הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 59704-03-19

ניתנה ביום 26 מרץ 2019

רחל ישראלוב
התובעת בבית הדין האזורי

-
איילון פנסיה וגמל בע"מ
הנתבעת בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
גב' רחל ישראלוב (להלן - התובעת) הגישה כתב תביעה לבית הדין האזורי בתל אביב, כנגד איילון פנסיה וגמל בע"מ (להלן – הנתבעת) בגין תקופת עבודתה בנתבעת וסיומה.
ביום 11.3.19 נתנה החלטת השופט דורי ספיבק, ולפיה מר יעקב אורנשטיין, המכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, הוא עד מפתח מטעם הנתבעת בתיק, מאחר שהוא עצמו ביצע את השימוע לתובעת והוא זה אשר חתום על מכתב הפיטורים שלה. לפיכך, והגם שהצדדים אינם מתנגדים להמשך הדיון בבית הדין האזורי בתל אביב, יש מקום לבחון את שאלת העברת מקום הדיון בתיק, והמזכירות תעביר את ההחלטה לנשיא ת בית הדין האזורי ב תל אביב, השופטת אפרת לקסר, למתן החלטה באשר לאופן המשך ההליך.
על רקע האמור ניתנה ביום 24.3.19 החלטת נשיאת בית הדין האזורי בתל אביב, השופטת אפרת לקסר, בה נקבע כי החלטת השופט דורי ספיבק תועבר לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, להכרעה בדבר קביעת מקום השיפוט בתיק.
דיון והכרעה
כפי שצוין לעיל, מר יעקב אורנשטיין, המכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, הוא עד מפתח מטעם הנתבעת בתיק ומתוקף תפקידו היה מעורב בעניינ ה של התובע ת. לאור זאת, מתקיים בו "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה ואח', ניתן ביום 8.5.13; המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ, ניתן ביום 17.1.2013, להלן - עניין מזארייב). בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתיק לבית דין אזורי אחר, לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה.
השלב בו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי שעה שמתעורר הצורך בהעברת מקום דיון (המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי - שירותי בריאות כללית בע"מ, ניתן ביום 30.10.12; וכן עניין מזארייב). בענייננו, טרם התקיים דיון הוכחות בתיק. לפיכך, משבירור התיק נמצא בשלב מקדמי, לא יהיה בהעברת ההליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם.
אשר למקום השיפוט – התובעת הודיע ה כי ככל שיוחלט על העברת התיק, הרי שמועדף עלי ה כי התיק יועבר לבית הדין האזורי בירושלים, והנתבעת השאירה את העניין לשיקול דעת בית הדין, על כן נוטה הכף להעברת הדיון לבית הדין האזורי ב ירושלים.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 ל חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי הדיון בסע"ש – 23331-01-17 יועבר מבית הדין האזורי בתל אביב לבית הדין האזורי בירושלים, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שיקבע הנשיא אייל אברהמי.

ניתנה היום, י"ט אדר ב' תשע"ט (26 מרץ 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .