הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 2951-12-19

ניתן ביום 30 ספטמבר 2020

מלי בנבנישתי
המערערת
-
1.מדינת ישראל
2.לינדה אשר
המשיבות
לפני: השופטת לאה גליקסמן, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק
נציגת ציבור (עובדים) גב' שרה זילברשטיין-היפש, נציג ציבור (מעסיקים) מר גדעון צימרמן
בשם המערערת – עו"ד בדראן סלאמה
בשם המשיבה 1 – עו"ד חן אדרי
בשם המשיבה 2 – עו"ד גיא מנור

פסק דין

השופטת לאה גליקסמן
לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים (השופטת שרה שדיאור ונציגי הציבור יוסף קאשי ודניאלה דרור; על"ח 12522-02-17), במסגרתו נדחתה תביעתה של המערערת כנגד החלטת המשיבה 1 (להלן – המדינה), להתיר את פיטוריה של המערערת מעבודתה אצל מעסיקתה, המשיבה 2, ערב יציאת המערערת לחופשת לידה. כמו כן, התקבלה באופן חלקי תביעת המערערת כנגד המשיבה 2, מעסיקתה, לתשלומים שונים בגין זכויות המגיעות לה מכוח יחסי העבודה ביניהן, ובכלל זה פיצוי בגין היעדר טופס הודעה על תנאי העסקה; אי תשלום מתנות לחגים; ומתן תלושי שכר לא תקינים. תביעותיה של המערערת לעניין רכיב הפרשי שכר ופיצוי לפי חוק עבודת נשים בגין פיטורים שלא כדין, כמו גם בקשתה לפיצול סעדים, נדחו.
בתום הדיון בערעור, ובהמשך להצעת בית הדין, הודיעו המערערת והמשיבה 2 כמפורט להלן:
"אנו מקבלים את ההצעה שלפיה המשיבה 2 תשלם למערערת הפרשי פיצוי פיטורים בסך של 14,648 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד סיום קשר העבודה, נכון להיום. וכן, פיצוי נוסף לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ''ח-1988 בסך של 15,000 ₪.
אשר להיקף התשלומים וסנקציה על אי עמידה בתשלומים, אנו מסמיכים את בית הדין לקבוע זאת.
ככל שלמשיבה 2 ידרש אישור על שיעור ניכוי מס במקור מהפיצוי המערערת תמציא אישור.
ההסדר כאמור יבוא חלף פסק הדין.
המדינה הודיעה כי "תוך שמירת כל טענותינו אין לנו התנגדות להסדר המוסכם אליו הגיעו המערערת והמשיבה 2".
ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסדר המוסכם בין המערערת והמשיבה 2 כאמור בסעיף 2 לעיל.
אשר לפריסת התשלומים – אנו קובעים כי הפרשי פיצויי הפיטורים בסך של
14,648 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד סיום קשר העבודה ועד יום 17.9.2020 ישולמו בשלושה תשלומים שווים ורצופים, ביום 1.11.2020, 1.12.2020
ו- 1.1.2021. הפיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסך של 15,000 ש"ח ישולם בעשרה תשלומים שווים ורצופים בסך 1,500 ₪ כל אחד, החל מיום 1.2.2021 ובראשון לכל חודש בתשעת החודשים שלאחר מכן.
ככל שאחד התשלומים לא ישולם במועדו כאמור לעיל, תעמוד היתרה שטרם שולמה לפירעון מיידי, ותישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. איחור של עד שבעה ימים לא ייחשב כאיחור לעניין זה.

ניתן היום, י"ב תשרי תשפ"א (30 ספטמבר 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת

רועי פוליאק,
שופט

גברת שרה זילברשטיין-היפש,
נציגת ציבור (עובדים)

מר גדעון צימרמן,
נציג ציבור (מעסיקים)