הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 21812-02-19

ניתנה ביום 01 יולי 2019

ג'מאל אליאס
המבקש (המערער)

-
עיריית סח'נין
המשיבה

בשם המבקש – עו"ד נביל אליאס
בשם המשיבה – עו"ד שאדי גנטוס

החלטה

השופט מיכאל שפיצר

בדיון שהתקיים ביום 16.6.2019, הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין ולפיה: " יתרת ימי המחלה המגיעים למערער ייפסקו לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט בדן יחיד וללא הנמקה, במספר שלא יפחת מ -35 ימים ולא יעלה על 100 ימים".
בפסק הדין נקבע כי על המשיבה לשלם למבקש פדיון דמי מחלה עבור 55 ימים נוספים.
המבקש הגיש בקשה לתיקון פסק הדין כאשר התיקונים המבוקשים הם:
לקבוע כי 55 הימים שנפסקו מתייחסים לתקופה שמיום 19.3.2016 ועד ליום 12.5.2016.
כי בגין התקופה הנ"ל יונפק למשיב תלוש שכר.
כי הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 20.4.2016 ועד לתשלומם בפועל.
המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת שאין מדובר בתיקון טעות או בשינויים מהותיים, וכי בכוונת המבקש ליצור חיובים חדשים.
המבקש בתשובתו לתגובה טוען שיש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית, ובאשר
לתלושי השכר הוא מפנה לסעיף 81 לפסק דינו של בית הדין האזורי.
לאחר שבחנתי את הבקשה, התגובה והתשובה, וככל שהדברים לא היו נהירים, הרי שכל מה שבא פסק הדין שניתן כאמור על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, הוא לקבוע תשלום עבור ימי מחלה נוספים על אלו שנפסקו על ידי בית הדין האזורי וזאת על פי המנגנון שנקבע על ידיו בסעיף 82 לפסק דינו וללא שיוך לחודש זה או אחר. באשר לתלושי שכר, ענין זה הצדדים יסדירו בינם לבינם על פי החוק.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ט (01 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .