המבקש, פנה אל בא כוחו הנוכחי, על מנת שיגיש את הערעור מטעמו. לטענת ב"כ המבקש, מצב בריאותו שלו הוא שגרם לאיחור בהגשת הבקשה להארכת מועד ו בהגשת הערעור. ב"כ המבקש הוסיף ופירט את סיכויי הערעור הטובים לטעמו .

המשיבה התנגדה לבקשה להארכת מועד, תוך שטענה, כי המבקש לא הצביע על טעם מיוחד ל קבלתה. זאת בשים לב לכך, שהמבקש חתם על יפויי כח לייצוגו בהליך הערעור רק ביום 26.9.2017, ואף מאחר שהאסמכתאות שהוצגו באשר למצבו בריאותו של ב"כ המבקש מתייחסות לימים בודדים בלבד במהלך תקופת האיחור הארוכה בהגשת הערעור. המשיבה הוסיפה, כי לטעמה סיכויי הערעור אינם גבוהים.

הכרעה
5. לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בכלל החומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור להידחות, מטעמים אלה:

הוראות הדין וההלכה הפסוקה
6. תקנה 73 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת, כי המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי, הוא 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי המערער.
בענייננו, פסק הדין ניתן ביום 13.7.2017 והומצא בו ביום לב"כ המבקש, אשר ייצג אותו בהליכים לפני בית הדין האזורי. זאת, באמצעות הודעה באתר נט המשפט, עם קישור לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה לבית המשפט לצורך המצאת כתבי בי-דין. המדובר בהמצאה כדין בהתאם לתקנה 497 ג(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 החלה בבית הדין לעבודה מתוקף תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב-1991. יוטעם, כי במועד ביצוע ההמצאה, היתה מעודכנת במערכת נט המשפט כתובת דואר אלקטרוני פעילה שנמסרה על ידי ב"כ המבקש לבית המשפט לצורך המצאת כתבי בי-דין. עוד יצויין, כי נרשמה במערכת נט המשפט צפייה של משרד ב"כ המבקש בפסק הדין ביום הינתנו.
בהתאם למועד ההמצאה ( 13.7.2017) ו למועדי פגרת בית המשפט, חל המועד האחרון להגשת הערעור ביום 28.9.2017. הבקשה להארכת מועד בצירוף כתב הערעור הוגשו רק ביום 14.1.2018, קרי, באיחור ניכר של כשלושה חודשים וחצי.
7. תקנה 125 ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, מסמיכה בית הדין או הרשם להאריך מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות "מטעמים מיוחדים שיירשמו".
בית המשפט העליון קבע עקרונות מנחים להגדרת " טעמים מיוחדים" כדלקמן:
"...במקרה שבו סוכלה הכוונה להגיש ערעור, עקב אירועים שהנם מחוץ לשליטה הרגילה של בעל הדין (מוות, מחלה). טעם מיוחד קיים אף במקרה בו התחולל אירוע שאינו צפוי מראש, ולא ניתן להיערך אליו מראש. גם מצב דברים שבו טעה בעל הדין ביחס למצב המשפטי או העובדתי, כלול בקטגוריה זו, ובלבד שהטעות אינה טעות מובנת מאליה, טעות הניתנת לגילוי על ידי בדיקה שגרתית, שהגשת כל כתב טענות מחויבת בה".
כלל הוא, כי איחור של ימים בודדים או אף של יום אחד בלבד בהגשת הערעור טעון תרוץ והצדקה וכי " אכן, יש ולעיתים אף איחור של יום אחד לא יהווה " טעם מיוחד". כזאת היא עת אין בידי בעל הדין כל צידוק אחר נוסף לבקשה, או אם קיימת מצדו התרשלות חסרת הסבר ".
הלכה פסוקה היא, כי גישתו הסלחנית של בית הדין בהכרה בקיומו של טעם מיוחד "תעמוד למבקש הארכת מועד רק אם יעלה בידו להוכיח כי הסיבה לעיכוב מקורה, ולו בחלקה, בנסיבות חיצוניות שהן מחוץ לשליטתו".
שיקול מרכזי בהכרעה בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור, עניינו בעוצמת הפגיעה בציפיות הצד שכנגד לסופיות ההליכים. בבואו להכריע האם להאריך את המועד להגשת ערעור, על בית הדין לשקול זה מול זה את משקלו של "הטעם המיוחד" ואת אינטרס הסופיות של בעל הדין האחר, כאשר:
"ככל שאינטרס הסופיות של בעל הדין האחר הוא מובהק יותר, והסתמכותו על חלוף המועד ברורה יותר, כך יהיה מקום לדרוש שלטעם המיוחד ישווה אופי של העדר שליטה או תקלה שאינה רגילה או צפויה".

בהתאם, מייחס בית הדין משקל למידת האיחור בהגשת הערעור. ככל שגדל האיחור, כך יקשה על המבקש להצדיקו.

מן הכלל אל הפרט
8. במקרה שלפני, מדובר באיחור ניכר של שלושה חודשים וחצי בהגשת הערעור. משכך, נדרש המבקש להצביע על טעם מיוחד בעל אופי מובהק להצדקת האיחור. המבקש לא עמד בנטל זה.
הבקשה להארכת מועד נומקה בשני טעמים: האחד, עניינו בהחלפת בא כוחו של המבקש . השני, עניינו במצב בריאותו של בא כוחו החדש של המבקש .
הטענה בעניין החלפת בא כוחו של המבקש אינה מהווה טעם מיוחד להארכת מועד. מה גם, שהמבקש לא טען וממילא לא הוכיח כי בא כוחו הראשון הודיע לו באיחור על מתן פסק הדין או על כך שלא ימשיך לייצגו.
הטענה בדבר מצב בריאותו של ב"כ החדש של המבקש, אף היא אינה עולה בנסיבות העניין כדי טעם מיוחד להארכת המועד. זאת מן הטעם, שטענותיו של ב"כ המבקש בעניין זה ו המסמכים שצורפו לבקשה לתמיכה בטענה זו, אינם מלמדים על כך שלא היה באפשרותו של ב"כ המבקש לטפל בהגשת הערעור במשך תקופה בת כחצי שנה ממועד המצאת פסק הדין ביום 13.7.2017 ועד מועד הגשת הבקשה להארכת מועד ביום 14.1.2018 . ב"כ המבקש הגיש תעודות מחלה המתייחסות לחמישה ימים בלבד (27.9.2017-2.10.2018) וכן תיעוד של ביקורים אצל רופאים או במוסדות רפואיים בתאריכים שונים, לסירוגין , במהלך חודש אוקטובר ותחילת חודש נובמבר 2017. באלה אין די על מנת להוכיח שנמנע מב"כ המבקש הטיפול בהגשת הערעור החל מיום המצאת פסק הדין ועד יום 14.1.2018. לכל הפחות, היה על המבקש לפנות לבית הדין מבעוד מועד בבקשה להארכת מועד להגשת הערעור, דבר שלא נעשה.

9. טענותיו של המבקש בעניין סיכויי הערעור, גם בהן אין בנסיבות העניין משום טעם מספיק לקבלת הבקשה. זאת, באשר על פני הדברים, פסק דינו של בית הדין האזורי מבוסס היטב בקביעות עובדתיות, אשר ערכאת הערעור ממעטת להתערב בהן , וכן במסקנות משפטיות אשר המבקש לא הראה כי נפלה בהן טעות של ממש .

10. כללם של דברים: נוכח האיחור הניכר בהגשת הערעור, בהעדר טעם מיוחד להארכת המועד ומשלא ניתן לקבוע כי טובים סיכויי הערעור, נדחית הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור.
11. בנסיבות העניין, לא יעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב כסלו תשע"ט (20 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .