הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 23598-04-19

16 יוני 2019

מאגר מחסנים לוגיסטים בע"מ
המערערת
-

יעקב בן אריה
המשיב
בפני השופט אילן סופר

ב"כ המערערת עו"ד כוכי טבקה ועו"ד דור טבקה
ב"כ המשיב עו"ד שי מיטרני

פסק דין

במהלך הדיון הודיעו הצדדים כדלקמן:
"לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיהם ההדדיות של הצדדים, תשלם המערערת למשיב סך של 198,000 ₪ בחלוקה הבאה:
סך של 40,250 ₪ בצירוף מע"מ כשכר טרחת עו"ד שישולם ב-6 תשלומים שווים וחודשיים נגד חשבונית מס החל מיום 15.07.2019 ומדי 15 לכל חודש עוקב לפקודת שי מיטרני חברת עורכי דין.
סך נוסף של 157,750 ₪ ברוטו שישולם בהתאם לאישור פקיד שומה כפי שהועבר למשרד ב"כ המערערת וזאת ב-12 תשלומים שווים חודשיים החל מיום 15.07.2019 וכל 15 לחודש שלאחריו.
ההמחאות תשלחנה בחבילה אחת למשרד ב"כ המשיב וזאת עד ליום 10.07.2019.
היה ואחד מהתשלומים לא ייפרע במועדו או במלואו יתווסף לסכום פסק הדין סך של 20,000 ₪. איחור של עד 7 ימים בפירעון מי מהתשלומים לא ייחשב כהפרה המזכה בפיצוי הנ"ל."

הצדדים ביקשו ליתן תוקף של פסק דין להסכמתם.

ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט ( 16 יוני 2019), בנוכחות הצדדים.

אילן סופר, שופט