הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 15886-04-17

ניתנה ביום 07 מאי 2017

אסף גלעד התובע בבית הדין האזורי
-
חברת החשמל לישראל הנתבעת בבית הדין האזורי

החלטה
הנשיא יגאל פליטמן
ביום 7.9.2015 הגיש התובע תביעה לבית הדין האזורי בתל אביב כנגד הנתבעת לתשלום פיצויים בגין תקופת עבודתו אצלה וסיומה ( סע''ש 13777-09-15).
ביום 22.3.2017 הודיעה הנתבעת לבית הדין האזורי בתל אביב, כי מר חיים הופר, שעדותו הייתה אמורה להישמע במסגרת דיון ההוכחות, מונה לנציג ציבור בבית הדין. לפיכך, ביקשה הנתבעת את העברת מקום הדיון בתיק.
השופט ספיבק נתן החלטתו ביום 27.3.2017, בה נדרשו הצדדים להתייחס לנחיצות עדות מר הופר, כמו גם להודיע מהו בית הדין בו הם מבקשים שהתביעה תמשיך להתברר, ככל שתועבר.
הצדדים הגישו תגובתם ביום 3.4.2017. הנתבעת הודיעה כי מר הופר הינו עד חיוני בתיק, מתוקף תפקידו כמנהל משאבי אנוש אשר החליט על הפסקת עבודת התובע בנתבעת. מנגד, התובע ביקש להעיד אדם אחר במקום מר הופר.
לעניין מקום השיפוט, הצדדים ביקשו שהתביעה תתברר בחיפה, שם נמצא משרדה הרשום של הנתבעת.
באותו היום ניתנה החלטת השופט ספיבק, לפניו קבוע התיק לדיון הוכחות, בה הכריע שעדותו של מר הופר הינה חיונית, ולפיכך הביע הסכמתו להעברת הדיון בתיק לבית דין אזורי אחר. מכל מקום, העביר השופט ספיבק את העניין להכרעת הנשיאה לקסר.
בהחלטתה מיום 6.4.2017, קבעה הנשיא לקסר כזאת:
''1. בהמשך להחלטת כב' השופט ספיבק מיום 3.4.17, משאחד המצהירים מטעם הנתבעת מכהן כנציג ציבור בבית הדין בתל אביב ומשעדותו חיונית לבירור ההליך, ראוי בשל מראית פני הצדק ועל מנת שלא יפגע אמון הציבור במערכת בתי המשפט להורות על העברת הדיון בתביעה לבית דין אזורי אחר.''
נוכח האמור, העבירה הנשיאה לקסר את שאלת מקום השיפוט בתביעה להכרעתי.
הכרעה
מן החומר שהובא לפנַי עולה, כי לנציג ציבור מר חיים הופר "קשר להליך", המתבטא בכך שהוא צפוי להיות עד מרכזי בתביעה, כאמור, לגבי נסיבות פיטורי התובע. משכך, הוא בעל מעורבות בהליך, ובעל נגיעה ישירה לתביעה [למושג "קשר להליך" ראו כלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה ( נוסח מעודכן – מאי 2011); וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן – נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב – פסגות איתן בע"מ, ניתן ביום 17.1.2013 ( להלן: ענין מזארייב); המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי – שירותי בריאות כללית בע"מ, ניתן ביום 30.10.2012 (להלן: עניין כרובי)]. בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתביעה לבית דין אחר, לשם הסרת חשש ממשי לניגוד עניינים ופגיעה במראית פני הצדק.
השלב שבו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי (עניין מזארייב; עניין כרובי). בענייננו, טרם נשמעו ההוכחות בהליך. עוד יש לציין, כי השופט ספיבק נתן הסכמתו להעברת הדיון לבית דין אחר. בנסיבות אלו, ונוכח עמדת הצדדים כמפורט לעיל בשאלת העברת מקום הדיון בתביעה, לא מצאתי כי בהעברת מקום הדיון בתביעה יהא משום פגיעה בצדדים, או הכבדה יתירה עליהם.
סוף דבר – לאור כלל האמור, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי תיק סע''ש 13777- 09-15 יועבר מבית הדין האזורי בתל אביב לבית הדין האזורי בחיפה, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שיקבע הנשיא אלכסנדר קוגן.
ניתנה היום, ‏י"א אייר תשע"ז ( ‏07 מאי 2017 ), בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

הנשיא יגאל פליטמן