הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 12237-03-18

ניתן ביום 20 נובמבר 2018

1.אלכסנדר יגודינץ
2.ברוך ווביט
3.אלכסיי פרידמן
4.חן ברגי
5.יצחק מהרטו
6.זוון טונוסיאן
המערערים

-
ידיעות אחרונות בע"מ
המשיבה

לפני: כב' הנשיאה ורדה וירט ליבנה, השופטת חני אופק-גנדלר, השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור ( עובדים) גב' חיה שחר, נציג ציבור ( מעסיקים) מר יהודה פורת

בשם המבקשים – דניאל אל-דרור
בשם המשיבה – עו"ד אריאל שמר, עו"ד ליזה חנדרוקר

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סגן הנשיאה כתוארו אז שמואל טננבוים ונציג ציבור (מעסיקים) מר איתן קירשנר; סע"ש 56088-07-14; סע"ש 56152-07-14; סע"ש 56140-07-14; סע"ש 56123-07-14; סע"ש 56119-07-14; סע"ש 56109-07-14) אשר קבע כי צו ההרחבה בענף הדפוס, הכריכה והצינקוגרפיה (להלן – צו ההרחבה) אינו חל על עבודתם ועל כן דחה את תביעתם של המערערים לתשלומים שונים הנגזרים מההסכם הקיבוצי בענף.

המערערים עבדו תקופות שונות אצל המשיבה כמלגזנים במחלקת ההפצה של העיתון, מכח חוזה אישי שנכרת בין כל אחד מהם למשיבה. העבודה בוצעה בבית הדפוס של המשיבה בראשון לציון. עבודתם הקבועה בוצעה במשמרת שלישית בלבד.

בדחותו את התביעה קבע בית הדין האזורי כי "ההסכמים הקיבוציים להם טוענים התובעים לא הוחלו על עובדים בחוזים אישיים כדוגמת התובעים וקביעת בית הדין הארצי אין משמעותה החלת אותם ההסכמים הקיבוציים על העובדים בחוזים האישיים". (סעיף 25 לפסק הדין). בית הדין התייחס בדבריו אלו לעס"ק (ארצי)11/08 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' – ידיעות אחרונות בע"מ ואח' (9.5.2010) (להלן – עס"ק 11/08) עליו הסתמכו המערערים כבסיס לתביעתם להחלת ההסכם הקיבוצי בענף הדפוס גם על עבודתם כמלגזנים.

כן קבע בית הדין האזורי כי המערערים נהנו בחוזה האישי מתוספת לילה בשיעור 25% לכל שעת עבודה החל מהשעה הראשונה, וכי תוספת הלילה נכללה בשכרם הרגיל לצורך הפקדות לפנסיה. בית הדין קמא מצא שתוספת זו מיטיבה עם המערערים שכן היא עולה על התוספת שנקבעה לעובדים בהסכם הקיבוצי בשיעור של 23% ומבלי שתילקח בחשבון לחישוב השכר להפקדות פנסיוניות. מוסיף בית הדין ואומר: "לא ניתן על בסיס שכר אישי לדרוש את מכלול הזכויות מכח ההסכמים הקיבוציים, שמבוססים על בסיס שכר אחר נמוך משמעותית. מדובר במעשה כלאיים שאין לקבלו." (סעיף 27 לפסק הדין).

בערעורם טוענים המערערים את הטענה כי יש ללמוד מעס"ק 11/08, שההסכם הקיבוצי חל גם עליהם.

כן טוענים המערערים שבית הדין האזורי לא דן בזכויות הקוגנטיות המגיעות להם מכח הדין או ההסכמים הקיבוציים החלים על כלל העובדים במשק- הפקדות לפנסיה; דמי חגים; דמי חופשה; דמי מחלה; פיצויי פיטורים; הודעה מוקדמת ודמי הבראה.

המשיבה מנגד, סומכת ידיה על פסק דינו של בית הדין האזורי וטוענת כי הקביעות בעס"ק 11/08 אין בהן כדי לתמוך בעמדת המערערים ביחס לתחולת ההסכמים הקיבוציים בענף הדפוס עליהם.
מוסיפה המשיבה ומבהירה כי החוזים האישיים שנכרתו עם המערערים זיכו אותם בתנאי העסקה מיטיבים על אלו שנקבעו בהסכם הקיבוצי.

לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בכלל החומר שהונח לפנינו הננו סבורים כי דין הערעור בשאלת תחולתו של ההסכם הקיבוצי על ה עסקתם של המערערים להידחות וזאת מהטעמים הבאים:

תנאי ההעסקה של עובדי הדפוס במשיבה שונים בתכלית מאלו של המערערים. מההסכם הקיבוצי בענף הדפוס עולה כי מדובר בעבודה בשלוש משמרות ושההסכם הקיבוצי הותאם למתכונת עבודה זו. עובדי הדפוס הועסקו לסירוגין במשמרות שוות, וההסכם הקיבוצי מניח מודל לתיגמולם בהינתן הטרוגניות המשמרות, ואילו המערערים בתפקידם כמלגזנים במחלקת ההפצה, עבדו אך ורק במשמרת שלישית. במצב דברים זה, יישום ההסכם הקיבוצי המתבסס על אופן העסקתם של עובדי הדפוס על מתכונת ההעסקה השונה של המלגזנים שהועסקו במחלקת ההפצה – מעורר קושי ולא שוכנענו כי היא עולה בקנה אחד עם תכליתו. לענין פרשנות הסכמים קיבוציים ראו עסק ( ארצי) 38016-04-17‏ הבנק בינלאומי לישראל בע"מ - הסתדרות העובדים החדשה הסתדרות המעוף חטיבת ‏עובדי הבנקים וחברות הביטוח (25.4.18) :

"בעת פרשנותו של הסכם קיבוצי והתחקות אחר אומד דעת הצדדים יש לקחת בחשבון גם את ההקשר התעשייתי הרלוונטי, היינו את הנסיבות המפעליות, הענפיות והמשקיות במסגרתן נכרת ההסכם. בנוסף, יש לקחת בחשבון – ככלי פרשני – את הדרך בה יושם ההסכם הקיבוצי הלכה למעשה על ידי הצדדים למערכת היחסים הקיבוצית, בשים לב לעמדות הצדדים בשנים שלאחר חתימתו ולזכור כי הסכם קיבוצי, לא רק שצריך לקיימו, אלא שצריך גם לחיות איתו ...".

כאמור, בשל השוני המהותי באופי העבודה – מלגזנים אל מול עובדי דפוס, והמשמרות השונות, נחתמו עם המערערים חוזים אישיים המתייחסים במובהק להעסקתם כמלגזנים במשמרת שלישית. מכאן נגזרה זכאותם לתשלום עבור תוספת לילה בשיעור של 25% לכל שעת עבודה החל מהשעה הראשונה, הנכללת בשכרם הרגיל לצורך הפקדות לפנסיה. בנוסף, בהקשר התעשייתי הוראה זו בהסכם הקיבוצי לא יושמה על ידי הצדדים להסכם הקיבוצי לאורך שנים רבות. יתכן שאם עבודתם של המלגזנים היתה מתבצעת באותו אופן בו התבצעה עבודת עובדי הדפוס, היינו - בשלוש משמרות, היה מקום לשקול את החלת ההסכם הקיבוצי גם עליהם. ניתן להניח שבנסיבות כאלו, היו הצדדים להסכם הקיבוצי בוחנים אפשרות זו. אולם משמדובר בתבנית העסקה שונה לחלוטין, שאינה מאפשרת את החלת ההסכם הקיבוצי עליהם, נכרתו איתם חוזים אישיים.

צו ההרחבה הגדיר את תחולתו על העובדים בענף הדפוס, תוך שהוא מפרט את העיסוקים הכלולים בו, ובהם לדוגמא, הכריכה, הצינקוגרפיה, בלט, אופסט, משי וכל שיטת דפוס אחרת. מכאן, שצו ההרחבה התייחס למקצועות ליבה בתחום הדפוס, ולא על המערערים שעבודתם כמלגזנים נעשית לאחר גמר כל הליכי הדפוס וכחלק מפעילות ההפצה של העיתונים המוגמרים.

צדק בית הדין האזורי בקבעו שעס"ק 11/08 מביא למסקנה שונה מזו שמנסים המערערים להסיק. באותו עניין, נדונה תביעתה של ההסתדרות הכללית שטענה כלפי המשיבה כי העובדים המאורגנים במחלקת ההפצה מופלים לרעה בתנאי העסקתם לעומת העובדים בחוזים האישיים.
מעס"ק 11/08 עולה בבירור כי לאורך שנים רבות הועסקו עובדים במחלקת ההפצה של המשיבה בחוזים אישיים, בידיעה ובהסכמה של הארגון היציג ושל נציגות העובדים וכי "הדיון כולו נוהל בהנחה – בלתי מעורערת לפיה קיימים שני סוגי עובדים בשתי מערכות שכר שונות".(סעיף 22 לפסק הדין).

לבד מתביעותיהם על פי צו ההרחבה דרשו המערערים תשלומים שונים עבור זכויות קוגנטיות, הנגזרות מהדין או מהסכמים קיבוציים החלים על כלל העובדים במשק. בית הדין האזורי לא דן ולא הכריע בתביעותיהם של המערערים לזכאותם לתשלומים שונים הנובעים מזכויות קוגנטיות ואשר נכללו בכתב התביעה בבית הדין האזורי והמפורטים בסעיף 50 להודעת הערעור , ועל כן, בנושא זה, דין הערעור להתקבל.

סוף דבר – נדחה הערעור בכל הקשור בתחולת צו ההרחבה והזכויות שנתבעו מכוחו.

בכל הנוגע לתביעות המערערים באשר לזכויות קוגנטיות, יוחזר התיק לבית הדין האזורי אשר ידון בתביעתם של המערערים לזכויות אלו.

לאור התוצאה אליה הגענו, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ב כסלו תשע"ט (20 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה, אב"ד

חני אופק גנדלר,
שופטת

מיכאל שפיצר,
שופט

מר יהודה פורת,
נציג ציבור (מעסיקים)

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)