הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 58951-05-20

ניתנה ביום 26 מאי 2020

מלכה מנוביץ
התובעת בבית הדין האזורי
-
1.עיריית תל אביב - יפו
2.חברת מוסדות חינוך
3.יובל חינוך בע"מ

הנתבעות בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
עניינה של החלטה זו הוא בקביעת מקום הדיון בסע"ש 25540-04-20 המתנהל בשלב זה בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב.
כפי העולה מהחלטתו של השופט דורון יפת מיום 19.5.2020, ומהחלטת הנשיאה הדס יהלום מיום 24.5.2020 (להלן: ההחלטות) עולה כי בן זוגה של התובעת, גב' מלכה מנוביץ (להלן: גב' מנוביץ) מכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי תל אביב בו כאמור מתנהלת התובענה כרגע. על פי ההחלטות, בנסיבות הקיימות, מטעמים של מראית פני הצדק ושמירה על אמון הציבור, מן הראוי להעביר את הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר. לפיכך ובנסיבות אלו, הועבר ההליך להחלטתי לשם קביעת מקום הדיון בו.
אכן, משהוברר כי קיימת קרבה משפחתית מדרגה ראשונה בין נציג ציבור בבית הדין האזורי שלו נתונה הסמכות המקומית לדון בהליך לבין אחד הצדדים, ובשים לב לעקרונות של שמירה על הליך הוגן, צודק ויעיל והקפדה על מראית פני הצדק ולבל ייפגע אמון הציבור במערכת בתי המשפט – אף אני סבורה כי יש להורות על העברת מקום הדיון בהליך (ראו למשל: המ"ד (ארצי) 8634-12-10 פינטו – המוסד לביטוח לאומי (26.12.2010); המ"ד (ארצי) 31599-07-16 ילניק – בי ויי אינטראקטיב בע"מ (20.7.2016); המ"ד (ארצי) 49629-05-19 רעיה הרפז – קלאסיקה אשר יבוא והפצה בע"מ (21.5.2019)).
יתר על כן, קרבת משפחה בין בעל דין בהליך משפטי לבין נציג ציבור המכהן בבית הדין האזורי בו מתנהל ההליך, מהווה "קשר להליך" של אותו נציג ציבור, כמשמעות המונח בכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור (נוסח מעודכן, מאי 2011). קשר כזה מחייב אף הוא מתן הוראות מתאימות על המשך ניהול ההליך לשם מניעת ניגוד עניינים, ולו נחזה.
במכלול השיקולים הבאתי בחשבון גם את השלב המקדמי שבו מצוי ההליך כך שבנסיבות אלו, העברת מקום הדיון לא תפגע בצדדים.
אשר למקום הדיון – כפי העולה מהודעות הצדדים בבית הדין האזורי, גב' מנוביץ מבקשת שהדיון בתובענה יתקיים בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בעוד הנתבעת 1, עיריית תל אביב, מבקשת את העברת הדיון לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. עמדת יתר הנתבעות לא הוגשה.
לאחר ששקלתי את הדברים אני סבורה כי בנסיבות העניין יש מקום להורות על העברת הדיון לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. זאת, גם מטעמים של יעילות ונוחות הצדדים, לאור מקום משרדיהם ומשרדי באי-כוחם, ולנוכח המרחק שבין ירושלים לתל אביב.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 ל חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, אני מורה בזאת כי הדיון בסע"ש 25540-04-20 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה תל אביב, לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. אופן המשך ניהול ההליך ייקבע בהנחיותיו של הנשיא איל אברהמי.

ניתנה היום, ג' סיוון תש"פ (26 מאי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה