הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 11104-09-17

ניתנה ביום 22 נובמבר 2018

אילת ודוד גולן 2004 - חברת עורכי-דין
המערערת
-
עדן שיפוני
המשיבה
בשם המערערת עו"ד שמעון טננבלט ועו"ד יצחק מרודי
המשיבה בעצמה

החלטה

1. ערעור זה הוגש לבית הדין ביום 6.9.2017 על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (השופטת נטע רות; סע"ש 7586-11-12).

2. דיון מוקדם בערעור התקיים ביום 26.11.2017, לאחריו, פנתה המשיבה לבית הדין בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד. הבקשה ל הארכת מועד להגשת הערעור שכנגד הוגשה כחודשיים וחצי לאחר הגשת הערעור העיקרי . הבקשה נעתרה בהחלטה מיום 3.6.2018, לאחר שהוגשו תגובות הצדדים והבהרותיהם כנדרש בהחלטה מיום 28.2.2018. במסגרת ההחלטה מיום 3.6.2018 נקבע, כי המשיבה תגיש את הערעור שכנגד עד ליום 14.6.2018.

3. המשיבה לא הגישה את הערעור שכנגד במועד שנקבע. בהודעת מזכירות בית הדין מ יום 21.6.2018, התרה בית הדין במשיבה, כי ככל שלא תגיש את הערעור שכנגד עד ליום 26.6.2018, יועבר התיק למתן החלטת הרשמת. חרף התראה זו , לא הגישה המשיבה את הערעור שכנגד. משכך, נקבע בהחלטה מיום 3.7.2018, כי בית הדין רואה במשיבה כמי שוויתרה על הגשת הערעור שכנגד.

4. בחלוף מספר ימים, הגישה המשיבה לבית הדין ביום 8.7.2018 בקשה חוזרת למתן ארכה להגשת הערעור שכנגד. המשיבה טענה, כי הגישה לבית הדין ביום 26.6.2018 בקשה למתן ארכה להגשת הערעור שכנגד, אולם מטעמים לא ברורים הבקשה לא נסרקה לתיק. בהעדר התנגדות מטעם המערערת, האריך בית הדין פעם נוספת את המועד להגשת הערעור שכנגד, עד ליום 19.7.2018.

5. המשיבה לא הגישה את הערעור שכנגד בהתאם לארכה הנוספת שניתנה. בהודעת המזכירות מיום 23.7.2018 התרה בית הדין במשיבה, כי ככל שלא יוגש הערעור שכנגד עד ליום 26.7.2018, יועבר התיק למתן החלטת הרשמת, אשר תשקול האם להתיר את הגשת ו. משלא הוגש הערעור שכנגד חרף התראה זו , ניתנה החלטה נוספת מיום 19.8.2018, בה נדרשה המשיבה להבהיר עד ליום 26.8.2018, מדוע לא הוגש הערעור שכנגד. באותה החלטה צויין, כי בהעדר הודעה, יראה בית הדין במשיבה כמי שוויתרה על הגשת הערעור שכנגד.

6. משחלף המועד ולא הוגשה הודע ת המשיבה, נקבע פעם נוספת בהחלטה מיום 27.8.2018, כי בית הדין רואה במשיבה כמי שוויתרה על הגשת הערעור שכנגד.

7. בחלוף למעלה מחודשיים ימים, הגישה המשיבה לבית הדין ביום 14.11.2018 את הודעת ערעור שכנגד. הודעת הערעור שכנגד הוגשה ללא שהתבקשה הארכת מועד נוספת להגשתה. יצויין, בקשתה של המשיבה מיום 8.11.2018 התייחסה להגשת סיכומיה בערעור העיקרי בלבד.
המערערת התנגדה לקבלת הערעור שכנגד לרישום העת הזו.

8. לאחר שקילת טיעוני הצדדים ועיון בתיק בית הדין , באתי לכלל מסקנה, כי לא ניתן לקבל בעת הז ו את הערעור שכנגד לרישום. כפי העולה מהשתלשלות ה עניינים המפורטת בהרחבה לעיל, ניתנו למשיבה הזדמנויות חוזרות ונשנות להגשת הערעור שכנגד החל מיום 14.6.2017 - הוא המועד שנקבע תחילה להגשת הערעור שכנגד - ועד ליום 27.8.2018 - מועד בו קבע בית הדין בשנית כי יש לראות במשיבה כמי שוויתרה על הגשת הערעור שכנגד. המשיבה לא הגישה את הערעור שכנגד חרף הארכות הרבות שניתנו להגשתו, מרביתן ביוזמת בית הדין.
בעת הזו, שבועיים טרם מועד הדיון בערעור העיקרי הקבוע ליום 6.12.2018, ולאחר שהוגשו סיכומי הצדדים, לא ניתן להתיר את קבלת הערעור שכנגד לרישום באופן שיגרום להתארכות של ממש בבירור ההליך (נוכח הצורך במתן שהות להגשת סיכומי הצדדים), לבזבוז זמן שיפוטי ולפגיעה בעניינם של מתדיינים אחרים שעניינים יכול היה להישמע במועד שנקבע לשמיעת ערעור זה.

9. אמנם, מדיניותם של בתי הדין לעבודה הינה לאפשר לצדדים להביא טיעוניהם לפני בית הדין לגופם. עם זאת, אין לקבל התנהלות המהווה זלזול בסדרי הדין והתעלמות עקבית מהחלטות שיפוטיות, כפי שנעשה בעניין שלפני..
כאמור, בית הדין האריך למשיבה פעם אחר פעם את המועד להגשת הערעור שכנגד והמשיבה בחרה שלא להגישו ולא לפעול על פי החלטות שיפוטיות שניתנו בהליך. בנסיבות אלה, אין מקום למתן ארכה נוספת להגשת הערעור שכנגד.

10. לאמור יש להוסיף, כי על פני הדברים, אין באי קבלת קבלת הערעור שכנגד לרישום משום גרימת עיוות דין למשיבה. שכן, המשיבה מבקשת להגיש ערעור שכנגד בסוגיית שיעור ההוצאות הנמוך שנפסק לטעמה בפסק דינו של בית הדין האזורי ובעניין זה בלבד. על פני הדברים ובהתאם להלכה הפסוקה, סיכוייו של ערעור ממין זה, העוסק אך ורק בפסיקת ההוצאות של הערכאה הדיונית, אינם גבוהים. בנסיבות אלה, נראה שאי קבלת הערעור שכנגד לרישום לא יגרום עיוות דין למשיבה .

11. לפנים משורת הדין לא תחויב המשיבה בעת הזו בהוצאות, אולם מחדליה יובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בסיום ההליך.

ניתנה היום, י"ד כסלו תשע"ט (22 נובמבר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .